华严经快念网

《大方广佛华严经注音》16

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》16

shēng xū mí shān dǐng pǐn dì shí sān

升须弥山顶品第十三

ěr shí rú lái wēi sh?n lì gù shí fāng yí qia shì jia yī yī sì tiān xià yán fú tí zhōng xī jiàn

尔时,如来威神力故,十方一切世界,一一四天下阎浮提中,悉见

rú lái zu? yú shù xià ga yǒu pú sà ch?ng f? sh?n lì ?r yǎn shuō fǎ mǐ bù zì wai h?ng duì yú f?

如来坐于树下,各有菩萨,承佛神力而演说法,靡不自谓恒对于佛。

ěr shí shì zūn bù lí yí qia pú tí shù xià ?r shàngshēng xū mí xiàng dì shì diàn shí tiān dì

尔时,世尊不离一切菩提树下,而上 升须弥,向帝释殿。时,天帝

shì zài miàoshangdiànqián yáo jiàn f? lái jí yǐ sh?n lì zhuāng yán cǐ diàn zhì pǔ guāngmíngzàng shī zǐ zhī zu?

释在妙胜殿前,遥见佛来,即以神力 庄 严此殿。置普光明藏师子之座,

qí zu? xī yǐ miào bǎo suǒ ch?ng shí qiānc?ng jí jiǒng jí zhuāng yán shí qiān jīn wǎng mí fù qí shàng shí qiānzhǒng

其座悉以妙宝所成;十千层级迥极 庄 严,十千金网弥覆其上,十千种

zhàng shí qiānzhǒng gài zhōu huí jiàn lia shí qiānzēng qǐ yǐ w?i chuí dài shí qiān zhū yīngzhōubiànjiāo lu? shí qiān

帐、十千种盖周回间列,十千缯绮以为垂带,十千珠璎周遍交络,十千

yī fu fū bù zu? shàng shí qiāntiān zǐ shí qiān fàn wángqián h?u w?i rào shí qiānguāngmíng ?r w?i zhào yào

衣服敷布座上,十千天子、十千梵王前后围绕,十千光明而为照曜。

ěr shí dì shì fang w?i rú lái fū zhì zu? yǐ qǔ gōng h? zhǎng gōngjìngxiàng f? ?r zu? shì yán shàn

尔时,帝释奉为如来敷置座已,曲躬合掌,恭敬向佛而作是言:善

lái shì zūn shàn lái shàn shì shàn lái rú lái yìng zhangděng ju? w?i yuàn āi mǐn chǔ cǐ gōngdiàn

来世尊!善来善逝!善来如来!应、正等觉!唯愿哀愍,处此宫殿。

ěr shí shì zūn jí sh?u qí qǐng rù miàoshangdiàn shí fāng yí qia zhū shì jia zhōng xī yì rú shì

尔时,世尊即受其请,入妙胜殿;十方一切诸世界中,悉亦如是。

ěr shí dì shì yǐ f? sh?n lì zhū gōngdiànzhōng suǒ yǒu yua yīn zì rán zhǐ xī jí zì yì niàn gu?

尔时,帝释以佛神力,诸宫殿中所有乐音,自然止息。即自忆念过

qù f? suǒ zh?ng zhū shàn gēn ?r shuōs?ng yán

去佛所,种诸善根而说颂言:

jiā sha rú lái jù dà bēi zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

迦叶如来具大悲,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

jū nà m?u ní jiàn wú ài zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

拘那牟尼见无碍,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

jiā lu? jiū tu? rú jīn shān zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

迦罗鸠驮如金山,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

pí sha fú f? wú sān g?u zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

毗舍浮佛无三垢,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

shī qì rú lái lí fēn bi? zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

尸弃如来离分别,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

pí p? shī f? rú mǎn yua zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

毗婆尸佛如满月,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

fú shā míng dá dì yī yì zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

弗沙明达第一义,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

tí shě rú lái biàn wú ài zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

提舍如来辩无碍,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

bō t?u m? f? jìng wú g?u zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

波头摩佛净无垢,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

rán dēng rú lái dà guāngmíng zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

然灯如来大光明,诸吉祥 中最无上,

bǐ f? c?ng lái rù cǐ diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼佛曾来入此殿,是故此处最吉祥。

rú cǐ shì jia zhōng dāo lì tiānwáng yǐ rú lái sh?n lì gù jì zàn shí f? suǒ yǒu gōng d? shí fāng shì

如此世界中,忉利天王以如来神力故,偈赞十佛所有功德;十方世

jia zhū shì tiānwáng xī yì rú shì zàn f? gōng d?

界,诸释天王,悉亦如是赞佛功德。

ěr shí shì zūn rù miàoshangdiàn ji? jiā fū zu? cǐ diàn hū rán guǎng b? kuānr?ng rú qí tiānzh?ng zhū

尔时,世尊入妙胜殿,结跏趺坐。此殿忽然广博宽容,如其天众诸

suǒ zhù chù shí fāng shì jia xī yì rú shì

所住处;十方世界,悉亦如是。

xū mí dǐng shàng jì zàn pǐn dì shí sì

须弥顶上偈赞品第十四

ěr shí f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ f? chà wēi ch?n shù pú sà jù

尔时,佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与佛刹微尘数菩萨俱,

c?ng bǎi f? chà wēi ch?n shù gu? tǔ wài zhū shì jia zhōng ?r lái jí huì qí míng yuē fǎ huì pú sà yí qia huì

从百佛刹微尘数国土外诸世界中而来集会。其名曰:法慧菩萨、一切慧

pú sà shang huì pú sà gōng d? huì pú sà jīng jìn huì pú sà shàn huì pú sà zhì huì pú sà zhēn

菩萨、胜慧菩萨、功德慧菩萨、精进慧菩萨、善慧菩萨、智慧菩萨、真

shí huì pú sà wú shàng huì pú sà jiān gù huì pú sà suǒ c?ng lái tǔ suǒ wai yīn tu? lu? huā shì jia

实慧菩萨、无上慧菩萨、坚固慧菩萨。所从来土,所谓:因陀罗华世界、

bō t?u m? huā shì jia bǎo huā shì jia yōu bō lu? huā shì jia jīn gāng huā shì jia miàoxiāng huā shì jia

波头摩华世界、宝华世界、优钵罗华世界、金刚华世界、妙香华世界、

yua yì huā shì jia ā lú nà huā shì jia nà lu? tu? huā shì jia xū kōng huā shì jia ga yú f? suǒ jìng xiū

悦意华世界、阿卢那华世界、那罗陀华世界、虚空华世界。各于佛所净修

fàn hang suǒ wai shū ta yua f? wú jìn yua f? bù d?ng yua f? fēng yua f? shuǐ yua f? xia tuō yua

梵行,所谓:殊特月佛、无尽月佛、不动月佛、风月佛、水月佛、解脱月

f? wú shàng yua f? xīng xiù yua f? qīngjìng yua f? míngliǎo yua f? shì zhū pú sà zhì f? suǒ yǐ

佛、无上月佛、星宿月佛、清净月佛、明了月佛。是诸菩萨至佛所已,

dǐng lǐ f? zú suí suǒ lái fāng ga huà zu? pí lú zhē nà zàng shī zǐ zhī zu? yú qí zu? shàng ji? jiā fū zu?

顶礼佛足,随所来方,各化作毗卢遮那藏师子之座,于其座上结跏趺坐。

rú cǐ shì jia zhōng xū mí dǐngshàng pú sà lái jí yí qia shì jia xī yì rú shì bǐ zhū pú sà suǒ

如此世界中,须弥顶上,菩萨来集;一切世界悉亦如是。彼诸菩萨、所

yǒu míng zì shì jia f? hào xī děng wú bi?

有名字、世界、佛号,悉等无别。

ěr shí shì zūn c?ngliǎng zú zhǐ fàng bǎi qiān yì miào sa guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia shì jia xū mí dǐng

尔时,世尊从两足指放百千亿妙色光明,普照十方一切世界须弥顶

shàng dì shì gōngzhōng f? jí dà zh?ng mǐ bù jiē xiàn

上,帝释宫中,佛及大众靡不皆现。

ěr shí fǎ huì pú sà ch?ng f? wēi sh?n pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yuē

尔时,法慧菩萨承佛威神,普观十方而说颂曰:

f? fàngjìngguāngmíng pǔ jiàn shì dǎo shī

佛放净光明,普见世导师,

xū mí shānwángdǐng miàoshangdiànzhōng zhù

须弥山王顶,妙胜殿中住。

yí qia shì tiānwáng qǐng f? rù gōngdiàn

一切释天王,请佛入宫殿,

xī yǐ shí miàos?ng chēng zàn zhū rú lái

悉以十妙颂,称赞诸如来。

bǐ zhū dà huì zhōng suǒ yǒu pú sà zh?ng

彼诸大会中,所有菩萨众,

jiē c?ng shí fāng zhì huà zu? ?r ān zu?

皆从十方至,化座而安坐。

bǐ huì zhū pú sà jiē t?ng wǒ děngmíng

彼会诸菩萨,皆同我等名,

suǒ c?ng zhū shì jia míng zì yì rú shì

所从诸世界,名字亦如是。

běn gu? zhū shì zūn míng hào xī yì t?ng

本国诸世尊,名号悉亦同,

ga yú qí f? suǒ jìng xiū wú shàngxíng

各于其佛所,净修无上行。

f? zǐ rǔ yìngguān rú lái zì zài lì

佛子汝应观,如来自在力,

yí qia yán fú tí jiē yán f? zài zhōng

一切阎浮提,皆言佛在中。

wǒ děng jīn jiàn f? zhù yú xū mí dǐng

我等今见佛,住于须弥顶,

shí fāng xī yì rán rú lái zì zài lì

十方悉亦然,如来自在力。

yī yī shì jia zhōng fā xīn qiú f? dào

一一世界中,发心求佛道,

yī yú rú shì yuàn xiū xí pú tí hang

依于如是愿,修习菩提行。

f? yǐ zhǒngzhǒngshēn y?u xíngbiàn shì jiān

佛以种 种身,游行遍世间,

fǎ jia wú suǒ ài wú n?ng ca liáng zhě

法界无所碍,无能测量者。

huì guāngh?ng pǔ zhào shì àn xī chú mia

慧光恒普照,世暗悉除灭,

yí qia wú děng lún yún h? kě ca zhī

一切无等伦,云何可测知!

ěr shí yí qia huì pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,一切慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

jiǎ shǐ bǎi qiān ji? chángjiàn yú rú lái

假使百千劫,常见于如来,

bù yī zhēn shí yì ?r guān jiù shì zhě

不依真实义,而观救世者。

shì r?n qǔ zhū xiàng zēngzhǎng chī hu? wǎng

是人取诸相,增长痴惑网,

xì fù shēng sǐ yù mángmíng bú jiàn f?

系缚生死狱,盲冥不见佛。

guān chá yú zhū fǎ zì xìng wú suǒ yǒu

观察于诸法,自性无所有,

rú qí shēng mia xiàng dàn shì jiǎ míngshuō

如其生灭相,但是假名说。

yí qia fǎ wú shēng yí qia fǎ wú mia

一切法无生,一切法无灭,

ru? n?ng rú shì xia zhū f? chángxiànqián

若能如是解,诸佛常现前。

fǎ xìng běn kōng jì wú qǔ yì wú jiàn

法性本空寂,无取亦无见,

xìngkōng jí shì f? bù kě d? sī liáng

性空即是佛,不可得思量。

ru? zhī yí qia fǎ tǐ xìng jiē rú shì

若知一切法,体性皆如是,

sī r?n z? bù w?i fán nǎo suǒ rǎn zhu?

斯人则不为,烦恼所染著。

fán fū jiàn zhū fǎ dàn suí yú xiàngzhuǎn

凡夫见诸法,但随于相 转,

bù liǎo fǎ wú xiàng yǐ shì bú jiàn f?

不了法无相,以是不见佛。

m?u ní lí sān shì zhū xiàng xī jù zú

牟尼离三世,诸相悉具足,

zhù yú wú suǒ zhù pǔ biàn ?r bù d?ng

住于无所住,普遍而不动。

wǒ guān yí qia fǎ jiē xī d? míngliǎo

我观一切法,皆悉得明了,

jīn jiàn yú rú lái ju? dìng wú yǒu yí

今见于如来,决定无有疑。

fǎ huì xiān yǐ shuō rú lái zhēn shí xìng

法慧先已说,如来真实性,

wǒ c?ng bǐ liǎo zhī pú tí nán sī yì

我从彼了知,菩提难思议。

ěr shí shang huì pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,胜慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

rú lái dà zhì huì xī yǒu wú děng lún

如来大智慧,希有无等伦,

yí qia zhū shì jiān sī w?i m? n?ng jí

一切诸世间,思惟莫能及。

fán fū wàngguān chá qǔ xiàng bù rú lǐ

凡夫妄观察,取相不如理,

f? lí yí qia xiàng fēi bǐ suǒ n?ngjiàn

佛离一切相,非彼所能见。

mí hu? wú zhī zhě wàng qǔ wǔ yùn xiàng

迷惑无知者,妄取五蕴相,

bù liǎo bǐ zhēnxìng shì r?n bù jiàn f?

不了彼真性,是人不见佛。

liǎo zhī yí qia fǎ zì xìng wú suǒ yǒu

了知一切法,自性无所有,

rú shì jiě fǎ xìng z? jiàn lú sha nà

如是解法性,则见卢舍那。

yīn qián wǔ yùn gù h?u yùn xiāng xù qǐ

因前五蕴故,后蕴相续起,

yú cǐ xìngliǎo zhī jiàn f? nán sī yì

于此性了知,见佛难思议。

pì rú àn zhōng bǎo wú dēng bù kě jiàn

譬如暗中宝,无灯不可见,

f? fǎ wú r?n shuō suī huì m? n?ngliǎo

佛法无人说,虽慧莫能了。

yì rú mù yǒu yì bù jiànjìngmiào sa

亦如目有翳,不见净妙色,

rú shì bù jìng xīn bù jiàn zhū f? fǎ

如是不净心,不见诸佛法。

y?u rú míngjìng rì gǔ zhě m? n?ngjiàn

又如明净日,瞽者莫能见,

wú yǒu zhì huì xīn zhōng bù jiàn zhū f?

无有智慧心,终不见诸佛。

ru? n?ng chú yǎn yì shě lí yú sa xiǎng

若能除眼翳,舍离于色想,

bù jiàn yú zhū fǎ z? d? jiàn rú lái

不见于诸法,则得见如来。

yí qia huì xiānshuō zhū f? pú tí fǎ

一切慧先说,诸佛菩提法,

wǒ c?ng yú bǐ w?n d? jiàn lú shě nà

我从于彼闻,得见卢舍那。

ěr shí gōng d? huì pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,功德慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

zhū fǎ wú zhēn shí wàng qǔ zhēn shí xiàng

诸法无真实,妄取真实相,

shì gù zhū fán fū lún huí shēng sǐ yù

是故诸凡夫,轮回生死狱。

yán cí suǒ shuō fǎ xiǎo zhì wàng fēn bi?

言辞所说法,小智妄分别,

shì gù shēngzhàng ài bù liǎo yú zì xīn

是故生 障碍,不了于自心。

bù n?ngliǎo zì xīn yún h? zhī zhang dào

不能了自心,云何知正道?

bǐ y?u diān dǎo huì zēngzhǎng yí qia a

彼由颠倒慧,增长一切恶。

bù jiàn zhū fǎ kōng h?ngsh?ushēng sǐ kǔ

不见诸法空,恒受生死苦,

sī r?n wai n?ng yǒu qīngjìng fǎ yǎn gù

斯人未能有,清净法眼故。

wǒ xī sh?uzh?ng kǔ y?u wǒ bù jiàn f?

我昔受众苦,由我不见佛,

gù dāngjìng fǎ yǎn guān qí suǒ yìngjiàn

故当净法眼,观其所应见。

ru? d? jiàn yú f? qí xīn wú suǒ qǔ

若得见于佛,其心无所取,

cǐ r?n z? n?ngjiàn rú f? suǒ zhī fǎ

此人则能见,如佛所知法。

ru? jiàn f? zhēn fǎ z? míng dà zhì zhě

若见佛真法,则名大智者,

sī r?n yǒu jìng yǎn n?ngguān chá shì jiān

斯人有净眼,能观察世间。

wú jiàn jí shì jiàn n?ngjiàn yí qia fǎ

无见即是见,能见一切法,

yú fǎ ru? yǒu jiàn cǐ z? wú suǒ jiàn

于法若有见,此则无所见。

yí qia zhū fǎ xìng wú shēng yì wú mia

一切诸法性,无生亦无灭,

qí zāi dà dǎo shī zì ju? n?ng ju? tā

奇哉大导师,自觉能觉他。

shang huì xiān yǐ shuō rú lái suǒ wù fǎ

胜慧先已说,如来所悟法,

wǒ děngc?ng bǐ w?n n?ng zhī f? zhēnxìng

我等从彼闻,能知佛真性。

ěr shí jīng jìn huì pú sà ch?ng f? wēi lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,精进慧菩萨承佛威力,观察十方而说颂言:

ru? zhù yú fēn bi?z? huàiqīngjìng yǎn

若住于分别,则坏清净眼,

yú chī xi? jiànzēngyǒng bù jiàn zhū f?

愚痴邪见增,永不见诸佛。

ru? n?ngliǎo xi? fǎrú shí bù diān dǎo

若能了邪法,如实不颠倒,

zhī wàng běn zì zhēnjiàn f? z? qīngjìng

知妄本自真,见佛则清净。

yǒu jiàn z? w?i g?ucǐ z? wai w?i jiàn

有见则为垢,此则未为见,

yuǎn lí yú zhū jiànrú shì nǎi jiàn f?

远离于诸见,如是乃见佛。

shì jiān yán yǔ fǎzh?ngshēngwàng fēn bi?

世间言语法,众 生妄分别,

zhī shì jiē wú shēngnǎi shì jiàn shì jiān

知世皆无生,乃是见世间。

ru? jiànjiàn shì jiānjiàn z? shì jiānxiàng

若见见世间,见则世间相,

rú shí děng wú yìcǐ míngzhēnjiàn zhě

如实等无异,此名真见者。

ru? jiànděng wú yìyú wù bù fēn bi?

若见等无异,于物不分别,

shì jiàn lí zhū hu?wú l?u d? zì zài

是见离诸惑,无漏得自在。

zhū f? suǒ kāi shìyí qia fēn bi? fǎ

诸佛所开示,一切分别法,

shì xī bù kě d?bǐ xìngqīngjìng gù

是悉不可得,彼性清净故。

fǎ xìng běn qīngjìngrú kōng wú yǒu xiàng

法性本清净,如空无有相,

yí qia wú n?ngshuōzhì zhě rú shì guān

一切无能说,智者如是观。

yuǎn lí yú fǎ xiǎngbù yào yí qia fǎ

远离于法想,不乐一切法,

cǐ yì wú suǒ xiūn?ngjiàn dà m?u ní

此亦无所修,能见大牟尼。

rú d? huì suǒ shuōcǐ míngjiàn f? zhě

如德慧所说,此名见佛者,

suǒ yǒu yí qia hangtǐ xìng jiē jì mia

所有一切行,体性皆寂灭。

ěr shíshàn huì pú sà ch?ng f? wēi lìpǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,善慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

xī yǒu dà yǒngjiànwú liàng zhū rú lái

希有大勇健,无量诸如来,

lí g?u xīn xia tuōzì dù n?ng dù bǐ

离垢心解脱,自度能度彼。

wǒ jiàn shì jiāndēngrú shí bù diān dǎo

我见世间灯,如实不颠倒,

rú yú wú liàng ji?jī zhì zhě suǒ jiàn

如于无量劫,积智者所见。

yí qia fán fū hangm? bù sù guī jìn

一切凡夫行,莫不速归尽,

qí xìng rú xū kōnggù shuō wú yǒu jìn

其性如虚空,故说无有尽。

zhì zhě shuō wú jìncǐ yì wú suǒ shuō

智者说无尽,此亦无所说,

zì xìng wú jìn gùd? yǒu nán sī jìn

自性无尽故,得有难思尽。

suǒ shuō wú jìn zhōngwú zh?ngshēng kě d?

所说无尽中,无众 生可得,

zhī zh?ngshēngxìng ěrz? jiàn dà míngchēng

知众 生性尔,则见大名称。

wú jiànshuō w?i jiànwú shēngshuōzh?ngshēng

无见说为见,无生说众 生,

ru? jiàn ru? zh?ngshēngliǎo zhī wú tǐ xìng

若见若众 生,了知无体性。

n?ngjiàn jí suǒ jiànjiàn zhě xī chú qiǎn

能见及所见,见者悉除遣,

bù huài yú zhēn fǎcǐ r?n liǎo zhī f?

不坏于真法,此人了知佛。

ru? r?n liǎo zhī f?jí f? suǒ shuō fǎ

若人了知佛,及佛所说法,

z? n?ngzhào shì jiānrú f? lú sha nà

则能照世间,如佛卢舍那。

zhang ju? shàn kāi shìyī fǎ qīngjìng dào

正觉善开示,一法清净道,

jīng jìn huì dà shìyǎn shuō wú liàng fǎ

精进慧大士,演说无量法。

ru? yǒu ru? wú yǒubǐ xiǎng jiē chú mia

若有若无有,彼想皆除灭,

rú shì n?ngjiàn f?ān zhù yú shí jì

如是能见佛,安住于实际。

ěr shízhì huì pú sà ch?ng f? wēi lìpǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,智慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

wǒ w?n zuì shangjiào jí shēng zhì huì guāng

我闻最胜教,即生智慧光,

pǔ zhào shí fāng jia xī jiàn yí qia f?

普照十方界,悉见一切佛。

cǐ zhōng wú shǎo wù dàn yǒu jiǎ míng zì

此中无少物,但有假名字,

ru? jì yǒu wǒ r?n z? w?i rù xiǎn dào

若计有我人,则为入险道。

zhū qǔ zhu? fán fū jì shēn w?i shí yǒu

诸取著凡夫,计身为实有,

rú lái fēi suǒ qǔ bǐ zhōng bù d? jiàn

如来非所取,彼终不得见。

cǐ r?n wú huì yǎn bù n?ng d? jiàn f?

此人无慧眼,不能得见佛,

yú wú liàng ji? zhōng liú zhuǎnshēng sǐ hǎi

于无量劫中,流转 生死海。

yǒu zhangshuōshēng sǐ wú zhang jí nia pán

有诤说生死,无诤即涅槃,

shēng sǐ jí nia pán ar jù bù kě d?

生死及涅槃,二俱不可得。

ru? zhú jiǎ míng zì qǔ zhu? cǐ ar fǎ

若逐假名字,取著此二法,

cǐ r?n bù rú shí bù zhī shangmiào dào

此人不如实,不知圣妙道。

ru? shēng rú shì xiǎng cǐ f? cǐ zuì shang

若生如是想:此佛此最胜。

diān dǎo fēi shí yìbù n?ngjiànzhang ju?

颠倒非实义,不能见正觉。

n?ng zhī cǐ shí tǐjì mia zhēn rú xiàng

能知此实体,寂灭真如相,

z? jiànzhang ju? zūnchāo chū yǔ yán dào

则见正觉尊,超出语言道。

yán yǔ shuō zhū fǎbù n?ngxiǎn shí xiàng

言语说诸法,不能显实相,

píngděng nǎi n?ngjiànrú fǎ f? yì rán

平等乃能见,如法佛亦然。

zhang ju? gu? qù shìwai lái jí xiàn zài

正觉过去世,未来及现在,

yǒngduàn fēn bi? gēnshì gù shuōmíng f?

永断分别根,是故说名佛。

ěr shízhēn shí huì pú sà ch?ng f? wēi lìpǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,真实慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

níngsh?u dì yù kǔ d? w?n zhū f? míng

宁受地狱苦,得闻诸佛名,

bù sh?u wú liàng la ?r bù w?n f? míng

不受无量乐,而不闻佛名。

suǒ yǐ yú wǎng xī wú shù ji? sh?u kǔ

所以于往昔,无数劫受苦,

liú zhuǎnshēng sǐ zhōng bù w?n f? míng gù

流转 生死中,不闻佛名故。

yú fǎ bù diān dǎorú shí ?r xiànzhang

于法不颠倒,如实而现证,

lí zhū h? h? xiàngshì míng wú shàng ju?

离诸和合相,是名无上觉。

xiàn zài fēi h? h?qù lái yì fù rán

现在非和合,去来亦复然,

yí qia fǎ wú xiàngshì z? f? zhēn tǐ

一切法无相,是则佛真体。

ru? n?ng rú shì guānzhū fǎ shanshēn yì

若能如是观,诸法甚深义,

z? jiàn yí qia f?fǎ shēnzhēn shí xiàng

则见一切佛,法身真实相。

yú shí jiànzhēn shífēi shí jiàn bù shí

于实见真实,非实见不实,

rú shì jiū jìng jiěshì gù míng w?i f?

如是究竟解,是故名为佛。

f? fǎ bù kě ju?liǎo cǐ míng ju? fǎ

佛法不可觉,了此名觉法,

zhū f? rú shì xiūyī fǎ bù kě d?

诸佛如是修,一法不可得。

zhī yǐ yī gù zh?ngzhī yǐ zh?ng gù yī

知以一故众,知以众故一,

zhū fǎ wú suǒ yīdàn c?ng h? h? qǐ

诸法无所依,但从和合起。

wú n?ng zu? suǒ zu?w?i c?ng ya xiǎngshēng

无能作所作,唯从业想 生,

yún h? zhī rú shìyì cǐ wú yǒu gù

云何知如是?异此无有故。

yí qia fǎ wú zhùdìng chù bù kě d?

一切法无住,定处不可得,

zhū f? zhù yú cǐjiū jìng bù d?ng yáo

诸佛住于此,究竟不动摇。

ěr shíwú shàng huì pú sà ch?ng f? wēi lìpǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,无上慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

wú shàng m? hē sà yuǎn lí zh?ngshēngxiǎng

无上摩诃萨,远离众 生 想,

wú yǒu n?ng gu? zhě gù hào w?i wú shàng

无有能过者,故号为无上。

zhū f? suǒ d? chù wú zu? wú fēn bi?

诸佛所得处,无作无分别,

cū zhě wú suǒ yǒu wēi xì yì fù rán

粗者无所有,微细亦复然。

zhū f? suǒ hangjìng yú zhōng wú yǒu shù

诸佛所行境,于中无有数,

zhang ju? yuǎn lí shù cǐ shì f? zhēn fǎ

正觉远离数,此是佛真法。

rú lái guāng pǔ zhào mia chú zh?ng àn míng

如来光普照,灭除众暗冥,

shì guāng fēi yǒu zhào yì fù fēi wú zhào

是光非有照,亦复非无照。

yú fǎ wú suǒ zhu? wú niàn yì wú rǎn

于法无所著,无念亦无染,

wú zhù wú chù suǒ bù huài yú fǎ xìng

无住无处所,不坏于法性。

cǐ zhōng wú yǒu ar yì fù wú yǒu yī

此中无有二,亦复无有一,

dà zhì shànjiàn zhě rú lǐ qiǎo ān zhù

大智善见者,如理巧安住。

wú zhōng wú yǒu ar wú ar yì fù wú

无中无有二,无二亦复无,

sān jia yí qia kōng shì z? zhū f? jiàn

三界一切空,是则诸佛见。

fán fū wú ju? xia f? lìng zhù zhang fǎ

凡夫无觉解,佛令住正法,

zhū fǎ wú suǒ zhù wù cǐ jiàn zì shēn

诸法无所住,悟此见自身。

fēi shēn ?r shuōshēn fēi qǐ ?r xiàn qǐ

非身而说身,非起而现起,

wú shēn yì wú jiàn shì f? wú shàngshēn

无身亦无见,是佛无上身。

rú shì shí huì shuō zhū f? miào fǎ xìng

如是实慧说,诸佛妙法性,

ru? w?n cǐ fǎ zhě dāng d? qīngjìng yǎn

若闻此法者,当得清净眼。

ěr shí jiān gù huì pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,坚固慧菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

wěi zāi dà guāngmíng yǒngjiàn wú shàng shì

伟哉大光明,勇健无上士,

w?i lì qún mí gù ?r xīng yú shì jiān

为利群迷故,而兴于世间。

f? yǐ dà bēi xīn pǔ guān zhū zh?ngshēng

佛以大悲心,普观诸众 生,

jiàn zài sān yǒu zhōng lún huí sh?uzh?ng kǔ

见在三有中,轮回受众苦。

w?i chú zhangděng ju? jù d? zūn dǎo shī

唯除正等觉,具德尊导师,

yí qia zhū tiān r?n wú n?ng jiù hù zhě

一切诸天人,无能救护者。

ru? f? pú sà děng bù chū yú shì jiān

若佛菩萨等,不出于世间,

wú yǒu yī zh?ngshēng ?r n?ng d? ān la

无有一众 生,而能得安乐。

rú lái děngzhang ju? jí zhū xiánshangzh?ng

如来等正觉,及诸贤圣 众,

chū xiàn yú shì jiān n?ng yǔ zh?ngshēng la

出现于世间,能与众 生乐。

ru? jiàn rú lái zhě w?i d? dà shàn lì

若见如来者,为得大善利,

w?n f? míngshēng xìn z? shì shì jiān tǎ

闻佛名生信,则是世间塔。

wǒ děngjiàn shì zūn w?i d? dà lì yì

我等见世尊,为得大利益,

w?n rú shì miào fǎ xī dāngch?ng f? dào

闻如是妙法,悉当成佛道。

zhū pú sà gu? qù yǐ f? wēi sh?n lì

诸菩萨过去,以佛威神力,

d? qīngjìng huì yǎn liǎo zhū f? jìng jia

得清净慧眼,了诸佛境界。

jīn jiàn lú sha nà ch?ngzēngqīngjìng xìn

今见卢舍那,重增清净信,

f? zhì wú biān jì yǎn shuō bù kě jìn

佛智无边际,演说不可尽。

shang huì děng pú sà jí wǒ jiān gù huì

胜慧等菩萨,及我坚固慧,

wú shù yì ji? zhōng shuō yì bù n?ng jìn

无数亿劫中,说亦不能尽。

shí zhù pǐn dì shí wǔ

十住品第十五

ěr shí fǎ huì pú sà ch?ng f? wēi lì rù pú sà wú liàngfāngbiàn sān mai yǐ sān mai lì shí fāng

尔时,法慧菩萨承佛威力,入菩萨无量方便三昧。以三昧力,十方

ga qiān f? chà wēi ch?n shù shì jia zhī wài yǒu qiān f? chà wēi ch?n shù zhū f? jiē t?ng yī hào míng yuē fǎ huì

各千佛刹微尘数世界之外,有千佛刹微尘数诸佛,皆同一号,名曰法慧。

pǔ xiàn qí qián gào fǎ huì pú sà yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ n?ng rù shì pú sà wú liàngfāng

普现其前,告法慧菩萨言:善哉!善哉!善男子!汝能入是菩萨无量方

biàn sān mai shàn nán zǐ shí fāng ga qiān f? chà wēi ch?n shù zhū f? xī yǐ sh?n lì g?ng jiā yú rǔ y?u shì pí

便三昧。善男子!十方各千佛刹微尘数诸佛,悉以神力共加于汝。又是毗

lú zhē nà rú lái wǎng xī yuàn lì wēi sh?n zhī lì jí rǔ suǒ xiū shàn gēn lì gù rù cǐ sān mai lìng rǔ shuō

卢遮那如来往昔愿力、威神之力,及汝所修善根力故,入此三昧,令汝说

fǎ w?i zēngzhǎng f? zhì gù shēn rù fǎ jia gù shànliǎozh?ngshēng jia gù suǒ rù wú ài gù suǒ xíng wú

法。为增长佛智故,深入法界故,善了众 生界故,所入无碍故,所行无

zhàng gù d? wú děngfāngbiàn gù rù yí qia zhì xìng gù ju? yí qia fǎ gù zhī yí qia gēn gù n?ng chí

障故,得无等方便故,入一切智性故,觉一切法故,知一切根故,能持

shuō yí qia fǎ gù suǒ wai fā qǐ zhū pú sà shí zhǒng zhù shàn nán zǐ rǔ dāngch?ng f? wēi sh?n zhī lì ?r

说一切法故,所谓:发起诸菩萨十种住。善男子!汝当承佛威神之力而

yǎn cǐ fǎ

演此法。

shì shí zhū f? jí yǔ fǎ huì pú sà wú ài zhì wú zhu? zhì wú duàn zhì wú chī zhì wú yì zhì

是时,诸佛即与法慧菩萨无碍智、无著智、无断智、无痴智、无异智、

wú shī zhì wú liàng zhì wú shang zhì wú xia zhì wú du? zhì h? yǐ gù cǐ sān mai lì fǎ rú

无失智、无量智、无胜智、无懈智、无夺智。何以故?此三昧力,法如

shì gù shì shí zhū f? ga shēn y?u shǒu m? fǎ huì pú sà dǐng fǎ huì pú sà jí c?ngdìng qǐ gào zhū

是故。是时,诸佛各伸右手,摩法慧菩萨顶。法慧菩萨,即从定起,告诸

pú sà yán f? zǐ pú sà zhù chù guǎng dà yǔ fǎ jia xū kōngděng f? zǐ pú sà zhù sān shì zhū f?

菩萨言:佛子!菩萨住处广大,与法界虚空等。佛子!菩萨住三世诸佛

jiā bǐ pú sà zhù wǒ jīn dāngshuō zhū f? zǐ pú sà zhù yǒu shí zhǒng gu? qù wai lái xiàn zài

家,彼菩萨住,我今当说。诸佛子!菩萨住有十种,过去、未来、现在

zhū f? yǐ shuō dāngshuō jīn shuō h? zhě w?i shí suǒ wai chū fā xīn zhù zhì dì zhù xiū xíng zhù

诸佛,已说、当说、今说。何者为十?所谓:初发心住、治地住、修行住、

shēng guì zhù jù zú fāngbiàn zhù zhang xīn zhù bù tuì zhù t?ngzhēn zhù fǎ wáng zǐ zhù guàndǐng zhù

生贵住、具足方便住、正心住、不退住、童真住、法王子住、灌顶住,

shì míng pú sà shí zhù qù lái xiàn zài zhū f? suǒ shuō f? zǐ yún h? w?i pú sà fā xīn zhù cǐ pú sà jiàn

是名菩萨十住。去来现在诸佛所说。佛子!云何为菩萨发心住?此菩萨见

f? shì zūn xíng mào duān yán sa xiàngyuán mǎn r?n suǒ la jiàn nán kě zhí yù yǒu dà wēi lì hu? jiànsh?n

佛世尊形貌端严,色相圆满,人所乐见,难可值遇,有大威力。或见神

zú hu? w?n jì bi? hu? tīngjiào jia hu? jiànzh?ngshēngsh?u zhū jù kǔ hu? w?n rú lái guǎng dà f? fǎ fā

足、或闻记别、或听教诫、或见众 生受诸剧苦、或闻如来广大佛法、发

pú tí xīn qiú yí qia zhì cǐ pú sà yuán shí zhǒng nán d? fǎ ?r fā yú xīn h? zhě w?i shí suǒ wai

菩提心,求一切智。此菩萨缘十种难得法而发于心。何者为十?所谓:

shì chù fēi chù zhì shàn a ya bào zhì zhū gēn shang lia zhì zhǒngzhǒng xia chā bi? zhì zhǒngzhǒng jia chā bi?

是处非处智、善恶业报智、诸根胜劣智、种 种解差别智、种 种界差别

zhì yí qia zhì chù dào zhì zhū chán xia tuō sān mai zhì sù mìng wú ài zhì tiān yǎn wú ài zhì sān shì l?u

智、一切至处道智、诸禅解脱三昧智、宿命无碍智、天眼无碍智、三世漏

pǔ jìn zhì shì w?i shí

普尽智,是为十。

f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai qín g?ngyǎng f? la zhù shēng sǐ

佛子!此菩萨应劝学十法。何者为十?所谓:勤供养佛、乐住生死、

zhǔ dǎo shì jiānlìng chú a ya yǐ shangmiào fǎ chángxíngjiào huì tàn wú shàng fǎ xu? f? gōng d? shēng zhū f?

主导世间令除恶业、以胜妙法常行教诲、叹无上法、学佛功德、生诸佛

qiánh?ngm?ng sha sh?u fāngbiàn yǎn shuō jì jìng sān mai zàn tàn yuǎn lí shēng sǐ lún huí w?i kǔ zh?ngshēng zu? guī yī

前恒蒙摄受、方便演说寂静三昧、赞叹远离生死轮回、为苦众 生作归依

chù h? yǐ gù yù lìng pú sà yú f? fǎ zhōng xīn zhuǎnzēngguǎng yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u

处。何以故?欲令菩萨于佛法中心转增广;有所闻法,即自开解,不由

tā jiào gù

他教故。

f? zǐ yún h? w?i pú sà zhì dì zhù cǐ pú sà yú zhū zh?ngshēng fā shí zhǒng xīn h? zhě w?i

佛子!云何为菩萨治地住?此菩萨于诸众 生,发十种心。何者为

shí suǒ wai lì yì xīn dà bēi xīn ān la xīn ān zhù xīn lián mǐn xīn sha sh?u xīn shǒu hù xīn

十?所谓:利益心、大悲心、安乐心、安住心、怜愍心、摄受心、守护心、

t?ng jǐ xīn shī xīn dǎo shī xīn shì w?i shí f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí fǎ h? zhě w?i shí

同己心、师心、导师心。是为十。佛子!此菩萨应劝学十法。何者为十?

suǒ wai s?ng xí duō w?n xū xián jì jìng jìn shàn zhī shí fā yán h? yua yǔ bì zhī shí xīn wú qia bù

所谓:诵习多闻、虚闲寂静、近善知识、发言和悦、语必知时、心无怯怖、

liǎo dá yú yì rú fǎ xiū xíng yuǎn lí yú mí ān zhù bù d?ng h? yǐ gù yù lìng pú sà yú zhū zh?ng

了达于义、如法修行、远离愚迷、安住不动。何以故?欲令菩萨于诸众

shēngzēngzhǎng dà bēi yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u tā jiào gù f? zǐ yún h? w?i pú sà xiū

生增长大悲;有所闻法,即自开解,不由他教故。佛子!云何为菩萨修

xíng zhù cǐ pú sà yǐ shí zhǒnghang guān yí qia fǎ h? děng w?i shí suǒ wai guān yí qia fǎ wú cháng

行住?此菩萨以十种行,观一切法。何等为十?所谓:观一切法无常、

yí qia fǎ kǔ yí qia fǎ kōng yí qia fǎ wú wǒ yí qia fǎ wú zu? yí qia fǎ wú wai yí qia fǎ bù

一切法苦、一切法空、一切法无我、一切法无作、一切法无味、一切法不

rú míng yí qia fǎ wú chù suǒ yí qia fǎ lí fēn bi? yí qia fǎ wú jiān shí shì w?i shí

如名、一切法无处所、一切法离分别、一切法无坚实,是为十。

f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai guān chá zh?ngshēng jia fǎ jia

佛子!此菩萨应劝学十法。何者为十?所谓:观察众 生界、法界、

shì jia guān chá dì jia shuǐ jia huǒ jia fēng jia guān chá yù jia sa jia wú sa jia h? yǐ gù

世界,观察地界、水界、火界、风界,观察欲界、色界、无色界。何以故?

yù lìng pú sà zhì huì míngliǎo yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u tā jiào gù f? zǐ yún h? w?i pú

欲令菩萨智慧明了;有所闻法,即自开解,不由他教故。佛子!云何为菩

sà shēng guì zhù cǐ pú sà c?ngshangjiàozhōngshēng ch?ng jiù shí fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai yǒng bù tuì

萨生贵住?此菩萨从圣教中 生,成就十法。何者为十?所谓:永不退

zhuǎn yú zhū f? suǒ shēnshēngjìng xìn shànguān chá fǎ liǎo zhī zh?ngshēng gu? tǔ shì jia ya hang guǒ

转于诸佛所、深生净信、善观察法、了知众 生、国土、世界、业行、果

bào shēng sǐ nia pán shì w?i shí f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai

报、生死、涅槃,是为十。佛子!此菩萨应劝学十法。何者为十?所谓:

liǎo zhī gu? qù wai lái xiàn zài yí qia f? fǎ xiū xí gu? qù wai lái xiàn zài yí qia f? fǎ yuán mǎn

了知过去、未来、现在一切佛法,修习过去、未来、现在一切佛法,圆满

gu? qù wai lái xiàn zài yí qia f? fǎ liǎo zhī yí qia zhū f? píngděng h? yǐ gù yù lìngzēng jìn yú sān

过去、未来、现在一切佛法,了知一切诸佛平等。何以故?欲令增进于三

shì zhōng xīn d? píngděng yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u tā jiào gù

世中,心得平等;有所闻法,即自开解,不由他教故。

f? zǐ yún h? w?i pú sà jù zú fāngbiàn zhù cǐ pú sà suǒ xiū shàn gēn jiē w?i jiù hù yí qia zh?ng

佛子!云何为菩萨具足方便住?此菩萨所修善根,皆为救护一切众

shēng ráo yì yí qia zh?ngshēng ān la yí qia zh?ngshēng āi mǐn yí qia zh?ngshēng dù tuō yí qia zh?ngshēng

生,饶益一切众 生,安乐一切众 生,哀愍一切众 生,度脱一切众 生,

lìng yí qia zh?ngshēng lí zhū zāi nàn lìng yí qia zh?ngshēng chū shēng sǐ kǔ lìng yí qia zh?ngshēng fā shēngjìng xìn

令一切众 生离诸灾难,令一切众 生出生死苦,令一切众 生发生净信,

lìng yí qia zh?ngshēng xī d? tiáo fú lìng yí qia zh?ngshēngxiánzhang nia pán f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí

令一切众 生悉得调伏,令一切众 生咸证涅槃。佛子!此菩萨应劝学十

fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai zhī zh?ngshēng wú biān zhī zh?ngshēng wú liàng zhī zh?ngshēng wú shù zhī zh?ng

法。何者为十?所谓:知众 生无边、知众 生无量、知众 生无数、知众

shēng bù sī yì zhī zh?ngshēng wú liàng sa zhī zh?ngshēng bù kě liáng zhī zh?ngshēngkōng zhī zh?ngshēng wú suǒ

生不思议、知众 生无量色、知众 生不可量、知众 生空、知众 生无所

zu? zhī zh?ngshēng wú suǒ yǒu zhī zh?ngshēng wú zì xìng h? yǐ gù yù lìng qí xīn zhuǎn fù zēngshang wú

作、知众 生无所有、知众 生无自性。何以故?欲令其心转复增胜,无

suǒ rǎn zhu? yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u tā jiào gù f? zǐ yún h? w?i pú sà zhang xīn zhù

所染著;有所闻法,即自开解,不由他教故。佛子!云何为菩萨正心住?

cǐ pú sà w?n shí zhǒng fǎ xīn dìng bù d?ng h? zhě w?i shí suǒ wai w?n zàn f? huǐ f? yú f? fǎ

此菩萨闻十种法,心定不动。何者为十?所谓:闻赞佛、毁佛,于佛法

zhōng xīn dìng bù d?ng w?n zàn fǎ huǐ fǎ yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù d?ng w?n zàn pú sà huǐ pú

中,心定不动;闻赞法、毁法,于佛法中,心定不动;闻赞菩萨、毁菩

sà yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù d?ng w?n zàn pú sà huǐ pú sà suǒ hang fǎ yú f? fǎ zhōng xīn dìng

萨,于佛法中,心定不动;闻赞菩萨、毁菩萨所行法,于佛法中,心定

bù d?ng w?n shuōzh?ngshēng yǒu liàng wú liàng yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù d?ng w?n shuōzh?ngshēng yǒu g?u

不动;闻说众 生有量、无量,于佛法中,心定不动;闻说众 生有垢、

wú g?u yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù d?ng w?n shuōzh?ngshēng yì dù nán dù yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù

无垢,于佛法中,心定不动;闻说众 生易度、难度,于佛法中,心定不

d?ng w?n shuō fǎ jia yǒu liàng wú liàng yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù d?ng w?n shuō fǎ jia yǒu ch?ng yǒu huài

动;闻说法界有量、无量,于佛法中,心定不动;闻说法界有成、有坏,

yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù d?ng w?n shuō fǎ jia ru? yǒu ru? wú yú f? fǎ zhōng xīn dìng bù d?ng shì

于佛法中,心定不动;闻说法界若有、若无,于佛法中,心定不动。是

w?i shí f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai yí qia fǎ wú xiàng yí qia

为十。佛子!此菩萨应劝学十法。何者为十?所谓:一切法无相、一切

fǎ wú tǐ yí qia fǎ bù kě xiū yí qia fǎ wú suǒ yǒu yí qia fǎ wú zhēn shí yí qia fǎ kōng yī qiē

法无体、一切法不可修、一切法无所有、一切法无真实、一切法空、一切

fǎ wú xìng yí qia fǎ rú huàn yí qia fǎ rú mang yí qia fǎ wú fēn bi? h? yǐ gù yù lìng qí xīn zhuǎn

法无性、一切法如幻、一切法如梦、一切法无分别。何以故?欲令其心转

fù zēng jìn d? bù tuì zhuǎn wú shēng fǎ rěn yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u tā jiào gù

复增进,得不退转,无生法忍;有所闻法,即自开解,不由他教故。

f? zǐ yún h? w?i pú sà bù tuì zhù cǐ pú sà w?n shí zhǒng fǎ jiān gù bù tuì h? zhě w?i shí

佛子!云何为菩萨不退住?此菩萨闻十种法,坚固不退。何者为十?

suǒ wai w?n yǒu f? wú f? yú f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n yǒu fǎ wú fǎ yú f? fǎ zhōng

所谓:闻有佛、无佛,于佛法中,心不退转;闻有法、无法,于佛法中,

xīn bù tuì zhuǎn w?n yǒu pú sà wú pú sà yú f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n yǒu pú sà hang wú

心不退转;闻有菩萨、无菩萨,于佛法中,心不退转;闻有菩萨行、无

pú sà hang yú f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n yǒu pú sà xiū xíng chū lí xiū xíng bù chū lí yú f?

菩萨行,于佛法中,心不退转;闻有菩萨修行出离、修行不出离,于佛

fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n gu? qù yǒu f? gu? qù wú f? yú f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n wai

法中,心不退转;闻过去有佛、过去无佛,于佛法中,心不退转;闻未

lái yǒu f? wai lái wú f? yú f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n xiàn zài yǒu f? xiàn zài wú f? yú

来有佛、未来无佛,于佛法中,心不退转;闻现在有佛、现在无佛,于

f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n f? zhì yǒu jìn f? zhì wú jìn yú f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn w?n

佛法中,心不退转;闻佛智有尽、佛智无尽,于佛法中,心不退转;闻

sān shì yī xiàng sān shì fēi yī xiàng yú f? fǎ zhōng xīn bù tuì zhuǎn shì w?i shí f? zǐ cǐ pú sà

三世一相、三世非一相,于佛法中,心不退转;是为十。佛子!此菩萨

yìngquàn xu? shí zhǒngguǎng dà fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai shuō yī jí duō shuō duō jí yī w?n suí yú yì

应劝学十种 广大法。何者为十?所谓:说一即多、说多即一、文随于义、

yì suí yú w?n fēi yǒu jí yǒu yǒu jí fēi yǒu wú xiàng jí xiàng xiàng jí wú xiàng wú xìng jí xìng xìng

义随于文、非有即有、有即非有、无相即相、相即无相、无性即性、性

jí wú xìng h? yǐ gù yù lìngzēng jìn yú yí qia fǎ shànn?ng chū lí yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia

即无性。何以故?欲令增进,于一切法善能出离;有所闻法,即自开解,

bù y?u tā jiào gù

不由他教故。

f? zǐ yún h? w?i pú sà t?ngzhēn zhù cǐ pú sà zhù shí zhǒng ya h? zhě w?i shí suǒ wai shēn

佛子!云何为菩萨童真住?此菩萨住十种业。何者为十?所谓:身

xíng wú shī yǔ xíng wú shī yì háng wú shī suí yì sh?ushēng zhī zh?ngshēngzhǒngzhǒng yù zhī zh?ngshēngzhǒng

行无失,语行无失,意行无失,随意受生,知众 生 种 种欲,知众 生 种

zhǒng xia zhī zh?ngshēngzhǒngzhǒng jia zhī zh?ngshēngzhǒngzhǒng ya zhī shì jia ch?nghuài sh?n zú zì zài suǒ

种解,知众 生 种 种界,知众 生 种 种业,知世界成坏,神足自在、所

xíng wú ài shì w?i shí f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí zhǒng fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai zhī yí

行无碍,是为十。佛子!此菩萨应劝学十种法。何者为十?所谓:知一

qia f? chà d?ng yí qia f? chà chí yí qia f? chà guān yí qia f? chà yì yí qia f? chà y?u xíng wú shù

切佛刹、动一切佛刹、持一切佛刹、观一切佛刹、诣一切佛刹、游行无数

shì jia lǐngsh?u wú shù f? fǎ xiànbiàn huà zì zài shēn chū guǎng dà biàn mǎn yīn yí chà nà zhōngch?ng shì g?ng

世界、领受无数佛法、现变化自在身、出广大遍满音、一刹那中 承事供

yǎng wú shù zhū f? h? yǐ gù yù lìngzēng jìn yú yí qia fǎ n?ng d? shànqiǎo yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi

养无数诸佛。何以故?欲令增进,于一切法能得善巧;有所闻法,即自开

xia bù y?u tā jiào gù

解,不由他教故。

f? zǐ yún h? w?i pú sà fǎ wáng zǐ zhù cǐ pú sà shàn zhī shí zhǒng fǎ h? zhě w?i shí suǒ wai

佛子!云何为菩萨法王子住?此菩萨善知十种法。何者为十?所谓:

shàn zhī zhū zh?ngshēngsh?ushēng shàn zhī zhū fán nǎo xiàn qǐ shàn zhī xí qì xiāng xù shàn zhī suǒ xíngfāngbian shàn

善知诸众 生受生、善知诸烦恼现起、善知习气相续、善知所行方便、善

zhī wú liàng fǎ shàn xia zhū wēi yí shàn zhī shì jia chā bi? shàn zhī qián jì h?u jì shì shàn zhī yǎn shuō shì

知无量法、善解诸威仪、善知世界差别、善知前际后际事、善知演说世

dì shàn zhī yǎn shuō dì yī yì dì shì w?i shí f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? shí zhǒng fǎ h? zhě w?i

谛、善知演说第一义谛。是为十。佛子!此菩萨应劝学十种法。何者为

shí suǒ wai fǎ wáng chù shànqiǎo fǎ wáng chù guǐ dù fǎ wáng chù gōngdiàn fǎ wáng chù qù rù fǎ wáng chù

十?所谓:法王处善巧、法王处轨度、法王处宫殿、法王处趣入、法王处

guān chá fǎ wángguàndǐng fǎ wáng lì chí fǎ wáng wú wai fǎ wáng yàn qǐn fǎ wáng zàn tàn h? yǐ gù

观察、法王灌顶、法王力持、法王无畏、法王宴寝、法王赞叹。何以故?

yù lìngzēng jìn xīn wú zhàng ài yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u tā jiào gù

欲令增进,心无障碍;有所闻法,即自开解,不由他教故。

f? zǐ yún h? w?i pú sà guàndǐng zhù cǐ pú sà d? ch?ng jiù shí zhǒng zhì h? zhě w?i shí suǒ wai

佛子!云何为菩萨灌顶住?此菩萨得成就十种智。何者为十?所谓:

zhand?ng wú shù shì jia zhào yào wú shù shì jia zhù chí wú shù shì jia wǎng yì wú shù shì jia yán jìng wú shù

震动无数世界、照曜无数世界、住持无数世界、往诣无数世界、严净无数

shì jia kāi shì wú shù zh?ngshēng guān chá wú shù zh?ngshēng zhī wú shù zh?ngshēng gēn lìng wú shù zh?ngshēng qù

世界、开示无数众 生、观察无数众 生、知无数众 生根、令无数众 生趣

rù lìng wú shù zh?ngshēngtiáo fú shì w?i shí f? zǐ cǐ pú sà shēn jí shēn ya sh?ntōngbiànxiàn gu?

入、令无数众 生调伏,是为十。佛子!此菩萨身及身业,神通变现。过

qù zhì wai lái zhì xiàn zài zhì ch?ng jiù f? tǔ xīn jìng jia zhì jìng jia jiē bù kě zhī nǎi zhì fǎ wáng

去智、未来智、现在智成就佛土,心境界、智境界皆不可知,乃至法王

zǐ pú sà yì bù n?ng zhī f? zǐ cǐ pú sà yìngquàn xu? zhū f? shí zhǒng zhì h? zhě w?i shí suǒ wai

子菩萨亦不能知。佛子!此菩萨应劝学诸佛十种智。何者为十?所谓:

sān shì zhì f? fǎ zhì fǎ jia wú ài zhì fǎ jia wú biān zhì chōng mǎn yí qia shì jia zhì pǔ zhào yí

三世智、佛法智、法界无碍智、法界无边智、充满一切世界智、普照一

qia shì jia zhì zhù chí yí qia shì jia zhì zhī yí qia zh?ngshēng zhì zhī yí qia fǎ zhì zhī wú biān zhū f?

切世界智、住持一切世界智、知一切众 生智、知一切法智、知无边诸佛

zhì h? yǐ gù yù lìngzēngzhǎng yí qia zhǒng zhì yǒu suǒ w?n fǎ jí zì kāi xia bù y?u tā jiào gù

智。何以故?欲令增长一切种智;有所闻法,即自开解,不由他教故。

ěr shí f? sh?n lì gù shí fāng ga yī wàn f? chà wēi ch?n shù shì jia liù zhǒngzhand?ng suǒ wai

尔时,佛神力故,十方各一万佛刹微尘数世界,六种震动。所谓:

d?ng biànd?ng děngbiànd?ng qǐ biàn qǐ děngbiàn qǐ yǒng biànyǒng děngbiànyǒng zhan biànzhan

动、遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,涌、遍涌、等遍涌,震、遍震、

děngbiànzhan hǒu biàn hǒu děngbiàn hǒu jī biàn jī děngbiàn jī yǔ tiānmiào huā tiān m? xiāng

等遍震,吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。雨天妙华、天末香、

tiān huā mán tiān zá xiāng tiān bǎo yī tiān bǎo yún tiānzhuāng yán jù tiān zhū yīn yua bù gǔ zì míng fàng

天华鬘、天杂香、天宝衣、天宝云、天 庄 严具。天诸音乐不鼓自鸣;放

tiānguāngmíng jí miào yīn shēng rú cǐ sì tiān xià xū mí shāndǐng dì shì diànshàng shuō shí zhù fǎ xiàn zhū sh?nbiàn

天光明及妙音声。如此四天下须弥山顶帝释殿上,说十住法,现诸神变;

shí fāng suǒ yǒu yí qia shì jia xī yì rú shì y?u yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga gu? yī wàn f? chà wēi ch?n shù

十方所有一切世界,悉亦如是。又以佛神力故,十方各过一万佛刹微尘数

shì jia yǒu shí f? chà wēi ch?n shù pú sà lái yì yú cǐ chōng mǎn shí fāng zu? rú shì yán shàn zāi

世界,有十佛刹微尘数菩萨,来诣于此,充满十方,作如是言:善哉!

shàn zāi f? zǐ shànshuō cǐ fǎ wǒ děng zhū r?n t?ngmíng fǎ huì suǒ c?ng lái gu? t?ngmíng fǎ yún

善哉!佛子善说此法!我等诸人,同名:法慧;所从来国,同名:法云;

bǐ tǔ rú lái jiē míng miào fǎ wǒ děng f? suǒ yì shuō shí zhù zh?ng huì juàn shǔ w?n jù yì lǐ

彼土如来,皆名:妙法;我等佛所,亦说十住。众会眷属,文句义理,

xī yì rú shì wú yǒu zēngjiǎn f? zǐ wǒ děngch?ng f? sh?n lì lái rù cǐ huì w?i rǔ zu? zhang rú yú

悉亦如是,无有增减。佛子!我等承佛神力来入此会,为汝作证:如于

cǐ huì shí fāng suǒ yǒu yí qia shì jia xī yì rú shì

此会,十方所有一切世界,悉亦如是。

ěr shí fǎ huì pú sà ch?ng f? wēi lì guān chá shí fāng jì yú fǎ jia ?r shuōs?ng yuē

尔时,法慧菩萨承佛威力,观察十方暨于法界而说颂曰:

jiàn zuì shang zhì wēi miào shēn xiàng hǎo duān yán jiē jù zú

见最胜智微妙身,相好端严皆具足,

rú shì zūn zh?ng shan nán yù pú sà yǒng měng chū fā xīn

如是尊重甚难遇,菩萨勇猛初发心。

jiàn wú děng bǐ dà sh?n tōng w?n shuō jì xīn jí jiào jia

见无等比大神通,闻说记心及教诫,

zhū qù zh?ngshēng wú liàng kǔ pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

诸趣众 生无量苦,菩萨以此初发心。

w?n zhū rú lái pǔ shang zūn yí qia gōng d? jiē ch?ng jiù

闻诸如来普胜尊,一切功德皆成就,

pì rú xū kōng bù fēn bi? pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

譬如虚空不分别,菩萨以此初发心。

sān shì yīn guǒ míng w?i chù wǒ děng zì xìng w?i fēi chù

三世因果名为处,我等自性为非处,

yù xī liǎo zhī zhēn shí yì pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了知真实义,菩萨以此初发心。

gu? qù wai lái xiàn zài shì suǒ yǒu yí qia shàn a ya

过去未来现在世,所有一切善恶业,

yù xī liǎo zhī wú bú jìn pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了知无不尽,菩萨以此初发心。

zhū chán xia tuō jí sān mai zá rǎn qīng jìng wú liàng zhǒng

诸禅解脱及三昧,杂染清净无量 种,

yù xī liǎo zhī rù zhù chū pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了知入住出,菩萨以此初发心。

suí zhū zh?ngshēng gēn lì dùn rú shì zhǒngzhǒngjīng jìn lì

随诸众 生根利钝,如是种 种精进力,

yù xī liǎo dá fēn bi? zhī pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了达分别知,菩萨以此初发心。

yí qia zh?ngshēngzhǒngzhǒng xia xīn suǒ hào la ga chā bi?

一切众 生 种 种解,心所好乐各差别,

rú shì wú liàng yù xī zhī pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

如是无量欲悉知,菩萨以此初发心。

zh?ngshēng zhū jia ga chā bi? yí qia shì jiān wú yǒu liàng

众 生诸界各差别,一切世间无有量,

yù xī liǎo zhī qí tǐ xìng pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了知其体性,菩萨以此初发心。

yí qia yǒu w?i zhū hang dào yī yī jiē yǒu suǒ zhì chù

一切有为诸行道,一一皆有所至处,

xī yù liǎo zhī qí shí xìng pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

悉欲了知其实性,菩萨以此初发心。

yí qia shì jia zhū zh?ng shēng suí ya piāo liú wú zàn xī

一切世界诸众 生,随业漂流无暂息,

yù d? tiān yǎn jiē míng jiàn pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲得天眼皆明见,菩萨以此初发心。

gu? qù shì zhōng c?ng suǒ yǒu rú shì tǐ xìng rú shì xiàng

过去世中曾所有,如是体性如是相,

yù xī liǎo zhī qí xiǔ zhù pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了知其宿住,菩萨以此初发心。

yí qia zh?ngshēng zhū ji? hu? xiāng xù xiàn qǐ jí xí qì

一切众 生诸结惑,相续现起及习气,

yù xī liǎo zhī jiū jìng jìn pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了知究竟尽,菩萨以此初发心。

suí zhū zh?ngshēng suǒ ān lì zhǒngzhǒng tán lùn yǔ yán dào

随诸众 生所安立,种 种谈论语言道,

rú qí shì dì xī yù zhī pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

如其世谛悉欲知,菩萨以此初发心。

yí qia zhū fǎ lí yán shuō xìng kōng jì mia wú suǒ zu?

一切诸法离言说,性空寂灭无所作,

yù xī míng dá cǐ zhēn yì pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉明达此真义,菩萨以此初发心。

yù xī zhan d?ng shí fāng gu? qīng fù yí qia zhū dà hǎi

欲悉震动十方国,倾覆一切诸大海,

jù zú zhū f? dà sh?n tōng pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

具足诸佛大神通,菩萨以此初发心。

yù yī máo kǒng fàng guāng míng pǔ zhào shí fāng wú liàng tǔ

欲一毛孔放光明,普照十方无量土,

yī yī guāng zhōng ju? yí qia pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

一一光 中觉一切,菩萨以此初发心。

yù yǐ nán sī zhū f? chà xī zhì zhǎng zhōng ?r bù d?ng

欲以难思诸佛刹,悉置掌 中而不动,

liǎo zhī yí qia rú huàn huà pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

了知一切如幻化,菩萨以此初发心。

yù yǐ wú liàng chà zh?ngshēng zhì yī máo duān bù p? ài

欲以无量刹众 生,置一毛端不迫隘,

xī zhī wú r?n wú yǒu wǒ pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

悉知无人无有我,菩萨以此初发心。

yù yǐ yī máo dī hǎi shuǐ yí qia dà hǎi xī lìng ji?

欲以一毛滴海水,一切大海悉令竭,

?r xī fēn bi? zhī qí shù pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

而悉分别知其数,菩萨以此初发心。

bù kě sī yì zhū gu? tǔ jìn mǒ w?i ch?n wú yí zhě

不可思议诸国土,尽抹为尘无遗者,

yù xī fēn bi? zhī qí shù pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉分别知其数,菩萨以此初发心。

gu? qù wai lái wú liàng ji? yí qia shì jiānch?nghuàixiàng

过去未来无量劫,一切世间成坏相,

yù xī liǎo dá qi?ng qí jì pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了达穷其际,菩萨以此初发心。

sān shì suǒ yǒu zhū rú lái yí qia dú ju? jí shēng w?n

三世所有诸如来,一切独觉及声闻,

yù zhī qí fǎ jìn wú yú pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲知其法尽无余,菩萨以此初发心。

wú liàng wú biān zhū shì jia yù yǐ yī máo xī chēng jǔ

无量无边诸世界,欲以一毛悉称举,

rú qí tǐ xiàng xī liǎo zhī pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

如其体相悉了知,菩萨以此初发心。

wú liàng wú shù lún w?i shān yù lìng xī rù máo kǒng zhōng

无量无数轮围山,欲令悉入毛孔中,

rú qí dà xiǎo jiē d? zhī pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

如其大小皆得知,菩萨以此初发心。

yù yǐ jì jìng yī miào yīn pǔ yìng shí fāng suí lai yǎn

欲以寂静一妙音,普应十方随类演,

rú shì jiē lìng jìng míng liǎo pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

如是皆令净明了,菩萨以此初发心。

yí qia zh?ng shēng yǔ yán fǎ yī yán yǎn shuō wú bú jìn

一切众 生语言法,一言演说无不尽,

xī yù liǎo zhī qí zì xìng pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

悉欲了知其自性,菩萨以此初发心。

shì jiān yán yīn mǐ bù zu? xī lìng qí xia zhang jì mia

世间言音靡不作,悉令其解证寂灭,

yù d? rú shì miào sh? gēn pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲得如是妙舌根,菩萨以此初发心。

yù shǐ shí fāng zhū shì jia yǒu ch?ng huài xiàng jiē d? jiàn

欲使十方诸世界,有成坏相皆得见,

?r xī zhī c?ng fēn bi? shēng pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

而悉知从分别生,菩萨以此初发心。

yí qia shí fāng zhū shì jia wú liàng rú lái xī chōng mǎn

一切十方诸世界,无量如来悉充满,

yù xī liǎo zhī bǐ f? fǎ pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了知彼佛法,菩萨以此初发心。

zhǒngzhǒngbiàn huà wú liàngshēn yí qia shì jia wēi ch?nděng

种 种变化无量身,一切世界微尘等,

yù xī liǎo dá c?ng xīn qǐ pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲悉了达从心起,菩萨以此初发心。

gu? qù wai lái xiàn zài shì wú liàng wú shù zhū rú lái

过去未来现在世,无量无数诸如来,

yù yú yī niàn xī liǎo zhī pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲于一念悉了知,菩萨以此初发心。

yù jù yǎn shuō yī jù fǎ ā sēng qí ji? wú yǒu jìn

欲具演说一句法,阿僧祇劫无有尽,

?r lìng w?n yì ga bù t?ng pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

而令文义各不同,菩萨以此初发心。

shí fāng yí qia zhū zh?ngshēng suí qí liú zhuǎnshēng mia xiàng

十方一切诸众 生,随其流转 生灭相,

yù yú yī niàn jiē míng dá pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

欲于一念皆明达,菩萨以此初发心。

yù yǐ shēn yǔ jí yì ya pǔ yì shí fāng wú suǒ ài

欲以身语及意业,普诣十方无所碍,

liǎo zhī sān shì jiē kōng jì pú sà yǐ cǐ chū fā xīn

了知三世皆空寂,菩萨以此初发心。

pú sà rú shì fā xīn yǐ yìng lìng wǎng yì shí fāng gu?

菩萨如是发心已,应令往诣十方国,

gōng jìng g?ng yǎng zhū rú lái yǐ cǐ shǐ qí wú tuì zhuǎn

恭敬供养诸如来,以此使其无退转。

pú sà yǒng měng qiú f? dào zhù yú shēng sǐ bù pí yàn

菩萨勇猛求佛道,住于生死不疲厌,

w?i bǐ chēng tàn shǐ shùn hang rú shì lìng qí wú tuì zhuǎn

为彼称叹使顺行,如是令其无退转。

shí fāng shì jia wú liàng chà xī zài qí zhōng zu? zūn zhǔ

十方世界无量刹,悉在其中作尊主,

w?i zhū pú sà rú shì shuō yǐ cǐ lìng qí wú tuì zhuǎn

为诸菩萨如是说,以此令其无退转。

zuì shang zuì shàng zuì dì yī shan shēn wēi miào qīng jìng fǎ

最胜最上最第一,甚深微妙清净法,

quàn zhū pú sà shuō yǔ r?n rú shì jiào lìng lí fán nǎo

劝诸菩萨说与人,如是教令离烦恼。

yí qia shì jiān wú yǔ děng bù kě qīng d?ng cuī fú chù

一切世间无与等,不可倾动摧伏处,

w?i bǐ pú sà chángchēng zàn rú shì jiàolìng bù tuì zhuǎn

为彼菩萨常 称赞,如是教令不退转。

f? shì shì jiān dà lì zhǔ jù zú yí qia zhū gōng d?

佛是世间大力主,具足一切诸功德,

lìng zhū pú sà zhù shì zhōng yǐ cǐ jiào w?i shangzhàng fu

令诸菩萨住是中,以此教为胜 丈夫。

wú liàng wú biān zhū f? suǒ xī d? wǎng yì ?r qīn jìn

无量无边诸佛所,悉得往诣而亲近,

cháng w?i zhū f? suǒ sha sh?u rú shì jiào lìng bù tuì zhuǎn

常为诸佛所摄受,如是教令不退转。

suǒ yǒu jì jìng zhū sān mai xī jiē yǎn chàng wú yǒu yú

所有寂静诸三昧,悉皆演畅无有余,

w?i bǐ pú sà rú shì shuō yǐ cǐ lìng qí bù tuì zhuǎn

为彼菩萨如是说,以此令其不退转。

cuī mia zhū yǒu shēng sǐ lún zhuǎn yú qīng jìng miào fǎ lún

摧灭诸有生死轮,转于清净妙法轮,

yí qia shì jiān wú suǒ zhu? w?i zhū pú sà rú shì shuō

一切世间无所著,为诸菩萨如是说。

yí qia zh?ngshēng du? a dào wú liàngzh?ng kǔ suǒ chán p?

一切众 生堕恶道,无量 重苦所缠迫,

yǔ zu? jiù hù guī yī chù w?i zhū pú sà rú shì shuō

与作救护归依处,为诸菩萨如是说。

cǐ shì pú sà fā xīn zhù yí xiàng zhì qiú wú shàng dào

此是菩萨发心住,一向志求无上道,

rú wǒ suǒ shuō jiào huì fǎ yí qia zhū f? yì rú shì

如我所说教诲法,一切诸佛亦如是。

dì ar zhì dì zhù pú sà yīng dāng fā qǐ rú shì xīn

第二治地住菩萨,应当发起如是心,

shí fāng yí qia zhū zh?ng shēng yuàn shǐ xī shùn rú lái jiào

十方一切诸众 生,愿使悉顺如来教。

lì yì dà bēi ān la xīn ān zhù lián mǐn sha sh?u xīn

利益大悲安乐心,安住怜愍摄受心,

shǒu hù zh?ng shēng t?ng jǐ xīn shī xīn jí yǐ dǎo shī xīn

守护众 生同己心,师心及以导师心。

yǐ zhù rú shì shang miào xīn cì lìng s?ng xí qiú duō w?n

已住如是胜妙心,次令诵习求多闻,

cháng yào jì jìng zhang sī w?i qīn jìn yí qia shàn zhī shí

常乐寂静正思惟,亲近一切善知识。

fā yán h? yua lí cū guǎng yán bì zhī shí wú suǒ wai

发言和悦离粗犷,言必知时无所畏,

liǎo dá yú yì rú fǎ hang yuǎn lí yú mí xīn bù d?ng

了达于义如法行,远离愚迷心不动。

cǐ shì chū xu? pú tí hang n?ng xíng cǐ hang zhēn f? zǐ

此是初学菩提行,能行此行真佛子,

wǒ jīn shuō bǐ suǒ yìng hang rú shì f? zǐ yìng qín xu?

我今说彼所应行,如是佛子应勤学。

dì sān pú sà xiū xíng zhù dāng yī f? jiào qín guān chá

第三菩萨修行住,当依佛教勤观察,

zhū fǎ wú cháng kǔ jí kōng wú yǒu wǒ r?n wú d?ng zu?

诸法无常苦及空,无有我人无动作。

yí qia zhū fǎ bù kě la wú rú míng zì wú chù suǒ

一切诸法不可乐,无如名字无处所,

wú suǒ fēn bi? wú zhēn shí rú shì guān zhě míng pú sà

无所分别无真实,如是观者名菩萨。

cì lìng guān chá zh?ng shēng jia jí yǐ quàn guān yú fǎ jia

次令观察众 生界,及以劝观于法界,

shì jia chā bi? jìn wú yú yú bǐ xián yìng quàn guān chá

世界差别尽无余,于彼咸应劝观察。

shí fāng shì jia jí xū kōng suǒ yǒu dì shuǐ yǔ huǒ fēng

十方世界及虚空,所有地水与火风,

yù jia sa jia wú sa jia xī quàn guān chá xián lìng jìn

欲界色界无色界,悉劝观察咸令尽。

guān chá bǐ jia ga chā bi? jí qí tǐ xìng xián jiū jìng

观察彼界各差别,及其体性咸究竟,

d? rú shì jiào qín xiū xíng cǐ z? míng w?i zhēn f? zǐ

得如是教勤修行,此则名为真佛子。

dì sì shēng guì zhù pú sà c?ng zhū shangjiào ?r chū shēng

第四生贵住菩萨,从诸圣教而出生,

liǎo dá zhū yǒu wú suǒ yǒu chāo gu? bǐ fǎ shēng fǎ jia

了达诸有无所有,超过彼法生法界。

xìn f? jiān gù bù kě huài guān fǎ jì mia xīn ān zhù

信佛坚固不可坏,观法寂灭心安住,

suí zhū zh?ng shēng xī liǎo zhī tǐ xìng xū wàng wú zhēn shí

随诸众 生悉了知,体性虚妄无真实。

shì jiān chà tǔ ya jí bào shēng sǐ nia pán xī rú shì

世间刹土业及报,生死涅槃悉如是,

f? zǐ yú fǎ rú shì guān c?ng f? qīn shēng míng f? zǐ

佛子于法如是观,从佛亲生名佛子。

gu? qù wai lái xiàn zài shì qí zhōng suǒ yǒu zhū f? fǎ

过去未来现在世,其中所有诸佛法,

liǎo zhī jī jí jí yuán mǎn rú shì xiū xu? lìng jiū jìng

了知积集及圆满,如是修学令究竟。

sān shì yí qia zhū rú lái n?ng suí guān chá xī píng děng

三世一切诸如来,能随观察悉平等,

zhǒngzhǒng chā bi? bù kě d? rú shì guān zhě dá sān shì

种 种差别不可得,如是观者达三世。

rú wǒ chēng yáng zàn tàn zhě cǐ shì sì zhù zhū gōng d?

如我称扬赞叹者,此是四住诸功德,

ru? n?ng yī fǎ qín xiū xíng sù ch?ng wú shàng f? pú tí

若能依法勤修行,速成无上佛菩提。

c?ng cǐ dì wǔ zhū pú sà shuō míng jù zú fāng biàn zhù

从此第五诸菩萨,说名具足方便住,

shēn rù wú liàng qiǎo fāng biàn fā shēng jiū jìng gōng d? ya

深入无量巧方便,发生究竟功德业。

pú sà suǒ xiū zh?ng fú d? jiē w?i jiù hù zhū qún shēng

菩萨所修众福德,皆为救护诸群生,

zhuān xīn lì yì yǔ ān la yí xiàng āi mǐn lìng dù tuō

专心利益与安乐,一向哀愍令度脱。

w?i yí qia shì chú zh?ng nàn yǐn chū zhū yǒu lìng huān xǐ

为一切世除众难,引出诸有令欢喜,

yī yī tiáo fú wú suǒ yí jiē lìng jù d? xiàng nia pán

一一调伏无所遗,皆令具德向涅槃。

yí qia zh?ngshēng wú yǒu biān wú liàng wú shù bù sī yì

一切众 生无有边,无量无数不思议,

jí yǐ bù kě chēng liáng děng tīng sh?u rú lái rú shì fǎ

及以不可称 量等,听受如来如是法。

cǐ dì wǔ zhù zhēn f? zǐ ch?ng jiù fāngbiàn dù zh?ngshēng

此第五住真佛子,成就方便度众 生,

yí qia gōng d? dà zhì zūn yǐ rú shì fǎ ?r kāi shì

一切功德大智尊,以如是法而开示。

dì liù zhang xīn yuán mǎn zhù yú fǎ zì xìng wú mí hu?

第六正心圆满住,于法自性无迷惑,

zhang niàn sī w?i lí fēn bi? yí qia tiān r?n m? n?ng d?ng

正念思惟离分别,一切天人莫能动。

w?n zàn huǐ f? yǔ f? fǎ pú sà jí yǐ suǒ xíng hang

闻赞毁佛与佛法,菩萨及以所行行,

zh?ngshēng yǒu liàng ru? wú liàng yǒu g?u wú g?u nán yì dù

众 生有量若无量,有垢无垢难易度,

fǎ jia dà xiǎo jí ch?ng huài ru? yǒu ru? wú xīn bù d?ng

法界大小及成坏,若有若无心不动,

gu? qù wai lái jīn xiàn zài dì niàn sī w?i h?ng ju? dìng

过去未来今现在,谛念思惟恒决定。

yí qia zhū fǎ jiē wú xiàng wú tǐ wú xìng kōng wú shí

一切诸法皆无相,无体无性空无实,

rú huàn rú mang lí fēn bi? cháng yào tīng w?n rú shì yì

如幻如梦离分别,常乐听闻如是义。

dì qī bù tuì zhuǎn pú sà yú f? jí fǎ pú sà hang

第七不退转菩萨,于佛及法菩萨行,

ru? yǒu ru? wú chū bù chū suī w?n shì shuō wú tuì zhuǎn

若有若无出不出,虽闻是说无退转。

gu? qù wai lái xiàn zài shì yí qia zhū f? yǒu yǐ wú

过去未来现在世,一切诸佛有以无,

f? zhì yǒu jìn hu? wú jìn sān shì yī xiàngzhǒngzhǒngxiàng

佛智有尽或无尽,三世一相 种 种 相,

yī jí shì duō duō jí yī w?n suí yú yì yì suí w?n

一即是多多即一,文随于义义随文,

rú shì yí qia zhǎn zhuǎn ch?ng cǐ bù tuì r?n yìng w?i shuō

如是一切展转 成,此不退人应为说。

ru? fǎ yǒu xiàng jí wú xiàng ru? fǎ yǒu xìng jí wú xìng

若法有相及无相,若法有性及无性,

zhǒngzhǒng chā bi? hù xiāng shǔ cǐ r?n w?n yǐ d? jiū jìng

种 种差别互相属,此人闻已得究竟。

dì bā pú sà t?ng zhēn zhù shēn yǔ yì xíng jiē jù zú

第八菩萨童真住,身语意行皆具足,

yí qia qīng jìng wú zhū shī suí yì sh?u shēng d? zì zài

一切清净无诸失,随意受生得自在。

zhī zhū zh?ngshēng xīn suǒ la zhǒngzhǒng yì xia ga chā bi?

知诸众 生心所乐,种 种意解各差别,

jí qí suǒ yǒu yí qia fǎ shí fāng gu? tǔ ch?ng huài xiàng

及其所有一切法,十方国土成坏相。

dǎi d? sù jí miào sh?n tōng yí qia chù zhōng suí niàn wǎng

逮得速疾妙神通,一切处中随念往,

yú zhū f? suǒ tīng w?n fǎ zàn tàn xiū xíng wú xia juàn

于诸佛所听闻法,赞叹修行无懈倦。

liǎo zhī yí qia zhū f? gu? zhan d?ng jiā chí yì guān chá

了知一切诸佛国,震动加持亦观察,

chāo gu? f? tǔ bù kě liáng y?u xíng shì jia wú biān shù

超过佛土不可量,游行世界无边数。

ā sēng qí fǎ xī zī wan suǒ yù sh?u shēn jiē zì zài

阿僧祇法悉咨问,所欲受身皆自在,

yán yīn shàn qiǎo mǐ bù chōng zhū f? wú shù xián ch?ng shì

言音善巧靡不充,诸佛无数咸承事。

dì jiǔ pú sà wáng zǐ zhù n?ngjiànzh?ngshēngsh?ushēng bi?

第九菩萨王子住,能见众 生受生别,

fán nǎo xiàn xí mǐ bù zhī suǒ xíng fāng bian jiē shàn liǎo

烦恼现习靡不知,所行方便皆善了。

zhū fǎ ga yì wēi yí bi? shì jia bù t?ng qián h?u jì

诸法各异威仪别,世界不同前后际,

rú qí shì sú dì yī yì xī shàn liǎo zhī wú yǒu yú

如其世俗第一义,悉善了知无有余。

fǎ wáng shàn qiǎo ān lì chù suí qí chù suǒ suǒ yǒu fǎ

法王善巧安立处,随其处所所有法,

fǎ wáng gōng diàn ru? qù rù jí yǐ yú zhōng suǒ guān jiàn

法王宫殿若趣入,及以于中所观见。

fǎ wáng suǒ yǒu guàn dǐng fǎ sh?n lì jiā chí wú qia wai

法王所有灌顶法,神力加持无怯畏,

yàn qǐn gōng shì jí tàn yù yǐ cǐ jiào zhào fǎ wáng zǐ

宴寝宫室及叹誉,以此教诏法王子。

rú shì w?i shuō mǐ bú jìn ?r lìng qí xīn wú suǒ zhu?

如是为说靡不尽,而令其心无所著,

yú cǐ liǎo zhī xiū zhang niàn yí qia zhū f? xiàn qí qián

于此了知修正念,一切诸佛现其前。

dì shí guàn dǐng zhēn f? zǐ ch?ng mǎn zuì shàng dì yī fǎ

第十灌顶真佛子,成满最上第一法,

shí fāng wú shù zhū shì jia xī n?ng zhan d?ng guāng pǔ zhào

十方无数诸世界,悉能震动光普照。

zhù chí wǎng yì yì wú yú qīng jìng zhuāng yán jiē jù zú

住持往诣亦无余,清净 庄 严皆具足,

kāi shì zh?ng shēng wú yǒu shù guān chá zhī gēn xī n?ng jìn

开示众 生无有数,观察知根悉能尽。

fā xīn tiáo fú yì wú biān xián lìng qù xiàng dà pú tí

发心调伏亦无边,咸令趣向大菩提,

yí qia fǎ jia xián guān chá shí fāng gu? tǔ jiē wǎng yì

一切法界咸观察,十方国土皆往诣。

qí zhōng shēn jí shēn suǒ zu? sh?n tōng biàn xiàn nán kě ca

其中身及身所作,神通变现难可测,

sān shì f? tǔ zhū jìng jia nǎi zhì wáng zǐ wú n?ng liǎo

三世佛土诸境界,乃至王子无能了。

yí qia jiàn zhě sān shì zhì yú zhū f? fǎ míng liǎo zhì

一切见者三世智,于诸佛法明了智,

fǎ jia wú ài wú biān zhì chōng mǎn yí qia shì jia zhì

法界无碍无边智,充满一切世界智,

zhào yào shì jia zhù chí zhì liǎo zhī zh?ng shēng zhū fǎ zhì

照曜世界住持智,了知众 生诸法智,

jí zhī zhang ju? wú biān zhì rú lái w?i shuō xián lìng jìn

及知正觉无边智,如来为说咸令尽。

rú shì shí zhù zhū pú sà jiē c?ng rú lái fǎ huà shēng

如是十住诸菩萨,皆从如来法化生,

suí qí suǒ yǒu gōng d? hang yí qia tiān r?n m? n?ng ca

随其所有功德行,一切天人莫能测。

gu? qù wai lái xiàn zài shì fā xīn qiú f? wú yǒu biān

过去未来现在世,发心求佛无有边,

shí fāng gu? tǔ jiē chōng mǎn m? bù dāng ch?ng yí qia zhì

十方国土皆充满,莫不当成一切智。

yí qia gu? tǔ wú biān jì shì jia zh?ng shēng fǎ yì rán

一切国土无边际,世界众 生法亦然,

hu? ya xīn la ga chā bi? yī bǐ ?r fā pú tí yì

惑业心乐各差别,依彼而发菩提意。

shǐ qiú f? dào yī niàn xīn shì jiānzh?ngshēng jí ar chang

始求佛道一念心,世间众 生及二乘,

sī děng shàng yì bù n?ng zhī h? kuàng suǒ yú gōng d? hang

斯等尚亦不能知,何况所余功德行!

shí fāng suǒ yǒu zhū shì jia n?ng yǐ yī máo xī chēng jǔ

十方所有诸世界,能以一毛悉称举,

bǐ r?n n?ng zhī cǐ f? zǐ qù xiàng rú lái zhì huì hang

彼人能知此佛子,趣向如来智慧行。

shí fāng suǒ yǒu zhū dà hǎi xī yǐ máo duān dī lìng jìn

十方所有诸大海,悉以毛端滴令尽,

bǐ r?n n?ng zhī cǐ f? zǐ yī niàn suǒ xiū gōng d? hang

彼人能知此佛子,一念所修功德行。

yí qia shì jia mǒ w?i ch?n xī n?ng fēn bi? zhī qí shù

一切世界抹为尘,悉能分别知其数,

rú shì zhī r?n nǎi n?ng jiàn cǐ zhū pú sà suǒ hang dào

如是之人乃能见,此诸菩萨所行道。

qù lái xiàn zài shí fāng f? yí qia dú ju? jí shēng w?n

去来现在十方佛,一切独觉及声闻,

xī yǐ zhǒng zhǒng miào biàn cái kāi shì chū fā pú tí xīn

悉以种 种妙辩才,开示初发菩提心。

fā xīn gōng d? bù kě liàng chōng mǎn yí qia zh?ngshēng jia

发心功德不可量,充满一切众 生界,

zh?ng zhì g?ng shuō wú n?ng jìn h? kuàng suǒ yú zhū miào hang

众智共说无能尽,何况所余诸妙行。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

修行会有什么感应

修行中的灵异感应

修行中出现的感应

修行一年的感应

修烟供的神奇感应