华严经快念网

《大方广佛华严经注音》32

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》32

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī shí

十回向品第二十五之十

f? zǐ yún h? w?i pú sà m? hē sà děng fǎ jia wú liàng huí xiàng f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà

佛子!云何为菩萨摩诃萨。等法界无量回向?佛子!此菩萨摩诃萨

yǐ lí g?u zēng ?r jì qí dǐng zhù fǎ shī wai guǎngxíng fǎ shī qǐ dà cí bēi ān lì zh?ngshēng yú pú tí

以离垢缯而系其顶,住法师位,广行法施,起大慈悲安立众 生,于菩提

xīn chángxíng ráo yì wú yǒu xiū xī yǐ pú tí xīn zhǎngyǎngshàn gēn w?i zhū zh?ngshēng zu? tiáo yù shī shì zhū zh?ng

心常行饶益无有休息。以菩提心长养善根,为诸众 生作调御师,示诸众

shēng yí qia zhì dào w?i zhū zh?ngshēng zu? fǎ zàng rì shàn gēn guāngmíng pǔ zhào yí qia yú zhū zh?ngshēng qí

生一切智道;为诸众 生作法藏日,善根光明,普照一切。于诸众 生其

xīn píngděng xiū zhū shànhang wú yǒu xiū xī xīn jìng wú rǎn zhì huì zì zài bù shě yí qia shàn gēn dào ya

心平等,修诸善行无有休息,心净无染,智慧自在,不舍一切善根道业。

zu? zhū zh?ngshēng dà zhì shāng zhǔ pǔ lìng d? rù ān yǐn zhang dào w?i zhū zh?ngshēng ?r zu? dǎo shǒu lìng xiū yí

作诸众 生大智商主,普令得入安隐正道;为诸众 生而作导首,令修一

qia shàn gēn fǎ hang w?i zhū zh?ngshēng zu? bù kě huàijiān gù shàn yǒu lìng qí shàn gēn zēngzhǎngch?ng jiù

切善根法行;为诸众 生作不可坏坚固善友,令其善根增长 成就。

f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà yǐ fǎ shī w?i shǒu fā shēng yí qia qīngjìng bái fǎ sha sh?u qù xiàng yí

佛子!此菩萨摩诃萨以法施为首,发生一切清净白法,摄受趣向一

qia zhì xīn shū shangyuàn lì jiū jìngjiān gù ch?ng jiù zēng yì jù dà wēi d? yī shàn zhī shi xīn wú chǎn

切智心,殊胜愿力究竟坚固,成就增益,具大威德,依善知识,心无谄

kuáng sī w?i guān chá yí qia zhì m?n wú biānjìng jia yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng yuàn d? xiū xí ch?ng jiù

诳,思惟观察一切智门无边境界。以此善根如是回向,愿得修习、成就、

zēngzhǎngguǎng dà wú ài yí qia jìng jia yuàn d? yú f? zhangjiào zhī zhōng nǎi zhì tīng w?n yī jù yī jì sh?u chí

增长 广大无碍一切境界;愿得于佛正教之中,乃至听闻一句、一偈受持

yǎn shuō yuàn d? yì niàn yǔ fǎ jia děng wú liàng wú biān yí qia shì jia qù lái xiàn zài yí qia zhū f? jì

演说;愿得忆念与法界等,无量、无边一切世界去来现在一切诸佛,既

yì niàn yǐ xiū pú sà hang y?u yuàn yǐ cǐ niàn f? shàn gēn w?i yī zh?ngshēng yú yī shì jia jìn wai lái ji?

忆念已,修菩萨行。又愿以此念佛善根,为一众 生于一世界尽未来劫,

xiū pú sà hang rú yú yī shì jia jìn fǎ jia xū kōng jia yí qia shì jia jiē yì rú shì rú w?i yī zh?ng

修菩萨行;如于一世界,尽法界虚空界一切世界,皆亦如是;如为一众

shēng w?i yí qia zh?ngshēng yì fù rú shì yǐ shànfāngbiàn yī yī jiē w?i jìn wai lái ji? dà shì zhuāng yán

生,为一切众 生,亦复如是。以善方便一一皆为尽未来劫大誓 庄 严,

zhōng wú lí f? shàn zhī shí xiǎng chángjiàn zhū f? xiàn zài qí qián wú yǒu yī f? chū xīng yú shì bù d? qīn jìn

终无离佛善知识想,常见诸佛现在其前,无有一佛出兴于世不得亲近,

yí qia zhū f? jí zhū pú sà suǒ zàn suǒ shuōqīngjìng fàn hang shì yuàn xiū xíng xī lìngyuán mǎn suǒ wai bù

一切诸佛及诸菩萨所赞、所说清净梵行,誓愿修行,悉令圆满。所谓:不

p? fàn hang bù quē fàn hang bù zá fàn hang wú diàn fàn hang wú shī fàn hang wú n?ng bì fàn hang f? suǒ

破梵行、不缺梵行、不杂梵行、无玷梵行、无失梵行、无能蔽梵行、佛所

zàn fàn hang wú suǒ yī fàn hang wú suǒ d? fàn hang zēng yì pú sà qīngjìng fàn hang sān shì zhū f? suǒ háng fàn

赞梵行、无所依梵行、无所得梵行、增益菩萨清净梵行、三世诸佛所行梵

hang wú ài fàn hang wú zhù fàn hang wú zhang fàn hang wú mia fàn hang ān zhù fàn hang wú bǐ fàn hang

行、无碍梵行、无著梵行、无诤梵行、无灭梵行、安住梵行、无比梵行、

wú d?ng fàn hang wú luàn fàn hang wú huì fàn hang

无动梵行、无乱梵行、无恚梵行。

f? zǐ pú sà m? hē sà ru? n?ng w?i jǐ xiū xíng rú shì qīngjìng fàn hang z? n?ng pǔ w?i yí qia zh?ngshēng

佛子!菩萨摩诃萨若能为己修行如是清净梵行,则能普为一切众 生,

lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? ān zhù lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? kāi xiǎo lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? ch?ng jiù

令一切众 生皆得安住;令一切众 生皆得开晓;令一切众 生皆得成就;

lìng yī qiē zh?ngshēng jiē d? qīngjìng lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? wú g?u lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? zhàomíng

令一切众 生皆得清净;令一切众 生皆得无垢;令一切众 生皆得照明;

lìng yí qia zh?ngshēng lí zhū ch?n rǎn lìng yí qia zh?ngshēng wú zhū zhàng yì lìng yí qia zh?ngshēng lí zhū ra nǎo

令一切众 生离诸尘染;令一切众 生无诸障翳;令一切众 生离诸热恼;

lìng yí qia zh?ngshēng lí zhū chán fù lìng yí qia zh?ngshēngyǒng lí zhū a lìng yí qia zh?ngshēng wú zhū nǎo hài

令一切众 生离诸缠缚;令一切众 生永离诸恶;令一切众 生无诸恼害,

bì jìngqīngjìng h? yǐ gù pú sà m? hē sà zì yú fàn hang bù n?ngqīngjìng bù n?nglìng tā ?r d? qīngjìng

毕竟清净。何以故?菩萨摩诃萨自于梵行不能清净,不能令他而得清净;

zì yú fàn hang ?r yǒu tuì zhuǎn bù n?nglìng tā wú yǒu tuì zhuǎn zì yú fàn hang ?r yǒu shī huài bù n?nglìng tā

自于梵行而有退转,不能令他无有退转;自于梵行而有失坏,不能令他

wú yǒu shī huài zì yú fàn hang ?r yǒu yuǎn lí bù n?nglìng tā cháng bù yuǎn lí zì yú fàn hang ?r yǒu xia dài

无有失坏;自于梵行而有远离,不能令他常不远离;自于梵行而有懈怠,

bù n?nglìng tā bù shēng xia dài zì yú fàn hang bù shēng xìn xia bù n?nglìng tā xīn shēng xìn xia zì yú fàn hang

不能令他不生懈怠;自于梵行不生信解,不能令他心生信解;自于梵行

?r bù ān zhù bù n?nglìng tā ?r d? ān zhù zì yú fàn hang ?r bù zhang rù bù n?nglìng tā xīn d? zhang rù

而不安住,不能令他而得安住;自于梵行而不证入,不能令他心得证入;

zì yú fàn hang ?r yǒu fàng shě bù n?nglìng tā h?ng bù fàng shě zì yú fàn hang ?r yǒu sàn d?ng bù n?nglìng tā xīn

自于梵行而有放舍,不能令他恒不放舍;自于梵行而有散动,不能令他心

bù sàn d?ng h? yǐ gù pú sà m? hē sà zhù wú dǎo hang shuō wú dǎo fǎ suǒ yán ch?ng shí rú shuō xiū

不散动。何以故?菩萨摩诃萨住无倒行,说无倒法,所言诚实,如说修

xíng jìngshēn kǒu yì lí zhū zá rǎn zhù wú ài hang mia yí qia zhàng pú sà m? hē sà zì d? jìng xīn

行,净身口意,离诸杂染,住无碍行,灭一切障。菩萨摩诃萨自得净心,

w?i tā yǎn shuōqīngjìng xīn fǎ zì xiū h? rěn yǐ zhū shàn gēn tiáo fú qí xīn lìng tā h? rěn yǐ zhū shàn gēn

为他演说清净心法。自修和忍,以诸善根调伏其心,令他和忍,以诸善根

tiáo fú qí xīn zì lí yí huǐ yì lìng tā r?n yǒng lí yí huǐ zì d? jìng xìn yì lìng tā d? bù huàijìng xìn

调伏其心。自离疑悔,亦令他人永离疑悔;自得净信,亦令他得不坏净信;

zì zhù zhang fǎ yì lìngzh?ngshēng ān zhù zhang fǎ

自住正法,亦令众 生安住正法。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ shēngshàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn wǒ hu? d?

佛子!菩萨摩诃萨复以法施所生善根,如是回向,所谓:愿我获得

yí qia zhū f? wú jìn fǎ m?n pǔ w?i zh?ngshēng fēn bi? xia shuō jiē lìnghuān xǐ xīn d? mǎn zú cuī mia yí

一切诸佛无尽法门,普为众 生分别解说,皆令欢喜,心得满足,摧灭一

qia wài dào yì lùn yuàn wǒ n?ng w?i yí qia zh?ngshēng yǎn shuō sān shì zhū f? fǎ hǎi yú yī yī fǎ shēng qǐ yī

切外道异论。愿我能为一切众 生演说三世诸佛法海,于一一法生起,一

yī fǎ yì lǐ yī yī fǎ míng yán yī yī fǎ ān lì yī yī fǎ xia shuō yī yī fǎ xiǎn shì yī yī fǎ

一法义理、一一法名言、一一法安立、一一法解说、一一法显示、一一法

m?n hù yī yī fǎ wù rù yī yī fǎ guān chá yī yī fǎ fēn wai xī d? wú biān wú jìn fǎ zàng hu? wú

门户、一一法悟入、一一法观察、一一法分位,悉得无边无尽法藏,获无

suǒ wai jù sì biàn cái guǎng w?i zh?ngshēng fēn bi? xia shuō qi?ng wai lái jì ?r wú yǒu jìn w?i yù lìng yí qia

所畏,具四辩才,广为众 生分别解说,穷未来际而无有尽。为欲令一切

zh?ngshēng lì shang zhì yuàn chū shēng wú ài wú miù shī biàn w?i yù lìng yí qia zh?ngshēng jiē shēnghuān xǐ w?i

众 生立胜志愿,出生无碍、无谬失辩;为欲令一切众 生皆生欢喜;为

yù lìng yí qia zh?ngshēngch?ng jiù yí qia jìng fǎ guāngmíng suí qí lai yīn yǎn shuō wú duàn w?i yù lìng yí qia zh?ng

欲令一切众 生 成就一切净法光明,随其类音,演说无断;为欲令一切众

shēngshēn xìn huān xǐ zhù yí qia zhì biànliǎo zhū fǎ bǐ wú mí hu? zu? shì niàn yán wǒ dāng pǔ yú yí

生深信欢喜,住一切智,辨了诸法,俾无迷惑,作是念言:我当普于一

qia shì jia w?i zhū zh?ngshēngjīng qín xiū xí d? biàn fǎ jia wú liàng zì zài shēn d? biàn fǎ jia wú liàngguǎng

切世界,为诸众 生精勤修习,得遍法界无量自在身,得遍法界无量 广

dà xīn jù děng fǎ jia wú liàngqīngjìng yīn shēng xiànděng fǎ jia wú liàngzh?ng huì dào chǎng xiū děng fǎ jia wú

大心,具等法界无量清净音声,现等法界无量 众会道场,修等法界无

liàng pú sà ya d? děng fǎ jia wú liàng pú sà zhù zhangděng fǎ jia wú liàng pú sà píngděng xu? děng fǎ jia wú

量菩萨业,得等法界无量菩萨住,证等法界无量菩萨平等,学等法界无

liàng pú sà fǎ zhù děng fǎ jia wú liàng pú sà hang rù děng fǎ jia wú liàng pú sà huí xiàng shì w?i pú sà m?

量菩萨法,住等法界无量菩萨行,入等法界无量菩萨回向。是为菩萨摩

hē sà yǐ zhū shàn gēn ?r w?i huí xiàng w?i lìngzh?ngshēng xī d? ch?ng jiù yí qia zhì gù

诃萨以诸善根而为回向,为令众 生悉得成就一切智故。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai w?i yù jiànděng fǎ jia wú liàng zhū

佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,所谓:为欲见等法界无量诸

f? diào fú děng fǎ jia wú liàngzh?ngshēng zhù chí děng fǎ jia wú liàng f? chà zhangděng fǎ jia wú liàng pú sà

佛,调伏等法界无量 众 生,住持等法界无量佛刹,证等法界无量菩萨

zhì hu? děng fǎ jia wú liàng wú suǒ wai ch?ngděng fǎ jia wú liàng zhū pú sà tu? lu? ní d? děng fǎ jia wú liàng

智,获等法界无量无所畏,成等法界无量诸菩萨陀罗尼,得等法界无量

zhū pú sà bù sī yì zhù jù děng fǎ jia wú liànggōng d? mǎn děng fǎ jia wú liàng lì yì zh?ngshēngshàn gēn y?u

诸菩萨不思议住,具等法界无量功德,满等法界无量利益众 生善根。又

yuàn yǐ cǐ shàn gēn gù lìng wǒ d? fú d? píngděng zhì huì píngděng lì píngděng wú wai píngděng qīngjìngpíng

愿以此善根故,令我得福德平等、智慧平等、力平等、无畏平等、清净平

děng zì zài píngděng zhang ju? píngděng shuō fǎ píngděng yì píngděng ju? dìngpíngděng yí qia sh?ntōngpíng

等、自在平等、正觉平等、说法平等、义平等、决定平等、一切神通平

děng rú shì děng fǎ jiē xī yuán mǎn rú wǒ suǒ d? yuàn yí qia zh?ngshēng yì rú shì d? rú wǒ wú yì

等,如是等法皆悉圆满;如我所得,愿一切众 生亦如是得,如我无异。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai rú fǎ jia wú liàngshàn gēn huí xiàng

佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,所谓:如法界无量善根回向

yì fù rú shì suǒ d? zhì huì zhōng wú yǒu liàng rú fǎ jia wú biānshàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jiàn yí qia

亦复如是,所得智慧终无有量;如法界无边善根回向亦复如是,见一切

f? wú yǒu qí biān rú fǎ jia wú xiànshàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yì zhū f? chà wú yǒu qí xiàn

佛,无有其边;如法界无限善根回向亦复如是,诣诸佛刹,无有齐限;

rú fǎ jia wú jì shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yú yí qia shì jia xiū pú sà háng wú yǒu yá jì rú fǎ

如法界无际善根回向亦复如是,于一切世界修菩萨行,无有涯际;如法

jia wú duànshàn gēn huí xiàng yì fù rú shì zhù yí qia zhì yǒng bù duàn ju? rú fǎ jia yī xìngshàn gēn huí xiàng yì

界无断善根回向亦复如是,住一切智永不断绝;如法界一性善根回向亦

fù rú shì yǔ yí qia zh?ngshēngt?ng yī zhì xìng rú fǎ jia zì xìngqīngjìngshàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lìng

复如是,与一切众 生同一智性;如法界自性清净善根回向亦复如是,令

yí qia zh?ngshēng jiū jìngqīngjìng rú fǎ jia suí shùnshàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lìng yí qia zh?ngshēng xī jiē

一切众 生究竟清净;如法界随顺善根回向亦复如是,令一切众 生悉皆

suí shùn pǔ xiánhangyuàn rú fǎ jia zhuāng yán shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lìng yí qia zh?ngshēng yǐ pǔ xiánhang

随顺普贤行愿;如法界 庄 严善根回向亦复如是,令一切众 生以普贤行

?r w?i zhuāng yán rú fǎ jia bù kě shī huàishàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lìng zhū pú sà yǒng bù shī huài zhū qīng

而为 庄 严;如法界不可失坏善根回向亦复如是,令诸菩萨永不失坏诸清

jìnghang

净行。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yǐ cǐ shàn gēn ch?ng shì yí

佛子!菩萨摩诃萨复以此善根如是回向,所谓:愿以此善根承事一

qia zhū f? pú sà jiē lìnghuān xǐ yuàn yǐ cǐ shàn gēn sù d? qù rù yí qia zhì xìng yuàn yǐ cǐ shàn gēn biàn yí qia

切诸佛菩萨皆令欢喜;愿以此善根速得趣入一切智性;愿以此善根遍一切

chù xiū yí qia zhì yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngcháng d? wǎng jìn yí qia zhū f? yuàn yǐ cǐ shàn gēn

处,修一切智;愿以此善根令一切众 生 常得往觐一切诸佛;愿以此善根

lìng yí qia zh?ngshēngchángjiàn zhū f? n?ng zu? f? shì yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngh?ng d? jiàn f?

令一切众 生 常见诸佛,能作佛事;愿以此善根令一切众 生恒得见佛,

bù yú f? shì shēng dài màn xīn yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngcháng d? jiàn f? xīn xǐ qīngjìng wú yǒu

不于佛事生怠慢心;愿以此善根令一切众 生 常得见佛,心喜清净,无有

tuì zhuǎn yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngcháng d? jiàn f? xīn shàn xia liǎo yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia

退转;愿以此善根令一切众 生 常得见佛,心善解了;愿以此善根令一切

zh?ngshēngcháng d? jiàn f? bù shēng zhí zhu? yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngcháng d? jiàn f? liǎo dá wú

众 生 常得见佛,不生执著;愿以此善根令一切众 生 常得见佛,了达无

ài yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngcháng d? jiàn f? ch?ng pǔ xiánhang yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ng

碍;愿以此善根令一切众 生 常得见佛,成普贤行;愿以此善根令一切众

shēngchángjiàn zhū f? xiàn zài qí qián wú shí zàn shě yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngchángjiàn zhū f?

生 常见诸佛,现在其前,无时暂舍;愿以此善根令一切众 生 常见诸佛,

chū shēng pú sà wú liàng zhū lì yuàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēngchángjiàn zhū f? yú yí qia fǎ yǒng bù

出生菩萨无量诸力;愿以此善根令一切众 生 常见诸佛,于一切法永不

wàng shī f? zǐ pú sà m? hē sà y?u yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai rú fǎ jia wú qǐ xìng huí

忘失。佛子!菩萨摩诃萨又以诸善根如是回向,所谓:如法界无起性回

xiàng rú fǎ jia gēn běn xìng huí xiàng rú fǎ jia zì tǐ xìng huí xiàng rú fǎ jia wú yī xìng huí xiàng rú fǎ

向,如法界根本性回向,如法界自体性回向,如法界无依性回向,如法

jia wú wàng shī xìng huí xiàng rú fǎ jia kōng wú xìng huí xiàng rú fǎ jia jì jìngxìng huí xiàng rú fǎ jia wú chù

界无忘失性回向,如法界空无性回向,如法界寂静性回向,如法界无处

suǒ xìng huí xiàng rú fǎ jia wú qiānd?ngxìng huí xiàng rú fǎ jia wú chā bi? xìng huí xiàng

所性回向,如法界无迁动性回向,如法界无差别性回向。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ yǒu xuān shì suǒ yǒu kāi wù jí yīn cǐ qǐ yí qia shàn gēn

佛子!菩萨摩诃萨复以法施所有宣示,所有开悟,及因此起一切善根

rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng pú sà fǎ shī cháng w?i zhū f? zhī suǒ hù niàn yuàn yí

如是回向,所谓:愿一切众 生 成菩萨法师,常为诸佛之所护念;愿一

qia zh?ngshēng zu? wú shàng fǎ shī fāngbiàn ān lì yí qia zh?ngshēng yú yí qia zhì yuàn yí qia zh?ngshēng zu? wú qū

切众 生作无上法师,方便安立一切众 生于一切智;愿一切众 生作无屈

fǎ shī yí qia wan nàn m? n?ngqi?ng jìn yuàn yí qia zh?ngshēng zu? wú ài fǎ shī d? yí qia fǎ wú ài guāngmíng

法师,一切问难莫能穷尽;愿一切众 生作无碍法师,得一切法无碍光明;

yuàn yí qia zh?ngshēng zu? zhì zàng fǎ shī n?ngshànqiǎoshuō yí qia f? fǎ yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng zhū rú lái zì

愿一切众 生作智藏法师,能善巧说一切佛法;愿一切众 生 成诸如来自

zài fǎ shī shànn?ng fēn bi? rú lái zhì huì yuàn yí qia zh?ngshēng zu? rú yǎn fǎ shī shuō rú shí fǎ bù y?u

在法师,善能分别如来智慧;愿一切众 生作如眼法师,说如实法,不由

tā jiào yuàn yí qia zh?ngshēng zu? yì chí yí qia f? fǎ fǎ shī rú lǐ yǎn shuō bù w?i jù yì yuàn yí qia

他教;愿一切众 生作忆持一切佛法法师,如理演说,不违句义;愿一切

zh?ngshēng zu? xiū xíng wú xiàng dào fǎ shī yǐ zhū miàoxiàng ?r zì zhuāng yán fàng wú liàngguāng shàn rù zhū fǎ

众 生作修行无相道法师,以诸妙相而自 庄 严,放无量 光,善入诸法;

yuàn yí qia zh?ngshēng zu? dà shēn fǎ shī qí shēn pǔ biàn yí qia gu? tǔ xīng dà fǎ yún yǔ zhū f? fǎ yuàn

愿一切众 生作大身法师,其身普遍一切国土,兴大法云,雨诸佛法;愿

yí qia zh?ngshēng zu? hù fǎ zàng fǎ shī jiàn wú shangchuáng hù zhū f? fǎ lìngzhang fǎ hǎi wú suǒ quē jiǎn

一切众 生作护法藏法师,建无胜 幢 ,护诸佛法,令正法海无所缺减;

yuàn yí qia zh?ngshēng zu? yí qia fǎ rì fǎ shī d? f? biàn cái qiǎoshuō zhū fǎ yuàn yí qia zh?ngshēng zu? miào yīn

愿一切众 生作一切法日法师,得佛辩才,巧说诸法;愿一切众 生作妙音

fāngbiàn fǎ shī shànshuō wú biān fǎ jia zhī zàng yuàn yí qia zh?ngshēng zu? dào fǎ bǐ àn fǎ shī yǐ zhì sh?ntōng

方便法师,善说无边法界之藏;愿一切众 生作到法彼岸法师,以智神通

kāi zhang fǎ zàng yuàn yí qia zh?ngshēng zu? ān zhù zhang fǎ fǎ shī yǎn shuō rú lái jiū jìng zhì huì yuàn yí qia zh?ng

开正法藏;愿一切众 生作安住正法法师,演说如来究竟智慧;愿一切众

shēng zu? liǎo dá zhū fǎ fǎ shī n?ngshuō wú liàng wú jìn gōng d? yuàn yí qia zh?ngshēng zu? bù kuáng shì jiān fǎ shī

生作了达诸法法师,能说无量无尽功德;愿一切众 生作不诳世间法师,

n?ng yǐ fāngbiànlìng rù shí jì yuàn yí qia zh?ngshēng zu? p? zhū m? zh?ng fǎ shī shànn?ng ju? zhī yí qia m? ya

能以方便令入实际;愿一切众 生作破诸魔众法师,善能觉知一切魔业;

yuàn yí qia zh?ngshēng zu? zhū f? suǒ sha sh?u fǎ shī lí wǒ wǒ suǒ sha sh?u zhī xīn yuàn yí qia zh?ngshēng zu? ān yǐn

愿一切众 生作诸佛所摄受法师,离我我所摄受之心;愿一切众 生作安隐

yí qia shì jiān fǎ shī ch?ng jiù pú sà shuō fǎ yuàn lì

一切世间法师,成就菩萨说法愿力。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai bù yǐ qǔ zhu? ya gù huí xiàng

佛子!菩萨摩诃萨复以诸善根如是回向,所谓:不以取著业故回向,

bù yǐ qǔ zhu? bào gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhu? xīn gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhu? fǎ gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhu?

不以取著报故回向,不以取著心故回向,不以取著法故回向,不以取著

shì gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhu? yīn gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhu? yǔ yán yīn shēng gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhu?míng

事故回向,不以取著因故回向,不以取著语言音声故回向,不以取著名

jù w?n shēn gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhu? huí xiàng gù huí xiàng bù yǐ qǔ zhe lì yì zh?ngshēng gù huí xiàng

句文身故回向,不以取著回向故回向,不以取着利益众 生故回向。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai bù w?i dān zhu? sa jìng jia gù huí

佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,所谓:不为耽著色境界故回

xiàng bù w?i dān zhu?shēngxiāng wai chù fǎ jìng jia gù huí xiàng bù w?i qiú shēngtiān gù huí xiàng bù w?i qiú yù

向,不为耽著声 香味触法境界故回向,不为求生天故回向,不为求欲

la gù huí xiàng bù wai zhu? yù jìng jia gù huí xiàng bù w?i qiú juàn shǔ gù huí xiàng bù w?i qiú zì zài gù huí

乐故回向,不为著欲境界故回向,不为求眷属故回向,不为求自在故回

xiàng bù w?i qiú shēng sǐ la gù huí xiàng bù wai zhu?shēng sǐ gù huí xiàng bù w?i la zhū yǒu gù huí xiàng

向,不为求生死乐故回向,不为著生死故回向,不为乐诸有故回向,

bù w?i qiú h? h? la gù huí xiàng bù w?i qiú kě la zhu? chù gù huí xiàng bù w?i huái dú hài xīn gù huí xiàng

不为求和合乐故回向,不为求可乐著处故回向,不为怀毒害心故回向,

bù huàishàn gēn gù huí xiàng bù yī sān jia gù huí xiàng bù zhu? zhū chán xia tuō sān mai gù huí xiàng bù zhù shēng

不坏善根故回向,不依三界故回向,不著诸禅解脱三昧故回向,不住声

w?n pì zhī f? chang gù huí xiàng dàn w?i jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng gù huí xiàng dàn w?i ch?ng mǎn yí qia zhì

闻辟支佛乘故回向。但为教化调伏一切众 生故回向,但为成满一切智

zhì gù huí xiàng dàn w?i d? wú ài zhì gù huí xiàng dàn w?i d? wú zhàng ài qīngjìngshàn gēn gù huí xiàng dàn w?i

智故回向,但为得无碍智故回向,但为得无障碍清净善根故回向,但为

lìng yí qia zh?ngshēngchāo chū shēng sǐ zhang dà zhì huì gù huí xiàng dàn w?i lìng dà pú tí xīn rú jīn gāng bù kě huài

令一切众 生超出生死证大智慧故回向,但为令大菩提心如金刚不可坏

gù huí xiàng dàn w?i ch?ng jiù jiū jìng bù sǐ fǎ gù huí xiàng dàn w?i yǐ wú liàngzhuāng yán zhuāng yán f? zhǒngxìng

故回向,但为成就究竟不死法故回向,但为以无量 庄 严 庄 严佛种性,

shì xiàn yí qia zhì zì zài gù huí xiàng dàn w?i qiú pú sà yí qia fǎ míng dà sh?ntōng zhì gù huí xiàng dàn w?i yú

示现一切智自在故回向,但为求菩萨一切法明大神通智故回向,但为于

jìn fǎ jia xū kōng jia yí qia f? chà xíng pǔ xiánhangyuán mǎn bù tuì pī jiān gù dà yuàn kǎi lìng yí qia zh?ng

尽法界虚空界一切佛刹、行普贤行圆满不退、被坚固大愿铠、令一切众

shēng zhù pǔ xián dì gù huí xiàng dàn w?i jìn wai lái ji? dù tuō zh?ngshēngcháng wú xiū xī shì xiàn yí qia zhì dì

生住普贤地故回向,但为尽未来劫度脱众 生 常无休息,示现一切智地

wú ài guāngmíngh?ng bú duàn gù huí xiàng

无碍光明恒不断故回向。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ bǐ shàn gēn huí xiàng shí yǐ rú shì xīn huí xiàng suǒ wai yǐ běn xìng

佛子!菩萨摩诃萨以彼善根回向时,以如是心回向。所谓:以本性

píngděng xīn huí xiàng yǐ fǎ xìngpíngděng xīn huí xiàng yǐ yí qia zh?ngshēng wú liàngpíngděng xīn huí xiàng yǐ wú

平等心回向,以法性平等心回向,以一切众 生无量平等心回向,以无

zhangpíngděng xīn huí xiàng yǐ zì xìng wú suǒ qǐ píngděng xīn huí xiàng yǐ zhī zhū fǎ wú luàn xīn huí xiàng yǐ rù

诤平等心回向,以自性无所起平等心回向,以知诸法无乱心回向,以入

sān shì píngděng xīn huí xiàng yǐ chū shēng sān shì zhū f? zhǒngxìng xīn huí xiàng yǐ d? bù tuì shī sh?ntōng xīn huí

三世平等心回向,以出生三世诸佛种性心回向,以得不退失神通心回

xiàng yǐ shēngch?ng yí qia zhì hang xīn huí xiàng y?u w?i lìng yí qia zh?ngshēngyǒng lí yí qia dì yù gù huí xiàng

向,以生 成一切智行心回向,又为令一切众 生永离一切地狱故回向,

w?i lìng yí qia zh?ngshēng bù rù chù shēng qù gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng bù wǎng yán lu? wáng chù gù huí

为令一切众 生不入畜生趣故回向,为令一切众 生不往阎罗王处故回

xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng chú mia yí qia zhàng dào fǎ gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng mǎn zú yí qia shàn

向,为令一切众 生除灭一切障道法故回向,为令一切众 生满足一切善

gēn gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēngn?ngyìng shí zhuǎn fǎ lún lìng yí qia huān xǐ gù huí xiàng w?i lìng yí qia

根故回向,为令一切众 生能应时转法轮令一切欢喜故回向,为令一切

zh?ngshēng rù shí lì lún gù huí xiàng w?i lìng yī qiē zh?ngshēng mǎn zú pú sà wú biānqīngjìng fǎ yuàn gù huí xiàng

众 生入十力轮故回向,为令一切众 生满足菩萨无边清净法愿故回向,

w?i lìng yí qia zh?ngshēng suí shùn yí qia shàn zhī shí jiào pú tí xīn qì d? mǎn zú gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ng

为令一切众 生随顺一切善知识教菩提心器得满足故回向,为令一切众

shēngsh?u chí xiū xíngshanshēn f? fǎ d? yí qia f? zhì guāngmíng gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng xiū zhū pú sà

生受持修行甚深佛法得一切佛智光明故回向,为令一切众 生修诸菩萨

wú zhàng ài hangchángxiànqián gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēngchángjiàn zhū f? xiàn qí qián gù huí xiàng w?i lìng

无障碍行常现前故回向,为令一切众 生 常见诸佛现其前故回向,为令

yí qia zh?ngshēngqīngjìng fǎ guāngmíngchángxiànqián gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng wú wai dà pú tí xīn cháng

一切众 生清净法光明常现前故回向,为令一切众 生无畏大菩提心常

xiànqián gù huí xiàng w?i lìng yī qiē zh?ngshēng pú sà bù sī yì zhì chángxiànqián gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ng

现前故回向,为令一切众 生菩萨不思议智常现前故回向;为令一切众

shēng pǔ jiù hù zh?ngshēng lìngqīngjìng dà bēi xīn chángxiànqián gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng yǐ bù kě shuō

生普救护众 生,令清净大悲心常现前故回向;为令一切众 生以不可说

bù kě shuōshangmiàozhuāng yán jù zhuāng yán yī qiē zhū f? chà gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng cuī mia yí qia

不可说胜妙 庄 严具 庄 严一切诸佛刹故回向;为令一切众 生摧灭一切

zh?ng m? d?u zhang lu? wǎng ya gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng yú yí qia f? chà jiē wú suǒ yī xiū pú sà

众魔斗诤罗网业故回向;为令一切众 生于一切佛刹皆无所依,修菩萨

hang gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng fā yí qia zhǒng zhì xīn rù yí qia f? fǎ guǎng dà m?n gù huí xiàng

行故回向;为令一切众 生发一切种智心,入一切佛法广大门故回向。

f? zǐ pú sà m? hē sà y?u yǐ cǐ shàn gēn zhangniànqīngjìng huí xiàng zhì huì ju? dìng huí xiàng jìn zhī

佛子!菩萨摩诃萨又以此善根正念清净回向,智慧决定回向,尽知

yí qia f? fǎ fāngbiàn huí xiàng w?i ch?ng jiù wú liàng wú ài zhì gù huí xiàng yù mǎn zú qīngjìng shū shang xīn gù

一切佛法方便回向,为成就无量无碍智故回向,欲满足清净殊胜心故

huí xiàng w?i yí qia zh?ngshēng zhù dà cí gù huí xiàng w?i yí qia zh?ngshēng zhù dà bēi gù huí xiàng w?i yí qia

回向,为一切众 生住大慈故回向,为一切众 生住大悲故回向,为一切

zh?ngshēng zhù dà xǐ gù huí xiàng w?i yí qia zh?ngshēng zhù dà shě gù huí xiàng w?i yǒng lí ar zhu? zhù shangshàn gēn

众 生住大喜故回向,为一切众 生住大舍故回向,为永离二著住胜善根

gù huí xiàng w?i sī w?i guān chá fēn bi? yǎn shuō yí qia yuán qǐ fǎ gù huí xiàng w?i lì dà yǒngměngchuáng xīn gù huí

故回向,为思惟观察分别演说一切缘起法故回向,为立大勇猛 幢 心故回

xiàng w?i lì wú n?ngshangchuángzàng gù huí xiàng w?i p? zhū m? zh?ng gù huí xiàng w?i d? yí qia fǎ qīngjìng wú

向,为立无能胜 幢 藏故回向,为破诸魔众故回向,为得一切法清净无

ài xīn gù huí xiàng w?i xiū yí qia pú sà hang bù tuì zhuǎn gù huí xiàng w?i d? la qiú dì yī shang fǎ xīn gù huí

碍心故回向,为修一切菩萨行不退转故回向,为得乐求第一胜法心故回

xiàng w?i d? la qiú zhū gōng d? fǎ zì zài qīngjìng yí qia zhì zhì xīn gù huí xiàng w?i mǎn yí qia yuàn chú yí

向,为得乐求诸功德法自在清净一切智智心故回向。为满一切愿,除一

qia zhang d? f? zì zài wú ài qīngjìng fǎ w?i yí qia zh?ngshēngzhuǎn bù tuì fǎ lún gù huí xiàng w?i d? rú

切诤,得佛自在无碍清净法,为一切众 生 转不退法轮故回向,为得如

lái zuì shàng shū shang fǎ zhì huì rì bǎi qiānguāngmíng zhī suǒ zhuāng yán pǔ zhào yí qia fǎ jia zh?ngshēng gù huí xiàng

来最上殊胜法智慧日百千光明之所 庄 严,普照一切法界众 生故回向。

w?i yù tiáo fú yí qia zh?ngshēng suí qí suǒ yào chánglìng mǎn zú bù shě běn yuàn jìn wai lái jì tīng w?n zhang fǎ

为欲调伏一切众 生,随其所乐常令满足,不舍本愿,尽未来际听闻正法,

xiū xí dà hang d? jìng zhì huì lí g?u guāngmíng duàn chú yí qia jiāo màn xiāo mia yí qia fán nǎo lia ài

修习大行,得净智慧,离垢光明,断除一切憍慢,消灭一切烦恼,裂爱

yù wǎng p? yú chī àn jù zú wú g?u wú zhàng ài fǎ gù huí xiàng w?i yí qia zh?ngshēng yú ā sēng qí ji? cháng

欲网,破愚痴暗,具足无垢无障碍法故回向,为一切众 生于阿僧祇劫常

qín xiū xí yí qia zhì hang wú yǒu tuì zhuǎn yī yī lìng d? wú ài miào huì shì xiàn zhū f? zì zài sh?ntōng

勤修习一切智行,无有退转,一一令得无碍妙慧,示现诸佛自在神通,

wú yǒu xiū xī gù huí xiàng

无有休息故回向。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng shí bù yìng tān zhu? sān yǒu wǔ yù jìng jia

佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向时,不应贪著三有、五欲境界。

h? yǐ gù pú sà m? hē sà yìng yǐ wú tān shàn gēn huí xiàng yìng yǐ wú chēnshàn gēn huí xiàng yìng yǐ wú chī

何以故?菩萨摩诃萨应以无贪善根回向,应以无嗔善根回向,应以无痴

shàn gēn huí xiàng yìng yǐ bù hài shàn gēn huí xiàng yìng yǐ lí màn shàn gēn huí xiàng yìng yǐ bù chǎnshàn gēn huí xiàng

善根回向,应以不害善根回向,应以离慢善根回向,应以不谄善根回向,

yìng yǐ zhì zhí shàn gēn huí xiàng yìng yǐ jīng qín shàn gēn huí xiàng yìng yǐ xiū xí shàn gēn huí xiàng f? zǐ pú

应以质直善根回向,应以精勤善根回向,应以修习善根回向。佛子!菩

sà m? hē sà rú shì huí xiàng shí d? jìng xìn xīn yú pú sà hanghuān xǐ rěn sh?u xiū xí qīngjìng dà pú sà

萨摩诃萨如是回向时,得净信心,于菩萨行欢喜忍受,修习清净大菩萨

dào jù f? zhǒngxìng d? f? zhì huì shě yí qia a lí zh?ng m? ya qīn jìn shàn yǒu ch?ng jǐ dà yuàn

道,具佛种性,得佛智慧,舍一切恶,离众魔业,亲近善友,成己大愿,

qǐng zhū zh?ngshēng sha dà shī huì

请诸众 生,设大施会。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ cǐ fǎ shī suǒ shēngshàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai lìng yí qia zh?ng

佛子!菩萨摩诃萨复以此法施所生善根如是回向,所谓:令一切众

shēng d? jìngmiào yīn d? r?u ruǎn yīn d? tiān gǔ yīn d? wú liàng wú shù bù sī yì yīn d? kě ài yua yīn

生得净妙音,得柔软音,得天鼓音,得无量无数不思议音,得可爱乐音,

d? qīngjìng yīn d? zhōubiàn yí qia f? chà yīn d? bǎi qiān nu? yú tuō bù kě shuōgōng d? zhuāng yán yīn d? gāo

得清净音,得周遍一切佛刹音,得百千那由他不可说功德 庄 严音,得高

yuǎn yīn d? guǎng dà yīn d? mia yí qia sǎn luàn yīn d? chōng mǎn fǎ jia yīn d? sha qǔ yí qia zh?ngshēng yǔ

远音,得广大音,得灭一切散乱音,得充满法界音,得摄取一切众 生语

yán yīn d? yī qiē zh?ngshēng wú biān yīn shēng zhì d? yí qia qīngjìng yǔ yán yīn shēng zhì d? wú liàng yǔ yán

言音。得一切众 生无边音声智,得一切清净语言音声智,得无量语言

yīn shēng zhì d? zuì zì zài yīn rù yī qia yīn shēng zhì d? yī qia qīngjìngzhuāng yán yīn d? yí qia shì jiān wú

音声智,得最自在音入一切音声智。得一切清净 庄 严音,得一切世间无

yàn zú yīn d? jiū jìng bù xì shǔ yí qia shì jiān yīn d? huān xǐ yīn d? f? qīngjìng yǔ yán yīn d? shuō yí

厌足音,得究竟不系属一切世间音,得欢喜音,得佛清净语言音,得说一

qia f? fǎ yuǎn lí chī yì míngchēng pǔ w?n yīn d? lìng yí qia zh?ngshēng d? yī qiē fǎ tu? lu? ní zhuāng yán yīn

切佛法远离痴翳名称普闻音,得令一切众 生得一切法陀罗尼 庄 严音,

d? shuō yí qia wú liàngzhǒng fǎ yīn d? pǔ zhì fǎ jia wú liàngzh?ng huì dào chǎng yīn d? pǔ sha chí bù kě sī

得说一切无量 种法音,得普至法界无量 众会道场音,得普摄持不可思

yì fǎ jīn gāng jù yīn d? kāi shì yí qia fǎ yīn d? n?ngshuō bù kě shuō zì jù chà bi? zhì zàng yīn d? yǎn shuō

议法金刚句音,得开示一切法音,得能说不可说字句差别智藏音,得演说

yí qia fǎ wú suǒ zhu? bú duàn yīn d? yí qia fǎ guāngmíngzhào yào yīn d? n?nglìng yí qia shì jiānqīngjìng jiū jìng

一切法无所著不断音,得一切法光明照耀音,得能令一切世间清净究竟

zhì yú yí qia zhì yīn d? pǔ sha yí qia fǎ jù yì yīn d? sh?n lì hù chí zì zài wú ài yīn d? dào yí qia

至于一切智音,得普摄一切法句义音,得神力护持自在无碍音,得到一切

shì jiān bǐ àn zhì yīn y?u yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qia zh?ngshēng d? bù xià lia yīn d? wú bù wai yīn d?

世间彼岸智音。又以此善根,令一切众 生得不下劣音,得无怖畏音,得

wú rǎn zhu? yīn d? yī qiē zh?ng huì dào chǎnghuān xǐ yīn d? suí shùn měi miào yīn d? shànshuō yí qia f? fǎ yīn

无染著音,得一切众会道场欢喜音,得随顺美妙音,得善说一切佛法音,

d? duàn yí qia zh?ngshēng yí niàn jiē lìng ju? wù yīn d? jù zú biàn cái yīn d? pǔ ju? wù yí qia zh?ngshēngcháng

得断一切众 生疑念皆令觉悟音,得具足辩才音,得普觉悟一切众 生 长

ya shuìmián yīn

夜睡眠音。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng d? lí zh?ng

佛子!菩萨摩诃萨复以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生得离众

gu? a qīngjìng fǎ shēn yuàn yí qia zh?ngshēng d? lí zh?ng gu? a jìngmiàogōng d? yuàn yí qia zh?ngshēng d?

过恶,清净法身;愿一切众 生得离众过恶,净妙功德;愿一切众 生得

lí zh?ng gu? a qīngjìngmiàoxiàng yuàn yí qia zh?ngshēng d? lí zh?ng gu? a qīngjìng ya guǒ yuàn yí qia zh?ng

离众过恶,清净妙相;愿一切众 生得离众过恶,清净业果;愿一切众

shēng d? lí zh?ng gu? a qīngjìng yí qia zhì xīn yuàn yí qia zh?ngshēng d? lí zh?ng gu? a wú liàngqīngjìng pú

生得离众过恶,清净一切智心;愿一切众 生得离众过恶,无量清净菩

tí xīn yuàn yí qia zh?ngshēng d? lí zh?ng gu? a liǎo zhī zhū gēn qīngjìngfāngbiàn yuàn yí qia zh?ngshēng d? lí

提心;愿一切众 生得离众过恶,了知诸根清净方便;愿一切众 生得离

zh?ng gu? a qīngjìng xìn xia yuàn yí qia zh?ngshēng d? lí zh?ng gu? a qīngjìng qín xiū wú ài hangyuàn yuàn yí

众过恶,清净信解;愿一切众 生得离众过恶,清净勤修无碍行愿;愿一

qia zh?ngshēng d? lí zh?ng gu? a qīngjìngzhangniàn zhì huì biàn cái

切众 生得离众过恶,清净正念,智慧辩才。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ zhū shàn gēn w?i yí qia zh?ngshēng rú shì huí xiàng yuàn d? zhǒngzhǒng

佛子!菩萨摩诃萨复以诸善根,为一切众 生如是回向,愿得种 种

qīngjìngmiàoshēn suǒ wai guāngmíngshēn lí zhu?shēn wú rǎn shēn qīngjìngshēn jí qīngjìngshēn lí ch?n

清净妙身,所谓:光明身、离浊身、无染身、清净身、极清净身、离尘

shēn jí lí ch?nshēn lí g?u shēn kě ài la shēn wú zhàng ài shēn yú yí qia shì jia xiàn zhū ya xiàng yú

身、极离尘身、离垢身、可爱乐身、无障碍身于一切世界现诸业像,于

yí qia shì jiānxiàn yán shuōxiàng yú yí qia gōngdiànxiàn ān lì xiàng rú jìngmíngjìng zhǒngzhǒng sa xiàng zì rán

一切世间现言说像,于一切宫殿现安立像,如净明镜,种 种色像自然

xiǎnxiàn shì zhū zh?ngshēng dà pú tí hang shì zhū zh?ngshēngshanshēnmiào fǎ shì zhū zh?ngshēngzhǒngzhǒnggōng d?

显现。示诸众 生大菩提行,示诸众 生甚深妙法,示诸众 生 种 种功德,

shì zhū zh?ngshēng xiū xíng zhī dào shì zhū zh?ngshēngch?ng jiù zhī hang shì zhū zh?ngshēng pú sà hangyuàn shì zhū zh?ng

示诸众 生修行之道,示诸众 生 成就之行,示诸众 生菩萨行愿,示诸众

shēng yú yī shì jia yí qia shì jia f? xīng yú shì shì zhū zh?ngshēng yí qia zhū f? sh?ntōngbiàn huà shì zhū zh?ng

生于一世界一切世界佛兴于世,示诸众 生一切诸佛神通变化,示诸众

shēng yí qia pú sà bù kě sī yì xia tuō wēi lì shì zhū zh?ngshēngch?ng mǎn pǔ xián pú sà hangyuàn yí qia zhì xìng

生一切菩萨不可思议解脱威力,示诸众 生 成满普贤菩萨行愿一切智性。

pú sà m? hē sà yǐ rú shì děng wēi miàojìngshēnfāngbiàn sha qǔ yí qia zh?ngshēng xī lìngch?ng jiù qīngjìnggōng d?

菩萨摩诃萨以如是等微妙净身方便摄取一切众 生,悉令成就清净功德

yí qia zhì shēn

一切智身。

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ shēngshàn gēn rú shì huí xiàng yuànshēn suí zhù yí qia shì

佛子!菩萨摩诃萨复以法施所生善根,如是回向:愿身随住一切世

jia xiū pú sà hang zh?ngshēngjiàn zhě jiē xī bù xū fā pú tí xīn yǒng wú tuì zhuǎn shùnzhēn shí yì bù kě qīng

界修菩萨行,众 生见者皆悉不虚,发菩提心永无退转,顺真实义不可倾

d?ng yú yí qia shì jia jìn wai lái ji? zhù pú sà dào ?r wú pí yàn dà bēi jūn pǔ liàngt?ng fǎ jia

动,于一切世界尽未来劫,住菩萨道而无疲厌。大悲均普,量同法界,

zhī zh?ngshēng gēn yìng shí shuō fǎ cháng bù xiū xī yú shàn zhī shi xīn chángzhangniàn nǎi zhì bù shě yí chà

知众 生根,应时说法,常不休息。于善知识心常 正念,乃至不舍一刹

nà qǐng yí qia zhū f? chángxiàn zài qián xīn chángzhangniàn wai c?ng zàn xia xiū zhū shàn gēn wú yǒu xū wěi

那顷。一切诸佛,常现在前,心常 正念,未曾暂懈。修诸善根无有虚伪,

zhì zhū zh?ngshēng yú yí qia zhì lìng bù tuì zhuǎn jù zú yí qia f? fǎ guāngmíng chí dà fǎ yún sh?u dà fǎ

置诸众 生于一切智,令不退转。具足一切佛法光明,持大法云,受大法

yǔ xiū pú sà hang rù yí qia zh?ngshēng rù yí qia f? chà rù yí qia zhū fǎ rù yí qia sān shì

雨,修菩萨行。入一切众 生,入一切佛刹,入一切诸法,入一切三世,

rù yī qiē zh?ngshēng ya bào zhì rù yí qia pú sà shànqiǎofāngbiàn zhì rù yí qia pú sà chū shēng zhì rù yí

入一切众 生业报智,入一切菩萨善巧方便智,入一切菩萨出生智,入一

qia pú sà qīngjìngjìng jia zhì rù yí qia f? zì zài sh?ntōng rù yí qia wú biān fǎ jia yú cǐ ān zhù xiū

切菩萨清净境界智,入一切佛自在神通,入一切无边法界,于此安住,修

pú sà hang

菩萨行。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

佛教感应

佛教居士施食感应故事

佛教快速咒语的感应

佛教居士感应

佛教居士修行感应