华严经快念网

《大方广佛华严经注音》51

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》51

rú lái chū xiàn pǐn dì sān shí qī zhī ar

如来出现品第三十七之二

f? zǐ pú sà m? hē sà yìng yún h? zhī rú lái yìngzhangděng ju? yīn shēng f? zǐ pú sà m? hē sà

佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉音声?佛子!菩萨摩诃萨

yìng zhī rú lái yīn shēngbiàn zhì pǔ biàn wú liàng zhū yīn shēng gù yìng zhī rú lái yīn shēng suí qí xīn la jiē lìnghuān

应知如来音声遍至普遍无量诸音声故;应知如来音声随其心乐,皆令欢

xǐ shuō fǎ míngliǎo gù yìng zhī rú lái yīn shēng suí qí xìn xia jiē lìnghuān xǐ xīn d? qīngliáng gù yìng zhī

喜,说法明了故应知如来音声随其信解,皆令欢喜,心得清凉故;应知

rú lái yīn shēng huà bù shī shí suǒ yìng w?n zhě wú bù w?n gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú shēng mia rú hū xiǎng

如来音声化不失时,所应闻者无不闻故;应知如来音声无生灭,如呼响

gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú zhǔ xiū xí yí qia ya suǒ qǐ gù yìng zhī rú lái yīn shēngshanshēn nán kě

故;应知如来音声无主,修习一切业所起故;应知如来音声甚深,难可

du? liáng gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú xi? qǔ fǎ jia suǒ shēng gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú duàn ju? pǔ

度量故;应知如来音声无邪曲,法界所生故;应知如来音声无断绝,普

rù fǎ jia gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú biàn yì zhì yú jiū jìng gù

入法界故;应知如来音声无变易,至于究竟故。

f? zǐ pú sà m? hē sà yìng zhī rú lái yīn shēng fēi liàng fēi wú liàng fēi zhǔ fēi wú zhǔ

佛子!菩萨摩诃萨应知如来音声,非量、非无量,非主、非无主,

fēi shì fēi wú shì h? yǐ gù f? zǐ pì rú shì jia jiāng yù huài shí wú zhǔ wú zu? fǎ ěr

非示、非无示。何以故?佛子!譬如世界将欲坏时,无主、无作,法尔

?r chū sì zhǒng yīn shēng qí sì zhě h? yī yuē rǔ děngdāng zhī chū chán ān la lí zhū yù a chāo gu?

而出四种音声。其四者何?一曰:汝等当知初禅安乐,离诸欲恶,超过

yù jia zh?ngshēng w?n yǐ zì rán ?r d? ch?ng jiù chū chán shě yù jia shēn shēng yú fàn tiān ar yuē rǔ

欲界。众 生闻已,自然而得成就初禅,舍欲界身,生于梵天。二曰:汝

děngdāng zhī ar chán ān la wú ju? wú guān chāo yú fàn tiān zh?ngshēng w?n yǐ zì rán ?r d? ch?ng jiù ar

等当知二禅安乐,无觉、无观,超于梵天。众 生闻已,自然而得成就二

chán shě fàn tiānshēn shēngguāng yīn tiān sān yuē rǔ děngdāng zhī sān chán ān la wú yǒu gu? shī chāoguāng

禅,舍梵天身,生 光音天。三曰:汝等当知三禅安乐,无有过失,超光

yīn tiān zh?ngshēng w?n yǐ zì rán ?r d? ch?ng jiù sān chán shě guāng yīn shēn shēngbiànjìngtiān sì yuē

音天。众 生闻已,自然而得成就三禅,舍光音身,生遍净天。四曰:

rǔ děngdāng zhī sì chán jì jìng chāobiànjìngtiān zh?ngshēng w?n yǐ zì rán ?r d? ch?ng jiù sì chán shě biànjìng

汝等当知四禅寂静,超遍净天。众 生闻已,自然而得成就四禅,舍遍净

shēn shēngguǎng guǒ tiān shì w?i sì f? zǐ cǐ zhū yīn shēng wú zhǔ wú zu? dàn c?ngzh?ngshēng zhū shàn

身,生 广果天;是为四。佛子!此诸音声无主、无作,但从众 生诸善

ya lì zhī suǒ chū shēng f? zǐ rú lái yīn shēng yì fù rú shì wú zhǔ wú zu? wú yǒu fēn bi?

业力之所出生。佛子!如来音声,亦复如是,无主、无作,无有分别,

fēi rù fēi chū dàn c?ng rú lái gōng d? fǎ lì chū yú sì zhǒngguǎng dà yīn shēng qí sì zhě h? yī yuē

非入、非出,但从如来功德法力,出于四种 广大音声。其四者何?一曰:

rǔ děngdāng zhī yí qia zhū hang jiē xī shì kǔ suǒ wai dì yù kǔ chù shēng kǔ a guǐ kǔ wú fú d?

汝等当知一切诸行皆悉是苦,所谓:地狱苦、畜生苦、饿鬼苦、无福德

kǔ zhu? wǒ wǒ suǒ kǔ zu? zhū a hang kǔ yù shēng r?n tiāndāngzh?ngshàn gēn shēng r?n tiānzhōng lí zhū nàn

苦、著我我所苦、作诸恶行苦,欲生人天当种善根,生人天中,离诸难

chù zh?ngshēng w?n yǐ shě lí diān dǎo xiū zhū shànhang lí zhū nàn chù shēng r?n tiānzhōng ar yuē rǔ

处。众 生闻已,舍离颠倒,修诸善行,离诸难处,生人天中。二曰:汝

děngdāng zhī yí qia zhū hangzh?ng kǔ chì rán rú ra tiě wán zhū hang wú cháng shì m? mia fǎ nia pán jì jìng

等当知一切诸行众苦炽然,如热铁丸,诸行无常,是磨灭法;涅槃寂静,

wú w?i ān la yuǎn lí chì rán xiāo zhū ra nǎo zh?ngshēng w?n yǐ qín xiū shàn fǎ yú shēng w?n chang d? suí

无为安乐,远离炽然,消诸热恼。众 生闻已,勤修善法,于声闻乘得随

shùn yīn shēng rěn sān yuē rǔ děngdāng zhī shēng w?n chang zhě suí tā yǔ jiě zhì huì xiá lia gang yǒu shàngchang

顺音声忍。三曰:汝等当知声闻乘者,随他语解,智慧狭劣;更有上 乘,

míng dú ju? chang wù bù y?u shī rǔ děngyìng xu? yào shang dào zhě w?n cǐ yīn yǐ shě shēng w?n dào xiū

名:独觉乘,悟不由师,汝等应学。乐胜道者闻此音已,舍声闻道,修

dú ju? ch?ng sì yuē rǔ děngdāng zhī gu? ar ch?ng wai gang yǒu shang dào míng w?i dà chang pú sà suǒ hang shùn

独觉乘。四曰:汝等当知过二乘位,更有胜道名为:大乘菩萨所行,顺

liù bō lu? mì bú duàn pú sà hang bù shě pú tí xīn chù wú liàngshēng sǐ ?r bù pí yàn gu? yú ar chang

六波罗蜜,不断菩萨行,不舍菩提心,处无量 生死而不疲厌。过于二乘,

míng w?i dà chang dì yī chang shangchang zuì shangchang shàngchang wú shàngchang lì yì yí qia zh?ng

名为:大乘、第一乘、胜 乘、最胜 乘、上 乘、无上 乘、利益一切众

shēngchang ru? yǒu zh?ngshēng xìn xia guǎng dà zhū gēn měng lì sù zh?ngshàn gēn w?i zhū rú lái sh?n lì suǒ

生 乘。若有众 生,信解广大,诸根猛利,宿种善根,为诸如来神力所

jiā yǒu shang la yù xī qiú f? guǒ w?n cǐ yīn yǐ fā pú tí xīn f? zǐ rú lái yīn shēng bù c?ng

加,有胜乐欲,希求佛果,闻此音已,发菩提心。佛子!如来音声不从

shēn chū bù c?ng xīn chū ?r n?ng lì yì wú liàngzh?ngshēng f? zǐ shì w?i rú lái yīn shēng dì yī xiàng

身出,不从心出,而能利益无量 众 生。佛子!是为如来音声第一相,

zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú hū xiǎng yīn yú shān gǔ jí yīn shēng qǐ wú yǒu xíngzhuàng bù kě dǔ jiàn

复次,佛子!譬如呼响,因于山谷及音声起,无有形 状 ,不可睹见,

yì wú fēn bi? ?r n?ng suí zhú yī qiē yǔ yán rú lái yīn shēng yì fù rú shì wú yǒu xíngzhuàng bù kě dǔ

亦无分别,而能随逐一切语言。如来音声亦复如是,无有形 状 ,不可睹

jiàn fēi yǒu fāng suǒ fēi wú fāng suǒ dàn suí zh?ngshēng yù xia yuán chū qí xìng jiū jìng wú yán wú shì

见,非有方所,非无方所,但随众 生欲解缘出,其性究竟,无言无示,

bù kě xuānshuō f? zǐ shì w?i rú lái yīn shēng dì ar xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī fù cì

不可宣说。佛子!是为如来音声第二相,诸菩萨摩诃萨应如是知,复次,

f? zǐ pì rú zhū tiān yǒu dà fǎ gǔ míng w?i ju? wù ru? zhū tiān zǐ xíngfàng yì shí yú xū kōngzhōng

佛子!譬如诸天有大法鼓,名为:觉悟。若诸天子行放逸时,于虚空中,

chū shēng gào yán rǔ děngdāng zhī yí qia yù la jiē xī wú cháng xū wàngdiān dǎo xū yú biànhuài dàn kuáng yú

出声告言:汝等当知一切欲乐皆悉无常,虚妄颠倒,须臾变坏,但诳愚

fū lìng qí liànzhu? rǔ m? fàng yì ru? fàng yì zhě du? zhū a qù h?u huǐ wú jí fàng yì zhū tiān w?n cǐ

夫令其恋著,汝莫放逸,若放逸者,堕诸恶趣,后悔无及。放逸诸天闻此

yīn yǐ shēng dà yōu bù shě zì gōngzhōng suǒ yǒu yù la yì tiānwáng suǒ qiú fǎ hang dào f? zǐ b ǐ tiān

音已,生大忧怖,舍自宫中所有欲乐,诣天王所求法行道。佛子!彼天

gǔ yīn wú zhǔ wú zu? wú qǐ wú mia ?r n?ng lì yì wú liàngzh?ngshēng dāng zhī rú lái yì fù rú

鼓音,无主、无作,无起、无灭,而能利益无量 众 生;当知如来亦复如

shì w?i yù ju? wù fàng yì zh?ngshēng chū yú wú liàngmiào fǎ yīn shēng suǒ wai wú zhu?shēng bù fàng yì

是,为欲觉悟放逸众 生,出于无量妙法音声,所谓:无著声、不放逸

shēng wú chángshēng kǔ shēng wú wǒ shēng bù jìngshēng jì mia shēng nia pán shēng wú yǒu liàng zì

声、无常 声、苦声、无我声、不净声、寂灭声、涅槃声、无有量自

rán zhì shēng bù kě huài pú sà hangshēng zhì yí qia chù rú lái wú gōngy?ng zhì dì shēng yǐ cǐ yīn shēngbiàn fǎ

然智声、不可坏菩萨行声、至一切处如来无功用智地声。以此音声遍法

jia zhōng ?r kāi wù zhī wú shù zh?ngshēng w?n shì yīn yǐ jiē shēnghuān xǐ qín xiū shàn fǎ ga yú zì chang

界中而开悟之,无数众 生闻是音已,皆生欢喜,勤修善法,各于自乘

?r qiú chū lí suǒ wai hu? xiū shēng w?n chang hu? xiū dú júe chang hu? xí pú sà wú shàng dà chang ?r

而求出离;所谓:或修声闻乘,或修独觉乘,或习菩萨无上大乘。而

rú lái yīn bù zhù fāng suǒ wú yǒu yán shuō f? zǐ shì w?i rú lái yīn shēng dì sān xiàng zhū pú sà m? hē

如来音不住方所,无有言说。佛子!是为如来音声第三相,诸菩萨摩诃

sà yìng rú shì zhī fù cì f? zǐ pì rú zì zài tiānwáng yǒu tiān cǎi nǚ míng yuē shàn kǒu yú qí kǒu zhōng

萨应如是知。复次,佛子!譬如自在天王有天采女名曰:善口。于其口中

chū yī yīn shēng qí shēng z? yǔ bǎi qiānzhǒng yua ?r g?ngxiāngyìng yī yī yua zhōng fù yǒu bǎi qiān chā bi? yīn shēng

出一音声,其声则与百千种乐而共相应,一一乐中复有百千差别音声。

f? zǐ bǐ shàn kǒu nǚ c?ng kǒu yī shēng chū yú rú shì wú liàng yīn shēng dāng zhī rú lái yì fù rú shì yú yī

佛子!彼善口女从口一声出于如是无量音声;当知如来亦复如是,于一

yīn zhōng chū wú liàngshēng suí zhū zh?ngshēng xīn yào chā bi? jiē xī biàn zhì xī lìng d? xia f? zǐ shì

音中出无量 声,随诸众 生心乐差别,皆悉遍至,悉令得解。佛子!是

w?i rú lái yīn shēng dì sì xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

为如来音声第四相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú dà fàn tiānwáng zhù yú fàn gōng chū fàn yīn shēng yí qia fàn zh?ng mǐ bù jiē

复次,佛子!譬如大梵天王住于梵宫,出梵音声,一切梵众靡不皆

w?n ?r bǐ yīn shēng bù chū zh?ng wài zhū fàn tiānzh?ngxiánshēng shì niàn dà fàn tiānwáng dú yǔ wǒ yǔ rú lái

闻,而彼音声不出众外。诸梵天众咸生是念:大梵天王独与我语。如来

miào yīn yì fù rú shì dào chǎngzh?ng huì mǐ bù jiē w?n ?r qí yīn shēng bù chū zh?ng wài h? yǐ gù gēn wai

妙音亦复如是,道场 众会靡不皆闻,而其音声不出众外。何以故?根未

shú zhě bù yìng w?n gù qí w?n yīn zhě jiē zu? shì niàn rú lái shì zūn dú w?i wǒ shuō f? zǐ rú lái yīn shēng

熟者不应闻故;其闻音者皆作是念:如来世尊独为我说。佛子!如来音声

wú chū wú zhù ?r n?ngch?ng jiù yí qia shì ya shì w?i rú lái yīn shēng dì wǔ xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng

无出无住,而能成就一切事业,是为如来音声第五相,诸菩萨摩诃萨应

rú shì zhī fù cì f? zǐ pì rú zh?ngshuǐ jiē t?ng yí wai suí qì yì gù shuǐ yǒu chā bi? shuǐ wú

如是知。复次,佛子!譬如众水皆同一味,随器异故,水有差别,水无

niàn lǜ yì wú fēn bi? rú lái yán yīn yì fù rú shì w?i shì yí wai wai xia tuō wai suí zhū zh?ngshēng

念虑,亦无分别。如来言音亦复如是,唯是一味,谓解脱味,随诸众 生

xīn qì yì gù wú liàng chā bi? ?r wú niàn lǜ yì wú fēn bi? f? zǐ shì w?i rú lái yīn shēng dì liù

心器异故,无量差别,而无念虑,亦无分别。佛子!是为如来音声第六

xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī fù cì f? zǐ pì rú ā nà p? dá duō l?ngwáng xīng dà

相,诸菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如阿那婆达多龙王,兴大

mì yún biàn yán fú tí pǔ zhù gān yǔ bǎi gǔ miáo jià jiē d? shēngzhǎng jiāng h? quán chí yí qia yíng mǎn cǐ

密云遍阎浮提,普霔甘雨,百谷苗稼皆得生 长,江河泉池一切盈满。此

dà yǔ shuǐ bù c?ngl?ngwángshēn xīn zhōng chū ?r n?ngzhǒngzhǒng ráo yì zh?ngshēng f? zǐ rú lái yìngzhangděng ju?

大雨水不从龙王身心中出,而能种 种饶益众 生。佛子!如来应正等觉

yì fù rú shì xìng dà bēi yún biàn shí fāng jia pǔ yǔ wú shàng gān lù fǎ yǔ lìng yí qia zh?ngshēng jiē shēnghuān

亦复如是,兴大悲云遍十方界,普雨无上甘露法雨,令一切众 生皆生欢

xǐ zēngzhǎngshàn fǎ mǎn zú zhū chang f? zǐ rú lái yīn shēng bù c?ng wài lái bù c?ng nai chū ?r n?ng

喜,增长善法,满足诸乘。佛子!如来音声不从外来,不从内出,而能

ráo yì yí qia zh?ngshēng shì w?i rú lái yīn shēng dì qī xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī fù cì

饶益一切众 生。是为如来音声第七相,诸菩萨摩诃萨应如是知。复次,

f? zǐ pì rú m? nà sī l?ngwángjiāng yù jiàng yǔ wai biàn jí jiàng xiān qǐ dà yún mí fù xū kōng níngtíng

佛子!譬如摩那斯龙王将欲降雨,未便即降,先起大云弥覆虚空,凝停

qī rì dài zhū zh?ngshēng zu? wù jiū jìng h? yǐ gù bǐ dà l?ngwáng yǒu cí bēi xīn bù yù nǎo luàn zhū zh?ng

七日,待诸众 生作务究竟。何以故?彼大龙王有慈悲心,不欲恼乱诸众

shēng gù gu? qī rì yǐ jiàng wēi xì yǔ pǔ rùn dà dì f? zǐ rú lái yìngzhangděngjiào yì fù rú shì

生故。过七日已,降微细雨,普润大地。佛子!如来应正等觉亦复如是,

jiāngjiàng fǎ yǔ wai biàn jí jiàng xiānxīng fǎ yún ch?ng shú zh?ngshēng w?i yù lìng qí xīn wú jīng bù dài qí

将 降法雨,未便即降,先兴法云成熟众 生,为欲令其心无惊怖。待其

shú yǐ rán h?u pǔ jiàng gān lù fǎ yǔ yǎn shuōshanshēn wēi miàoshàn fǎ jiàn cì lìng qí mǎn zú rú lái yí qia

熟已,然后普降甘露法雨,演说甚深微妙善法,渐次令其满足如来一切

zhì zhì wú shàng fǎ wai f? zǐ shì w?i rú lái yīn shēng dì bā xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

智智无上法味。佛子!是为如来音声第八相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú hǎi zhōng yǒu dà l?ngwáng míng dà zhuāng yán yú dà hǎi zhōngjiàng yǔ zhī

复次,佛子!譬如海中有大龙王,名:大 庄 严。于大海中 降雨之

shí hu? jiàng shí zhǒngzhuāng yán yǔ hu? bǎi hu? qiān hu? bǎi qiānzhǒngzhuāng yán yǔ f? zǐ shuǐ wú fēn

时,或降十种 庄 严雨,或百、或千、或百千种 庄 严雨。佛子!水无分

bi? dàn yǐ l?ngwáng bù sī yì lì lìng qí zhuāng yán nǎi zhì bǎi qiān wú liàng chā bi? rú lái yìngzhangděng ju?

别,但以龙王不思议力,令其 庄 严,乃至百千无量差别。如来应正等觉

yì fù rú shì w?i zhū zh?ngshēngshuō fǎ zhī shí hu? yǐ shí zhǒng chà bi? yīn shuō hu? bǎi hu? qiān hu? yǐ

亦复如是,为诸众 生说法之时,或以十种差别音说,或百、或千、或以

bǎi qiān hu? yǐ bā wàn sì qiān yīn shēng shuō bā wàn sì qiānháng nǎi zhì hu? yǐ wú liàng bǎi qiān yì nu? yú tuō

百千、或以八万四千音声,说八万四千行,乃至或以无量百千亿那由他

yīn shēng ga bi? shuō fǎ lìng qí w?n zhě jiē shēnghuān xǐ rú lái yīn shēng wú suǒ fēn bi? dàn yǐ zhū f? yú

音声,各别说法,令其闻者皆生欢喜。如来音声无所分别,但以诸佛于

shanshēn fǎ jia yuán mǎn qīngjìng n?ng suí zh?ngshēng gēn zhī suǒ yí chū zhǒngzhǒng yán yīn jiē lìnghuān xǐ f? zǐ

甚深法界圆满清净,能随众 生根之所宜,出种 种言音,皆令欢喜。佛子!

shì w?i rú lái yīn shēng dì jiǔ xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

是为如来音声第九相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú suō ji? lu? l?ngwáng yù xiànl?ngwáng dà zì zài lì ráo yì zh?ngshēng xiánlìng

复次,佛子!譬如娑竭罗龙王,欲现龙王大自在力饶益众 生,咸令

huān xǐ c?ng sì tiān xià nǎi zhì tā huà zì zài tiān chù xìng dà yún wǎng zhōu zā mí fù qí yún sa xiàng

欢喜,从四天下,乃至他化自在天处,兴大云网,周匝弥覆。其云色相

wú liàng chā bi? hu? yán fú tán jīn guāngmíng sa hu? pí liú lí guāngmíng sa hu? bái yín guāngmíng sa hu? bō

无量差别,或阎浮檀金光明色,或毗琉璃光明色,或白银光明色,或玻

lí guāngmíng sa hu? m?u sà lu? guāngmíng sa hu? mǎ nǎo guāngmíng sa hu? shangzàngguāngmíng sa hu? chì zhēn

璃光明色,或牟萨罗光明色,或玛瑙光明色,或胜藏光明色,或赤真

zhū guāngmíng sa hu? wú liàngxiāngguāngmíng sa hu? wú g?u yī guāngmíng sa hu? qīngjìngshuǐguāngmíng sa hu?

珠光明色,或无量 香 光明色,或无垢衣光明色,或清净水光明色,或

zhǒngzhǒngzhuāng yán jù guāngmíng sa rú shì yún wǎngzhōu zā mí bù jì mí bù yǐ chū zhǒngzhǒng sa diànguāng

种 种 庄 严具光明色,如是云网周匝弥布。既弥布已,出种 种色电光,

suǒ wai yán fú tán jīn sa yún chū liú lí sa diànguāng liú lí sa yún chū jīn sa diànguāng yín sa yún

所谓:阎浮檀金色云,出琉璃色电光;琉璃色云,出金色电光;银色云,

chū bō lí sa diànguāng bō lí sa yún chū yín sa diànguāng m?u sà lu? sa yún chū mǎ nǎo sa diànguāng

出玻璃色电光;玻璃色云,出银色电光;牟萨罗色云,出玛瑙色电光;

mǎ nǎo sa yún chū m?u sà lu? sa diànguāng shangzàng bǎo sa yún chū chì zhēn zhū sa diànguāng chì zhēn zhū sa

玛瑙色云,出牟萨罗色电光;胜藏宝色云,出赤真珠色电光;赤真珠色

yún chū shangzàng bǎo sa diànguāng wú liàngxiāng sa yún chū wú g?u yī sa diànguāng wú g?u yī sa yún

云,出胜藏宝色电光;无量 香色云,出无垢衣色电光;无垢衣色云,

chū wú liàngxiāng sa diànguāng qīngjìngshuǐ sa yún chū zhǒngzhǒngzhuāng yán jù sa diànguāng zhǒngzhǒngzhuāng yán jù

出无量 香色电光;清净水色云,出种 种 庄 严具色电光;种 种 庄 严具

sa yún chū qīngjìngshuǐ sa diànguāng nǎi zhì zhǒngzhǒng sa yún chū yí sa diànguāng yí sa yún chū zhǒng

色云,出清净水色电光;乃至种 种色云,出一色电光;一色云,出种

zhǒng sa diànguāng fù yú bǐ yún zhōng chū zhǒngzhǒng l?i shēng suí zh?ngshēng xīn jiē lìnghuān xǐ suǒ wai hu?

种色电光。复于彼云中出种 种雷声,随众 生心,皆令欢喜,所谓:或

rú tiān nǚ gē yǒng yīn hu? rú zhū tiān jì yua yīn hu? rú l?ng nǚ gē yǒng yīn hu? rú qián tà p? nǚ gē yǒng yīn

如天女歌咏音,或如诸天妓乐音,或如龙女歌咏音,或如乾闼婆女歌咏音,

hu? rú jǐn nà lu? nǚ gē yǒng yīn hu? rú dà dì zhand?ngshēng hu? rú hǎi shuǐ bō cháoshēng hu? rú sh?uwángxiāo

或如紧那罗女歌咏音,或如大地震动声,或如海水波潮声,或如兽王哮

hǒu shēng hu? rú hǎo niǎomíngzhuànshēng jí yú wú liàngzhǒngzhǒng yīn shēng jì zhan l?i yǐ fù qǐ liángfēng

吼声,或如好鸟鸣啭 声,及余无量 种 种音声。既震雷已,复起凉风,

lìng zhū zh?ngshēng xīn shēng yua la rán h?u nǎi jiàngzhǒngzhǒng zhū yǔ lì yì ān la wú liàngzh?ngshēng c?ng tā

令诸众 生心生悦乐;然后乃降 种 种诸雨,利益安乐无量 众 生,从他

huà tiān zhì yú dì shàng yú yí qia chù suǒ yǔ bù t?ng suǒ wai yú dà hǎi zhōng yǔ qīnglěngshuǐ míng wú

化天至于地上,于一切处所雨不同。所谓:于大海中雨清冷水,名:无

duàn ju? yú tā huà zì zài tiān yǔ xiāo dí děngzhǒngzhǒng yua yīn míng w?i měi miào yú huà la tiān yǔ dà m?

断绝;于他化自在天雨箫笛等种 种乐音,名为:美妙;于化乐天雨大摩

ní bǎo míng fàng dà guāngmíng yú dōu shuàitiān yǔ dà zhuāng yán jù míng w?i chuí jì yú ya m? tiān yǔ

尼宝,名:放大光明;于兜率天雨大 庄 严具,名为:垂髻;于夜摩天雨

dà miào huā míng zhǒngzhǒngzhuāng yán jù yú sān shí sān tiān yǔ zh?ngmiàoxiāng míng w?i yua yì yú sì

大妙华,名:种 种 庄 严具;于三十三天雨众妙香,名为:悦意;于四

tiānwángtiān yǔ tiān bǎo yī míng w?i fù gài yú l?ngwánggōng yǔ chì zhēn zhū míng yǒng chū guāngmíng yú

天王天雨天宝衣,名为:覆盖;于龙王宫雨赤真珠,名:涌出光明;于

ā xiū lu? gōng yǔ zhū bīngzhàng míng xiáng fú yuàn dí yú cǐ yù shàn yua yǔ zhǒngzhǒng huā míng yuē kāi fū

阿修罗宫雨诸兵仗,名:降伏怨敌;于此郁单越雨种 种华,名曰:开敷;

yú sān tiān xià xī yì rú shì rán ga suí qí chù s u ǒ y ǔ b ù tóng s u ī b ǐ lóngwáng q í x ī npíngděng wú yǒu bǐ

余三天下悉亦如是,然各随其处,所雨不同。虽彼龙王其心平等,无有彼

cǐ dàn yǐ zh?ngshēngshàn gēn yì gù y ǔ yǒu chā bi? f? zǐ rú lái yìngzhangděng ju? wú shàng fǎ wáng yì fù

此,但以众 生善根异故,雨有差别。佛子!如来应正等觉无上法王亦复

rú shì yù yǐ zhang fǎ jiào huà zh?ngshēng xiān bù shēn yún mí fù fǎ jia suí qí la yù w?i xiàn bù t?ng suǒ

如是,欲以正法教化众 生,先布身云弥覆法界,随其乐欲为现不同。所

wai hu? w?i zh?ngshēngxiànshēngshēn yún hu? w?i zh?ngshēngxiàn huà shēn yún hu? w?i zh?ngshēngxiàn lì chí shēn yún

谓:或为众 生现生身云,或为众 生现化身云,或为众 生现力持身云,

hu? w?i zh?ngshēngxiàn sa shēn yún hu? w?i zh?ngshēngxiànxiàng hǎo shēn yún hu? w?i zh?ngshēngxiàn fú d? shēn yún hu?

或为众 生现色身云,或为众 生现相好身云,或为众 生现福德身云,或

w?i zh?ngshēngxiàn zhì huì shēn yún hu? w?i zh?ngshēngxiàn zhū lì bù kě huàishēn yún hu? w?i zh?ngshēngxiàn wú wai shēn

为众 生现智慧身云,或为众 生现诸力不可坏身云, 或为众 生现无畏身

yún hu? w?i zh?ngshēngxiàn fǎ jia shēn yún

云,或为众 生现法界身云。

f? zǐ rú lái yǐ rú shì děng wú liàngshēn yún pǔ fù shí fāng yí qia shì jia suí zhū zh?ngshēng suǒ yào

佛子!如来以如是等无量身云,普覆十方一切世界,随诸众 生所乐,

ga bi? shì xiànzhǒngzhǒngguāngmíngdiànguāng suǒ wai hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng wú suǒ bù zhì

各别示现种 种 光明电光。所谓:或为众 生现光明电光,名:无所不至;

hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng wú biānguāngmíng hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng

或为众 生现光明电光,名:无边光明;或为众 生现光明电光,名:

rù f? mì mì fǎ hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng yǐngxiànguāngmíng hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíng

入佛秘密法;或为众 生现光明电光,名:影现光明;或为众 生现光明

diànguāng míng guāngmíngzhào yào hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng rù wú jìn tu? lu? ní m?n

电光,名:光明照曜,或为众 生现光明电光,名:入无尽陀罗尼门,

hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng zhangniàn bù luàn hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng

或为众 生现光明电光,名:正念不乱,或为众 生现光明电光,名:

jiū jìng bù huài hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng shùn rù zhū qù hu? w?i zh?ngshēngxiànguāngmíngdiàn

究竟不坏;或为众 生现光明电光,名:顺入诸趣,或为众 生现光明电

guāng míng mǎn yí qia yuàn jiē lìnghuān xǐ f? zǐ rú lái yìngzhangděng ju? xiàn rú shì děng wú liàngguāngmíng

光,名:满一切愿皆令欢喜。佛子!如来应正等觉,现如是等无量 光明

diànguāng yǐ fù suí zh?ngshēng xīn zhī suǒ yào chū shēng wú liàng sān mai l?i shēng suǒ wai shàn ju? zhì sān mai

电光已,复随众 生心之所乐,出生无量三昧雷声。所谓:善觉智三昧

l?i shēng chì rán lí g?u hǎi sān mai l?i shēng yí qia fǎ zì zài sān mai l?i shēng jīn gāng lún sān mai l?i shēng

雷声,炽然离垢海三昧雷声,一切法自在三昧雷声,金刚轮三昧雷声,

xū mí shānchuáng sān mai l?i shēng hǎi yìn sān mai l?i shēng rì dēng sān mai l?i shēng pǔ lìngzh?ngshēnghuān xǐ sān

须弥山 幢 三昧雷声,海印三昧雷声,日灯三昧雷声,普令众 生欢喜三

mai l?i shēng wú jìn zàng sān mai l?i shēng bù huài xia tuō lì sān mai l?i shēng

昧雷声,无尽藏三昧雷声,不坏解脱力三昧雷声。

f? zǐ rú lái shēn yún zhōng chū rú shì děng wú liàng chā bi? sān mai l?i shēng yǐ jiāngjiàng fǎ yǔ

佛子!如来身云中,出如是等无量差别三昧雷声已,将 降法雨,

xiānxiàn ruì xiàng kāi wù zh?ngshēng suǒ wai c?ng wú zhàng ài dà cí bēi xīn xiàn yú rú lái dà zhì fēng lún míng

先现瑞相开悟众 生。所谓:从无障碍大慈悲心,现于如来大智风轮,名:

n?nglìng yī qiē zh?ngshēngshēng bù sī yì huān xǐ shì yua cǐ xiàngxiàn yǐ yí qia pú sà jí zhū zh?ngshēng shēn

能令一切众 生 生不思议欢喜适悦;此相现已,一切菩萨及诸众 生,身

zhī yǔ xīn jiē d? qīngliáng rán h?u c?ng rú lái dà fǎ shēn yún dà cí bēi yún dà bù sī yì yún yǔ bù sī

之与心皆得清凉。然后从如来大法身云、大慈悲云、大不思议云雨不思

yì guǎng dà fǎ yǔ lìng yí qia zh?ngshēngshēn xīn qīngjìng suǒ wai w?i zu? pú tí chǎng pú sà yǔ dà fǎ yǔ

议广大法雨,令一切众 生身心清净。所谓:为坐菩提场菩萨雨大法雨,

míng fǎ jia wú chā bi? w?i zuì h?u shēn pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng pú sà y?u xì rú lái mì mì jiào w?i

名:法界无差别;为最后身菩萨雨大法雨,名:菩萨游戏如来秘密教;为

yì shēng suǒ xì pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng qīngjìng pǔ guāngmíng w?i guàndǐng pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng

一生所系菩萨雨大法雨,名:清净普光明;为灌顶菩萨雨大法雨,名:

rú lái zhuāng yán jù suǒ zhuāng yán w?i d? rěn pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng gōng d? bǎo zhì huì huā kāi fū bú duàn

如来 庄 严具所 庄 严;为得忍菩萨雨大法雨,名:功德宝智慧华开敷不断

pú sà dà bēi hang w?i zhù xiàngxíng pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng rù xiànqiánbiàn huà shanshēn m?n ?r xíng pú sà

菩萨大悲行;为住向行菩萨雨大法雨,名:入现前变化甚深门而行菩萨

hang wú xiū xī wú pí yàn w?i chū fā xīn pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng chū shēng rú lái dà cí bēi hang jiù

行、无休息无疲厌;为初发心菩萨雨大法雨,名:出生如来大慈悲行救

hù zh?ngshēng w?i qiú dú ju? changzh?ngshēng yǔ dà fǎ yǔ míng shēn zhī yuán qǐ fǎ yuǎn lí ar biān d? bù huài

护众 生;为求独觉乘 众 生雨大法雨,名:深知缘起法远离二边得不坏

xia tuō guǒ w?i qiú shēng w?n ch?ngzh?ngshēng yǔ dà fǎ yǔ míng yǐ dà zhì huì jiànduàn yí qia fán nǎo yuàn w?i

解脱果;为求声闻乘 众 生雨大法雨,名:以大智慧剑断一切烦恼怨;为

jī jí shàn gēn ju? dìng bù ju? dìngzh?ngshēng yǔ dà fǎ yǔ míng n?nglìngch?ng jiù zhǒngzhǒng fǎ m?n shēng dà huān xǐ

积集善根决定不决定众 生雨大法雨,名:能令成就种 种法门生大欢喜。

f? zǐ zhū f? rú lái suí zh?ngshēng xīn yǔ rú shì děngguǎng dà fǎ yǔ chōng mǎn yí qia wú biān shì jia f?

佛子!诸佛如来随众 生心,雨如是等广大法雨,充满一切无边世界。佛

zǐ rú lái yìngzhangděng ju? qí xīn píngděng yú fǎ wú lìn dàn yǐ zh?ngshēng gēn yù bù t?ng suǒ yǔ fǎ yǔ

子!如来应正等觉其心平等,于法无吝,但以众 生根欲不同,所雨法雨

shì yǒu chā bi? shì w?i rú lái yīn shēng dì shí xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

示有差别。是为如来音声第十相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cìf? zǐyìng zhī rú lái yīn shēng yǒu shí zhǒng wú liàngh? děng w?i shísuǒ wairú xū kōng

复次,佛子!应知如来音声有十种无量。何等为十?所谓:如虚空

jia wú liàngzhì yí qia chù gùrú fǎ jia wú liàngwú suǒ bùbiàn gùrú zh?ngshēng jiawú liànglìng

界无量,至一切处故;如法界无量,无所不遍故;如众 生界无量,令

yí qia xīn xǐ gù rú zhū ya wú liàng shuō qí guǒ bào gù rú fán nǎo wú liàng xī lìng chú mia gù rú

一切心喜故;如诸业无量,说其果报故;如烦恼无量,悉令除灭故;如

zh?ngshēng yán yīn wú liàng suí xia lìng w?n gù rú zh?ngshēng yù xia wú liàng pǔ guān jiù dù gù rú sān shì

众 生言音无量,随解令闻故;如众 生欲解无量,普观救度故;如三世

wú liàng wú yǒu biān jì gù rú zhì huì wú liàng fēn bi? yí qia gù rú f? jìng jia wú liàng rù f? fǎ

无量,无有边际故;如智慧无量,分别一切故;如佛境界无量,入佛法

jia gù f? zǐ rú lái yìngzhangděng ju? yīn shēng ch?ng jiù rú shì děng ā sēng qí wú liàng zhū pú sà m? hē

界故。佛子!如来应正等觉音声,成就如是等阿僧祇无量,诸菩萨摩诃

sà yìng rú shì zhī

萨应如是知。

ěr shí pǔ xián pú sà m? hē sà yù ch?ngmíng cǐ yì ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

sān qiān shì jia jiānghuài shí zh?ngshēng fú lì shēng gào yán

三千世界将坏时,众 生福力声告言,

sì chán jì jìng wú zhū kǔ lìng qí w?n yǐ xī lí yù

四禅寂静无诸苦,令其闻已悉离欲。

shí lì shì zūn yì rú shì chū miào yīn shēng biàn fǎ jia

十力世尊亦如是,出妙音声遍法界,

w?i shuō zhū hang kǔ wú cháng lìng qí yǒng dù shēng sǐ hǎi

为说诸行苦无常,令其永度生死海。

pì rú shēnshān dà gǔ zhōng suí yǒu yīn shēng jiē xiǎngyìng

譬如深山大谷中,随有音声皆响应,

suī n?ng suí zhú tā yán yǔ ?r xiǎng bì jìng wú fēn bi?

虽能随逐他言语,而响毕竟无分别。

shí lì yán yīn yì fù rán suí qí gēn shú w?i shì xiàn

十力言音亦复然,随其根熟为示现,

lìng qí tiáo fú shēng huān xǐ bù niàn wǒ jīn n?ng yǎn shuō

令其调伏生欢喜,不念我今能演说。

rú tiān yǒu gǔ míng n?ng ju? cháng yú kōng zhōng zhan fǎ yīn

如天有鼓名能觉,常于空中震法音,

jia bǐ fàng yì zhū tiān zǐ lìng qí w?n yǐ d? lí zhu?

诫彼放逸诸天子,令其闻已得离著。

shí lì fǎ gǔ yì rú shì chū yú zhǒngzhǒngmiào yīn shēng

十力法鼓亦如是,出于种 种妙音声,

ju? wù yí qia zhū qún shēng lìng qí xī zhang pú tí guǒ

觉悟一切诸群生,令其悉证菩提果。

zì zài tiān wáng yǒu bǎo nǚ kǒu zhōng shàn z?u zhū yīn yua

自在天王有宝女,口中善奏诸音乐,

yī shēng n?ng chū bǎi qiān yīn yī yī yīn zhōng fù bǎi qiān

一声能出百千音,一一音中复百千。

shàn shì yīn shēng yì rú shì yī shēng ?r chū yī qia yīn

善逝音声亦如是,一声而出一切音,

suí qí xìng yù yǒu chā bi? ga lìng w?n yǐ duàn fán nǎo

随其性欲有差别,各令闻已断烦恼。

pì rú fàn wáng tǔ yī yīn n?ng lìng fàn zh?ng jiē huān xǐ

譬如梵王吐一音,能令梵众皆欢喜,

yīn w?i jí fàn bù chū wài yī yī jiē yán jǐ dú w?n

音唯及梵不出外,一一皆言己独闻。

shí lì fàn wáng yì fù rán yǎn yī yán yīn chōng fǎ jia

十力梵王亦复然,演一言音充法界,

w?i zhān zh?ng huì bù yuǎn chū yǐ wú xìn gù wai n?ng sh?u

唯沾众会不远出,以无信故未能受。

pì rú zh?ng shuǐ t?ng yī xìng bā gōng d? wai wú chā bi?

譬如众水同一性,八功德味无差别,

yīn dì zài qì ga bù t?ng shì gù lìng qí zhǒng zhǒng yì

因地在器各不同,是故令其种 种异。

yí qia zhì yīn yì rú shì fǎ xìng yí wai wú fēn bi?

一切智音亦如是,法性一味无分别,

suí zhū zh?ngshēnghang bù t?ng gù shǐ tīng w?n zhǒngzhǒng yì

随诸众 生行不同,故使听闻种 种异。

pì rú wú ra dà l?ng wáng jiàng yǔ pǔ qià yán fú dì

譬如无热大龙王,降雨普洽阎浮地,

n?ng lìng cǎo shù jiē shēng zhǎng ?r bù c?ng shēn jí xīn chū

能令草树皆生 长,而不从身及心出。

zhū f? miào yīn yì rú shì pǔ yǔ fǎ jia xī chōng qià

诸佛妙音亦如是,普雨法界悉充洽,

n?ng lìng shēng shàn mia zhū a bù c?ng nai wài ?r d? yǒu

能令生善灭诸恶,不从内外而得有。

pì rú m? nà sī l?ng wáng xīng yún qī rì wai xiān yǔ

譬如摩那斯龙王,兴云七日未先雨,

dài zhū zh?ngshēng zu? wù jìng rán h?u shǐ jiàngch?ng lì yì

待诸众 生作务竟,然后始降 成利益。

shí lì yǎn yì yì rú shì xiān huà zh?ngshēng shǐ ch?ng shú

十力演义亦如是,先化众 生使成熟,

rán h?u w?i shuō shan shēn fǎ lìng qí w?n zhě bù jīng bù

然后为说甚深法,令其闻者不惊怖。

dà zhuāng yán l?ng yú hǎi zhōng zhù yú shí zhǒngzhuāng yán yǔ

大 庄 严龙于海中,霔于十种 庄 严雨,

hu? bǎi hu? qiān bǎi qiānzhǒng shuǐ suī yí wai zhuāng yán bi?

或百或千百千种,水虽一味 庄 严别。

jiū jìng biàn cái yì rú shìshuō shí ar shí zhū fǎ m?n

究竟辩才亦如是,说十二十诸法门,

hu? bǎi hu? qiān zhì wú liàngbù shēng xīn niàn yǒu shū bi?

或百或千至无量,不生心念有殊别。

zuì shang l?ng wáng suō ji? lu?xīng yún pǔ fù sì tiān xià

最胜龙王娑竭罗,兴云普覆四天下,

yú yí qia chù yǔ ga bi??r bǐ l?ng xīn wú ar niàn

于一切处雨各别,而彼龙心无二念。

zhū f? fǎ wáng yì rú shìdà bēi shēn yún biàn shí fāng

诸佛法王亦如是,大悲身云遍十方,

w?i zhū xiū xíng yǔ ga yì?r yú yí qia wú fēn bi?

为诸修行雨各异,而于一切无分别。

f? zǐzhū pú sà m? hē sà yìng yún h? zhīrú lái yìngzhangděng ju? xīnf? zǐrú lái xīn yì shí

佛子!诸菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉心?佛子!如来心意识,

jù bù kě d? dàn yìng yǐ zhì wú liàng gù zhī rú lái xīn pì rú xū kōng w?i yí qia wù suǒ yī ?r xū

俱不可得,但应以智无量故,知如来心。譬如虚空为一切物所依,而虚

kōng wú suǒ yī rú lái zhì huì yì fù rú shì w?i yí qia shì jiān chū shì jiān zhì suǒ yī ?r rú lái zhì wú suǒ

空无所依;如来智慧亦复如是,为一切世间出世间智所依,而如来智无所

yī f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì yī xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

依。佛子!是为如来心第一相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú fǎ jia cháng chū yí qia shēng w?n dú ju? pú sà xia tuō ?r fǎ jia wú zēngjiǎn

复次,佛子!譬如法界常出一切声闻独觉菩萨解脱,而法界无增减;

rú lái zhì huì yì fù rú shì h?ng chū yí qia shì jiān chū shì jiānzhǒngzhǒng zhì huì ?r rú lái zhì wú zēngjiǎn

如来智慧亦复如是,恒出一切世间出世间种 种智慧,而如来智无增减。

f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì ar xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

佛子!是为如来心第二相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú dà hǎi qí shuǐqián liú sì tiān xià dì jí bā shí yì zhū xiǎozhōuzhōng

复次,佛子!譬如大海,其水潜流四天下地,及八十亿诸小洲中,

yǒu chuān záo zhě wú bù d? shuǐ ?r bǐ dà hǎi bù zu? fēn bi? wǒ chū yú shuǐ f? zhì hǎi shuǐ yì fù rú shì

有穿凿者无不得水,而彼大海不作分别。我出于水,佛智海水亦复如是,

liú rù yī qiē zh?ngshēng xīn zhōng ru? zhū zh?ngshēngguān chá jìng jia xiū xí fǎ m?n z? d? zhì huì qīngjìngmíng

流入一切众 生心中,若诸众 生观察境界,修习法门,则得智慧清净明

liǎo ?r rú lái zhì píngděng wú ar wú yǒu fēn bi? dàn suí zh?ngshēng xīn hang yì gù suǒ d? zhì huì ga ga

了,而如来智平等无二,无有分别,但随众 生心行异故,所得智慧各各

bù t?ng f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì sān xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

不同。佛子!是为如来心第三相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú dà hǎi yǒu sì bǎo zhū jù wú liàng d? n?ngshēng hǎi nai yí qia zhēn bǎo

复次,佛子!譬如大海有四宝珠,具无量德,能生海内一切珍宝,

ru? dà hǎi zhōng wú cǐ bǎo zhū nǎi zhì yī bǎo yì bù kě d? h? děng w?i sì yī míng jī jí bǎo ar

若大海中无此宝珠,乃至一宝亦不可得。何等为四?一名:积集宝,二

míng wú jìn zàng sān míng yuǎn lí chì rán sì míng jù zú zhuāng yán f? zǐ cǐ sì bǎo zhū yí

名:无尽藏,三名:远离炽然,四名:具足 庄 严。佛子!此四宝珠,一

qia fán fū zhū l?ngsh?nděng xī bù d? jiàn h? yǐ gù suō ji? l?ngwáng yǐ cǐ bǎo zhū duān yán fāngzhang zhì yú

切凡夫诸龙神等悉不得见。何以故?娑竭龙王以此宝珠端严方正,置于

gōngzhōngshēn mì chù gù f? zǐ rú lái yìngzhangděng ju? dà zhì huì hǎi yì fù rú shì yú zhōng yǒu sì dà zhì

宫中深密处故。佛子!如来应正等觉大智慧海亦复如是,于中有四大智

bǎo zhū jù zú wú liàng fú zhì gōng d? y?u cǐ n?ngshēng yí qia zh?ngshēngshēng w?n dú ju? xu? wú xu? wai

宝珠,具足无量福智功德,由此能生一切众 生 声闻、独觉,学无学位,

jí zhū pú sà zhì huì zhī bǎo h? děng w?i sì suǒ wai wú rǎn zhu?qiǎofāngbiàn dà zhì huì bǎo shàn fēn bi? yǒu

及诸菩萨智慧之宝。何等为四?所谓:无染著巧方便大智慧宝,善分别有

w?i wú w?i fǎ dà zhì huì bǎo fēn bi? shuō wú liàng fǎ ?r bù huài fǎ xìng dà zhì huì bǎo zhī shí fēi shí wai c?ng

为无为法大智慧宝,分别说无量法而不坏法性大智慧宝,知时非时未曾

wù shī dà zhì huì bǎo ru? zhū rú lái dà zhì hǎi zhōng wú cǐ sì bǎo yǒu yī zh?ngshēng d? rù dà chang zhōng

误失大智慧宝。若诸如来大智海中无此四宝,有一众 生得入大乘,终

wú shì chù cǐ sì zhì bǎo báo fú zh?ngshēng suǒ bù n?ngjiàn h? yǐ gù zhì yú rú lái shēn mì zàng gù

无是处。此四智宝,薄福众 生所不能见。何以故?置于如来深密藏故,

cǐ sì zhì bǎo píng jūn zhang zhí duān ji? miào hǎo pǔ n?ng lì yì zhū pú sà zh?ng lìng qí xī d? zhì huì guāngmíng

此四智宝平均正直,端洁妙好,普能利益诸菩萨众,令其悉得智慧光明。

f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì sì xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

佛子!是为如来心第四相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú dà hǎi yǒu sì chì rán guāngmíng dà bǎo bù zài qí dǐ xìng jí měng ra

复次,佛子!譬如大海,有四炽然光明大宝布在其底,性极猛热,

chángn?ng yǐn suō bǎi chuān suǒ zhù wú liàng dà shuǐ shì gù dà hǎi wú yǒu zēngjiǎn h? děng w?i sì yī míng rì

常能饮缩百川所注无量大水,是故大海无有增减。何等为四?一名:日

zàng ar míng lí rùn sān míng huǒ yàn guāng sì míng jìn wú yú f? zǐ ru? dà hǎi zhōng wú cǐ

藏,二名:离润,三名:火焰光,四名:尽无余。佛子!若大海中无此

sì bǎo c?ng sì tiān xià nǎi zhì yǒu dǐng qí zhōng suǒ yǒu xī bai piāo m? f? zǐ cǐ rì zàng dà bǎo guāngmíng

四宝,从四天下乃至有顶,其中所有悉被漂没。佛子!此日藏大宝光明

zhào chù hǎi shuǐ xī biàn w?i rǔ lí rùn dà bǎo guāngmíngzhào chù qí rǔ xī biàn w?i lào huǒ yàn guāng dà bǎo

照触,海水悉变为乳;离润大宝光明照触,其乳悉变为酪;火焰光大宝

guāngmíngzhào chù qí lào xī biàn w?i sū jìn wú yú dà bǎo guāngmíngzhào chù qí sū biànch?ng tí hú rú huǒ

光明照触,其酪悉变为酥;尽无余大宝光明照触,其酥变成醍醐;如火

chì rán xī jìn wú yú f? zǐ rú lái yìngzhangděng ju? dà zhì huì hǎi yì fù rú shì yǒu sì zhǒng dà zhì

炽然,悉尽无余。佛子!如来应正等觉大智慧海亦复如是,有四种大智

huì bǎo jù zú wú liàng wēi d? guāngmíng cǐ zhì bǎo guāng chù zhū pú sà nǎi zhì lìng d? rú lái dà zhì h?

慧宝,具足无量威德光明;此智宝光触诸菩萨,乃至令得如来大智。何

děng w?i sì suǒ wai mia yí qia sàn shàn bō làng dà zhì huì bǎo chú yí qia fǎ ài dà zhì huì bǎo huì guāng

等为四?所谓:灭一切散善波浪大智慧宝,除一切法爱大智慧宝,慧光

pǔ zhào dà zhì huì bǎo yǔ rú lái píngděng wú biān wú gōngy?ng dà zhì huì bǎo f? zǐ zhū pú sà xiū xí yí qia

普照大智慧宝,与如来平等无边无功用大智慧宝。佛子!诸菩萨修习一切

zhù dào fǎ shí qǐ wú liàng sàn shàn bō làng yí qia shì jiāntiān r?n ā xiū lu? suǒ bù n?nghuài rú lái yǐ

助道法时,起无量散善波浪,一切世间天人、阿修罗所不能坏;如来以

mia yí qia sàn shàn bō làng dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà lìng shě yí qia sàn shàn bō làng chí xīn yī jìng

灭一切散善波浪大智慧宝光明触彼菩萨,令舍一切散善波浪,持心一境,

zhù yú sān mai y?u yǐ chú yí qia fǎ ài dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà lìng shě lí sān mai wai zhu?

住于三昧;又以除一切法爱大智慧宝光明触彼菩萨,令舍离三昧味著,

qǐ guǎng dà sh?ntōng y?u yǐ huì guāng pǔ zhào dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà lìng shě suǒ qǐ guǎng dà sh?n

起广大神通;又以慧光普照大智慧宝光明触彼菩萨,令舍所起广大神

tōng zhù dà mínggōngy?nghang y?u yǐ yǔ rú lái píngděng wú biān wú gōngy?ng dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà

通,住大明功用行;又以与如来平等无边无功用大智慧宝光明触彼菩萨,

lìng shě suǒ qǐ dà mínggōngy?nghang nǎi zhì d? rú lái píngděng dì xī yí qia gōngy?ng lìng wú yǒu yú f? zǐ

令舍所起大明功用行,乃至得如来平等地,息一切功用,令无有余。佛子!

ru? wú rú lái cǐ sì zhì bǎo dà guāngzhào chù nǎi zhì yǒu yī pú sà d? rú lái dì wú yǒu shì chù f? zǐ

若无如来此四智宝大光照触,乃至有一菩萨得如来地,无有是处。佛子!

shì w?i rú lái xīn dì wǔ xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

是为如来心第五相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ rú c?ngshuǐ jì shàng zhì fēi xiǎng fēi fēi xiǎngtiān qí zhōng suǒ yǒu dà qiān gu? tǔ

复次,佛子!如从水际,上至非想非非想天,其中所有大千国土,

yù sa wú sa zh?ngshēng zhī chù m? bù jiē yī xū kōng ?r qǐ xū kōng ?r zhù h? yǐ gù xū kōng pǔ

欲色、无色众 生之处,莫不皆依虚空而起,虚空而住。何以故?虚空普

biàn gù suī bǐ xū kōng pǔ r?ng sān jia ?r wú fēn bi? f? zǐ rú lái zhì huì yì fù rú shì ru? shēng w?n

遍故,虽彼虚空普容三界而无分别。佛子!如来智慧亦复如是,若声闻

zhì ru? dú ju? zhì ru? pú sà zhì ru? yǒu w?i hang zhì ru? wú w?i hang zhì yí qia jiē yī rú lái zhì qǐ

智,若独觉智,若菩萨智,若有为行智,若无为行智,一切皆依如来智起,

rú lái zhì zhù h? yǐ gù rú lái zhì huì biàn yí qia gù suī fù pǔ r?ng wú liàng zhì huì ?r wú fēn bi?

如来智住。何以故?如来智慧遍一切故,虽复普容无量智慧而无分别。

f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì liù xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

佛子!是为如来心第六相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ rú xuě shāndǐng yǒu yào wáng shù míng wú jìn gēn bǐ yào shù gēn c?ng shí liù wàn bā

复次,佛子!如雪山顶有药王树,名:无尽根,彼药树根从十六万八

qiān y?u xún xià jìn jīn gāng dì shuǐ lún jì shēng bǐ yào wáng shù ru? shēng gēn shí lìng yán fú tí yí qia shù gēn

千由旬下,尽金刚地水轮际生。彼药王树若生根时,令阎浮提一切树根

shēng ru? shēngh?ng shí lìng yán fú tí yí qia shù h?ngshēng zhī ya huā guǒ xī jiē rú shì cǐ yào wáng shù gēn

生;若生茎时,令阎浮提一切树茎生,枝叶华果悉皆如是。此药王树根

n?ngshēngh?ng h?ngn?ngshēng gēn gēn wú yǒu jìn míng wú jìn gēn f? zǐ bǐ yào wáng shù yú yí qia chù

能生茎,茎能生根,根无有尽,名:无尽根。佛子!彼药王树于一切处

jiē lìngshēngzhǎng w?i yú ar chù bù n?ng w?i zu? shēngzhǎng lì yì suǒ wai dì yù shēnkēng jí shuǐ lún zhōng

皆令生 长,唯于二处不能为作生 长利益,所谓:地狱深坑,及水轮中;

rán yì yú bǐ chū wú yàn shě f? zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù yì fù rú shì yǐ gu? qù suǒ fā ch?ng

然亦于彼初无厌舍。佛子!如来智慧大药王树亦复如是,以过去所发成

jiù yí qia zhì huì shàn fǎ pǔ fù yí qia zhū zh?ngshēng jia chú mia yí qia zhū a dào kǔ guǎng dà bēi yuàn ?r

就一切智慧善法,普覆一切诸众 生界,除灭一切诸恶道苦,广大悲愿而

w?i qí gēn yú yí qia rú lái zhēn shí zhì huì zhǒngxìngzhōngshēng jiān gù bù d?ng shànqiǎofāngbiàn yǐ w?i qí h?ng

为其根;于一切如来真实智慧种性中 生,坚固不动,善巧方便以为其茎,

biàn fǎ jia zhì zhū bō lu? mì yǐ w?i qí zhī chándìng xia tuō zhū dà sān mai yǐ w?i qí ya zǒng chí biàn cái pú

遍法界智,诸波罗蜜以为其枝;禅定解脱诸大三昧以为其叶;总持辩才菩

tí fēn fǎ yǐ w?i qí huā jiū jìng wú biàn zhū f? xia tuō yǐ w?i qí guǒ f? zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù

提分法以为其华;究竟无变诸佛解脱以为其果。佛子!如来智慧大药王树,

h? gù d? míng w?i wú jìn gēn yǐ jiū jìng wú xiū xī gù bú duàn pú sà hang gù pú sà hang jí rú lái xìng

何故得名为无尽根?以究竟无休息故,不断菩萨行故;菩萨行即如来性,

rú lái xìng jí pú sà hang shì gù d? míng w?i wú jìn gēn f? zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù qí gēn shēng

如来性即菩萨行,是故得名为无尽根。佛子!如来智慧大药王树,其根生

shí lìng yí qia pú sà shēng bù shě zh?ngshēng dà cí bēi gēn qí h?ngshēng shí lìng yí qia pú sà zēngzhǎngjiān

时,令一切菩萨生不舍众 生大慈悲根;其茎生时,令一切菩萨增长坚

gù jīng jìn shēn xīn h?ng qí zhī shēng shí lìng yí qia pú sà zēngzhǎng yí qia zhū bō lu? mì zhī qí ya shēng shí

固精进深心茎;其枝生时,令一切菩萨增长一切诸波罗蜜枝;其叶生时,

lìng yí qia pú sà shēngzhǎngjìng jia t?u tu? gōng d? shǎo yù zhī zú ya qí huā shēng shí lìng yí qia pú sà

令一切菩萨生 长净戒,头陀功德,少欲知足叶;其华生时,令一切菩萨

jù zhū shàn gēn xiàng hǎo zhuāng yán huā qí guǒ shēng shí lìng yí qia pú sà d? wú shēng rěn nǎi zhì yí qia f? guàn

具诸善根相好 庄 严华;其果生时,令一切菩萨得无生忍乃至一切佛灌

dǐng rěn guǒ f? zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù w?i yú ar chù bù n?ng w?i zu? shēngzhǎng lì yì suǒ

顶忍果。佛子!如来智慧大药王树,唯于二处,不能为作生 长利益,所

wai ar chang du? yú wú w?i guǎng dà shēnkēng jí huàishàn gēn fēi qì zh?ngshēng nì dà xi? jiàn tān ài zhī shuǐ

谓:二乘堕于无为广大深坑,及坏善根非器众 生,溺大邪见贪爱之水;

rán yì yú bǐ c?ng wú yàn shě f? zǐ rú lái zhì huì wú yǒu zēngjiǎn yǐ gēn shàn ān zhù shēng wú xiū xī

然亦于彼曾无厌舍。佛子!如来智慧无有增减,以根善安住,生无休息

gù f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì qī xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

故。佛子!是为如来心第七相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ pì rú sān qiān dà qiān shì jia ji? huǒ qǐ shí f?n shāo yí qia cǎo mù c?ng lín nǎi zhì

复次,佛子!譬如三千大千世界劫火起时,焚烧一切草木丛林,乃至

tiě w?i dà tiě w?i shān jiē xī chì rán wú yǒu yí yú f? zǐ jiǎ shǐ yǒu r?n shǒu zhí gān cǎo t?u bǐ huǒ zhōng

铁围大铁围山,皆悉炽然无有遗余。佛子!假使有人手执干草投彼火中,

yú yì yún h? d? bù shāo fǒu dā yán fǒu yě f? zǐ bǐ suǒ t?u cǎo r?ng kě bù shāo rú lái zhì huì

于意云何?得不烧不?答言:不也。佛子!彼所投草容可不烧;如来智慧

fēn bi? sān shì yí qia zh?ngshēng yí qia gu? tǔ yí qia ji? shù yí qia zhū fǎ wú bù zhī zhě ru? yán

分别三世一切众 生、一切国土、一切劫数、一切诸法、无不知者。若言

bù zhī wú yǒu shì chù h? yǐ gù zhì huì píngděng xī míng dá gù f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì bā xiàng

不知,无有是处。何以故?智慧平等悉明达故。佛子!是为如来心第八相,

zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī fù cì f? zǐ pì rú fēng zāi huài shì jia shí yǒu dà fēng qǐ míng

诸菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如风灾坏世界时,有大风起,名

yuē sàn huài n?nghuài sān qiān dà qiān shì jia tiě w?i shānděng jiē ch?ng suì m? fù yǒu dà fēng míng w?i

曰:散坏,能坏三千大千世界,铁围山等皆成碎末。复有大风,名为:

n?ngzhàng zhōu zā sān qiān dà qiān shì jia zhàng sàn huàifēng bù lìng d? zhì yú fāng shì jia f? zǐ ru? lìng wú

能障,周匝三千大千世界障散坏风,不令得至余方世界。佛子!若令无

cǐ n?ngzhàng dà fēng shí fāng shì jia wú bù huài jìn rú lái yìngzhangděng ju? yì fù rú shì yǒu dà zhì fēng

此能障大风,十方世界无不坏尽。如来应正等觉亦复如是,有大智风,

míng w?i n?ng mia n?ng mia yí qia zhū dà pú sà fán nǎo xí qì yǒu dà zhì fēng míng w?i qiǎo chí qiǎo chí

名为:能灭,能灭一切诸大菩萨烦恼习气;有大智风,名为:巧持,巧持

qí gēn wai shú pú sà bù lìngn?ng mia dà zhì fēng lún duàn qí yí qia fán nǎo xí qì f? zǐ ru? wú rú lái qiǎo

其根未熟菩萨不令能灭;大智风轮断其一切烦恼习气。佛子!若无如来巧

chí zhì fēng wú liàng pú sà jiē du? shēng w?n pì zhī f? dì y?u cǐ zhì gù lìng zhū pú sà chāo ar chang dì

持智风,无量菩萨皆堕声闻辟支佛地,由此智故,令诸菩萨超二乘地,

ān zhù rú lái jiū jìng zhī wai f? zǐ shì w?i rú lái xīn dì jiǔ xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

安住如来究竟之位。佛子!是为如来心第九相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì f? zǐ rú lái zhì huì wú chù bù zhì h? yǐ gù wú yī zh?ngshēng ?r bù jù yǒu rú lái

复次,佛子!如来智慧无处不至。何以故?无一众 生而不具有如来

zhì huì dàn yǐ wàngxiǎngdiān dǎo zhí zhu? ?r bù zhang d? ru? lí wàngxiǎng yí qia zhì zì rán zhì wú ài

智慧,但以妄想颠倒执著而不证得;若离妄想,一切智、自然智、无碍

zhì z? d? xiànqián f? zǐ pì rú yǒu dà jīngjuàn liàngděng sān qiān dà qiān shì jia shū xiě sān qiān dà qiān

智则得现前。佛子!譬如有大经卷,量等三千大千世界,书写三千大千

shì jia zhōng shì yí qia jiē jìn suǒ wai shū xiě dà tiě w?i shānzhōng shì liàngděng dà tiě w?i shān shū xiě

世界中事,一切皆尽。所谓:书写大铁围山中事,量等大铁围山;书写

dà dì zhōng shì liàngděng dà dì shū xiě zhōngqiān shì jia zhōng shì liàngděngzhōngqiān shì jia shū xiě xiǎoqiān

大地中事,量等大地;书写中千世界中事,量等中千世界;书写小千

shì jia zhōng shì liàngděngxiǎoqiān shì jia rú shì ru? sì tiān xià ru? dà hǎi ru? xū mí shān ru? dì tiān

世界中事,量等小千世界;如是若四天下,若大海,若须弥山,若地天

gōngdiàn ru? yù jia kōng jū tiāngōngdiàn ru? sa jia gōngdiàn ru? wú sa jia gōngdiàn yī yī shū xiě qí liàng

宫殿,若欲界空居天宫殿,若色界宫殿,若无色界宫殿,一一书写,其量

xī děng cǐ dà jīngjuàn suī fù liàngděng dà qiān shì jia ?r quán zhù zài yī wēi ch?nzhōng rú yī wēi ch?n yí

悉等此大经卷,虽复量等大千世界,而全住在一微尘中,如一微尘,一

qia wēi ch?n jiē yì rú shì shí yǒu yī r?n zhì huì míng dá jù zú ch?ng jiù qīngjìngtiān yǎn jiàn cǐ jīngjuàn

切微尘皆亦如是。时有一人,智慧明达,具足成就清净天眼,见此经卷

zài wēi ch?n nai yú zhū zh?ngshēng wú shǎo lì yì jí zu? shì niàn wǒ dāng yǐ jīng jìn lì p? bǐ wēi ch?n chū

在微尘内,于诸众 生无少利益。即作是念:我当以精进力破彼微尘,出

cǐ jīngjuàn lìng d? ráo yì yí qia zh?ngshēng zu? shì niàn yǐ jí qǐ fāngbiàn p? bǐ wēi ch?n chū cǐ jīng

此经卷,令得饶益一切众 生。作是念已,即起方便,破彼微尘,出此经,

juǎnlìng zhū zh?ngshēng pǔ d? ráo yì rú yú yī ch?n yí qia wēi ch?nyìng zhī xī rán f? zǐ rú lái zhì huì

卷令诸众 生普得饶益;如于一尘,一切微尘应知悉然。佛子!如来智慧

yì fù rú shì wú liàng wú ài pǔ n?ng lì yì yí qia zh?ngshēng jù zú zài yú zh?ngshēngshēnzhōng dàn zhū

亦复如是,无量无碍,普能利益一切众 生,具足在于众 生身中。但诸

fán yú wàngxiǎng zhí zhu? bù zhī bù ju? bù d? lì yì ěr shí rú lái yǐ wú zhàng ài qīngjìng

凡愚、妄想、执著、不知、不觉,不得利益。尔时,如来以无障碍清净

zhì yǎn pǔ guān fǎ jia yí qia zh?ngshēng ?r zu? shì yán qí zāi qí zāi cǐ zhū zh?ngshēng yún h? jù yǒu rú

智眼,普观法界一切众 生而作是言:奇哉!奇哉!此诸众 生云何具有如

lái zhì huì yú chī mí hu? bù zhī bú jiàn wǒ dāngjiào yǐ shang dào lìng qí yǒng lí wàngxiǎng zhí zhu? zì

来智慧,愚痴迷惑,不知不见?我当教以圣道,令其永离妄想执著,自

yú shēnzhōng d? jiàn rú lái guǎng dà zhì huì yǔ f? wú yì jí jiào bǐ zh?ngshēng xiū xí shang dào lìng lí wàng

于身中得见如来广大智慧,与佛无异。即教彼众 生修习圣道,令离妄

xiǎng lí wàngxiǎng yǐ zhang d? rú lái wú liàng zhì huì lì yì ān la yí qia zh?ngshēng f? zǐ shì w?i

想。离妄想已,证得如来无量智慧,利益安乐一切众 生。佛子!是为

rú lái xīn dì shí xiàng zhū pú sà m? hē sà yìng rú shì zhī

如来心第十相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

f? zǐ pú sà m? hē sà yìng yǐ rú shì děng wú liàng wú ài bù kě sī yì guǎng dà xiàng zhī rú lái yìng

佛子!菩萨摩诃萨应以如是等无量无碍不可思议广大相,知如来应

zhangděng ju? xīn

正等觉心。

ěr shí pǔ xián pú sà m? hē sà yù ch?ngmíng cǐ yì ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

yù zhī zhū f? xīn dāng guān f? zhì huì

欲知诸佛心,当观佛智慧,

f? zhì wú yī chù rú kōng wú suǒ yī

佛智无依处,如空无所依。

zh?ngshēngzhǒngzhǒng la jí zhū fāngbiàn zhì

众 生 种 种乐,及诸方便智,

jiē yī f? zhì huì f? zhì wú yī zhǐ

皆依佛智慧,佛智无依止。

shēng w?n yǔ dú ju? jí zhū f? xia tuō

声闻与独觉,及诸佛解脱,

jiē yī yú fǎ jia fǎ jia wú zēng jiǎn

皆依于法界,法界无增减。

f? zhì yì rú shì chū shēng yí qia zhì

佛智亦如是,出生一切智,

wú zēng yì wú jiǎn wú shēng yì wú jìn

无增亦无减,无生亦无尽。

rú shuǐ qián liú dì qiú zhī wú bù d?

如水潜流地,求之无不得,

wú niàn yì wú jìn gōng lì biàn shí fāng

无念亦无尽,功力遍十方。

f? zhì yì rú shì pǔ zài zh?ngshēng xīn

佛智亦如是,普在众 生心,

ru? yǒu qín xiū xíng jí d? zhì guāng míng

若有勤修行,疾得智光明。

rú l?ng yǒu sì zhū chū shēng yí qia bǎo

如龙有四珠,出生一切宝,

zhì zhī shēn mì chù fán r?n m? n?ng jiàn

置之深密处,凡人莫能见。

f? sì zhì yì rán chū shēng yí qia zhì

佛四智亦然,出生一切智,

yú r?n m? n?ng jiàn w?i chú dà pú sà

余人莫能见,唯除大菩萨。

rú hǎi yǒu sì bǎo n?ng yǐn yí qia shuǐ

如海有四宝,能饮一切水,

lìng hǎi bù liú yì yì fù wú zēng jiǎn

令海不流溢,亦复无增减。

rú lái zhì yì ěr xī làng chú fǎ ài

如来智亦尔,息浪除法爱,

guǎng dà wú yǒu biān n?ngshēng f? pú sà

广大无有边,能生佛菩萨。

xià fāng zhì yǒu dǐng yù sa wú sa jia

下方至有顶,欲色无色界,

yí qia yī xū kōng xū kōng bù fēn bi?

一切依虚空,虚空不分别。

shēng w?n yǔ dú ju? pú sà zh?ng zhì huì

声闻与独觉,菩萨众智慧,

jiē yī yú f? zhì f? zhì wú fēn bi?

皆依于佛智,佛智无分别。

xuě shān yǒu yào wáng míng w?i wú jìn gēn

雪山有药王,名为无尽根,

n?ng shēng yí qia shù gēn h?ng ya huā shí

能生一切树,根茎叶华实。

f? zhì yì rú shì rú lái zhǒngzhōngshēng

佛智亦如是,如来种 中 生,

jì d? pú tí yǐ fù shēng pú sà hang

既得菩提已,复生菩萨行。

rú r?n bǎ gān cǎo zhì zhī yú ji? shāo

如人把干草,置之于劫烧,

jīn gāng y?u d?ng rán cǐ wú bù shāo lǐ

金刚犹洞然,此无不烧理。

sān shì ji? yǔ chà jí qí zhōngzh?ngshēng

三世劫与刹,及其中 众 生,

bǐ cǎo r?ng bù shāo cǐ f? wú bù zhī

彼草容不烧,此佛无不知。

yǒu fēng míng sàn huài n?ng huài yú dà qiān

有风名散坏,能坏于大千,

ru? wú bi? fēng zhǐ huài jí wú liàng jia

若无别风止,坏及无量界。

dà zhì fēng yì ěr mia zhū pú sà hu?

大智风亦尔,灭诸菩萨惑,

bi? yǒu shàn qiǎo fēng lìng zhù rú lái dì

别有善巧风,令住如来地。

rú yǒu dà jīng juàn liàngděng sān qiān jia

如有大经卷,量等三千界,

zài yú yī ch?n nai yí qia ch?n xī rán

在于一尘内,一切尘悉然。

yǒu yī cōng huì r?n jìng yǎn xī míng jiàn

有一聪慧人,净眼悉明见,

p? ch?n chū jīngjuàn pǔ ráo yì zh?ngshēng

破尘出经卷,普饶益众 生。

f? zhì yì rú shì biàn zài zh?ngshēng xīn

佛智亦如是,遍在众 生心,

wàng xiǎng zhī suǒ chán bù ju? yì bù zhī

妄想之所缠,不觉亦不知。

zhū f? dà cí bēi lìng qí chú wàng xiǎng

诸佛大慈悲,令其除妄想,

rú shì nǎi chū xiàn ráo yì zhū pú sà

如是乃出现,饶益诸菩萨。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

佛教感应

佛教居士施食感应故事

佛教快速咒语的感应

佛教居士感应

佛教居士修行感应