华严经快念网

《大方广佛华严经注音》54

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》54

lí shì jiān pǐn dì sān shí bā zhī ar

离世间品第三十八之二

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng dà xīn wai h? děng w?i shí suǒ wai zhū pú sà fā rú shì

佛子!菩萨摩诃萨有十种大欣慰。何等为十?所谓:诸菩萨发如是

xīn jìn wai lái shì suǒ yǒu zhū f? chū xīng yú shì wǒ dāng jiē d? suí zhú ch?ng shì lìngshēnghuān xǐ rú shì

心:尽未来世,所有诸佛出兴于世,我当皆得随逐承事令生欢喜。如是

sī w?i xīn dà xīn wai fù zu? shì niàn bǐ zhū rú lái chū xīng yú shì wǒ dāng xī yǐ wú shàngg?ng jù gōng

思惟,心大欣慰。复作是念:彼诸如来出兴于世,我当悉以无上供具恭

jìngg?ngyǎng rú shì sī w?i xīn dà xīn wai fù zu? shì niàn wǒ yú zhū f? suǒ xīnggàngyǎng shí bǐ zhū rú

敬供养。如是思惟,心大欣慰。复作是念:我于诸佛所兴供养时,彼诸如

lái bì shì huì wǒ fǎ wǒ xī yǐ shēn xīn gōngjìngtīngsh?u rú shuō xiū xíng yú pú sà dì bì d? yǐ shēng

来必示诲我法,我悉以深心恭敬听受,如说修行,于菩萨地必得已生、

xiànshēng dāngshēng rú shì sī w?i xīn dà xīn wai fù zu? shì niàn wǒ dāng yú bù kě shuō bù kě shuō ji?

现生、当生。如是思惟,心大欣慰。复作是念:我当于不可说不可说劫

xíng pu sà hang cháng yǔ yí qia zhū f? pú sà ?r d? g?ng jù rú shì sī w?i xīn dà xīn wai fù zu? shì

行菩萨行,常与一切诸佛菩萨而得共俱。如是思惟,心大欣慰。复作是

niàn wǒ yú wǎng xī wai fā wú shàng dà pú tí xīn yǒu zhū bù wai suǒ wai bù hu? wai a míng wai

念:我于往昔未发无上大菩提心,有诸怖畏,所谓:不活畏、恶名畏、

sǐ wai du? a dào wai dà zh?ng wēi d? wai zì yì fā xīn xī jiē yuǎn lí bù jīng bù kǒng bú wai

死畏、堕恶道畏、大众威德畏。自一发心,悉皆远离,不惊、不恐不畏、

bù jù bù qia bù bù yí qia zh?ng m? jí zhū wài dào suǒ bù n?nghuài rú shì sī w?i xīn dà xīn wai

不惧、不怯、不怖,一切众魔及诸外道所不能坏。如是思惟,心大欣慰。

fù zu? shì niàn wǒ dānglìng yí qia zh?ngshēngch?ng wú shàng pú tí ch?ng pú tí yǐ wǒ dāng yú bǐ f? suǒ xiū

复作是念:我当令一切众 生 成无上菩提;成菩提已,我当于彼佛所修

pú sà hang jìn qí xíngsh?u yǐ dà xìn xīn xīng suǒ yìngg?ng f? zhū g?ngyǎng jù ?r w?i g?ngyǎng jí nia pán h?u

菩萨行,尽其形寿,以大信心兴所应供佛诸供养具而为供养;及涅槃后,

ga qǐ wú liàng tǎ g?ngyǎng sha lì jí sh?u chí shǒu hù suǒ yǒu yí fǎ rú shì sī w?i xīn dà xīn wai y?u

各起无量塔供养舍利,及受持守护所有遗法。如是思惟,心大欣慰。又

zu? shì niàn shí fāng suǒ yǒu yí qia shì jia wǒ dāng xī yǐ wú shàngzhuāng yán ?r zhuāng yán zhī jiē lìng jù zú

作是念:十方所有一切世界,我当悉以无上 庄 严而 庄 严之,皆令具足

zhǒngzhǒng qí miào píngděngqīngjìng fù yǐ zhǒngzhǒng dà sh?ntōng lì zhù chí zhand?ng guāngmíngzhào yào pǔ shǐ

种 种奇妙,平等清净,复以种 种大神通力住持震动,光明照耀,普使

zhōubiàn rú shì sī w?i xīn dà xīn wai fù zu? shì niàn wǒ dāngduàn yí qia zh?ngshēng yí hu? jìng yí qia

周遍。如是思惟,心大欣慰。复作是念:我当断一切众 生疑惑,净一切

zh?ngshēng yù la qǐ yí qia zh?ngshēng xīn yì mia yí qia zh?ngshēng fán nǎo bì yí qia zh?ngshēng a dào m?n

众 生欲乐,启一切众 生心意,灭一切众 生烦恼,闭一切众 生恶道门,

kāi yí qia zh?ngshēngshàn qù m?n p? yí qia zh?ngshēng hēi àn yǔ yí qia zh?ngshēngguāngmíng lìng yí qia zh?ngshēng

开一切众 生善趣门,破一切众 生黑暗,与一切众 生 光明,令一切众 生

lí zh?ng m? ya shǐ yí qia zh?ngshēng zhì ān yǐn chù rú shì sī w?i xīn dà xīn wai pú sà m? hē sà fù

离众魔业,使一切众 生至安隐处。如是思惟,心大欣慰。菩萨摩诃萨复

zu? shì niàn zhū f? rú lái rú yōu tán huā nán kě zhí yù yú wú liàng ji? m? n?ng yī jiàn wǒ dāng yú wai

作是念:诸佛如来如优昙华,难可值遇,于无量劫莫能一见;我当于未

lái shì yù jiàn rú lái z? biàn d? jiàn zhū f? rú lái cháng bù shě wǒ h?ng zhù wǒ suǒ lìng wǒ d? jiàn w?i

来世欲见如来则便得见,诸佛如来常不舍我,恒住我所,令我得见,为

wǒ shuō fǎ wú yǒu duàn ju? jì w?n fǎ yǐ xīn yì qīngjìng yuǎn lí chǎn qǔ zhì zhí wú wěi yú niànniàn

我说法,无有断绝;既闻法已,心意清净,远离谄曲,质直无伪,于念念

zhōngchángjiàn zhū f? rú shì sī w?i xīn dà xīn wai fù zu? shì niàn wǒ yú wai lái dāng d? ch?ng f? yǐ

中 常见诸佛。如是思惟,心大欣慰。复作是念:我于未来当得成佛,以

f? sh?n lì yú yí qia shì jia w?i yí qia zh?ngshēng ga bi? shì xiànch?ngděngzhang ju? qīngjìng wú wai dà shī zǐ

佛神力,于一切世界,为一切众 生各别示现成等正觉,清净无畏大师子

hǒu yǐ běn dà yuànzhōubiàn fǎ jia jī dà fǎ gǔ yǔ dà fǎ yǔ zu? dà fǎ shī yú wú liàng ji? cháng

吼,以本大愿周遍法界,击大法鼓,雨大法雨,作大法施,于无量劫常

yǎn zhang fǎ dà bēi suǒ chí shēn yǔ yì ya wú yǒu pí yàn rú shì sī w?i xīn dà xīn wai f? zǐ

演正法,大悲所持,身语意业无有疲厌。如是思惟,心大欣慰。佛子!

shì pú sà m? hē sà shí zhǒng dà xīn wai ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? wú shàngch?ngzhang ju? zhì huì

是为菩萨摩诃萨十种大欣慰。若诸菩萨安住此法,则得无上 成 正觉智慧

dà xīn wai

大欣慰。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngshēn rù f? fǎ h? děng w?i shí suǒ wai rù gu? qù shì yí

佛子!菩萨摩诃萨有十种深入佛法。何等为十?所谓:入过去世一

qia shì jia rù wai lái shì yí qia shì jia rù xiàn zài shì shì jia shù shì jia hang shì jia shuō shì jia qīng

切世界,入未来世一切世界,入现在世世界数、世界行、世界说、世界清

jìng rù yí qia shì jia zhǒngzhǒngxìng rù yí qia zh?ngshēngzhǒngzhǒng ya bào rù yí qia pú sà zhǒngzhǒnghang

净、入一切世界种 种性,入一切众 生 种 种业报,入一切菩萨种 种行,

zhī gu? qù yí qia f? cì dì zhī wai lái yí qia f? cì dì zhī xiàn zài shí fāng xū kōng fǎ jia děng yí qia zhū f?

知过去一切佛次第,知未来一切佛次第,知现在十方虚空法界等一切诸佛

gu? tǔ zh?ng huì shuō fǎ tiáo fú zhī shì jiān fǎ shēng w?n fǎ dú ju? fǎ pú sà fǎ rú lái fǎ

国土众会,说法调伏;知世间法、声闻法、独觉法、菩萨法、如来法,

suī zhī zhū fǎ jiē wú fēn bi? ?r shuōzhǒngzhǒng fǎ xī rù fǎ jia wú suǒ rù gù rú qí fǎ shuō wú suǒ qǔ

虽知诸法皆无分别,而说种 种法,悉入法界无所入故,如其法说无所取

zhu? shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rù yú ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí dà zhì huì

著,是为十。若诸菩萨安住此法,则得入于阿耨多罗三藐三菩提,大智慧

shanshēnxìng f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng yī zhǐ pú sà yī cǐ xíng pú sà hang h? děng w?i shí

甚深性。佛子!菩萨摩诃萨有十种依止,菩萨依此行菩萨行。何等为十?

suǒ wai yī zhǐ g?ngyǎng yí qia zhū f? xíng pú sà hang yī zhǐ tiáo fú yí qia zh?ngshēng xíng pú sà hang

所谓:依止供养一切诸佛,行菩萨行;依止调伏一切众 生,行菩萨行;

yī zhǐ qīn jìn yī qiē shàn yǒu xíng pú sà hang yī zhǐ jī jí yí qia shàn gēn xíng pú sà hang yī zhǐ yán jìng

依止亲近一切善友,行菩萨行;依止积集一切善根,行菩萨行;依止严净

yí qia f? tǔ xíng pú sà hang yī zhǐ bù shě yí qia zh?ngshēng xíng pú sà hang yī zhǐ shēn rù yí qia bō

一切佛土,行菩萨行;依止不舍一切众 生,行菩萨行;依止深入一切波

lu? mì xíng pú sà hang yī zhǐ mǎn zú yí qia pú sà yuàn xíng pú sà hang yī zhǐ wú liàng pú tí xīn

罗蜜,行菩萨行;依止满足一切菩萨愿,行菩萨行;依止无量菩提心,

xíng pú sà hang yī zhǐ yí qia f? pú tí xíng pú sà hang shì w?i shí pú sà yī cǐ xíng pú sà hang

行菩萨行;依止一切佛菩提,行菩萨行;是为十。菩萨依此行菩萨行。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng fā wú wai xīn h? děng w?i shí suǒ wai mia yí qia zhàng ài

佛子!菩萨摩诃萨有十种发无畏心。何等为十?所谓:灭一切障碍

ya fā wú wai xīn yú f? mia h?u hù chí zhang fǎ fā wú wai xīn xiáng fú yí qiè m? fā wú wèi xīn

业,发无畏心;于佛灭后护持正法,发无畏心;降伏一切魔,发无畏心,

bù xī shēnmìng fā wú wèi xīn cuī p? yí qiè wài dào xié lùn fā wú wai xīn lìng yí qia zh?ngshēnghuān xǐ

不惜身命,发无畏心;摧破一切外道邪论,发无畏心;令一切众 生欢喜,

fā wú wai xīn lìng yí qia zh?ng huì jiē xī huān xǐ fā wú wai xīn tiáo fú yí qia tiān l?ng ya chā

发无畏心;令一切众会皆悉欢喜,发无畏心;调伏一切天、龙、夜叉、

qián tà p? ā xiū lu? jiā l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? fā wú wai xīn lí ar chang dì

乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽,发无畏心;离二乘地,

rù shanshēn fǎ fā wú wai xīn yú bù kě shuō bù kě shuō ji? xíng pú sà hang xīn wú pí yàn fā wú wai xīn

入甚深法,发无畏心;于不可说不可说劫行菩萨行,心无疲厌,发无畏心;

shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng dà zhì wú suǒ wai xīn f? zǐ pú sà

是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上大智无所畏心。佛子!菩萨

m? hē sà fā shí zhǒng wú yí xīn yú yí qia f? fǎ xīn wú yí hu? h? děng w?i shí suǒ wai pú sà m?

摩诃萨发十种无疑心,于一切佛法心无疑惑。何等为十?所谓:菩萨摩

hē sà fā rú shì xīn wǒ dāng yǐ bù shī sha yí qia zh?ngshēng yǐ jia rěn jīng jìn chándìng zhì huì cí bēi xǐ

诃萨发如是心:我当以布施摄一切众 生;以戒忍精进禅定智慧,慈悲喜

shě sha yí qia zh?ngshēng fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì

舍,摄一切众 生。发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第

yī fā wú yí xīn pú sà m? hē sà y?u zu? shì niàn wai lái zhū f? chū xīng yú shì wǒ dāng yí qiè chéng shì

一发无疑心。菩萨摩诃萨又作是念:未来诸佛出兴于世,我当一切承事

g?ngyǎng fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì ar fā wú yí xīn

供养。发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第二发无疑心。

pú sà m? hē sà y?u zu? shì niàn wǒ dāng yǐ zhǒngzhǒng qí miàoguāngmíngwǎng zhōubiànzhuāng yán yí qia shì jia

菩萨摩诃萨又作是念:我当以种 种奇妙光明网,周遍 庄 严一切世界。

fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì sān fā wú yí xīn pú sà

发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第三发无疑心。菩萨

m? hē sà y?u zu? shì niàn wǒ dāng jìn wai lái ji? xiū pú sà hang wú shù wú liàng wú biān wú děng

摩诃萨又作是念:我当尽未来劫修菩萨行,无数、无量、无边、无等、

bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù kě liáng bù kě shuō bù kě shuō bù kě shuō gu? zhū suàn shù

不可数、不可称、不可思、不可量、不可说、不可说不可说,过诸算数,

jiū jìng fǎ jia xū kōng jia yí qia zh?ngshēng wǒ dāng xī yǐ wú shàngjiào huà tiáo fú fǎ ?r ch?ng shú zhī fā cǐ

究竟法界、虚空界一切众 生,我当悉以无上教化调伏法而成熟之。发此

xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì sì fā wú yí xīn pú sà m? hē

心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第四发无疑心。菩萨摩诃

sà y?u zu? shì niàn wǒ dāng xiū pú sà hang mǎn dà shì yuàn jù yí qia zhì ān zhù qí zhōng fā cǐ xīn

萨又作是念:我当修菩萨行,满大誓愿,具一切智,安住其中。发此心

shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì wǔ fā wú yí xīn pú sà m? hē sà

时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第五发无疑心。菩萨摩诃萨

y?u zu? shì niàn wǒ dāng pǔ w?i yí qia shì jiānxíng pú sà hang w?i yí qia fǎ qīngjìngguāngmíng zhàomíng yí qia

又作是念:我当普为一切世间行菩萨行,为一切法清净光明,照明一切

suǒ yǒu f? fǎ fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì liù fā wú

所有佛法。发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第六发无

yí xīn pú sà m? hē sà y?u zu? shì niàn wǒ dāng zhī yí qia fǎ jiē shì f? fǎ suí zh?ngshēng xīn w?i qí

疑心。菩萨摩诃萨又作是念:我当知一切法皆是佛法,随众 生心,为其

yǎn shuō xī lìng kāi wù fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì

演说,悉令开悟。发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第

qī fā wú yí xīn pú sà m? hē sà y?u zu? shì niàn wǒ dāng yú yí qia fǎ d? wú zhàng ài m?n zhī yí qia

七发无疑心。菩萨摩诃萨又作是念:我当于一切法得无障碍门,知一切

zhàng ài bù kě d? gù qí xīn rú shì wú yǒu yí hu? zhù zhēn shí xìng nǎi zhì ch?ng yú ā n?u duō lu? sān

障碍不可得故。其心如是,无有疑惑,住真实性,乃至成于阿耨多罗三

miǎo sān pú tí fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì bā fā wú

藐三菩提。发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第八发无

yí xīn pú sà m? hē sà y?u zu? shì niàn wǒ dāng zhī yí qia fǎ m? bù jiē shì chū shì jiān fǎ yuǎn lí yí qia

疑心。菩萨摩诃萨又作是念:我当知一切法莫不皆是出世间法,远离一切

wàngxiǎngdiān dǎo yǐ yī zhuāng yán ?r zì zhuāng yán ?r wú suǒ zhuāng yán yú cǐ zì liǎo bù y?u tā wù

妄想颠倒,以一 庄 严而自 庄 严,而无所 庄 严;于此自了,不由他悟。

fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù shì w?i dì jiǔ fā wú yí xīn pú sà

发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。是为第九发无疑心。菩萨

m? hē sà y?u zu? shì niàn wǒ dāng yú yí qia fǎ ch?ng zuì zhang ju? lí yí qia wàngxiǎngdiān dǎo gù d? yī niàn

摩诃萨又作是念:我当于一切法成最正觉,离一切妄想颠倒故,得一念

xiāngyìng zhì gù ru? yī ru? yì bù kě d? gù lí yí qia shù gù jiū jìng wú w?i gù lí yí qia yán

相应智故,若一、若异不可得故,离一切数故,究竟无为故,离一切言

shuō gù zhù bù kě shuōjìng jia jì gù fā cǐ xīn shí ju? dìng wú yí ru? shēng yí xīn wú yǒu shì chù

说故,住不可说境界际故。发此心时,决定无疑,若生疑心,无有是处。

shì w?i dì shí fā wú yí xīn ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? yú yí qia f? fǎ xīn wú suǒ yí

是为第十发无疑心。若诸菩萨安住此法,则于一切佛法心无所疑。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng bù kě sī yì h? děng w?i shí suǒ wai yí qia shàn gēn bù

佛子!菩萨摩诃萨有十种不可思议。何等为十?所谓:一切善根不

kě sī yì yí qia shì yuàn bù kě sī yì zhī yí qia fǎ rú huàn bù kě sī yì fā pú tí xīn xiū pú sà hang

可思议,一切誓愿不可思议,知一切法如幻不可思议,发菩提心修菩萨行,

shàn gēn bù shī wú suǒ fēn bi? bù kě sī yì suī shēn rù yí qia fǎ yì bù qǔ mia dù yǐ yí qia yuàn

善根不失,无所分别,不可思议;虽深入一切法,亦不取灭度,以一切愿

wai ch?ng mǎn gù bù kě sī yì xiū pú sà dào ?r shì xiànjiàngsh?n rù tāi dàn shēng chū jiā kǔ hang wǎng

未成满故,不可思议;修菩萨道而示现降神,入胎诞生,出家苦行,往

yì dào chǎng xiáng fú zh?ng m? ch?ng zuì zhang ju? zhuǎnzhang fǎ lún rù bō nia pán sh?nbiàn zì zài wú

诣道场,降伏众魔,成最正觉,转 正法轮,入般涅槃,神变自在,无

yǒu xiū xī bù shě bēi yuàn jiù hù zh?ngshēng bù kě sī yì suī n?ng shì xiàn rú lái shí lì sh?nbiàn zì zài

有休息,不舍悲愿,救护众 生,不可思议;虽能示现如来十力神变自在,

?r yì bù shě děng fǎ jia xīn jiào huà zh?ngshēng bù kě sī yì zhī yí qia fǎ wú xiàng shì xiàng xiàng shì

而亦不舍等法界心,教化众 生,不可思议;知一切法无相是相,相是

wú xiàng wú fēn bi? shì fēn bi? fēn bi? shì wú fēn bi? fēi yǒu shì yǒu yǒu shì fēi yǒu wú zu? shì zu?

无相,无分别是分别,分别是无分别,非有是有,有是非有,无作是作,

zu? shì wú zu? fēi shuō shì shuō shuō shì fēi shuō bù kě sī yì zhī xīn yǔ pú tí děng zhī pú tí yǔ xīn

作是无作,非说是说,说是非说,不可思议;知心与菩提等,知菩提与心

děng xīn jí pú tí yǔ zh?ngshēngděng yì bù shēng xīn diān dǎo xiǎngdiān dǎo jiàndiān dǎo bù kě sī yì

等,心及菩提与众 生等,亦不生心颠倒、想颠倒、见颠倒,不可思议;

yú niànniànzhōng rù mia jìn dìng jìn yí qia l?u ?r bù zhang shí jì yì bú jìn yǒu l?u shàn gēn suī zhī yí qia

于念念中入灭尽定,尽一切漏而不证实际,亦不尽有漏善根,虽知一切

fǎ wú l?u ?r zhī l?u jìn yì zhī l?u mia suī zhī f? fǎ jí shì jiān fǎ shì jiān fǎ jí f? fǎ ?r bù yú

法无漏而知漏尽,亦知漏灭,虽知佛法即世间法,世间法即佛法,而不于

f? fǎ zhōng fēn bi? shì jiān fǎ bù yú shì jiān fǎ zhōng fēn bi? f? fǎ yí qia zhū fǎ xī rù fǎ jia wú suǒ

佛法中分别世间法,不于世间法中分别佛法;一切诸法悉入法界,无所

rù gù zhī yí qia fǎ jiē wú ar wú biàn yì gù shì w?i dì shí bù kě sī yì f? zǐ shì w?i pú sà

入故;知一切法皆无二,无变易故,是为第十不可思议;佛子!是为菩萨

m? hē sà shí zhǒng bù kě sī yì ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? yí qia zhū f? wú shàng bù kě sī yì

摩诃萨十种不可思议。若诸菩萨安住其中,则得一切诸佛无上不可思议

法。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngqiǎo mì yǔ h? děng w?i shí suǒ wai yú yí qia f? jīngzhōng

佛子!菩萨摩诃萨有十种巧密语。何等为十?所谓:于一切佛经中

qiǎo mì yǔ yú yí qia sh?ushēng chù qiǎo mì yǔ yú yí qia pú sà sh?ntōngbiànxiànch?ngděngzhang ju? qiǎo mì yǔ

巧密语,于一切受生处巧密语,于一切菩萨神通变现成等正觉巧密语,

yú yí qia zh?ngshēng ya bào qiǎo mì yǔ yú yí qia zh?ngshēng suǒ qǐ rǎn jìngqiǎo mì yǔ yú yí qia fǎ jiū jìng wú

于一切众 生业报巧密语,于一切众 生所起染净巧密语,于一切法究竟无

zhàng ài m?n qiǎo mì yǔ yú yí qia xū kōng jia yī yī fāng chù xī yǒu shì jia hu? ch?ng hu? huài jiān wú kōng

障碍门巧密语,于一切虚空界一一方处,悉有世界或成、或坏,间无空

chù qiǎo mì yǔ yú yí qia fǎ jia yí qia shí fāng nǎi zhì wēi xì chù xī yǒu rú lái shì xiàn chū shēng

处巧密语,于一切法界,一切十方,乃至微细处,悉有如来示现初生,

nǎi zhì ch?ng f? rù bō nia pán chōng mǎn fǎ jia xī fēn bi? jiànqiǎo mì yǔ jiàn yí qia zh?ngshēngpíngděng nia

乃至成佛,入般涅槃,充满法界,悉分别见巧密语,见一切众 生平等涅

pán wú biàn yì gù ?r bù shě dà yuàn yǐ yí qia zhì yuàn wai d? yuán mǎn lìng mǎn zú gù qiǎo mì yǔ suī

槃,无变易故,而不舍大愿,以一切智愿未得圆满,令满足故巧密语,虽

zhī yí qia fǎ bù y?u tā wù ?r bù shě lí zhū shàn zhī shi yú rú lái suǒ zhuǎn jiā zūn jìng yǔ shàn zhī shí

知一切法不由他悟,而不舍离诸善知识,于如来所转加尊敬,与善知识

h? h? wú ar yú zhū shàn gēn xiū jí zh?ng zhí huí xiàng ān zhù t?ng yī suǒ zu? t?ng yì tǐ xìng t?ng yī

和合无二,于诸善根修集种植,回向安住,同一所作,同一体性,同一

chū lí t?ng yī ch?ng jiù qiǎo mì yǔ shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? rú lái wú shàngshàn

出离,同一成就巧密语;是为十。若诸菩萨安住其中,则得如来无上善

qiǎo wēi mì yǔ f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngqiǎo fēn bi? zhì h? děng w?i shí suǒ wai rù yí

巧微密语。佛子!菩萨摩诃萨有十种巧分别智。何等为十?所谓:入一

qia chà qiǎo fēn bi? zhì rù yí qia zh?ngshēng chù qiǎo fēn bi? zhì rù yí qia zh?ngshēng xīn hangqiǎo fēn bi? zhì rù

切刹巧分别智,入一切众 生处巧分别智,入一切众 生心行巧分别智,入

yí qia zh?ngshēng gēn qiǎo fēn bi? zhì rù yí qia zh?ngshēng ya bào qiǎo fēn bi? zhì rù yí qia shēng w?n hangqiǎo fēn

一切众 生根巧分别智,入一切众 生业报巧分别智,入一切声闻行巧分

bi? zhì rù yí qia dú jiàohangqiǎo fēn bi? zhì rù yí qia pú sà hangqiǎo fēn bi? zhì rù yí qia shì jiān fǎ qiǎo

别智,入一切独觉行巧分别智,入一切菩萨行巧分别智,入一切世间法巧

fēn bi? zhì rù yí qia f? fǎ qiǎo fēn bi? zhì shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? yí qia

分别智,入一切佛法巧分别智,是为十。若诸菩萨安住其中,则得一切

zhū f? wú shàngshànqiǎo fēn bi? zhū fǎ zhì

诸佛无上善巧分别诸法智。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng rù sān mai h? děng w?i shí suǒ wai yú yí qia shì jia rù

佛子!菩萨摩诃萨有十种入三昧。何等为十?所谓:于一切世界入

sān mai yú yí qia zh?ngshēngshēn rù sān mai yú yí qia fǎ rù sān mai jiàn yí qia f? rù sān mai zhù yí

三昧,于一切众 生身入三昧,于一切法入三昧,见一切佛入三昧,住一

qia ji? rù sān mai c?ng sān mai qǐ xiàn bù sī yì shēn rù sān mai yú yí qia f? shēn rù sān mai ju? wù yí

切劫入三昧,从三昧起,现不思议身入三昧;于一切佛身入三昧;觉悟一

qia zh?ngshēngpíngděng rù sān mai yī niànzhōng rù yí qia pú sà sān mai zhì rù sān mai yī niànzhōng yǐ wú ài

切众 生平等入三昧;一念中入一切菩萨三昧智入三昧;一念中以无碍

zhì ch?ng jiù yí qia zhū pú sà hangyuàn wú yǒu xiū xī rù sān mai shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí

智,成就一切诸菩萨行愿,无有休息入三昧;是为十。若诸菩萨安住其

zhōng z? d? yí qia zhū f? wú shàngshànqiǎo sān mai fǎ f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngbiàn rù h?

中,则得一切诸佛无上善巧三昧法。佛子!菩萨摩诃萨有十种遍入。何

děng w?i shí suǒ wai zh?ngshēngbiàn rù gu? tǔ biàn rù shì jiānzhǒngzhǒngxiàngbiàn rù huǒ zāi biàn rù

等为十?所谓:众 生遍入,国土遍入,世间种 种 相遍入,火灾遍入,

shuǐ zāi biàn rù f? biàn rù zhuāng yán biàn rù rú lái wú biāngōng d? shēnbiàn rù yí qia zhǒngzhǒngshuō fǎ biàn

水灾遍入,佛遍入,庄 严遍入,如来无边功德身遍入,一切种 种说法遍

rù yí qia rú lái zhǒngzhǒngg?ngyǎngbiàn rù shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? rú lái wú

入,一切如来种 种供养遍入,是为十。若诸菩萨安住其中,则得如来无

shàng dà zhì biàn rù fǎ f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng xia tuō m?n h? děng w?i shí suǒ wai yì

上大智遍入法。佛子!菩萨摩诃萨有十种解脱门。何等为十?所谓:一

shēnzhōubiàn yí qia shì jia xia tuō m?n yú yí qia shì jia shì xiàn wú liàngzhǒngzhǒng sa xiàng xia tuō m?n yǐ yí qia

身周遍一切世界解脱门,于一切世界示现无量 种 种色相解脱门,以一切

shì jia rù yī f? chà xia tuō m?n pǔ jiā chí yí qia zh?ngshēng jia xia tuō m?n yǐ yí qia f? zhuāng yán shēn chōng

世界入一佛刹解脱门,普加持一切众 生界解脱门,以一切佛 庄 严身,充

mǎn yí qia shì jia xia tuō m?n yú zì shēnzhōngjiàn yí qia shì jia xia tuō m?n yī niànzhōngwǎng yí qia shì jia xia

满一切世界解脱门;于自身中见一切世界解脱门,一念中往一切世界解

tuō m?n yú yī shì jia shì xiàn yí qia rú lái chū shì xia tuō m?n yì shēnchōng mǎn yí qia fǎ jia xia tuō m?n

脱门,于一世界,示现一切如来出世解脱门;一身充满一切法界解脱门,

yī niànzhōng shì xiàn yí qia f? y?u xì sh?ntōng xia tuō m?n shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d?

一念中示现一切佛游戏神通解脱门,是为十。若诸菩萨安住其中,则得

rú lái wú shàng xia tuō m?n

如来无上解脱门。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngsh?ntōng h? děng w?i shí suǒ wai yì niàn sù mìngfāngbiàn zhì

佛子!菩萨摩诃萨有十种神通。何等为十?所谓:忆念宿命方便智

tōng tiān ěr wú ài fāngbiàn zhì tōng zhī tā zh?ngshēng bù sī yì xīn xíngfāngbian zhì tōng tiān yǎn guān chá wú yǒu

通;天耳无碍方便智通;知他众 生不思议心行方便智通;天眼观察无有

zhàng ài fāngbiàn zhì tōng suí zh?ngshēng xīn xiàn bù sī yì dà sh?ntōng lì fāngbiàn zhì tōng yī shēn pǔ xiàn wú liàng shì

障碍方便智通;随众 生心现不思议大神通力方便智通;一身普现无量世

jia fāngbiàn zhì tōng yī niànbiàn rù bù kě shuō bù kě shuō shì jia fāngbiàn zhì tōng chū shēng wú liàngzhuāng yán jù

界方便智通;一念遍入不可说不可说世界方便智通;出生无量 庄 严具,

zhuāng yán bù sī yì shì jia fāngbiàn zhì tōng shì xiàn bù kě shuōbiàn huà shēnfāngbiàn zhì tōng suí bù sī yì zh?ngshēng

庄 严不思议世界方便智通;示现不可说变化身方便智通;随不思议众 生

xīn yú bù kě shuō shì jia xiànch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí fāngbiàn zhì tōng shì w?i shí ru? zhū pú

心,于不可说世界现成阿耨多罗三藐三菩提方便智通;是为十。若诸菩

sà ān zhù qí zhōng z? d? rú lái wú shàng dà shànqiǎosh?ntōng w?i yí qia zh?ngshēngzhǒngzhǒng shì xiàn lìng qí

萨安住其中,则得如来无上大善巧神通,为一切众 生 种 种示现,令其

xiū xu? f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngmíng h? děng w?i shí suǒ wai zhī yí qia zh?ngshēng ya bào

修学。佛子!菩萨摩诃萨有十种明。何等为十?所谓:知一切众 生业报

shànqiǎo zhì míng zhī yí qia zh?ngshēngjìng jia jì mia qīngjìng wú zhū xì lùn shànqiǎo zhì míng zhī yí qia

善巧智明。知一切众 生境界,寂灭清净,无诸戏论,善巧智明;知一切

zh?ngshēngzhǒngzhǒng suǒ yuán w?i shì yī xiàng xī bù kě d? yí qia zhū fǎ jiē rú jīn gāng shànqiǎo zhì míng

众 生 种 种所缘,唯是一相悉不可得,一切诸法皆如金刚,善巧智明;

n?ng yǐ wú liàng wēi miào yīn shēng pǔ w?n shí fāng yí qia shì jia shànqiǎo zhì míng pǔ huài yí qia xīn suǒ rǎn zhu?

能以无量微妙音声,普闻十方一切世界,善巧智明;普坏一切心所染著,

shànqiǎo zhì míng n?ng yǐ fāngbiàn shì xiànsh?ushēng hu? bù sh?ushēng shànqiǎo zhì míng shě lí yí qia xiǎngsh?ujìng

善巧智明;能以方便示现受生,或不受生,善巧智明;舍离一切想受境

jia shànqiǎo zhì míng zhī yí qia fǎ fēi xiàng fēi wú xiàng yī xìng wú xìng wú suǒ fēn bi? ?r n?ngliǎo

界,善巧智明;知一切法非相、非无相,一性无性,无所分别,而能了

zhī zhǒngzhǒng zhū fǎ yú wú liàng ji? fēn bi? yǎn shuō zhù yú fǎ jia ch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí

知种 种诸法,于无量劫分别演说,住于法界,成阿耨多罗三藐三菩提,

shànqiǎo zhì míng pú sà m? hē sà zhī yí qia zh?ngshēng shēng běn wú yǒu shēng liǎo dá sh?ushēng bù kě d? gù

善巧智明;菩萨摩诃萨知一切众 生,生本无有生,了达受生不可得故,

?r zhī yīn zhī yuán zhī shì zhī jìng jia zhī hang zhī shēng zhī mia zhī yán shuō zhī mí hu?

而知因、知缘、知事、知境界、知行、知生、知灭、知言说、知迷惑、

zhī lí mí hu? zhī diān dǎo zhī lí diān dǎo zhī zá rǎn zhī qīngjìng zhī shēng sǐ zhī nia pán zhī

知离迷惑、知颠倒、知离颠倒、知杂染、知清净、知生死、知涅槃、知

kě d? zhī bù kě d? zhī zhí zhu? zhī wú zhí zhu? zhī zhù zhī d?ng zhī qù zhī hái zhī qǐ

可得、知不可得、知执著、知无执著、知住、知动、知去、知还、知起、

zhī bù qǐ zhī shī huài zhī chū lí zhī ch?ng shú zhī zhū gēn zhī tiáo fú suí qí suǒ yìngzhǒngzhǒngjiào

知不起、知失坏、知出离、知成熟、知诸根、知调伏,随其所应种 种教

huà wai c?ngwàng shī pú sà suǒ hang h? yǐ gù pú sà dàn w?i lì yì zh?ngshēng gù fā ā n?u duō lu? sān

化,未曾忘失菩萨所行。何以故?菩萨但为利益众 生故,发阿耨多罗三

miǎo sān pú tí xīn wú yú suǒ w?i shì gù pú sà cháng huà zh?ngshēng shēn wú pí juàn bù w?i yí qia shì jiān

藐三菩提心,无余所为,是故菩萨常化众 生,身无疲倦,不违一切世间

suǒ zu? shì míngyuán qǐ shànqiǎo zhì míng pú sà m? hē sà yú f? wú zhu? bù qǐ zhu? xīn yú fǎ wú zhu?

所作,是名缘起善巧智明。菩萨摩诃萨于佛无著,不起著心;于法无著,

bù qǐ zhu? xīn yú shā wú zhu? bù qǐ zhu? xīn yú zh?ngshēng wú zhu? bù qǐ zhu? xīn bú jiàn yǒu zh?ngshēng

不起著心;于刹无著,不起著心;于众 生无著,不起著心;不见有众 生

?r xíngjiào huà tiáo fú shuō fǎ rán yì bù shě pú sà zhū hang dà bēi dà yuàn jiàn f? w?n fǎ suí shùn xiū

而行教化,调伏说法,然亦不舍菩萨诸行,大悲大愿,见佛闻法,随顺修

xíng yī yú rú lái zh?ng zhū shàn gēn gōngjìngg?ngyǎng wú yǒu xiū xī n?ng yǐ sh?n lì zhand?ng shí fāng wú liàng

行,依于如来种诸善根,恭敬供养无有休息,能以神力,震动十方无量

shì jia qí xīn guǎng dà děng fǎ jia gù zhī zhǒngzhǒngshuō fǎ zhī zh?ngshēng shù zhī zh?ngshēng chā bi? zhī

世界,其心广大等法界故,知种 种说法,知众 生数,知众 生差别,知

kǔ shēng zhī kǔ mia zhī yí qia hang jiē rú yǐngxiàng xíng pú sà hang yǒngduàn yí qia sh?ushēng gēn běn dàn

苦生,知苦灭,知一切行皆如影像,行菩萨行,永断一切受生根本,但

w?i jiù hù yí qia zh?ngshēng xíng pú sà hang ?r wú suǒ hang suí shùn yí qia zhū f? zhǒngxìng fā rú dà shānwáng

为救护一切众 生,行菩萨行而无所行,随顺一切诸佛种性,发如大山王

xīn zhī yí qia xū wàngdiān dǎo rù yí qia zhǒng zhì m?n zhì huì guǎng dà bù kě qīngd?ng dāngch?ngzhang ju?

心,知一切虚妄颠倒,入一切种智门,智慧广大不可倾动,当成 正觉,

yú shēng sǐ hǎi píngděng jì dù yí qia zh?ngshēng shànqiǎo zhì míng shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng

于生死海平等济渡一切众 生,善巧智明。是为十。若诸菩萨安住其中,

z? d? rú lái wú shàng dà shànqiǎo zhì míng f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng xia tuō h? děng w?i shí

则得如来无上大善巧智明。佛子!菩萨摩诃萨有十种解脱。何等为十?

suǒ wai fán nǎo xia tuō xi? jiàn xia tuō zhū qǔ xia tuō yùn jia chù xia tuō chāo ar chang xia tuō wú

所谓:烦恼解脱,邪见解脱,诸取解脱,蕴界处解脱,超二乘解脱,无

shēng fǎ rěn xia tuō yú yí qia shì jiān yí qia chà yí qia zh?ngshēng yí qia fǎ lí zhu? xia tuō wú

生法忍解脱,于一切世间、一切刹、一切众 生、一切法、离著解脱,无

biān zhù xia tuō fā qǐ yí qia pú sà hang rù rú lái wú fēn bi? dì xia tuō yú yī niànzhōng xī n?ngliǎo zhī

边住解脱,发起一切菩萨行,入如来无分别地解脱;于一念中悉能了知

yí qia sān shì xia tuō shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? n?ng shī zu? wú shàng f? shì jiào huà

一切三世解脱,是为十。若诸菩萨安住此法,则能施作无上佛事,教化

ch?ng shú yí qia zh?ngshēng

成熟一切众 生。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngyuán lín h? děng w?i shí suǒ wai shēng sǐ shì pú sà yuán lín

佛子!菩萨摩诃萨有十种园林。何等为十?所谓:生死是菩萨园林,

wú yàn shě gù jiào huà zh?ngshēng shì pú sà yuán lín bù pí juàn gù zhù yí qia ji? shì pú sà yuán lín sha

无厌舍故;教化众 生是菩萨园林,不疲倦故;住一切劫是菩萨园林,摄

zhū dà hang gù qīngjìng shì jia shì pú sà yuán lín zì suǒ zhǐ zhù gù yí qia m? gōngdiàn shì pú sà yuán lín

诸大行故;清净世界是菩萨园林,自所止住故;一切魔宫殿是菩萨园林,

xiáng fú bǐ zh?ng gù sī w?i suǒ w?n fǎ shì pú sà yuán lín rú lǐ guān chá gù liù bō lu? mì sì sha shì

降伏彼众故;思惟所闻法是菩萨园林,如理观察故;六波罗蜜、四摄事、

sān shí qī pú tí fēn fǎ shì pú sà yuán lín shào jì cí fù jìng jia gù shí lì sì wú suǒ wai shí bā bù g?ng

三十七菩提分法是菩萨园林,绍继慈父境界故;十力四无所畏、十八不共、

nǎi zhì yí qia f? fǎ shì pú sà yuán lín bù niàn yú fǎ gù shì xiàn yí qia pú sà wēi lì zì zài sh?ntōng shì pú

乃至一切佛法是菩萨园林,不念余法故;示现一切菩萨威力自在神通是菩

sà yuán lín yǐ dà sh?n lì zhuǎnzhang fǎ lún tiáo fú zh?ngshēng wú xiū xī gù yī niàn yú yí qia chù w?i yí

萨园林,以大神力转 正法轮,调伏众 生无休息故;一念于一切处,为一

qia zh?ngshēng shì ch?ngzhang ju? shì pú sà yuán lín fǎ shēnzhōubiàn jìn xū kōng yí qia shì jia gù shì w?i shí

切众 生示成 正觉是菩萨园林,法身周遍,尽虚空一切世界故;是为十。

ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng lí yōu nǎo dà ān la hang f? zǐ pú sà m? hē

若诸菩萨安住此法,则得如来无上离忧恼,大安乐行。佛子!菩萨摩诃

sà yǒu shí zhǒnggōngdiàn h? děng w?i shí suǒ wai pú tí xīn shì pú sà gōngdiàn h?ng bù wàng shī gù shí

萨有十种宫殿。何等为十?所谓:菩提心是菩萨宫殿,恒不忘失故;十

shàn ya dào fú d? zhì huì shì pú sà gōngdiàn jiào huà yù jia zh?ngshēng gù sì fàn zhù chándìng shì pú sà gōngdiàn

善业道福德智慧是菩萨宫殿,教化欲界众 生故;四梵住禅定是菩萨宫殿,

jiào huà sa jia zh?ngshēng gù shēngjìng jū tiān shì pú sà gōngdiàn yí qia fán nǎo bù rǎn gù shēng wú sa jia shì

教化色界众 生故;生净居天是菩萨宫殿,一切烦恼不染故;生无色界是

pú sà gōngdiàn lìng zhū zh?ngshēng lí nàn chù gù shēng zá rǎn shì jia shì pú sà gōngdiàn lìng yí qia zh?ngshēng

菩萨宫殿,令诸众 生离难处故;生杂染世界是菩萨宫殿,令一切众 生

duàn fán nǎo gù xiàn chǔ nai gōng qī zi juàn shǔ shì pú sà gōngdiàn ch?ng jiù wǎng xī t?nghangzh?ngshēng gù xiàn jū

断烦恼故;现处内宫妻子眷属是菩萨宫殿,成就往昔同行众 生故;现居

lún wáng hù shì shì fàn shì pú sà gōngdiàn w?i tiáo fú zì zài xīn zh?ngshēng gù zhù yí qia pú sà hang y?u xì

轮王护世释梵是菩萨宫殿,为调伏自在心众 生故;住一切菩萨行,游戏

sh?ntōng jiē d? zì zài shì pú sà gōngdiàn shàn y?u xì zhū chán xia tuō sān mai zhì huì gù yí qia f? suǒ sh?u wú

神通皆得自在是菩萨宫殿,善游戏诸禅解脱三昧智慧故;一切佛所受无

shàng zì zài yí qia zhì wángguàndǐng jì shì pú sà gōngdiàn zhù shí lì zhuāng yán zu? yí qia fǎ wáng zì zài shì

上自在,一切智王灌顶记是菩萨宫殿;住十力 庄 严,作一切法王自在事

gù shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? fǎ guàndǐng yú yí qia shì jiānsh?n lì zì zài

故;是为十。若诸菩萨安住其中,则得法灌顶,于一切世间神力自在。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng suǒ yào h? děng w?i shí suǒ wai yào zhangniàn xīn bù sàn

佛子!菩萨摩诃萨有十种所乐。何等为十?所谓:乐正念,心不散

luàn gù yào zhì huì fēn bi? zhū fǎ gù yào wǎng yì yí qia f? suǒ tīng fǎ wú yàn gù yào zhū f? chōng

乱故;乐智慧,分别诸法故;乐往诣一切佛所,听法无厌故;乐诸佛,充

mǎn shí fāng wú biān jì gù yào pú sà zì zài w?i zhū zh?ngshēng yǐ wú liàng m?n ?r xiànshēn gù yào zhū sān

满十方无边际故;乐菩萨,自在为诸众 生,以无量门而现身故;乐诸三

mai m?n yú yī sān mai m?n rù yí qia sān mai m?n gù yào tu? lu? ní chí fǎ bù wàngzhuǎnsh?uzh?ngshēng gù

昧门,于一三昧门入一切三昧门故;乐陀罗尼,持法不忘转授众 生故;

yào wú ài biàn cái yú yī w?n yī jù jīng bù kě shuō ji? fēn bi? yǎn shuō wú qi?ng jìn gù yào ch?ng

乐无碍辩才,于一文、一句,经不可说劫,分别演说,无穷尽故;乐成

zhang ju? w?i yí qia zh?ngshēng yǐ wú liàng m?n shì xiàn yú shēn ch?ngzhang ju? gù yào zhuǎn fǎ lún cuī mia

正觉,为一切众 生以无量门,示现于身,成 正觉故;乐转法轮,摧灭

yí qia yì dào fǎ gù shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? yí qia zhū f? rú lái wú shàng fǎ

一切异道法故;是为十。若诸菩萨安住此法,则得一切诸佛如来无上法

yào f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngzhuāng yán h? děng w?i shí suǒ wai lì zhuāng yán bù kě

乐。佛子!菩萨摩诃萨有十种 庄 严。何等为十?所谓:力 庄 严,不可

huài gù wú wai zhuāng yán wú n?ng fú gù yì zhuāng yán shuō bù kě shuō yì wú qi?ng jìn gù fǎ zhuāng yán

坏故,无畏 庄 严,无能伏故;义 庄 严,说不可说义无穷尽故;法 庄 严,

bā wàn sì qiān fǎ jù guān chá yǎn shuō wú wàng shī gù yuànzhuāng yán yí qia pú sà suǒ fā h?ng shì wú

八万四千法聚,观察演说,无忘失故;愿 庄 严,一切菩萨所发弘誓,无

tuì zhuǎn gù hangzhuāng yán xiū pǔ xiánhang ?r chū lí gù chà zhuāng yán yǐ yí qia chà zu? yī chà gù

退转故;行 庄 严,修普贤行而出离故;刹 庄 严,以一切刹作一刹故;

pǔ yīn zhuāng yán zhōubiàn yí qia zhū f? shì jia yǔ fǎ yǔ gù lì chí zhuāng yán yú yí qia ji? xíng wú shù hang

普音 庄 严,周遍一切诸佛世界雨法雨故;力持 庄 严,于一切劫行无数行,

bù duàn ju? gù biàn huà zhuāng yán yú yī zh?ngshēng shēn shì xiàn yí qia zh?ngshēng shù děngshēn lìng yí qia zh?ng

不断绝故;变化 庄 严,于一众 生,身示现一切众 生数等身,令一切众

shēng xī d? zhī jiàn qiú yí qia zhì wú tuì zhuǎn gù shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú

生悉得知见,求一切智无退转故;是为十。若诸菩萨安住此法,则得如

lái yí qia wú shàng fǎ zhuāng yán

来一切无上法 庄 严。

f? zǐ pú sà m? hē sà fā shí zhǒng bù d?ng xīn h? děng w?i shí suǒ wai yú yí qia suǒ yǒu xī

佛子!菩萨摩诃萨发十种不动心。何等为十?所谓:于一切所有悉

jiē n?ng shě bù d?ng xīn sī w?i guān chá yí qia f? fǎ bù d?ng xīn yì niàng?ngyǎng yí qia zhū f? bù d?ng xīn yú

皆能舍不动心,思惟观察一切佛法不动心,忆念供养一切诸佛不动心,于

yí qia zh?ngshēng shì wú nǎo hài bù d?ng xīn pǔ sha zh?ngshēng bù jiǎnyuàn qīn bù d?ng xīn qiú yí qia f? fǎ

一切众 生誓无恼害不动心,普摄众 生,不拣怨亲不动心;求一切佛法,

wú yǒu xiū xī bù d?ng xīn yí qia zh?ngshēng shù děng bù kě shuō bù kě shuō ji? xíng pú sà hang bù shēng pí yàn

无有休息不动心;一切众 生数等不可说不可说劫,行菩萨行,不生疲厌,

yì wú tuì zhuǎn bù d?ng xīn ch?ng jiù yǒu gēn xìn wú zhu? xìn qīngjìng xìn jí qīngjìng xìn lí g?u xìn

亦无退转不动心;成就有根信、无浊信、清净信、极清净信、离垢信、

míng cha xìn gōngjìngg?ngyǎng yí qia f? xìn bù tuì zhuǎn xìn bù kě jìn xìn wú n?nghuài xìn dà huān xǐ

明彻信、恭敬供养一切佛信、不退转信、不可尽信、无能坏信、大欢喜

yǒng yua xìn bù d?ng xīn ch?ng jiù chū shēng yí qia zhì fāngbiàn dào bù d?ng xīn w?n yí qia pú sà hang fǎ xìn sh?u

踊跃信不动心,成就出生一切智方便道不动心,闻一切菩萨行法,信受

bù bàng bù d?ng xīn shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? wú shàng yí qia zhì bù d?ng xīn f?

不谤不动心;是为十。若诸菩萨安住此法,则得无上一切智不动心。佛

zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng bù shě shēn dà xīn h? děng w?i shí suǒ wai bù shě ch?ng mǎn yí qia f?

子!菩萨摩诃萨有十种不舍深大心。何等为十?所谓:不舍成满一切佛

pú tí shēn dà xīn bù shě jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēngshēn dà xīn bù shě bú duàn yí qia zhū f? zhǒngxìngshēn

菩提深大心,不舍教化调伏一切众 生深大心,不舍不断一切诸佛种性深

dà xīn bù shě qīn jìn yí qia shàn zhī shi shēn dà xīn bù shě g?ngyǎng yí qia zhū f? shēn dà xīn bù shě zhuān

大心,不舍亲近一切善知识深大心,不舍供养一切诸佛深大心,不舍专

qiú yí qia dà changgōng d? fǎ shēn dà xīn bù shě yú yí qia f? suǒ xiū xíng fàn hang hù chí jìng jia shēn dà xīn

求一切大乘功德法深大心,不舍于一切佛所修行梵行,护持净戒深大心;

bù shě qīn jìn yí qia pú sà shēn dà xīn bù shě qiú yí qia f? fǎ fāngbiàn hù chí shēn dà xīn bù shě mǎn yí qia

不舍亲近一切菩萨深大心,不舍求一切佛法方便护持深大心,不舍满一切

pú sà hangyuàn jí yí qia zhū f? fǎ shēn dà xīn shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? n?ng bù shě

菩萨行愿集一切诸佛法深大心,是为十。若诸菩萨安住其中,则能不舍

yí qia f? fǎ

一切佛法。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng zhì huì guān chá h? děng w?i shí suǒ wai shànqiǎo fēn bi?

佛子!菩萨摩诃萨有十种智慧观察。何等为十?所谓:善巧分别,

shuō yí qia fǎ zhì huì guān chá liǎo zhī sān shì yí qia shàn gēn zhì huì guān chá liǎo zhī yí qia zhū pú sà hang zì

说一切法智慧观察;了知三世一切善根智慧观察;了知一切诸菩萨行,自

zài biàn huà zhì huì guān chá liǎo zhī yí qia zhū fǎ yì m?n zhì huì guān chá liǎo zhī yí qia zhū f? wēi lì zhì huì guān

在变化智慧观察;了知一切诸法义门智慧观察;了知一切诸佛威力智慧观

chá liǎo zhī yí qia tu? lu? ní m?n zhì huì guān chá yú yí qia shì jia pǔ shuōzhang fǎ zhì huì guān chá rù yí

察;了知一切陀罗尼门智慧观察;于一切世界普说正法智慧观察;入一

qia fǎ jia zhì huì guān chá zhī yí qia shí fāng bù kě sī yì zhì huì guān chá zhī yí qia f? fǎ zhì huì guāngmíng

切法界智慧观察;知一切十方不可思议智慧观察;知一切佛法智慧光明,

wú yǒu zhàng ài zhì huì guān chá shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? rú lái wú shàng dà zhì huì

无有障碍智慧观察;是为十。若诸菩萨安住其中,则得如来无上大智慧

guān chá f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngshuō fǎ h? děng w?i shí suǒ wai shuō yí qia fǎ jiē c?ng

观察。佛子!菩萨摩诃萨有十种说法。何等为十?所谓:说一切法皆从

yuán qǐ shuō yí qia fǎ jiē xī rú huàn shuō yī qiē fǎ wú yǒu guāizhang shuō yí qia fǎ wú yǒu biān jì shuō

缘起,说一切法皆悉如幻,说一切法无有乖诤,说一切法无有边际,说

yí qia fǎ wú suǒ yī zhǐ shuō yí qia fǎ y?u rú jīn gāng shuō yí qia fǎ jiē xī rú rú shuō yí qia fǎ jiē xī

一切法无所依止,说一切法犹如金刚,说一切法皆悉如如,说一切法皆悉

jì jìng shuō yí qia fǎ jiē xī chū lí shuō yí qia fǎ jiē zhù yī yì běn xìngch?ng jiù shì w?i shí ru?

寂静,说一切法皆悉出离,说一切法皆住一义,本性成就,是为十。若

zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? n?ngshànqiǎoshuō yí qia fǎ f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngqīngjìng

诸菩萨安住其中,则能善巧说一切法。佛子!菩萨摩诃萨有十种清净。

h? děng w?i shí suǒ wai shēn xīn qīngjìng duàn yí qīngjìng lí jiànqīngjìng jìng jia qīngjìng qiú yí qia zhì

何等为十?所谓:深心清净,断疑清净,离见清净,境界清净,求一切智

qīngjìng biàn cái qīngjìng wú wai qīngjìng zhù yí qia pú sà zhì qīngjìng sh?u yí qia pú sà lǜ yí qīngjìng

清净,辩才清净,无畏清净,住一切菩萨智清净,受一切菩萨律仪清净,

jù zú ch?ng jiù wú shàng pú tí sān shí ar zhǒng bǎi fú xiàng bái jìng fǎ yí qia shàn gēn qīngjìng shì w?i shí

具足成就无上菩提,三十二种百福相白净法;一切善根清净;是为十。

ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? yí qia rú lái wú shàngqīngjìng fǎ

若诸菩萨安住其中,则得一切如来无上清净法。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng yìn h? děng w?i shí suǒ wai pú sà m? hē sà zhī kǔ kǔ

佛子!菩萨摩诃萨有十种印。何等为十?所谓:菩萨摩诃萨知苦苦、

huài kǔ hang kǔ zhuān qiú f? fǎ bù shēng xia dài xíng pú sà hang wú yǒu pí xia bù jīng bú wai bù

坏苦、行苦,专求佛法,不生懈怠,行菩萨行无有疲懈,不惊不畏,不

kǒng bù bù bù shě dà yuàn qiú yí qia zhì jiān gù bù tuì jiū jìng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí shì w?i

恐不怖,不舍大愿,求一切智坚固不退,究竟阿耨多罗三藐三菩提,是为

dì yī yìn pú sà m? hē sà jiàn yǒu zh?ngshēng yú chī kuángluàn hu? yǐ cū bì a yǔ ?r xiāng huǐ rǔ hu? yǐ

第一印。菩萨摩诃萨见有众 生愚痴狂乱,或以粗弊恶语而相毁辱,或以

dāo zhàng wǎ shí ?r jiā sǔn hài zhōng bù yǐ cǐ jìng jia shě pú sà xīn dàn rěn rǔ r?u h? zhuān xiū f? fǎ

刀杖瓦石而加损害,终不以此境界舍菩萨心,但忍辱柔和,专修佛法,

zhù zuì shang dào rù lí shēng wai shì w?i dì ar yìn pú sà m? hē sà w?n shuō yǔ yí qia zhì xiāngyìngshanshēn

住最胜道,入离生位,是为第二印。菩萨摩诃萨闻说与一切智相应甚深

f? fǎ n?ng yǐ zì zhì shēn xìn rěn kě xia liǎo qù rù shì w?i dì sān yìn pú sà m? hē sà y?u zu? shì niàn

佛法,能以自智深信忍可,解了趣入,是为第三印。菩萨摩诃萨又作是念:

wǒ fā shēn xīn qiú yí qia zhì wǒ dāngch?ng f? d? ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí yí qia zh?ngshēng liú zhuǎn

我发深心求一切智,我当成佛,得阿耨多罗三藐三菩提,一切众 生流转

wǔ qù sh?u wú liàng kǔ yì dānglìng qí fā pú tí xīn shēn xìn huān xǐ qín xiū jīng jìn jiān gù bù tuì

五趣,受无量苦,亦当令其发菩提心,深信欢喜,勤修精进,坚固不退,

shì w?i dì sì yìn pú sà m? hē sà zhī rú lái zhì wú yǒu biān jì bù yǐ qí xiàn ca rú lái zhì pú sà c?ng

是为第四印。菩萨摩诃萨知如来智无有边际,不以齐限测如来智,菩萨曾

yú wú liàng f? suǒ w?n rú lái zhì wú yǒu biān jì gù n?ng bù yǐ qí xiàn ca du? yí qia shì jiān w?n zì suǒ

于无量佛所,闻如来智无有边际故,能不以齐限测度一切世间,文字所

shuō jiē yǒu qí xiàn xī bù n?ng zhī rú lái zhì huì shì w?i dì wǔ yìn pú sà m? hē sà yú ā n?u duō lu? sān

说皆有齐限,悉不能知如来智慧,是为第五印。菩萨摩诃萨于阿耨多罗三

miǎo sān pú tí d? zuì shang yù shanshēn yù guǎng yù dà yù zhǒngzhǒng yù wú n?ngshang yù wú shàng

藐三菩提得最胜欲、甚深欲、广欲、大欲、种 种欲、无能胜欲、无上

yù jiān gù yù zh?ng m? wài dào bìng qí juàn shǔ wú n?nghuài yù qiú yí qia zhì bù tuì zhuǎn yù pú sà zhù

欲、坚固欲、众魔外道并其眷属无能坏欲、求一切智不退转欲,菩萨住

rú shì děng yù yú wú shàng pú tí bì jìng bù tuì shì w?i dì liù yìn pú sà m? hē sà xíng pú sà hang

如是等欲,于无上菩提毕竟不退,是为第六印。菩萨摩诃萨行菩萨行,

bú gù shēnmìng wú n?ng jǔ huài fā xīn qù xiàng yí qia zhì gù yí qia zhì xìngchángxiànqián gù d? yí qia

不顾身命,无能沮坏,发心趣向一切智故,一切智性常现前故,得一切

f? zhì guāngmíng gù zhōng bù shě lí f? pú tí zhōng bù shě lí shàn zhī shi shì w?i dì qī yìn pú sà m?

佛智光明故,终不舍离佛菩提,终不舍离善知识,是为第七印。菩萨摩

hē sà ru? jiànshàn nán zǐ shàn nǚ r?n qù dà chang zhě lìng qí zēngzhǎng qiú f? fǎ xīn lìng qí ān zhù yí qia

诃萨若见善男子、善女人趣大乘者,令其增长求佛法心,令其安住一切

shàn gēn lìng qí sha qǔ yī qiē zhì xīn lìng qí bù tuì wú shàng pú tí shì w?i dì bā yìn pú sà m? hē

善根,令其摄取一切智心,令其不退无上菩提,是为第八印。菩萨摩诃

sà lìng yí qia zh?ngshēng d? píngděng xīn quànlìng qín xiū yí qia zhì dào yǐ dà bēi xīn ?r w?i shuō fǎ lìng yú

萨令一切众 生得平等心,劝令勤修一切智道,以大悲心而为说法,令于

ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí yǒng bù tuì zhuǎn shì w?i dì jiǔ yìn pú sà m? hē sà yǔ sān shì zhū f? t?ng

阿耨多罗三藐三菩提永不退转,是为第九印。菩萨摩诃萨与三世诸佛同

yī shàn gēn bú duàn yí qia zhū f? zhǒngxìng jiū jìng d? zhì yí qia zhì zhì shì w?i dì shí yìn f? zǐ

一善根,不断一切诸佛种性,究竟得至一切智智,是为第十印。佛子!

shì w?i pú sà m? hē sà shí zhǒng yìn pú sà yǐ cǐ sù ch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí jù zú rú lái

是为菩萨摩诃萨十种印。菩萨以此速成阿耨多罗三藐三菩提,具足如来

yí qia fǎ wú shàng zhì yìn

一切法无上智印。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng zhì guāngzhào h? děng w?i shí suǒ wai zhī dìngdāngch?ng ā n?u

佛子!菩萨摩诃萨有十种智光照。何等为十?所谓:知定当成阿耨

duō lu? sān miǎo sān pú tí zhì guāngzhào jiàn yī qiē f? zhì guāngzhào jiàn yí qia zh?ngshēng sǐ cǐ shēng bǐ zhì guāng

多罗三藐三菩提智光照,见一切佛智光照,见一切众 生死此生彼智光

zhào jiě yí qia xiū duō lu? fǎ m?n zhì guāngzhào yī shàn zhī shi fā pú tí xīn jí zhū shàn gēn zhì guāngzhào

照,解一切修多罗法门智光照,依善知识发菩提心,集诸善根智光照;

shì xiàn yí qia zhū f? zhì guāngzhào jiào huà yí qia zh?ngshēng xī lìng ān zhù rú lái dì zhì guāngzhào yǎn shuō bù

示现一切诸佛智光照,教化一切众 生,悉令安住如来地智光照;演说不

kě sī yì guǎng dà fǎ m?n zhì guāngzhào shànqiǎoliǎo zhī yí qia zhū f? sh?ntōng wēi lì zhì guāngzhào mǎn zú yí qia

可思议广大法门智光照,善巧了知一切诸佛神通威力智光照,满足一切

zhū bō lu? mì zhì guāngzhào shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? yí qia zhū f? wú shàng zhì guāng

诸波罗蜜智光照,是为十。若诸菩萨安住此法,则得一切诸佛无上智光

zhào f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng wú děng zhù yí qia zh?ngshēng shēng w?n dú jiào xī wú yǔ

照。佛子!菩萨摩诃萨有十种无等住,一切众 生、声闻、独觉、悉无与

děng h? děng w?i shí suǒ wai pú sà m? hē sà suī guān shí jì ?r bù qǔ zhang yǐ yí qia yuàn wai ch?ng mǎn

等,何等为十?所谓:菩萨摩诃萨虽观实际而不取证,以一切愿未成满

gù shì w?i dì yī wú děng zhù pú sà m? hē sà zhǒngděng fǎ jia yí qia shàn gēn ?r bù yú zhōng yǒu shǎo zhí

故,是为第一无等住。菩萨摩诃萨种等法界一切善根,而不于中有少执

zhu? shì w?i dì ar wú děng zhù pú sà m? hē sà xiū pú sà hang zhī qí rú huà yǐ yí qia fǎ xī jì mia

著,是为第二无等住。菩萨摩诃萨修菩萨行,知其如化,以一切法悉寂灭

gù ?r yú f? fǎ bù shēng yí hu? shì w?i dì sān wú děng zhù pú sà m? hē sà suī lí shì jiān suǒ yǒu wàng

故,而于佛法不生疑惑,是为第三无等住。菩萨摩诃萨虽离世间所有妄

xiǎng rán n?ng zu? yì yú bù kě shuō ji? xíng pú sà hang mǎn zú dà yuàn zhōng bù zhōng qǐ pí yàn zhī xīn

想,然能作意,于不可说劫行菩萨行,满足大愿,终不中起疲厌之心,

shì w?i dì sì wú děng zhù pú sà m? hē sà yú yí qia fǎ wú suǒ qǔ zhu? yǐ yí qia fǎ xìng jì mia gù ?r

是为第四无等住。菩萨摩诃萨于一切法无所取著,以一切法性寂灭故,而

bù zhang nia pán h? yǐ gù yí qia zhì dào wai ch?ng mǎn gù shì w?i dì wǔ wú děng zhù pú sà m? hē sà

不证涅槃。何以故?一切智道未成满故。是为第五无等住。菩萨摩诃萨

zhī yí qia ji? jiē jí fēi ji? ?r zhēn shí shuō yí qia ji? shù shì w?i dì liù wú děng zhù pú sà m? hē sà zhī

知一切劫皆即非劫,而真实说一切劫数,是为第六无等住。菩萨摩诃萨知

yí qia fǎ xī wú suǒ zu? ?r bù shě zu? dào qiú zhū f? fǎ shì w?i dì qī wú děng zhù pú sà m? hē sà

一切法悉无所作,而不舍作道,求诸佛法,是为第七无等住。菩萨摩诃萨

zhī sān jia w?i xīn sān shì w?i xīn ?r liǎo zhī qí xīn wú liàng wú biān shì w?i dì bā wú děng zhù pú sà

知三界唯心,三世唯心,而了知其心无量无边,是为第八无等住。菩萨

m? hē sà w?i yī zh?ngshēng yú bù kě shuō ji? xíng pú sà hang yù lìng ān zhù yí qia zhì dì rú w?i yī zh?ng

摩诃萨为一众 生,于不可说劫行菩萨行,欲令安住一切智地,如为一众

shēng w?i yí qia zh?ngshēng xī yì rú shì ?r bù shēng pí yàn shì w?i dì jiǔ wú děng zhù pú sà m? hē sà

生,为一切众 生悉亦如是,而不生疲厌,是为第九无等住。菩萨摩诃萨

suī xiū xíngyuán mǎn ?r bù zhang pú tí h? yǐ gù pú sà zu? rú shì niàn wǒ zhī suǒ zu? běn w?i zh?ngshēng

虽修行圆满,而不证菩提。何以故?菩萨作如是念:我之所作本为众 生,

shì gù wǒ yìng jiǔ chù shēng sǐ fāngbiàn lì yì jiē lìng ān zhù wú shàng f? dào shì w?i dì shí wú děng zhù

是故我应久处生死,方便利益,皆令安住无上佛道。是为第十无等住。

f? zǐ shì w?i pú sà m? hē sà shí zhǒng wú děng zhù ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? wú shàng dà zhì

佛子!是为菩萨摩诃萨十种无等住。若诸菩萨安住其中,则得无上大智,

yí qia f? fǎ wú děng zhù

一切佛法无等住。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

佛教感应

佛教居士施食感应故事

佛教快速咒语的感应

佛教居士感应

佛教居士修行感应