华严经快念网

《大方广佛华严经注音》61

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》61

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī ar

入法界品第三十九之二

ěr shí pǔ xián pú sà m? hē sà pǔ guān yí qia pú sà zh?ng huì yǐ děng fǎ jia fāngbiàn děng xū kōng

尔时,普贤菩萨摩诃萨普观一切菩萨众会,以等法界方便,等虚空

jia fāngbiàn děngzh?ngshēng jia fāngbiàn děng sān shì děng yí qia ji? děng yí qia zh?ngshēng ya děng yí qia zh?ng

界方便,等众 生界方便,等三世、等一切劫、等一切众 生业、等一切众

shēng yù děng yí qia zh?ngshēng jiě děng yí qia zh?ngshēng gēn děng yí qia zh?ngshēngch?ng shú shí děng yí qia fǎ

生欲、等一切众 生解、等一切众 生根、等一切众 生 成熟时、等一切法

guāngyǐngfāngbiàn w?i zhū pú sà yǐ shí zhǒng fǎ jù kāi fā xiǎn shì zhàomíng yǎn shuō cǐ shī zǐ pín shēn

光影方便,为诸菩萨,以十种法句开发、显示、照明、演说此师子频申

sān mai h? děng w?i shí suǒ wai yǎn shuōn?ng shì xiànděng fǎ jia yí qia f? chà wēi ch?nzhōng zhū f? chū xīng cì

三昧。何等为十?所谓:演说能示现等法界一切佛刹微尘中诸佛出兴次

dì zhū chà ch?nghuài cì dì fǎ jù yǎn shuōn?ng shì xiànděng xū kōng jia yí qia f? chà zhōng jìn wai lái ji?

第,诸刹成坏次第法句;演说能示现等虚空界一切佛刹中,尽未来劫,

zàn tàn rú lái gōng d? yīn shēng fǎ jù yǎn shuōn?ng shì xiànděng xū kōng jia yí qia f? chà zhōng rú lái chū shì wú

赞叹如来功德音声法句;演说能示现等虚空界一切佛刹中,如来出世无

liàng wú biānch?ngzhang ju? m?n fǎ jù yǎn shuōn?ng shì xiànděng xū kōng jia yí qia f? chà zhōng f? zu? dào chǎng pú

量无边成 正觉门法句;演说能示现等虚空界一切佛刹中,佛坐道场菩

sà zh?ng huì fǎ jù yǎn shuō yú yí qia máo kǒng niànniàn chū xiànděng sān shì yí qia f? biàn huà shēn chōng mǎn fǎ

萨众会法句;演说于一切毛孔,念念出现等三世一切佛变化身,充满法

jia fǎ jù yǎn shuōn?nglìng yì shēnchōng mǎn shí fāng yí qia chà hǎi píngděngxiǎnxiàn fǎ jù yǎn shuōn?nglìng yí

界法句;演说能令一身充满十方一切刹海,平等显现法句;演说能令一

qia zhū jìng jia zhōng pǔ xiàn sān shì zhū f? sh?nbiàn fǎ jù yǎn shuōn?nglìng yí qia f? chà wēi ch?nzhōng pǔ xiàn sān

切诸境界中普现三世诸佛神变法句;演说能令一切佛刹微尘中,普现三

shì yí qia f? chà wēi ch?n shù f? zhǒngzhǒngsh?nbiàn jīng wú liàng ji? fǎ jù yǎn shuōn?nglìng yí qia máo kǒng chū shēng

世一切佛刹微尘数佛种 种神变,经无量劫法句;演说能令一切毛孔出生

sān shì yí qia zhū f? dà yuàn hǎi yīn jìn wai lái ji? kāi fā huà dǎo yí qia pú sà fǎ jù yǎn shuōn?nglìng f?

三世一切诸佛大愿海音,尽未来劫,开发化导一切菩萨法句;演说能令佛

shī zǐ zu? liàngtong fǎ jia pú sà zh?ng huì dào chǎngzhuāng yán děng wú chā bi? jìn wai lái ji? zhuǎn yú zhǒng

师子座量同法界,菩萨众会道场 庄 严,等无差别,尽未来劫,转于种

zhǒng wēi miào fǎ lún fǎ jù f? zǐ cǐ shí w?i shǒu yǒu bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù fǎ jù jiē shì rú

种微妙法轮法句。佛子!此十为首,有不可说佛刹微尘数法句,皆是如

lái zhì huì jìng jia

来智慧境界。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān cǐ yì ch?ng f? sh?n lì guān chá rú lái guān chá zh?ng huì guān

尔时,普贤菩萨欲重宣此义,承佛神力,观察如来,观察众会,观

chá zhū f? nán sī jìng jia guān chá zhū f? wú biān sān mai guān chá bù kě sī yì zhū shì jia hǎi guān chá bù kě

察诸佛难思境界,观察诸佛无边三昧,观察不可思议诸世界海,观察不可

sī yì rú huàn fǎ zhì guān chá bù kě sī yì sān shì zhū f? xī jiē píngděng guān chá yí qia wú liàng wú biān zhū

思议如幻法智,观察不可思议三世诸佛悉皆平等,观察一切无量无边诸

yán cí fǎ ?r shuōs?ng yán

言辞法,而说颂言:

yī yī máo kǒng zhōng wēi ch?n shù chà hǎi

一一毛孔中,微尘数刹海,

xī yǒu rú lái zu? jiē jù pú sà zh?ng

悉有如来坐,皆具菩萨众。

yī yī máo kǒngzhōng wú liàng zhū chà hǎi

一一毛孔中,无量诸刹海,

f? chù pú tí zu? rú shì biàn fǎ jia

佛处菩提座,如是遍法界。

yī yī máo kǒng zhōng yí qia chà ch?n f?

一一毛孔中,一切刹尘佛,

pú sà zh?ng w?i rǎo w?i shuō pǔ xián h?ng

菩萨众围绕,为说普贤行。

f? zu? yī gu? tǔ chōng mǎn shí fāng jia

佛坐一国土,充满十方界,

wú liàng pú sà yún xián lái jí qí suǒ

无量菩萨云,咸来集其所。

yì chà wēi ch?n shù pú sà gōng d? hǎi

亿刹微尘数,菩萨功德海,

jù c?ng huì zhōng qǐ biàn mǎn shí fāng jia

俱从会中起,遍满十方界。

xī zhù pǔ xián h?ng jiē y?u fǎ jia hǎi

悉住普贤行,皆游法界海,

pǔ xiàn yí qia chà děng rù zhū f? huì

普现一切刹,等入诸佛会。

ān zu? yí qia shā tīng w?n yí qia fǎ

安坐一切刹,听闻一切法,

yī yī gu? tǔ zhōng yì ji? xiū zhū h?ng

一一国土中,亿劫修诸行。

pú sà suǒ xiū xíng pǔ míng fǎ hǎi háng

菩萨所修行,普明法海行,

rù yú dà yuàn hǎi zhù f? jìng jia dì

入于大愿海,住佛境界地。

liǎo dá pǔ xián h?ng chū shēng zhū f? fǎ

了达普贤行,出生诸佛法,

jù f? gōng d? hǎi guǎngxiàn sh?n tōng shì

具佛功德海,广现神通事。

shēn yún děng ch?n shù chōngbiàn yí qia chà

身云等尘数,充遍一切刹,

pǔ yǔ gān lù fǎ lìng zh?ng zhù f? dào

普雨甘露法,令众住佛道。

ěr shí shì zūn yù lìng zhū pú sà ān zhù rú lái shī zǐ pín shēnguǎng dà sān mai gù c?ng m?i jiān bái háo

尔时,世尊欲令诸菩萨安住如来师子频申广大三昧故,从眉间白毫

xiàngfàng dà guāngmíng qí guāngmíng pǔ zhào sān shì fǎ jia m?n yǐ bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù guāngmíng ?r w?i

相放大光明,其光名:普照三世法界门,以不可说佛刹微尘数光明而为

juàn shǔ pǔ zhào shí fāng yí qia shì jia hǎi zhū f? gu? tǔ shí shì duō lín pú sà dà zh?ng xī jiàn yí qia

眷属,普照十方一切世界海诸佛国土。时,逝多林菩萨大众,悉见一切

jìn fǎ jia xū kōng jia yí qia f? chà yī yī wēi ch?nzhōng ga yǒu yí qia f? chà wēi ch?n shù zhū f? gu? tǔ

尽法界、虚空界一切佛刹,一一微尘中各有一切佛刹微尘数诸佛国土,

zhǒngzhǒngmíng zhǒngzhǒng sa zhǒngzhǒngqīngjìng zhǒngzhǒng zhù chù zhǒngzhǒngxíngxiàng rú shì yí qia zhū

种 种名、种 种色、种 种清净、种 种住处、种 种形相。如是,一切诸

gu? tǔ zhōng jiē yǒu dà pú sà zu? yú dào chǎng shī zǐ zu? shàng ch?ngděngzhang ju? pú sà dà zh?ngqián h?u w?i

国土中,皆有大菩萨坐于道场师子座上,成等正觉,菩萨大众前后围

ráo zhū shì jiān zhǔ ?r w?i g?ngyǎng hu? jiàn yú bù kě shuō f? chà liàng dà zh?ng huì zhōng chū miào yīn shēng chōng

绕,诸世间主而为供养。或见于不可说佛刹量大众会中,出妙音声,充

mǎn fǎ jia zhuǎnzhang fǎ lún hu? jiàn zài tiāngōngdiàn l?nggōngdiàn ya chā gōngdiàn qián tà p? ā xiū

满法界,转 正法轮;或见在天宫殿、龙宫殿、夜叉宫殿、乾闼婆、阿修

lu? jiā l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? r?n fēi r?n děng zhū gōngdiànzhōng hu? zài r?n jiān cūn yì

罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等诸宫殿中;或在人间村邑、

jù lu? wáng dū dà chù xiànzhǒngzhǒngxìng zhǒngzhǒngmíng zhǒngzhǒngshēn zhǒngzhǒngxiāng zhǒngzhǒngguāngmíng

聚落、王都大处,现种 种姓、种 种名、种 种身、种 种 相、种 种 光明,

zhù zhǒngzhǒng wēi yí rù zhǒngzhǒng sān mai xiànzhǒngzhǒngsh?nbiàn hu? shí zì yǐ zhǒngzhǒng yán yīn hu? lìngzhǒng

住种 种威仪,入种 种三昧,现种 种神变;或时自以种 种言音,或令种

zhǒng zhū pú sà děng zài yú zhǒngzhǒng dà zh?ng huì zhōng zhǒngzhǒng yán cí shuōzhǒngzhǒng fǎ rú cǐ huì zhōng

种诸菩萨等,在于种 种大众会中,种 种言辞说种 种法。如此会中,

pú sà dà zh?ngjiàn yú rú shì zhū f? rú lái shanshēn sān mai dà sh?ntōng lì rú shì jìn fǎ jia xū kōng jia

菩萨大众见于如是诸佛如来甚深三昧大神通力,如是尽法界、虚空界,

dōng xī nán běi sì w?i shàng xià yí qia fāng hǎi zhōng yī yú zh?ngshēng xīn xiǎng ?r zhù shǐ c?ngqián

东、西、南、北、四维上下一切方海中,依于众 生心想而住;始从前

jì zhì jīn xiàn zài yí qia gu? tǔ shēn yí qia zh?ngshēngshēn yí qia xū kōng dào qí zhōng yī yī máo duānliang chù

际至今现在一切国土身、一切众 生身、一切虚空道,其中一一毛端量处,

yī yī ga yǒu wēi ch?n shù chà zhǒngzhǒng ya qǐ cì dì ?r zhù xī yǒu dào chǎng pú sà zh?ng huì jiē yì rú shì

一一各有微尘数刹种 种业起,次第而住,悉有道场菩萨众会皆亦如是。

jiàn f? sh?n lì bù huài sān shì bù huài shì jiān yú yí qia zh?ngshēng xīn zhōngxiàn qí yǐngxiàng suí yí qia zh?ng

见佛神力,不坏三世,不坏世间,于一切众 生心中现其影像,随一切众

shēng xīn la chū miào yán yīn pǔ rù yī qiē zh?ng huì zhōng pǔ xiàn yí qia zh?ngshēngqián sa xiàng yǒu bi? zhì

生心乐出妙言音,普入一切众会中,普现一切众 生前,色相有别,智

huì wú yì suí qí suǒ yìng kāi shì f? fǎ jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng wai c?ng xiū xī qí yǒu jiàn

慧无异,随其所应,开示佛法,教化调伏一切众 生,未曾休息。其有见

cǐ f? sh?n lì zhě jiē shì pí lú zhē nà rú lái yú wǎng xī shí shàn gēn sha sh?u hu? xī c?ng yǐ sì sha suǒ sha

此佛神力者,皆是毗卢遮那如来于往昔时善根摄受,或昔曾以四摄所摄,

hu? shì jiàn w?n yì niàn qīn jìn zhī suǒ ch?ng shú hu? shì wǎng xī jiào qí lìng fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí

或是见闻忆念亲近之所成熟,或是往昔教其令发阿耨多罗三藐三菩提

xīn hu? shì wǎng xī yú zhū f? suǒ t?ngzh?ngshàn gēn hu? shì gu? qù yǐ yí qia zhì shànqiǎofāngbiàn jiào huà ch?ng

心,或是往昔于诸佛所同种善根,或是过去以一切智善巧方便、教化成

shú shì gù jiē d? rù yú rú lái bù kě sī yì shanshēn sān mai jìn fǎ jia xū kōng jia dà sh?ntōng lì

熟,是故皆得入于如来不可思议甚深三昧。尽法界、虚空界、大神通力,

hu? rù fǎ shēn hu? rù sa shēn hu? rù wǎng xī suǒ ch?ng jiù h?ng hu? rù yuán mǎn zhū bō lu? mì hu? rù zhuāng

或入法身,或入色身,或入往昔所成就行,或入圆满诸波罗蜜,或入 庄

yán qīngjìngh?ng lún hu? rù pú sà zhū dì hu? rù ch?ngzhang ju? lì hu? rù f? suǒ zhù sān mai wú chā bi? dà

严清净行轮,或入菩萨诸地,或入成 正觉力,或入佛所住三昧无差别大

sh?nbiàn hu? rù rú lái lì wú wai zhì hu? rù f? wú ài biàn cái hǎi

神变,或入如来力无畏智,或入佛无碍辩才海。

bǐ zhū pú sà yǐ zhǒngzhǒng jiě zhǒngzhǒng dào zhǒngzhǒng m?n zhǒngzhǒng rù zhǒngzhǒng lǐ qù zhǒng

彼诸菩萨以种 种解、种 种道、种 种门、种 种入、种 种理趣、种

zhǒng suí shùn zhǒngzhǒng zhì huì zhǒngzhǒng zhù dào zhǒngzhǒngfāngbiàn zhǒngzhǒng sān mai rù rú shì děng shí

种随顺、种 种智慧、种 种助道、种 种方便、种 种三昧,入如是等十

bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù f? sh?nbiàn hǎi fāngbiàn m?n yún h? zhǒngzhǒng sān mai suǒ wai pǔ zhuāng yán fǎ jia

不可说佛刹微尘数佛神变海方便门。云何种 种三昧?所谓:普 庄 严法界

sān mai pǔ zhào yí qia sān shì wú ài jìng jia sān mai fǎ jia wú chā bi? zhì guāngmíng sān mai rù rú lái jìng

三昧、普照一切三世无碍境界三昧、法界无差别智光明三昧、入如来境

jia bù d?ngzhuǎn sān mai pǔ zhào wú biān xū kōng sān mai rù rú lái lì sān mai f? wú wai yǒngměng fan xùn zhuāng

界不动转三昧、普照无边虚空三昧、入如来力三昧、佛无畏勇猛奋迅 庄

yán sān mai yí qia fǎ jia xuánzhuǎnzàng sān mai rú yua pǔ xiàn yí qia fǎ jia yǐ wú ài yīn dà kāi yǎn sān

严三昧、一切法界旋转藏三昧、如月普现一切法界,以无碍音大开演三

mai pǔ qīngjìng fǎ guāngmíng sān mai wú ài zēng fǎ wángchuáng sān mai yī yī jìng jia zhōng xī jiàn yí qia zhū f?

昧、普清净法光明三昧、无碍缯法王 幢 三昧、一一境界中悉见一切诸佛

hǎi sān mai yú yí qia shì jiān xī xiànshēn sān mai rù rú lái wú chā bi? shēnjìng jia sān mai suí yí qia shì jiān

海三昧、于一切世间悉现身三昧、入如来无差别身境界三昧、随一切世间

zhuǎn dà bēi zàng sān mai zhī yí qia fǎ wú yǒu jì sān mai zhī yí qia fǎ jiū jìng jì mia sān mai suī wú suǒ

转大悲藏三昧、知一切法无有迹三昧、知一切法究竟寂灭三昧、虽无所

d? ?r n?ngbiàn huà pǔ xiàn shì jiān sān mai pǔ rù yí qia chà sān mai zhuāng yán yí qia f? chà ch?ngzhang ju? sān

得而能变化普现世间三昧、普入一切刹三昧、庄 严一切佛刹成 正觉三

mai guān yí qia shì jiān zhǔ sa xiàng chā bi? sān mai guān yí qia zh?ngshēngjìng jia wú zhàng ài sān mai n?ng chū shēng

昧、观一切世间主色相差别三昧、观一切众 生境界无障碍三昧、能出生

yí qia rú lái mǔ sān mai n?ng xiū xíng rù yí qia f? hǎi gōng d? dào sān mai yī yī jìng jia zhōng chū xiànsh?nbiàn

一切如来母三昧、能修行入一切佛海功德道三昧、一一境界中出现神变

jìn wai lái jì sān mai rù yí qia rú lái běn shì hǎi sān mai jìn wai lái jì hù chí yí qia rú lái zhǒngxìng sān

尽未来际三昧、入一切如来本事海三昧、尽未来际护持一切如来种性三

mai yǐ ju? dìng jiě lì lìngxiàn zài shí fāng yí qia f? chà hǎi jiē qīngjìng sān mai yī niànzhōng pǔ zhào yí qia f?

昧、以决定解力令现在十方一切佛刹海皆清净三昧、一念中普照一切佛

suǒ zhù sān mai rù yí qia jìng jia wú ài jì sān mai lìng yí qia shì jia w?i yī f? chà sān mai chū yí qia f?

所住三昧、入一切境界无碍际三昧、令一切世界为一佛刹三昧、出一切佛

biàn huà shēn sān mai yǐ jīn gāngwáng zhì zhī yí qia zhū gēn hǎi sān mai zhī yí qia rú lái t?ng yì shēn sān mai zhī

变化身三昧、以金刚王智知一切诸根海三昧、知一切如来同一身三昧、知

yí qia fǎ jia suǒ ān lì xī zhù xīn niàn jì sān mai yú yí qia fǎ jia guǎng dà gu? tǔ zhōng shì xiàn nia pán sān

一切法界所安立悉住心念际三昧、于一切法界广大国土中示现涅槃三

mai lìng zhù zuì shàng chù sān mai yú yí qia f? chà xiànzhǒngzhǒngzh?ngshēng chā bi? shēn sān mai pǔ rù yí qia

昧、令住最上处三昧、于一切佛刹现种 种 众 生差别身三昧、普入一切

f? zhì huì sān mai zhī yí qia fǎ xìngxiàng sān mai yī niàn pǔ zhī sān shì fǎ sān mai niànniànzhōng pǔ xiàn fǎ

佛智慧三昧、知一切法性相三昧、一念普知三世法三昧、念念中普现法

jia shēn sān mai yǐ shī zǐ yǒngměng zhì zhī yí qia rú lái chū xīng cì dì sān mai yú yí qia fǎ jia jìng jia huì yǎn

界身三昧、以师子勇猛智知一切如来出兴次第三昧、于一切法界境界慧眼

yuán mǎn sān mai yǒngměng qù xiàng shí lì sān mai fàng yí qia gōng d? yuán mǎn guāngmíng pǔ zhào shì jiān sān mai bù

圆满三昧、勇猛趣向十力三昧、放一切功德圆满光明普照世间三昧、不

d?ngzàng sān mai shuō yī fǎ pǔ rù yí qia fǎ sān mai yú yī fǎ yǐ yí qia yán yīn chà bi? xùn shì sān mai yǎn

动藏三昧、说一法普入一切法三昧、于一法以一切言音差别训释三昧、演

shuō yí qia f? wú ar fǎ sān mai zhī sān shì wú ài jì sān mai zhī yí qia ji? wú chā bi? sān mai rù shí lì

说一切佛无二法三昧、知三世无碍际三昧、知一切劫无差别三昧、入十力

wēi xì fāngbiàn sān mai yú yí qia ji? ch?ng jiù yí qia pú sà h?ng bù duàn ju? sān mai shí fāng pǔ xiànshēn sān mai

微细方便三昧、于一切劫成就一切菩萨行不断绝三昧、十方普现身三昧、

yú fǎ jia zì zài ch?ngzhang ju? sān mai shēng yí qia ān yǐn sh?u sān mai chū yí qia zhuāng yán jù zhuāng yán xū kōng

于法界自在成 正觉三昧、生一切安隐受三昧、出一切 庄 严具 庄 严虚空

jia sān mai niànniànzhōng chū děngzh?ngshēng shù biàn huà shēn yún sān mai rú lái jìngkōng yua guāngmíng sān mai cháng

界三昧、念念中出等众 生数变化身云三昧、如来净空月光明三昧、常

jiàn yí qia rú lái zhù xū kōng sān mai kāi shì yí qia f? zhuāng yán sān mai zhàomíng yí qia fǎ yì dēng sān mai

见一切如来住虚空三昧、开示一切佛 庄 严三昧、照明一切法义灯三昧、

zhào shí lì jìng jia sān mai sān shì yí qia f? chuángxiǎng sān mai yí qia f? yī mì zàng sān mai niànniànzhōng suǒ

照十力境界三昧、三世一切佛 幢 想三昧、一切佛一密藏三昧、念念中所

zu? jiē jiū jìng sān mai wú jìn fú d? zàng sān mai jiàn wú biān f? jìng jia sān mai jiān zhù yí qia fǎ sān mai

作皆究竟三昧、无尽福德藏三昧、见无边佛境界三昧、坚住一切法三昧、

xiàn yí qia rú lái biàn huà xī lìng zhī jiàn sān mai niànniànzhōng f? rì cháng chū xiàn sān mai yī rì zhōng xī zhī sān

现一切如来变化悉令知见三昧、念念中佛日常出现三昧、一日中悉知三

shì suǒ yǒu fǎ sān mai pǔ yīn yǎn shuō yí qia fǎ xìng jì mia sān mai jiàn yí qia f? zì zài lì sān mai fǎ jia

世所有法三昧、普音演说一切法性寂灭三昧、见一切佛自在力三昧、法界

kāi fū lián huā sān mai guān zhū fǎ rú xū kōng wú zhù chù sān mai shí fāng hǎi pǔ rù yī fāng sān mai rù yí qia

开敷莲华三昧、观诸法如虚空无住处三昧、十方海普入一方三昧、入一切

fǎ jia wú yuán dǐ sān mai yí qia fǎ hǎi sān mai yǐ jì jìngshēnfàng yí qia guāngmíng sān mai yī niànzhōngxiàn

法界无源底三昧、一切法海三昧、以寂静身放一切光明三昧、一念中现

yí qia sh?ntōng dà yuàn sān mai yí qia shí yí qia chù ch?ngzhang ju? sān mai yǐ yī zhuāng yán rù yí qia fǎ jia sān

一切神通大愿三昧、一切时一切处成 正觉三昧、以一 庄 严入一切法界三

mai pǔ xiàn yí qia zhū f? shēn sān mai zhī yí qia zh?ngshēngguǎng dà shū shangsh?ntōng zhì sān mai yī niànzhōng

昧、普现一切诸佛身三昧、知一切众 生 广大殊胜神通智三昧、一念中

qí shēnbiàn fǎ jia sān mai xiàn yī changjìng fǎ jia sān mai rù pǔ m?n fǎ jia shì xiàn dà zhuāng yán sān mai zhù

其身遍法界三昧、现一乘净法界三昧、入普门法界示现大 庄 严三昧、住

chí yí qia f? fǎ lún sān mai yǐ yí qia fǎ m?n zhuāng yán yī fǎ m?n sān mai yǐ yīn tu? lu? wǎngyuànxíng sha yí

持一切佛法轮三昧、以一切法门 庄 严一法门三昧、以因陀罗网愿行摄一

qia zh?ngshēng jia sān mai fēn bi? yí qia shì jia m?n sān mai ch?nglián huā zì zài y?u bù sān mai zhī yí qia zh?ng

切众 生界三昧、分别一切世界门三昧、乘莲华自在游步三昧、知一切众

shēngzhǒngzhǒng chā bi? sh?ntōng zhì sān mai lìng qí shēnh?ngxiàn yí qia zh?ngshēngqián sān mai zhī yí qia zh?ngshēng chà

生 种 种差别神通智三昧、令其身恒现一切众 生前三昧、知一切众 生差

bi? yīn shēng yán cí hǎi sān mai zhī yí qia zh?ngshēng chā bi? zhì sh?ntōng sān mai dà bēi píngděngzàng sān mai yí

别音声言辞海三昧、知一切众 生差别智神通三昧、大悲平等藏三昧、一

qia f? rù rú lái jì sān mai guān chá yí qia rú lái xia tuō chù shī zǐ pín shēn sān mai pú sà yǐ rú shì děng bù

切佛入如来际三昧、观察一切如来解脱处师子频申三昧,菩萨以如是等不

kě shuō f? chà wēi ch?n shù sān mai rù pí lú zhē nà rú lái niànniànchōng mǎn yí qia fǎ jia sān mai sh?nbiàn hǎi

可说佛刹微尘数三昧,入毗卢遮那如来念念充满一切法界三昧神变海。

qí zhū pú sà jiē xī jù zú dà zhì sh?ntōng míng lì zì zài zhù yú zhū dì yǐ guǎng dà zhì pǔ guān

其诸菩萨皆悉具足大智神通,明利自在,住于诸地,以广大智普观

yí qia c?ng zhū zhì huì zhǒngxìng ?r shēng yī qiē zhì zhì chángxiàn zài qián d? lí chī yì qīngjìng zhì yǎn w?i

一切。从诸智慧种性而生,一切智智常现在前,得离痴翳清净智眼,为

zhū zh?ngshēng zu? tiáo yù shī zhù f? píngděng yú yí qia fǎ wú yǒu fēn bi? liǎo dá jìng jia zhī zhū shì jiān

诸众 生作调御师。住佛平等,于一切法无有分别;了达境界,知诸世间

xìng jiē jì mia wú yǒu yī chù pǔ yì yí qia zhū f? gu? tǔ ?r wú suǒ zhu? xī n?ngguān chá yí qia zhū fǎ ?r

性皆寂灭,无有依处。普诣一切诸佛国土而无所著,悉能观察一切诸法而

wú suǒ zhù biàn rù yí qia miào fǎ gōngdiàn ?r wú suǒ lái jiào huà tiáo fú yí qia shì jiān pǔ w?i zh?ngshēngxiàn

无所住,遍入一切妙法宫殿而无所来。教化调伏一切世间,普为众 生现

ān yǐn chù zhì huì xia tuō w?i qí suǒ xíng h?ng yǐ zhì shēn zhù lí tān jì chāo zhū yǒu hǎi shì zhēn shí jì

安隐处,智慧解脱,为其所行,恒以智身住离贪际超诸有海。示真实际,

zhì guāngyuán mǎn pǔ jiàn zhū fǎ zhù yú sān mai jiān gù bù d?ng yú zhū zh?ngshēngh?ng qǐ dà bēi zhī zhū fǎ

智光圆满,普见诸法,住于三昧,坚固不动。于诸众 生恒起大悲知诸法

m?n xī jiē rú huàn yí qia zh?ngshēng xī jiē rú mang yí qia rú lái xī jiē rú yǐng yí qia yán yīn xī jiē rú

门悉皆如幻,一切众 生悉皆如梦,一切如来悉皆如影,一切言音悉皆如

xiǎng yí qia zhū fǎ xī jiē rú huà shànn?ng jī jí shū shangxíngyuàn zhì huì yuán mǎn qīngjìngshànqiǎo xīn

响,一切诸法悉皆如化。善能积集殊胜行愿,智慧圆满,清净善巧,心

jí jì jìng shàn rù yí qia zǒng chí jìng jia jù sān mai lì yǒngměng wú qia hu? míng zhì yǎn zhù fǎ jia jì

极寂静;善入一切总持境界,具三昧力,勇猛无怯。获明智眼,住法界际,

dào yí qia fǎ wú suǒ d? chù xiū xí wú yá zhì huì dà hǎi dào zhì bō lu? mì jiū jìng bǐ àn w?i bō rě bō

到一切法无所得处;修习无涯智慧大海,到智波罗蜜究竟彼岸,为般若波

lu? mì zhī suǒ sha chí yǐ sh?ntōng bō lu? mì pǔ rù shì jiān yī sān mai bō lu? mì d? xīn zì zài yǐ bù diān

罗蜜之所摄持,以神通波罗蜜普入世间,依三昧波罗蜜得心自在。以不颠

dǎo zhì zhī yí qia yì yǐ qiǎo fēn bi? zhì kāi shì fǎ zàng yǐ xiànliǎo zhì xùn shì w?n cí yǐ dà yuàn lì shuō fǎ

倒智知一切义,以巧分别智开示法藏,以现了智训释文辞,以大愿力说法

wú jìn yǐ wú suǒ wai dà shī zǐ hǒu cháng la guān chá wú yī chù fǎ yǐ jìng fǎ yǎn pǔ guān yí qia yǐ

无尽,以无所畏大师子吼,常乐观察无依处法,以净法眼普观一切,以

jìng zhì yua zhào shì ch?nghuài yǐ zhì huì guāngzhàozhēn shí dì fú d? zhì huì rú jīn gāngshān yí qia pì yù suǒ

净智月照世成坏,以智慧光照真实谛,福德智慧如金刚山,一切譬谕所

bù n?ng jí shànguān zhū fǎ huì gēn zēngzhǎng yǒngměngjīng jìn cuī fú zh?ng m? wú liàng zhì huì wēi guāng

不能及。善观诸法,慧根增长,勇猛精进,摧伏众魔,无量智慧,威光

chì shang qí shēnchāo chū yí qia shì jiān d? yí qia fǎ wú ài zhì huì shànn?ng wù jiě jìn wú jìn jì zhù

炽盛。其身超出一切世间,得一切法无碍智慧,善能悟解尽无尽际。住

yú pǔ jì rù zhēn shí jì wú xiàngguān zhì chángxiàn zài qián shànqiǎoch?ng jiù zhū pú sà h?ng yǐ wú ar zhì

于普际,入真实际,无相观智常现在前。善巧成就诸菩萨行,以无二智

zhī zhū jìng jia pǔ jiàn yí qia shì jiān zhū qù biànwǎng yí qia zhū f? gu? tǔ zhì dēngyuán mǎn yú yí qia fǎ wú

知诸境界,普见一切世间诸趣,遍往一切诸佛国土。智灯圆满于一切法无

zhū àn zhàng fàngjìng fǎ guāng zhào shí fāng jia w?i zhū shì jiānzhēn shí fú tián ru? jiàn ru? w?n suǒ yuàn

诸暗障,放净法光,照十方界。为诸世间真实福田,若见、若闻,所愿

jiē mǎn fú d? gāo dà chāo zhū shì jiān yǒngměng wú wai cuī zhū wài dào yǎn wēi miào yīn biàn yí qia chà

皆满,福德高大,超诸世间,勇猛无畏,摧诸外道。演微妙音,遍一切刹,

pǔ jiàn zhū f? xīn wú yàn zú yú f? fǎ shēn yǐ d? zì zài suí suǒ yìng huà ?r w?i xiànshēn yī shēnchōng

普见诸佛,心无厌足,于佛法身已得自在,随所应化而为现身,一身充

mǎn yí qia f? chà yǐ d? zì zài qīngjìngsh?ntōng ch?ng dà zhì zhōu suǒ wǎng wú ài zhì huì yuán mǎn zhōubiàn

满一切佛刹。已得自在清净神通,乘大智舟,所往无碍,智慧圆满周遍

fǎ jia pì rú rì chū pǔ zhào shì jiān suí zh?ngshēng xīn xiàn qí sa xiàng zhī zhū zh?ngshēng gēn xìng yù la

法界,譬如日出普照世间,随众 生心现其色像。知诸众 生根性欲乐,

rù yí qia fǎ wú zhangjìng jia zhī zhū fǎ xìng wú shēng wú qǐ n?nglìngxiǎo dà zì zài xiàng rù ju? liǎo f?

入一切法无诤境界;知诸法性无生、无起,能令小大自在相入。决了佛

dì shanshēn zhī qù yǐ wú jìn jù shuōshanshēn yì yú yī jù zhōng yǎn shuō yí qia xiū duō lu? hǎi hu? dà zhì

地甚深之趣,以无尽句说甚深义,于一句中演说一切修多罗海。获大智

huì tu? lu? ní shēn fán suǒ sh?u chí yǒng wú wàng shī yī niànn?ng yì wú liàng ji? shì yī niàn xī zhī sān shì

慧陀罗尼身,凡所受持,永无忘失,一念能忆无量劫事,一念悉知三世

yí qia zhū zh?ngshēng zhì h?ng yǐ yí qia tu? lu? ní m?n yǎn shuō wú biān zhū f? fǎ hǎi chángzhuǎn bù tuì qīngjìng

一切诸众 生智,恒以一切陀罗尼门,演说无边诸佛法海,常 转不退清净

fǎ lún lìng zhū zh?ngshēng jiē shēng zhì huì d? f? jìng jia zhì huì guāngmíng rù yú shànjiànshanshēn sān mai

法轮,令诸众 生皆生智慧;得佛境界,智慧光明,入于善见甚深三昧,

rù yí qia fǎ wú zhàng ài jì yú yí qia fǎ shang zhì zì zài yí qia jìng jia qīngjìngzhuāng yán pǔ rù shí fāng

入一切法无障碍际,于一切法胜智自在,一切境界清净 庄 严,普入十方

yí qia fǎ jia suí qí fāng suǒ mǐ bù xián zhì yī yī ch?nzhōngxiànch?ngzhang ju? yú wú sa xìngxiàn yí qia sa

一切法界,随其方所靡不咸至。一一尘中现成 正觉;于无色性现一切色;

yǐ yí qia fāng pǔ rù yī fāng qí zhū pú sà jù rú shì děng wú biān fú zhì gōng d? zhī zàng cháng w?i zhū f? zhī

以一切方普入一方。其诸菩萨具如是等无边福智功德之藏,常为诸佛之

suǒ chēng tàn zhǒngzhǒng yán cí shuō qí gōng d? bù n?nglìng jìn mǐ bù xián zài shì duō lín zhōng shēn rù rú lái

所称叹;种 种言辞说其功德,不能令尽;靡不咸在逝多林中,深入如来

gōng d? dà hǎi xī jiàn yú f? guāngmíng suǒ zhào

功德大海,悉见于佛光明所照。

ěr shí zhū pú sà d? bù sī yì zhang fǎ guāngmíng xīn dà huān xǐ ga yú qí shēn jí yǐ l?u g?

尔时,诸菩萨得不思议正法光明,心大欢喜,各于其身及以楼阁、

zhū zhuāng yán jù bìng qí suǒ zu? shī zǐ zhī zu? biàn shì duō lín yí qia wù zhōng huà xiànzhǒngzhǒng dà zhuāng yán

诸 庄 严具,并其所坐师子之座,遍逝多林一切物中,化现种 种大 庄 严

yún chōng mǎn yí qia shí fāng fǎ jia suǒ wai yú niànniànzhōngfàng dà guāngmíng yún chōng mǎn shí fāng xī n?ng

云,充满一切十方法界。所谓:于念念中放大光明云,充满十方,悉能

kāi wù yí qia zh?ngshēng chū yí qia m? ní bǎo líng yún chōng mǎn shí fāng chū wēi miào yīn chēngyáng zàn tàn sān

开悟一切众 生;出一切摩尼宝铃云,充满十方,出微妙音,称扬赞叹三

shì zhū f? yí qia gōng d? chū yí qia yīn la yún chōng mǎn shí fāng yīn zhōng yǎn shuō yí qia zh?ngshēng zhū ya guǒ

世诸佛一切功德;出一切音乐云,充满十方,音中演说一切众 生诸业果

bào chū yí qia pú sà zhǒngzhǒngyuànxíng sa xiàng yún chōng mǎn shí fāng shuō zhū pú sà suǒ yǒu dà yuàn chū yí

报;出一切菩萨种 种愿行色相云,充满十方,说诸菩萨所有大愿;出一

qia rú lái zì zài biàn huà yún chōng mǎn shí fāng yǎn chū yí qia zhū f? rú lái yǔ yán yīn shēng chū yí qia pú

切如来自在变化云,充满十方,演出一切诸佛如来语言音声;出一切菩

sà xiàng hǎo zhuāng yán shēn yún chōng mǎn shí fāng shuō zhū rú lái yú yí qia gu? tǔ chū xīng cì dì chū sān shì

萨相好 庄 严身云,充满十方,说诸如来,于一切国土出兴次第;出三世

rú lái dào chǎng yún chōng mǎn shí fāng xiàn yī qiē rú lái ch?ngděngzhang ju? gōng d? zhuāng yán chū yí qia l?ng

如来道场云,充满十方,现一切如来成等正觉,功德 庄 严;出一切龙

wáng yún chōng mǎn shí fāng yǔ yí qia zhū xiāng chū yí qia shì zhǔ shēn yún chōng mǎn shí fāng yǎn shuō pǔ xián

王云,充满十方,雨一切诸香;出一切世主身云,充满十方,演说普贤

pú sà zhī h?ng chū yí qia bǎo zhuāng yán qīngjìng f? chà yún chōng mǎn shí fāng xiàn yí qia rú lái zhuǎnzhang fǎ

菩萨之行;出一切宝 庄 严清净佛刹云,充满十方,现一切如来转 正法

lún shì zhū pú sà yǐ d? bù sī yì fǎ guāngmíng gù fǎ yìng rú shì chū xīng cǐ děng bù kě shuō f? chà wēi

轮;是诸菩萨以得不思议法光明故,法应如是,出兴此等不可说佛刹微

ch?n shù dà sh?nbiànzhuāng yán yún

尘数大神变 庄 严云。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà ch?ng f? sh?n lì yù ch?ngxuān cǐ shì duō lín zhōng zhū sh?nbiàn shì guān

尔时,文殊师利菩萨,承佛神力,欲重宣此逝多林中诸神变事,观

chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

察十方而说颂言:

rǔ yìngguān cǐ shì duō lín yǐ f? wēi sh?nguǎng wú jì

汝应观此逝多林,以佛威神广无际,

yí qia zhuāng yán jiē shì xiàn shí fāng fǎ jia xī chōng mǎn

一切 庄 严皆示现,十方法界悉充满。

shí fāng yí qia zhū gu? tǔ wú biān pǐn lai dà zhuāng yán

十方一切诸国土,无边品类大 庄 严,

yú qí zu? děngjìng jia zhōng sa xiàng fēn míng jiē xiǎnxiàn

于其座等境界中,色像分明皆显现。

c?ng zhū f? zǐ máo kǒng chū zhǒngzhǒngzhuāng yán bǎo yàn yún

从诸佛子毛孔出,种 种 庄 严宝焰云,

jí fā rú lái wēi miào yīn biàn mǎn shí fāng yí qia chà

及发如来微妙音,遍满十方一切刹。

bǎo shù huā zhōngxiànmiàoshēn qí shēn sa xiàngděng fàn wáng

宝树华中现妙身,其身色相等梵王,

c?ng chán dìng qǐ ?r y?u bù jìn zhǐ wēi yí h?ng jì jìng

从禅定起而游步,进止威仪恒寂静。

rú lái yī yī máo kǒng nai chángxiàn nán sī biàn huà shēn

如来一一毛孔内,常现难思变化身,

jiē rú pǔ xián dà pú sà zhǒngzhǒng zhū xiàng w?i yán hǎo

皆如普贤大菩萨,种 种诸相为严好。

shì duō lín shàng xū kōngzhōng suǒ yǒu zhuāng yán fā miào yīn

逝多林上虚空中,所有 庄 严发妙音,

pǔ shuō sān shì zhū pú sà ch?ng jiù yí qia gōng d? hǎi

普说三世诸菩萨,成就一切功德海。

shì duō lín zhōng zhū bǎo shù yì chū wú liàngmiào yīn shēng

逝多林中诸宝树,亦出无量妙音声,

yǎn shuō yí qia zhū qún shēng zhǒngzhǒng ya hǎi ga chā bi?

演说一切诸群生,种 种业海各差别。

lín zhōng suǒ yǒu zh?ngjìng jia xī xiàn sān shì zhū rú lái

林中所有众境界,悉现三世诸如来,

yī yī jiē qǐ dà sh?n tōng shí fāng chà hǎi wēi ch?n shù

一一皆起大神通,十方刹海微尘数。

shí fāng suǒ yǒu zhū gu? tǔ yí qia shā hǎi wēi ch?n shù

十方所有诸国土,一切刹海微尘数,

xī rù rú lái máo kǒngzhōng cì dì zhuāng yán jiē xiàn dǔ

悉入如来毛孔中,次第 庄 严皆现睹。

suǒ yǒu zhuāng yán jiē xiàn f? shù děngzh?ngshēngbiàn shì jiān

所有 庄 严皆现佛,数等众 生遍世间,

yī yī xiánfàng dà guāngmíng zhǒngzhǒng suí yí huà qún pǐn

一一咸放大光明,种 种随宜化群品。

xiāng yàn zh?ng huā jí bǎo zàng yí qia zhuāng yán shū miào yún

香焰众华及宝藏,一切 庄 严殊妙云,

mǐ bù guǎng dà děng xū kōng biàn mǎn shí fāng zhū gu? tǔ

靡不广大等虚空,遍满十方诸国土。

shí fāng sān shì yí qia f? suǒ yǒu zhuāng yán miào dào chǎng

十方三世一切佛,所有 庄 严妙道场,

yú cǐ yuán lín jìng jia zhōng yī yí sa xiàng jiē míngxiàn

于此园林境界中,一一色像皆明现。

yí qia pǔ xián zhū f? zǐ bǎi qiān ji? hǎi zhuāng yán chà

一切普贤诸佛子,百千劫海 庄 严刹,

qí shù wú liàngděngzh?ngshēng m? bù yú cǐ lín zhōngjiàn

其数无量等众 生,莫不于此林中见。

ěr shí bǐ zhū pú sà yǐ f? sān mai guāngmíngzhào gù jí shí d? rù rú shì sān mai yī yī jiē

尔时,彼诸菩萨,以佛三昧光明照故,即时得入如是三昧,一一皆

d? bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù dà bēi m?n lì yì ān la yí qia zh?ngshēng yú qí shēnshàng yī yī máo kǒng

得不可说佛刹微尘数大悲门,利益安乐一切众 生;于其身上一一毛孔,

jiē chū bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù guāngmíng yī yī guāngmíng jiē huà xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù pú sà

皆出不可说佛刹微尘数光明;一一光明,皆化现不可说佛刹微尘数菩萨,

qí shēnxíngxiàng rú shì zhū zhǔ pǔ xiàn yí qia zh?ngshēng zhī qián zhōu zā biàn mǎn shí fāng fǎ jia zhǒngzhǒngfāng

其身形相如世诸主,普现一切众 生之前,周匝遍满十方法界,种 种方

biànjiào huà tiáo fú hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhū tiāngōngdiàn wú cháng m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà

便教化调伏。或现不可说佛刹微尘数诸天宫殿无常门,或现不可说佛刹

wēi ch?n shù yí qia zh?ngshēngsh?ushēng m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù yí qia pú sà xiū xíng m?n hu? xiàn

微尘数一切众 生受生门,或现不可说佛刹微尘数一切菩萨修行门,或现

bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù mangjìng m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù pú sà dà yuàn m?n hu? xiàn bù kě

不可说佛刹微尘数梦境门,或现不可说佛刹微尘数菩萨大愿门,或现不可

shuō f? chà wēi ch?n shù zhand?ng shì jia m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù fēn bi? shì jia m?n hu? xiàn bù kě

说佛刹微尘数震动世界门,或现不可说佛刹微尘数分别世界门,或现不可

shuō f? chà wēi ch?n shù xiànshēng shì jia m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù tán bō lu? mì m?n hu? xiàn bù

说佛刹微尘数现生世界门,或现不可说佛刹微尘数檀波罗蜜门,或现不

kě shuō f? chà wēi ch?n shù yí qia rú lái xiū zhū gōng d? zhǒngzhǒng kǔ xíng shī bō lu? mì m?n hu? xiàn bù kě shuō f?

可说佛刹微尘数一切如来修诸功德种 种苦行尸波罗蜜门,或现不可说佛

chà wēi ch?n shù gē ji? zhī tǐ chàn tí bō lu? mì m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù qín xiū pí lí yē bō

刹微尘数割截肢体羼提波罗蜜门,或现不可说佛刹微尘数勤修毗梨耶波

lu? mì m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù yí qia pú sà xiū zhū sān mai chándìng jiě tuō m?n hu? xiàn bù kě

罗蜜门,或现不可说佛刹微尘数一切菩萨修诸三昧禅定解脱门,或现不可

shuō f? chà wēi ch?n shù f? dào yuán mǎn zhì guāngmíng m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù qín qiú f? fǎ w?i yī

说佛刹微尘数佛道圆满智光明门,或现不可说佛刹微尘数勤求佛法为一

w?n yī jù gù shě wú shù shēnmìng m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù qīn jìn yí qia f? zī wan yí qia fǎ

文一句故舍无数身命门,或现不可说佛刹微尘数亲近一切佛咨问一切法

xīn wú pí yàn m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù suí zhū zh?ngshēng shí jiē yù la wǎng yì qí suǒ fāngbiàn

心无疲厌门,或现不可说佛刹微尘数随诸众 生时节欲乐往诣其所方便

ch?ng shú lìng zhù yí qia zhì hǎi guāngmíng m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù xiáng fú zh?ng m? zhì zhū wài dào

成熟令住一切智海光明门,或现不可说佛刹微尘数降伏众魔制诸外道

xiǎnxiàn pú sà fú zhì lì m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhī yī qiē gōngqiǎomíng zhì m?n hu? xiàn bù kě

显现菩萨福智力门,或现不可说佛刹微尘数知一切工巧明智门,或现不可

shuō f? chà wēi ch?n shù zhī yí qia zh?ngshēng chā bi? míng zhì m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhī yí qia fǎ

说佛刹微尘数知一切众 生差别明智门,或现不可说佛刹微尘数知一切法

chā bi? míng zhì m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhī yí qia zh?ngshēng xīn la chā bi? míng zhì m?n hu? xiàn

差别明智门,或现不可说佛刹微尘数知一切众 生心乐差别明智门,或现

bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhī yí qia zh?ngshēng gēn xīng fán nǎo xí qì míng zhì m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi

不可说佛刹微尘数知一切众 生根行烦恼习气明智门,或现不可说佛刹微

ch?n shù zhī yí qia zh?ngshēngzhǒngzhǒng ya míng zhì m?n hu? xiàn bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù kāi wù yí qia zh?ngshēng

尘数知一切众 生 种 种业明智门,或现不可说佛刹微尘数开悟一切众 生

m?n yǐ rú shì děng bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù fāngbiàn m?n wǎng yì yí qia zh?ngshēng zhù chù ?r ch?ng shú zhī

门,以如是等不可说佛刹微尘数方便门,往诣一切众 生住处而成熟之。

suǒ wai hu? wǎngtiāngōng hu? wǎngl?nggōng hu? wǎng ya chā qián tà p? ā xiū lu? jiā l?u lu? jǐn nà

所谓:或往天宫,或往龙宫,或往夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那

lu? m? h?u lu? qi? gōng hu? wǎng fàn wánggōng hu? wǎng r?n wánggōng hu? wǎng yán lu? wánggōng hu? wǎng chù shēng

罗、摩睺罗伽宫,或往梵王宫,或往人王宫,或往阎罗王宫,或往畜生、

a guǐ dì yù zhī suǒ zhù chù yǐ píngděng dà bēi píngděng dà yuàn píngděng zhì huì píngděngfāngbiàn sha zhū

饿鬼、地狱之所住处,以平等大悲、平等大愿、平等智慧、平等方便摄诸

zh?ngshēng hu? yǒu jiàn yǐ ?r tiáo fú zhě hu? yǒu w?n yǐ ?r tiáo fú zhě hu? yǒu yì niàn ?r tiáo fú zhě hu?

众 生。或有见已而调伏者,或有闻已而调伏者,或有忆念而调伏者,或

w?n yīn shēng ?r tiáo fú zhě hu? w?n míng hào ?r tiáo fú zhě hu? jiànyuánguāng ?r tiáo fú zhě hu? jiànguāngwǎng ?r

闻音声而调伏者,或闻名号而调伏者,或见圆光而调伏者,或见光网而

tiáo fú zhě suí zhū zh?ngshēng xīn zhī suǒ la jiē yì qí suǒ lìng qí hu? yì

调伏者,随诸众 生心之所乐,皆诣其所令其获益。

f? zǐ cǐ shì duō lín yí qia pú sà w?i yù ch?ng shú zhū zh?ngshēng gù hu? shí xiàn chǔ zhǒngzhǒng yán

佛子!此逝多林一切菩萨,为欲成熟诸众 生故,或时现处种 种严

shì zhū gōngdiànzhōng hu? shí shì xiàn zhù zì l?u g? bǎo shī zǐ zu? dào chǎngzh?ng huì suǒ g?ng w?i rǎo zhōubiàn shí

饰诸宫殿中,或时示现住自楼阁宝师子座,道场 众会所共围绕,周遍十

fāng jiē lìng d? jiàn rán yì bù lí cǐ shì duō lín rú lái zhī suǒ f? zǐ cǐ zhū pú sà hu? shí shì xiàn wú

方皆令得见;然亦不离此逝多林如来之所。佛子!此诸菩萨,或时示现无

liàng huà shēn yún hu? xiàn qí shēn dú yī wú lǚ suǒ wai hu? xiàn shā m?n shēn hu? xiàn p? lu? m?n shēn

量化身云,或现其身,独一无侣。所谓:或现沙门身,或现婆罗门身,

hu? xiàn kǔ xíngshēn hu? xiànchōngshangshēn hu? xiàn yī wángshēn hu? xiànshāng zhǔ shēn hu? xiànjìngmìngshēn hu?

或现苦行身,或现充 盛身,或现医王身,或现商主身,或现净命身,或

xiàn jì yua shēn hu? xiànfang shì zhū tiānshēn hu? xiàngōngqiǎo jì shù shēn wǎng yì yí qia cūn yíng ch?ng yì

现妓乐身,或现奉事诸天身,或现工巧技术身,往诣一切村营、城邑、

wáng dū jù lu? zhū zh?ngshēng suǒ suí qí suǒ yìng yǐ zhǒngzhǒngxíngxiàng zhǒngzhǒng wēi yí zhǒngzhǒng yīn

王都、聚落诸众 生所,随其所应,以种 种形相、种 种威仪、种 种音

shēng zhǒngzhǒng yán lùn zhǒngzhǒng zhù chù yú yí qia shì jiān y?u rú dì wǎng xíng pú sà h?ng hu? shuō yī

声、种 种言论、种 种住处,于一切世间犹如帝网,行菩萨行。或说一

qiē shì jiāngōngqiǎo shì ya hu? shuō yí qia zhì huì zhào shì míngdēng hu? shuō yí qia zh?ngshēng ya lì suǒ zhuāng yán

切世间工巧事业,或说一切智慧照世明灯,或说一切众 生业力所 庄 严,

hu? shuō shí fāng gu? tǔ jiàn lì zhū chang wai hu? shuō zhì dēng suǒ zhào yí qia fǎ jìng jia jiào huà ch?ng jiù yí qia zh?ng

或说十方国土建立诸乘位,或说智灯所照一切法境界,教化成就一切众

shēng ?r yì bù lí cǐ shì duō lín rú lái zhī suǒ

生,而亦不离此逝多林如来之所。

ěr shí w?n shū shī lì t?ng zǐ c?ngshàn zhù l?u g? chū yǔ wú liàngt?ngxíng pú sà jí cháng suí shì wai zhū

尔时,文殊师利童子从善住楼阁出,与无量同行菩萨及常随侍卫诸

jīn gāngsh?n pǔ w?i zh?ngshēngg?ngyǎng zhū f? zhū shēnzh?ngsh?n jiǔ fā jiān shì yuàn cháng suí c?ng zhū zú xíngsh?n

金刚神、普为众 生供养诸佛诸身众神、久发坚誓愿,常随从诸足行神、

la w?n miào fǎ zhǔ dì sh?n cháng xiū dà bēi zhǔ shuǐsh?n zhì guāngzhào yào zhǔ huǒ sh?n m? ní w?i guàn zhǔ fēngsh?n

乐闻妙法主地神、常修大悲主水神、智光照耀主火神、摩尼为冠主风神、

míngliàn shí fāng yí qia yí shì zhǔ fāngsh?n zhuān qín chú mia wú míng hēi àn zhǔ ya sh?n yì xīn fěi xia chǎnmíng f?

明练十方一切仪式主方神、专勤除灭无明黑暗主夜神、一心匪懈阐明佛

rì zhǔ zh?ush?n zhuāng yán fǎ jia yí qia xū kōng zhǔ kōngsh?n pǔ dù zh?ngshēngchāo zhū yǒu hǎi zhǔ hǎi sh?n cháng

日主昼神、庄 严法界一切虚空主空神、普度众 生超诸有海主海神、常

qín jī jí qù yí qia zhì zhù dào shàn gēn gāo dà rú shān zhǔ shānsh?n cháng qín shǒu hù yí qia zh?ngshēng pú tí xīn

勤积集趣一切智助道善根高大如山主山神、常勤守护一切众 生菩提心

ch?ng zhǔ ch?ngsh?n cháng qín shǒu hù yí qia zhì zhì wú shàng fǎ ch?ng zhū dà l?ngwáng cháng qín shǒu hù yí qia zh?ngshēng

城主城神、常勤守护一切智智无上法城诸大龙王、常勤守护一切众 生

zhū ya chā wáng chánglìngzh?ngshēngzēngzhǒnghuān xǐ qián tà p? wáng cháng qín chú mia zhū a guǐ qù jiū pán tú wáng

诸夜叉王、常令众 生增长欢喜乾闼婆王、常勤除灭诸饿鬼趣鸠槃荼王、

h?ngyuàn bá jì yí qia zh?ngshēng chū zhū yǒu hǎi jiā l?u lu? wáng yuàn d? ch?ng jiù zhū rú lái shēn gāo chū shì jiān ā

恒愿拔济一切众 生出诸有海迦楼罗王、愿得成就诸如来身高出世间阿

xiū lu? wáng jiàn f? huān xǐ qǔ gōnggōngjìng m? h?u lu? qi? wáng cháng yàn shēng sǐ h?ng la jiàn f? zhū dà tiānwáng

修罗王、见佛欢喜曲躬恭敬摩睺罗伽王、常厌生死恒乐见佛诸大天王、

zūn zh?ng yú f? zàn tàn g?ngyǎng zhū dà fàn wáng w?n shū shī lì yǔ rú shì děnggōng d? zhuāng yán zhū pú sà zh?ng

尊重于佛赞叹供养诸大梵王。文殊师利,与如是等功德 庄 严诸菩萨众,

chū zì zhù chù lái yì f? suǒ y?u rǎo shì zūn jīng wú liàng zā yǐ zhū g?ng jù zhǒngzhǒngg?ngyǎng g?ngyǎng

出自住处,来诣佛所,右绕世尊,经无量匝,以诸供具种 种供养;供养

bì yǐ cí tuì nán xíng wǎng yú r?n jiān

毕已,辞退南行,往于人间。

ěr shí zūn zhě sha lì fú ch?ng f? sh?n lì jiàn w?n shū shī lì pú sà yǔ zhū pú sà zh?ng huì zhuāng yán

尔时,尊者舍利弗承佛神力,见文殊师利菩萨,与诸菩萨众会 庄 严,

chū shì duō lín wǎng yú nán fāng y?u xíng r?n jiān zu? rú shì niàn wǒ jīn dāng yǔ w?n shū shī lì jù wǎng nán fāng

出逝多林,往于南方,游行人间。作如是念:我今当与文殊师利俱往南方。

shí zūn zhě sha lì fú yǔ liù qiān bǐ qiū qián h?u w?i rǒo chū zì zhù chù lái yì f? suǒ dǐng lǐ f? zú

时,尊者舍利弗与六千比丘,前后围绕,出自住处,来诣佛所。顶礼佛足,

jù bái shì zūn shì zūn tīng xǔ y?u rǒo sān zā cí tuì ?r qù wǎng w?n shū shī lì suǒ cǐ liù qiān bǐ qiū

具白世尊;世尊听许,右绕三匝,辞退而去,往文殊师利所。此六千比丘

shì sha lì fú zì suǒ t?ng zhù chū jiā wai jiǔ suǒ wai hǎi ju? bǐ qiū shànshēng bǐ qiū fú guāng bǐ qiū

是舍利弗自所同住,出家未久。所谓:海觉比丘、善生比丘、福光比丘、

dà t?ng zǐ bǐ qiū diànshēng bǐ qiū jìngxíng bǐ qiū tiān d? bǐ qiū jūn huì bǐ qiū fàn shang bǐ qiū

大童子比丘、电生比丘、净行比丘、天德比丘、君慧比丘、梵胜比丘、

jì huì bǐ qiū rú shì děng qí shù liù qiān xī c?ngg?ngyǎng wú liàng zhū f? shēn zhí shàn gēn jiě lì guǎng

寂慧比丘,如是等,其数六千,悉曾供养无量诸佛,深植善根,解力广

dà xìn yǎn míng cha qí xīn kuān b? guān f? jìng jia liǎo fǎ běn xìng ráo yì zh?ngshēng cháng la qín qiú

大,信眼明彻,其心宽博,观佛境界,了法本性,饶益众 生,常乐勤求

zhū f? gōng d? jiē shì w?n shū shī lì shuō fǎ jiào huà zhī suǒ ch?ng jiù

诸佛功德,皆是文殊师利说法教化之所成就。

ěr shí zūn zhě sha lì fú zài xíng dào zhōng guān zhū bǐ qiū gào hǎi ju? yán hǎi ju? rǔ kě guān

尔时,尊者舍利弗在行道中,观诸比丘,告海觉言:海觉!汝可观

chá w?n shū shī lì pú sà qīngjìng zhī shēnxiàng hǎo zhuāng yán yí qia tiān r?n m? n?ng sī yì rǔ kě guān chá w?n shū

察文殊师利菩萨清净之身相好 庄 严,一切天人莫能思议。汝可观察文殊

shī lì yuánguāngyìng cha lìng wú liàngzh?ngshēng fā huān xǐ xīn rǔ kě guān chá w?n shū shī lì guāngwǎngzhuāng yán

师利圆光映彻,令无量 众 生发欢喜心。汝可观察文殊师利光网 庄 严,

chú mia zh?ngshēng wú liàng kǔ nǎo rǔ kě guān chá w?n shū shī lì zh?ng huì jù zú jiē shì pú sà wǎng xī shàn gēn zhī

除灭众 生无量苦恼。汝可观察文殊师利众会具足,皆是菩萨往昔善根之

suǒ sha sh?u rǔ kě guān chá w?n shū shī lì suǒ xíng zhī lù zuǒ y?u bā bù píng tǎn zhuāng yán rǔ kě guān chá

所摄受。汝可观察文殊师利所行之路,左右八步,平坦 庄 严。汝可观察

w?n shū shī lì suǒ zhù zhī chù zhōu huí shí fāngcháng yǒu dào chǎng suí zhú ?r zhuǎn rǔ kě guān chá w?n shū shī lì suǒ

文殊师利所住之处,周回十方常有道场随逐而转。汝可观察文殊师利所

xíng zhī lù jù zú wú liàng fú d? zhuāng yán zuǒ y?u liǎngbiān yǒu dà fú zàng zhǒngzhǒngzhēn bǎo zì rán ?r chū

行之路,具足无量福德 庄 严,左右两边有大伏藏,种 种珍宝自然而出。

rǔ kě guān chá w?n shū shī lì c?ngg?ngyǎng f? shàn gēn suǒ liú yí qia shù jiān chū zhuāng yán zàng rǔ kě guān chá

汝可观察文殊师利曾供养佛,善根所流,一切树间出 庄 严藏。汝可观察

w?n shū shī lì zhū shì jiān zhǔ yǔ g?ng jù yún dǐng lǐ gōngjìng yǐ w?i g?ngyǎng rǔ kě guān chá w?n shū shī lì

文殊师利,诸世间主雨供具云,顶礼恭敬以为供养。汝可观察文殊师利,

shí fāng yí qia zhū f? rú lái jiāngshuō fǎ shí xī fàng m?i jiān bái háo xiàngguāng lái zhào qí shēn c?ngdǐngshàng rù

十方一切诸佛如来将说法时,悉放眉间白毫相 光来照其身,从顶上入。

ěr shí zūn zhě sha lì fú w?i zhū bǐ qiū chēngyáng zàn tàn kāi shì yǎn shuō w?n shū shī lì t?ng zǐ yǒu rú

尔时,尊者舍利弗为诸比丘称扬赞叹、开示演说文殊师利童子有如

shì děng wú liànggōng d? jù zú zhuāng yán bǐ zhū bǐ qiū w?n shì shuō yǐ xīn yì qīngjìng xìn jiě jiān gù xǐ

是等无量功德具足 庄 严。彼诸比丘闻是说已,心意清净,信解坚固,喜

bù zì chí jǔ shēnyǒng yua xíng tǐ r?u ruǎn zhū gēn yua yù yōu kǔ xī chú g?u zhàngxián jìn chángjiàn

不自持,举身踊跃,形体柔软,诸根悦豫,忧苦悉除,垢障咸尽。常见

zhū f? shēn qiú zhang fǎ jù pú sà gēn d? pú sà lì dà bēi dà yuàn jiē zì chū shēng rù yú zhū dù

诸佛,深求正法,具菩萨根,得菩萨力,大悲大愿皆自出生,入于诸度

shanshēnjìng jia shí fāng f? hǎi chángxiàn zài qián yú yí qia zhì shēnshēng xìn la jí bái zūn zhě sha lì fú yán

甚深境界,十方佛海常现在前,于一切智深生信乐,即白尊者舍利弗言:

w?i yuàn dà shī jiāng yǐn wǒ děng wǎng yì yú bǐ shang r?n zhī suǒ

唯愿大师将引我等,往诣于彼胜人之所。

shí sha lì fú jí yǔ jù xíng zhì qí suǒ yǐ b? yán r?n zhě cǐ zhū bǐ qiū yuàn d? fang jìn

时,舍利弗即与俱行,至其所已,白言:仁者!此诸比丘,愿得奉觐。

ěr shí w?n shū shī lì t?ng zǐ wú liàng zì zài pú sà w?i rǎo bìng qí dà zh?ng rú xiàngwáng huí guān zhū bǐ

尔时,文殊师利童子;无量自在菩萨围绕,并其大众;如象王回观诸比

qiū shí zhū bǐ qiū dǐng lǐ qí zú h? zhǎnggōngjìng zu? rú shì yán wǒ jīn fangjiàn gōngjìng lǐ bài

丘。时,诸比丘顶礼其足,合掌恭敬,作如是言:我今奉见,恭敬礼拜,

jí yú suǒ yǒu yí qia shàn gēn w?i yuàn r?n zhě w?n shū shī lì h? shang sha lì fú shì zūn shì jiā m?u ní

及余所有一切善根。唯愿仁者文殊师利!和尚舍利弗!世尊释迦牟尼!

jiē xī zhang zhī rú r?n suǒ yǒu rú shì sa shēn rú shì yīn shēng rú shì xiàng hǎo rú shì zì zài yuàn wǒ

皆悉证知。如仁所有如是色身,如是音声,如是相好,如是自在,愿我

yí qia xī dāng jù d?

一切悉当具得。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà gào zhū bǐ qiū yán bǐ qiū ru? shàn nán zǐ shàn nǚ r?n ch?ng jiù

尔时,文殊师利菩萨告诸比丘言:比丘!若善男子、善女人,成就

shí zhǒng qù dà chang fǎ z? n?ng sù rù rú lái zhī dì kuàng pú sà dì h? zhě w?i shí suǒ wai jī jí

十种趣大乘法,则能速入如来之地,况菩萨地?何者为十?所谓:积集

yí qia shàn gēn xīn wú pí yàn jiàn yí qia f? ch?ng shì g?ngyǎng xīn wú pí yàn qiú yí qia f? fǎ xīn

一切善根,心无疲厌;见一切佛承事供养,心无疲厌;求一切佛法,心

wú pí yàn xíng yí qia bō lu? mì xīn wú pí yàn ch?ng jiù yí qia pú sà sān mai xīn wú pí yàn cì

无疲厌;行一切波罗蜜,心无疲厌;成就一切菩萨三昧,心无疲厌;次

dì rù yí qia sān shì xīn wú pí yàn pǔ yán jìng shí fāng f? chà xīn wú pí yàn jiào huà tiáo fú yí qia zh?ng

第入一切三世,心无疲厌;普严净十方佛刹,心无疲厌;教化调伏一切众

shēng xīn wú pí yàn yú yí qia chà yí qia ji? zhōng ch?ng jiù pú sà xíng xīn wú pí yàn w?i ch?ng shú

生,心无疲厌;于一切刹、一切劫中,成就菩萨行,心无疲厌;为成熟

yī zh?ngshēng gù xiū xíng yī qiē f? chà wēi ch?n shù bō lu? mì ch?ng jiù rú lái shí lì rú shì cì dì w?i

一众 生故,修行一切佛刹微尘数波罗蜜,成就如来十力,如是次第,为

ch?ng shú yí qia zh?ngshēng jia ch?ng jiù rú lái yí qia lì xīn wú pí yàn bǐ qiū ru? shàn nán zǐ shàn nǚ

成熟一切众 生界,成就如来一切力,心无疲厌。比丘!若善男子,善女

r?n ch?ng jiù shēn xìn fā cǐ shí zhǒng wú pí yàn xīn z? n?ngzhǎngyǎng yí qia shàn gēn shě lí yí qia zhū shēng

人,成就深信,发此十种无疲厌心,则能长养一切善根,舍离一切诸生

sǐ qù chāo gu? yí qia shì jiānzhǒngxìng bù du? shēng w?n pì zhī f? dì shēng yí qia rú lái jiā jù yí qia pú

死趣,超过一切世间种姓不堕声闻辟支佛地,生一切如来家,具一切菩

sà yuàn xu? xí yí qia rú lái gōng d? xiū xíng yí qia pú sà zhū h?ng d? rú lái lì cuī fú zh?ng m? jí

萨愿,学习一切如来功德,修行一切菩萨诸行,得如来力,摧伏众魔及

zhū wài dào yì n?ng chú mia yí qia fán nǎo rù pú sà dì jìn rú lái dì

诸外道,亦能除灭一切烦恼,入菩萨地,近如来地。

shí zhū bǐ qiū w?n cǐ fǎ yǐ z? d? sān mai míng wú ài yǎn jiàn yí qia f? jìng jia d? cǐ sān

时,诸比丘闻此法已,则得三昧。名:无碍眼见一切佛境界。得此三

mai gù xī jiàn shí fāng wú liàng wú biān yī qiē shì jia zhū f? rú lái jí qí suǒ yǒu dào chǎngzh?ng huì yì xī

昧故,悉见十方无量无边一切世界诸佛如来,及其所有道场 众会;亦悉

jiàn bǐ shí fāng shì jia yí qia zhū qù suǒ yǒu zh?ngshēng yì xī jiàn bǐ yí qia shì jia zhǒngzhǒng chā bi? yì xī jiàn

见彼十方世界一切诸趣所有众 生,亦悉见彼一切世界种 种差别,亦悉见

bǐ yí qia shì jia suǒ yǒu wēi ch?n yì xī jiàn bǐ zhū shì jia zhōng yí qia zh?ngshēng suǒ zhù gōngdiàn yǐ zhǒngzhǒng

彼一切世界所有微尘,亦悉见彼诸世界中,一切众 生所住宫殿,以种 种

bǎo ?r w?i zhuāng yán jí yì w?n bǐ zhū f? rú lái zhǒngzhǒng yán yīn yǎn shuō zhū fǎ w?n cí xùn shì xī jiē jiě

宝而为 庄 严;及亦闻彼诸佛如来种 种言音,演说诸法文辞训释,悉皆解

liǎo yì n?ngguān chá bǐ shì jia zhōng yí qia zh?ngshēng zhū gēn xīn yù yì n?ng yì niàn bǐ shì jia zhōng yí qia zh?ng

了。亦能观察彼世界中一切众 生诸根心欲,亦能忆念彼世界中一切众

shēngqián h?u shí shēng yì n?ng yì niàn bǐ shì jia zhōng gu? qù wai lái ga shí ji? shì yì n?ng yì niàn bǐ zhū rú lái

生前后十生,亦能忆念彼世界中过去未来各十劫事,亦能忆念彼诸如来

shí běn shēng shì shí ch?ngzhang ju? shí zhuǎn fǎ lún shí zhǒngsh?ntōng shí zhǒngshuō fǎ shí zhǒngjiào jia

十本生事、十成 正觉、十转法轮、十种神通、十种说法、十种教诫、

shí zhǒngbiàn cái y?u jí ch?ng jiù shí qiān pú tí xīn shí qiān sān mai shí qiān bō lu? mì xī jiē qīngjìng

十种辩才,又即成就十千菩提心、十千三昧、十千波罗蜜,悉皆清净。

d? dà zhì huì yuán mǎn guāngmíng d? pú sà shí sh?ntōng r?u ruǎn wēi miào zhù pú tí xīn jiān gù bù d?ng

得大智慧圆满光明,得菩萨十神通,柔软微妙,住菩提心,坚固不动。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà quàn zhū bǐ qiū zhù pǔ xiánh?ng zhù pǔ xiánh?ng yǐ rù dà yuàn hǎi

尔时,文殊师利菩萨,劝诸比丘住普贤行;住普贤行已,入大愿海;

rù dà yuàn hǎi yǐ ch?ng jiù dà yuàn hǎi yǐ ch?ng jiù dà yuàn hǎi gù xīn qīngjìng xīn qīngjìng gù shēnqīng

入大愿海已,成就大愿海。以成就大愿海故,心清净;心清净故,身清

jìng shēnqīngjìng gù shēnqīng lì shēnqīngjìngqīng lì gù d? dà sh?ntōng wú yǒu tuì zhuǎn d? cǐ sh?ntōng

净;身清净故,身轻利;身清净轻利故,得大神通无有退转;得此神通

gù bù lí w?n shū shī lì zú xià pǔ yú shí fāng yī qiē f? suǒ xī xiàn qí shēn jù zú ch?ng jiù yí qia f?

故,不离文殊师利足下,普于十方一切佛所悉现其身,具足成就一切佛

法。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

佛教感应

佛教居士施食感应故事

佛教快速咒语的感应

佛教居士感应

佛教居士修行感应