华严经快念网

《大方广佛华严经注音》76

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》76

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí qī

入法界品第三十九之十七

ěr shí shàn cái t?ng zǐ yì xīn yù yì m? yē fū r?n suǒ jí shí hu? d? guān f? jìng jia zhì zu? rú shì

尔时,善财童子一心欲诣摩耶夫人所,即时获得观佛境界智。作如是

niàn shì shàn zhī shí yuǎn lí shì jiān zhù wú suǒ zhù chāo gu? liù chù lí yí qia zhu? zhī wú ài dào jù

念:是善知识远离世间,住无所住,超过六处,离一切着。知无碍道,具

jìng fǎ shēn yǐ rú huàn ya ?r xiàn huà shēn yǐ rú huàn zhì ?r guān shì jiān yǐ rú huànyuàn ?r chí f? shēn suí

净法身,以如幻业而现化身,以如幻智而观世间,以如幻愿而持佛身;随

yì shēngshēn wú shēng mia shēn wú lái qù shēn fēi xū shí shēn bù biànhuàishēn wú qǐ jìn shēn suǒ yǒu zhū

意生身、无生灭身、无来去身、非虚实身、不变坏身、无起尽身、所有诸

xiàng jiē yī xiàngshēn lí ar biānshēn wú yī chù shēn wú qi?ng jìn shēn lí zhū fēn bi? rú yǐngxiànshēn zhī rú mang

相皆一相身、离二边身、无依处身无穷尽身、离诸分别如影现身、知如梦

shēn liǎo rú xiàngshēn rú jìng rì shēn pǔ yú shí fāng ?r huà xiànshēn zhù yú sān shì wú biàn yì shēn fēi shēn

身、了如像身、如净日身、普于十方而化现身、住于三世无变异身、非身

xīn shēn y?u rú xū kōng suǒ xíng wú ài chāo zhū shì yǎn w?i shì pǔ xiánjìng mù suǒ jiàn rú shì zhī r?n

心身,犹如虚空,所行无碍,超诸世眼,唯是普贤净目所见。如是之人,

wǒ jīn yún h? ?r d? qīn jìn ch?ng shì g?ngyǎng yǔ qí t?ng zhù guān qí zhuàng mào tīng qí yīn shēng sī qí

我今云何而得亲近承事供养?与其同住?观其 状 貌?听其音声?思其

yǔ yán sh?u qí jiào huì zu? shì niàn yǐ yǒu zhǔ ch?ngsh?n míng yuē bǎo yǎn juàn shǔ w?i rào yú xū kōng

语言?受其教诲?作是念已,有主城神,名曰:宝眼,眷属围绕,于虚空

zhōng ?r xiàn qí shēn zhǒngzhǒngmiào wù yǐ w?i yán shì shǒu chí wú liàngzh?ng sa bǎo huā yǐ sàn shàn cái zu? rú shì

中而现其身,种 种妙物以为严饰,手持无量 众色宝华以散善财。作如是

yán shàn nán zǐ yìngshǒu hù xīn ch?ng wai bù tān yí qia shēng sǐ jìng jia yìngzhuāng yán xīn ch?ng wai

言:善男子!应守护心城,谓:不贪一切生死境界;应 庄 严心城,谓:

zhuān yì qù qiú rú lái shí lì yìngjìng zhì xīn ch?ng wai bì jìngduàn chú qiān jí chǎnkuáng yìngqīngliáng xīn ch?ng

专意趣求如来十力;应净治心城,谓:毕竟断除悭嫉谄诳;应清凉心城,

wai sī w?i yī qiē zhū fǎ shí xìng yìngzēngzhǎng xīn ch?ng wai ch?ng bàn yí qia zhù dào zhī fǎ yìng yán shì xīn

谓:思惟一切诸法实性;应增长心城,谓:成办一切助道之法;应严饰心

ch?ng wai zào lì zhū chán xia tuō gōngdiàn yìngzhào yào xīn ch?ng wai pǔ rù yí qia zhū f? dào chǎng tīngsh?u

城,谓:造立诸禅解脱宫殿;应照耀心城,谓:普入一切诸佛道场,听受

bō rě bō lu? mì fǎ yìngzēng yì xīn ch?ng wai pǔ sha yí qia f? fāngbiàn dào yìngjiān gù xīn ch?ng wai

般若波罗蜜法;应增益心城,谓:普摄一切佛方便道;应坚固心城,谓:

h?ng qín xiū xí pǔ xián han yuàn yìngfáng hù xīn ch?ng wai chángzhuān yù hàn a yǒu m? jūn yìng ku? cha xīn ch?ng

恒勤修习普贤行愿;应防护心城,谓:常 专御捍恶友、魔军;应廓彻心城,

wai kāi yǐn yí qia f? zhì guāngmíng yìngshàn bǔ xīn ch?ng wai tīngsh?u yí qia f? suǒ shuō fǎ yìng fú zhù xīn

谓:开引一切佛智光明;应善补心城,谓:听受一切佛所说法;应扶助心

ch?ng wai shēn xìn yí qia f? gōng d? hǎi yìngguǎng dà xīn ch?ng wai dà cí pǔ jí yí qia shì jiān yìngshàn

城,谓:深信一切佛功德海;应广大心城,谓:大慈普及一切世间;应善

fù xīn ch?ng wai jí zh?ngshàn fǎ yǐ fù qí shàng yìngkuānguǎng xīn ch?ng wai dà bēi āi mǐn yí qia zh?ngshēng

覆心城,谓:集众善法以覆其上;应宽广心城,谓:大悲哀愍一切众 生;

yìng kāi xīn ch?ng m?n wai xī shě suǒ yǒu suí yìng gěi shī yìng mì hù xīn ch?ng wai fáng zhū a yù bù

应开心城门,谓:悉舍所有,随应给施;应密护心城,谓:防诸恶欲,不

lìng d? rù yìng yán sù xīn ch?ng wai zhú zhū a fǎ bù lìng qí zhù yìng ju? dìng xīn ch?ng wai jí yí

令得入;应严肃心城,谓:逐诸恶法,不令其住;应决定心城,谓:集一

qia zhì zhù dào zhī fǎ h?ng wú tuì zhuǎn yìng ān lì xīn ch?ng wai zhangniàn sān shì yí qia rú lái suǒ yǒu jìng jia

切智,助道之法恒无退转;应安立心城,谓:正念三世一切如来所有境界;

yìngyíng cha xīn ch?ng wai míng dá yí qia f? zhang fǎ lún xiū duō lu? zhōng suǒ yǒu fǎ m?n zhǒngzhǒngyuán qǐ yìng

应莹彻心城,谓:明达一切佛正法轮修多罗中所有法门、种 种缘起;应

bù fēn xīn ch?ng wai pǔ xiǎo shì yí qia zh?ngshēng jiē lìng d? jiàn sà p? rě dào yìng zhù chí xīn ch?ng wai

部分心城,谓:普晓示一切众 生,皆令得见萨婆若道;应住持心城,谓:

fā yí qia sān shì rú lái zhū dà yuàn hǎi yìng fù shí xīn ch?ng wai jí yí qia zhōubiàn fǎ jia dà fú d? jù

发一切三世如来诸大愿海;应富实心城,谓:集一切周遍法界大福德聚;

yìnglìng xīn ch?ngmíngliǎo wai pǔ zhī zh?ngshēng gēn yù děng fǎ yìnglìng xīn ch?ng zì zài wai pǔ sha yí qia

应令心城明了,谓:普知众 生根欲等法;应令心城自在,谓:普摄一切

shí fāng fǎ jia yìnglìng xīn ch?ngqīngjìng wai zhangniàn yíqia zhū f? rú lái yìng zhī xīn ch?ng zì xìng wai

十方法界;应令心城清净,谓:正念一切诸佛如来;应知心城自性,谓:

zhī yí qia fǎ jiē wú yǒu xìng yìng zhī xīn ch?ng rú huàn wai yǐ yí qia zhì liǎo zhū fǎ xìng f? zǐ pú sà

知一切法皆无有性;应知心城如幻,谓:以一切智了诸法性。佛子!菩萨

m? hē sà ru? n?ng rú shì jìng xiū xīn ch?ng z? n?ng jī jí yí qia shàn fǎ h? yǐ gù juān chú yí qia zhū zhàng nán

摩诃萨若能如是净修心城,则能积集一切善法。何以故?蠲除一切诸障难

gù suǒ wai jiàn f? zhàng w?n fǎ zhàng g?ngyǎng rú lái zhàng sha zhū zh?ngshēngzhàng jìng f? gu? tǔ zhàng

故,所谓:见佛障、闻法障、供养如来障、摄诸众 生 障、净佛国土障。

shàn nán zǐ pú sà m? hē sà yǐ lí rú shì zhū zhàng nán gù ru? fā xī qiú shàn zhī shí xīn bú y?nggōng lì z?

善男子!菩萨摩诃萨以离如是诸障难故,若发希求善知识心,不用功力则

biàn d? jiàn nǎi zhì jiū jìng bì dāngch?ng f?

便得见,乃至究竟必当成佛。

ěr shí yǒu shēnzh?ngsh?nmíng lián huā fǎ d? jí miào huā guāngmíng wú liàng zhū sh?nqián h?u w?i rào c?ng dào

尔时,有身众神名:莲华法德,及妙华光明无量诸神前后围绕,从道

chǎng chū zhù xū kōngzhōng yú shàn cái qián yǐ miào yīn shēng zh?ngzh?ngchēng tàn m? yē fū r?n c?ng qí ěr dāng

场出,住虚空中,于善财前,以妙音声,种 种 称叹摩耶夫人,从其耳珰

fàng wú liàng sa xiàngguāngmíngwǎng pǔ zhào wú biān zhū f? shì jia lìngshàn cái jiàn shí fāng gu? tǔ yí qia zhū f? qí

放无量色相 光明网,普照无边诸佛世界,令善财见十方国土一切诸佛。其

guāngmíngwǎng y?u rào shì jiān jīng yī zā yǐ rán h?u huán lái rù shàn cái dǐng nǎi zhì biàn rù shēn zhū máo kǒng

光明网右绕世间,经一匝已,然后还来,入善财顶,乃至遍入身诸毛孔。

shàn cái jí d? jìngguāngmíng yǎn yǒng lí yí qia yú chī àn gù d? lí yì yǎn n?ngliǎo yí qia zh?ngshēngxìng gù

善财即得净光明眼,永离一切愚痴暗故;得离翳眼,能了一切众 生性故;

d? lí g?u yǎn n?ngguān yí qia fǎ xìng m?n gù d? jìng huì yǎn n?ngguān yí qia f? gu? xìng gù d? pí lú zhē

得离垢眼,能观一切法性门故;得净慧眼,能观一切佛国性故;得毗卢遮

nà yǎn jiàn f? fǎ shēn gù d? pǔ guāngmíng yǎn jiàn f? píngděng bù sī yì shēn gù d? wú ài guāng yǎn guān

那眼,见佛法身故;得普光明眼,见佛平等不思议身故;得无碍光眼,观

chá yí qia chà hǎi ch?nghuài gù d? pǔ zhào yǎn jiàn shí fāng f? qǐ dà fāngbiànzhuǎnzhang fǎ lún gù d? pǔ jìng jia

察一切刹海成坏故;得普照眼,见十方佛起大方便转 正法轮故;得普境界

yǎn jiàn wú liàng f? yǐ zì zài lì tiáo fú zh?ngshēng gù d? pǔ jiàn yǎn dǔ yí qia chà zhū f? chū xīng gù

眼,见无量佛以自在力调伏众 生故;得普见眼,睹一切刹诸佛出兴故。

shí yǒu shǒu hù pú sà fǎ táng lu? chà guǐ wáng míng yuē shàn yǎn yǔ qí juàn shǔ wàn lu? chà jù yú xū

时有守护菩萨法堂罗刹鬼王,名曰:善眼,与其眷属万罗刹俱,于虚

kōngzhōng yǐ zh?ngmiào huā sàn shàn cái shàng zu? rú shì yán shàn nán zǐ pú sà ch?ng jiù shí fǎ z? d? qīn

空中,以众妙华散善财上。作如是言:善男子!菩萨成就十法,则得亲

jìn zhū shàn zhī shí h? děng w?i shí suǒ wai qí xīn qīngjìng lí zhū chǎnkuáng dà bēi píngděng pǔ sha zh?ngshēng

近诸善知识。何等为十?所谓:其心清净离诸谄诳,大悲平等普摄众 生,

zhī zhū zh?ngshēng wú yǒu zhēn shí qù yí qia zhì xīn bù tuì zhuǎn yǐ xìn xia lì pǔ rù yí qia zhū f? dào chǎng

知诸众 生无有真实,趣一切智,心不退转,以信解力普入一切诸佛道场,

d? jìng huì yǎn liǎo zhū fǎ xìng dà cí píngděng pǔ fù zh?ngshēng yǐ zhì guāngmíng ku? zhū wàngjìng yǐ gān lù yǔ dí

得净慧眼了诸法性,大慈平等普覆众 生,以智光明廓诸妄境,以甘露雨涤

shēng sǐ ra yǐ guǎng dà yǎn cha jiàn zhū fǎ xīn cháng suí shùn zhū shàn zhī shí shì w?i shí

生死热,以广大眼彻鉴诸法,心常随顺诸善知识,是为十。

fù cì f? zǐ pú sà ch?ng jiù shí zhǒng sān mai m?n z? chángxiànjiàn zhū shàn zhī shí h? děng w?i shí

复次,佛子!菩萨成就十种三昧门,则常现见诸善知识。何等为十?

suǒ wai fǎ kōngqīngjìng lún sān mai guān chá shí fāng hǎi sān mai yú yí qia jìng jia bù shě lí bù quē jiǎn sān mai

所谓:法空清净轮三昧、观察十方海三昧、于一切境界不舍离不缺减三昧、

pǔ jiàn yí qia f? chū xīng sān mai jí yí qia gōng d? zàng sān mai xīn h?ng bù shě shàn zhī shí sān mai chángjiàn yí

普见一切佛出兴三昧、集一切功德藏三昧、心恒不舍善知识三昧、常见一

qia shàn zhī shí shēng zhū f? gōng d? sān mai cháng bù lí yí qia shàn zhī shí sān mai chángg?ngyǎng yí qia shàn zhī shí sān

切善知识生诸佛功德三昧、常不离一切善知识三昧、常供养一切善知识三

mai cháng yú yí qia shàn zhī shí suǒ wú gu? shī sān mai f? zǐ pú sà ch?ng jiù cǐ shí sān mai m?n cháng d? qīn

昧、常于一切善知识所无过失三昧。佛子!菩萨成就此十三昧门,常得亲

jìn zhū shàn zhī shí y?u d? shàn zhī shí zhuǎn yí qia f? fǎ lún sān mai d? cǐ sān mai yǐ xī zhī zhū f? tǐ

近诸善知识,又得善知识,转一切佛法轮三昧;得此三昧已,悉知诸佛体

xìngpíngděng chù chù zhí yù zhū shàn zhī shí

性平等,处处值遇诸善知识。

shuō shì yǔ shí shàn cái t?ng zǐ yǎng shì kōngzhōng ?r dá zhī yán shàn zāi shàn zāi rǔ w?i āi mǐn sha sh?u

说是语时,善财童子仰视空中而答之言:善哉!善哉!汝为哀愍摄受

wǒ gù fāngbiànjiào wǒ jiànshàn zhī shí yuàn w?i wǒ shuō yún h? wǎng yì shàn zhī shí suǒ yú h? fāng chù ch?ng

我故,方便教我,见善知识。愿为我说:云何往诣善知识所?于何方处城

yì jù lu? qiú shàn zhī shí

邑聚落求善知识?

lu? chà dā yán shàn nán zǐ rǔ yìng pǔ lǐ shí fāng qiú shàn zhī shí zhangniàn sī w?i yī qiē jìng jia

罗刹答言:善男子!汝应普礼十方,求善知识;正念思惟一切境界,

qiú shàn zhī shí yǒngměng zì zài biàn you shí fāng qiú shàn zhī shí guānshēnguān xīn rú mang rú yǐng qiú

求善知识;勇猛自在,遍游十方,求善知识;观身观心,如梦、如影,求

shàn zhī shí

善知识。

ěr shí shàn cái sh?uxíng qí jiào jí shí dǔ jiàn dà bǎo lián huā c?ng dì yǒng chū jīn gāng w?i h?ng miào bǎo

尔时,善财受行其教,即时睹见大宝莲华从地涌出,金刚为茎,妙宝

w?i zàng m? ní w?i ya guāngmíng bǎo wáng yǐ w?i qí tái zh?ng bǎo sa xiāng yǐ w?i qí xū wú shù bǎo wǎng mí fù

为藏,摩尼为叶,光明宝王以为其台,众宝色香以为其须,无数宝网弥覆

qí shàng yú qí tái shàng yǒu yī l?u guān míng pǔ nà shí fāng fǎ jia zàng qí miào yán shì jīn gāng w?i dì

其上。于其台上,有一楼观,名:普纳十方法界藏,奇妙严饰,金刚为地,

qiān zhù háng lia yí qia jiē yǐ m? ní bǎo ch?ng yán fú tán jīn yǐ w?i qí bì zh?ng bǎo yīng lu? sì miànchuí xià

千柱行列,一切皆以摩尼宝成,阎浮檀金以为其壁,众宝璎珞四面垂下,

jiē bì lán shǔnzhōu zā zhuāng yán qí l?u guānzhōng yǒu rú yì bǎo lián huá zhī zu? zh?ngzh?ngzh?ng bǎo yǐ w?i yán

阶陛、栏楯周匝 庄 严。其楼观中,有如意宝莲华之座,种 种 众宝以为严

shì miào bǎo lán shǔn bǎo yī jiàn lia bǎo zhàng bǎo wǎng yǐ fù qí shàng zh?ng bǎo zēng fān zhōu zā chuí xià wēi

饰,妙宝栏楯,宝衣间列,宝帐、宝网以覆其上,众宝缯幡周匝垂下,微

fēng xú d?ng guāng liú xiǎng fā bǎo huā chuángzhōng yǔ zh?ngmiào huā bǎo líng du? zhōng chū měi yīn shēng bǎo hù yǒu

风徐动,光流响发。宝华 幢 中雨众妙华,宝铃铎中出美音声,宝户牖

jiānchuí zhū yīng lu? m? ní shēnzhōng liú chū xiāngshuǐ bǎo xiàng kǒu zhōng chū lián huā wǎng bǎo shī zǐ kǒu tǔ miàoxiāng

间垂诸璎珞,摩尼身中流出香水,宝象口中出莲华网,宝师子口吐妙香

yún fàn xíng bǎo lún chū suí yua yīn jīn gāng bǎo líng chū zhū pú sà dà yuàn zhī yīn bǎo yua chuángzhōng chū f? huà xíng

云,梵形宝轮出随乐音,金刚宝铃出诸菩萨大愿之音,宝月 幢 中出佛化形,

jìngzàng bǎo wángxiàn sān shì f? sh?ushēng cì dì rì zàng m? ní fàng dà guāngmíngbiànzhào shí fāng yí qia f? chà m? ní

净藏宝王现三世佛受生次第,日藏摩尼放大光明遍照十方一切佛刹,摩尼

bǎo wángfàng yí qia f? yuán mǎn guāngmíng pí lú zhē nà m? ní bǎo wángxīngg?ngyǎng yún g?ngyǎng yí qia zhū f? rú lái

宝王放一切佛圆满光明,毗卢遮那摩尼宝王兴供养云,供养一切诸佛如来;

rú yì zhū wáng niànniàn shì xiàn pǔ xiánsh?nbiàn chōng mǎn fǎ jia xū mí bǎo wáng chū tiāngōngdiàntiān zhū cǎi nǚ

如意珠王,念念示现普贤神变,充满法界;须弥宝王出天宫殿天诸采女,

zhǒngzhǒngmiào yīn gē zàn rú lái bù kě sī yì wēi miàogōng d?

种 种妙音,歌赞如来不可思议微妙功德。

ěr shí shàn cái jiàn rú shì zu? fù yǒu wú liàngzh?ng zu? w?i rào m? yē fū r?n zài bǐ zu? shàng yú yí

尔时,善财见如是座,复有无量 众座围绕,摩耶夫人在彼座上,于一

qia zh?ngshēngqián xiànjìng sa shēn suǒ wai chāo sān jia sa shēn yǐ chū yí qia zhū yǒu qù gù suí xīn la sa

切众 生前,现净色身。所谓:超三界色身,已出一切诸有趣故;随心乐色

shēn yú yí qia shì jiān wú suǒ zhu? gù pǔ zhōubiàn sa shēn děng yú yí qia zh?ngshēng shù gù wú děng bǐ sa shēn

身,于一切世间无所著故;普周遍色身,等于一切众 生数故;无等比色身,

lìng yí qia zh?ngshēng mia dǎo jiàn gù wú liàngzhǒng sa shēn suí zh?ngshēng xīn zhǒngzhǒngxiàn gù wú biānxiàng sa shēn

令一切众 生灭倒见故;无量 种色身,随众 生心种 种现故;无边相色身,

pǔ xiànzhǒngzhǒng zhū xíngxiàng gù pǔ duì xiàn sa shēn yǐ dà zì zài ?r shì xiàn gù huà yí qia sa shēn suí qí

普现种 种诸形相故;普对现色身,以大自在而示现故;化一切色身,随其

suǒ yìng ?r xiànqián gù h?ng shì xiàn sa shēn jìn zh?ngshēng jia ?r wú jìn gù wú qù sa shēn yú yí qia qù wú

所应而现前故;恒示现色身,尽众 生界而无尽故;无去色身,于一切趣无

suǒ mia gù wú lái sa shēn yú zhū shì jiān wú suǒ chū gù bù shēng sa shēn wú shēng qǐ gù bù mia sa shēn

所灭故;无来色身,于诸世间无所出故;不生色身,无生起故;不灭色身,

lí yǔ yán gù fēi shí sa shēn d? rú shí gù fēi xū sa shēn suí shì xiàn gù wú d?ng sa shēn shēng mia

离语言故;非实色身,得如实故;非虚色身,随世现故;无动色身,生灭

yǒng lí gù bù huài sa shēn fǎ xìng bù huài gù wú xiàng sa shēn yán yǔ dào duàn gù yī xiàng sa shēn wú

永离故;不坏色身,法性不坏故;无相色身,言语道断故;一相色身,无

xiàng w?i xiàng gù rú xiàng sa shēn suí xīn yìngxiàn gù rú huàn sa shēn huàn zhì suǒ shēng gù rú yàn sa shēn

相为相故;如像色身,随心应现故;如幻色身,幻智所生故;如焰色身,

dàn xiǎng suǒ chí gù rú yǐng sa shēn suí yuànxiànshēng gù rú mang sa shēn suí xīn ?r xiàn gù fǎ jia sa shēn

但想所持故;如影色身,随愿现生故;如梦色身,随心而现故;法界色身,

xìngjìng rú kōng gù dà bēi sa shēn cháng hù zh?ngshēng gù wú ài sa shēn niànniànzhōubiàn fǎ jia gù wú biān

性净如空故;大悲色身,常护众 生故;无碍色身,念念周遍法界故;无边

sa shēn pǔ jìng yí qia zh?ngshēng gù wú liàng sa shēn chāo chū yí qia yǔ yán gù wú zhù sa shēn yuàn dù yí

色身,普净一切众 生故;无量色身,超出一切语言故;无住色身,愿度一

qia shì jiān gù wú chù sa shēn h?ng huà zh?ngshēng bù duàn gù wú shēng sa shēn huànyuàn suǒ ch?ng gù wú shang

切世间故;无处色身,恒化众 生不断故;无生色身,幻愿所成故;无胜

sa shēn chāo zhū shì jiān gù rú shí sa shēn dìng xīn suǒ xiàn gù bù shēng sa shēn suí zh?ngshēng ya ?r chū xiàn

色身,超诸世间故;如实色身,定心所现故;不生色身,随众 生业而出现

gù rú yì zhū sa shēn pǔ mǎn yí qia zh?ngshēngyuàn gù wú fēn bi? sa shēn dàn suí zh?ngshēng fēn bi? qǐ gù

故;如意珠色身,普满一切众 生愿故;无分别色身,但随众 生分别起故;

lí fēn bi? sa shēn yí qia zh?ngshēng bù n?ng zhī gù wú jìn sa shēn jìn zhū zh?ngshēngshēng sǐ jì gù qīngjìng

离分别色身,一切众 生不能知故;无尽色身,尽诸众 生 生死际故;清净

sa shēn t?ng yú rú lái wú fēn bi? gù rú shì shēn zhě fēi sa suǒ yǒu sa xiàng rú yǐngxiàng gù fēi sh?u

色身,同于如来无分别故。如是身者,非色,所有色相如影像故;非受,

shì jiān kǔ sh?u jiū jìng mia gù fēi xiǎng dàn suí zh?ngshēngxiǎng suǒ xiàn gù fēi xíng yī rú huàn ya ?r ch?ng jiù

世间苦受究竟灭故;非想,但随众 生 想所现故;非行,依如幻业而成就

gù lí shí pú sà yuàn zhì kōng wú xìng gù yí qia zh?ngshēng yǔ yán duàn gù yǐ d? ch?ng jiù jì mia shēn gù

故;离识,菩萨愿智空无性故;一切众 生语言断故,已得成就寂灭身故。

ěr shí shàn cái t?ng zǐ y?u jiàn m? yē fū r?n suí zhū zh?ngshēng xīn zhī suǒ la xiànchāo gu? yí qia shì jiān

尔时,善财童子又见摩耶夫人,随诸众 生心之所乐,现超过一切世间

sa shēn suǒ wai hu? xiànchāo gu? tā huà zì zài tiān nǚ shēn nǎi zhì chāo gu? sì dà tiānwángtiān nǚ shēn hu? xiàn

色身。所谓:或现超过他化自在天女身,乃至超过四大天王天女身,或现

chāo gu? l?ng nǚ shēn nǎi zhì chāo gu? r?n nǚ shēn xiàn rú shì děng wú liàng sa shēn ráo yì zh?ngshēng jí yí qia zhì

超过龙女身,乃至超过人女身,现如是等无量色身,饶益众 生。集一切智

zhù dào zhī fǎ xíng yú píngděng tán bō lu? mì dà bēi pǔ fù yí qia shì jiān chū shēng rú lái wú liànggōng d?

助道之法,行于平等檀波罗蜜,大悲普覆一切世间。出生如来无量功德,

xiū xí zēngzhǎng yí qia zhì xīn guān chá sī w?i zhū fǎ shí xìng hu? shēn rěn hǎi jù zh?ngdìng m?n zhù yú píngděng

修习增长一切智心,观察思惟诸法实性,获深忍海,具众定门,住于平等

sān mai jìng jia d? rú lái dìngyuán mǎn guāngmíng xiāo ji? zh?ngshēng fán nǎo jù hǎi xīn chángzhangdìng wai chángd?ngluàn

三昧境界,得如来定圆满光明,消竭众 生烦恼巨海,心常 正定未尝动乱,

h?ngzhuǎnqīngjìng bù tuì fǎ lún shànn?ngliǎo zhī yí qia f? fǎ h?ng yǐ zhì huì guān fǎ shí xiàng jiàn zhū rú lái xīn

恒转清净不退法轮,善能了知一切佛法,恒以智慧观法实相,见诸如来心

wú yàn zú zhī sān shì f? chū xīng cì dì jiàn f? sān mai chángxiàn zài qián liǎo dá rú lái chū xiàn yú shì wú liàng

无厌足,知三世佛出兴次第,见佛三昧常现在前,了达如来出现于世无量

wú shù zhū qīngjìng dào xíng yú zhū f? xū kōngjìng jia pǔ sha zh?ngshēng ga suí qí xīn jiào huà ch?ng jiù rù

无数诸清净道。行于诸佛虚空境界,普摄众 生,各随其心,教化成就。入

f? wú liàngqīngjìng fǎ shēn ch?ng jiù dà yuàn jìng zhū f? chà jiū jìngtiáo fú yí qia zh?ngshēng xīn h?ngbiàn rù

佛无量清净法身,成就大愿,净诸佛刹,究竟调伏一切众 生,心恒遍入

zhū f? jìng jia chū shēng pú sà zì zài sh?n lì yǐ d? fǎ shēnqīngjìng wú rǎn ?r h?ng shì xiàn wú liàng sa shēn

诸佛境界,出生菩萨自在神力,已得法身清净无染,而恒示现无量色身,

cuī yī qiē m? lì ch?ng dà shàn gēn lì chū shēngzhang fǎ lì jù zú zhū f? lì d? zhū pú sà zì zài zhī lì

摧一切魔力、成大善根力、出生 正法力、具足诸佛力、得诸菩萨自在之力、

sù jí zēngzhǎng yí qia zhì lì d? f? zhì guāng pǔ zhào yí qia xī zhī wú liàngzh?ngshēng xīn hǎi gēn xìng yù

速疾增长一切智力。得佛智光,普照一切,悉知无量 众 生心海,根性欲

9

jiě zhǒngzhǒng chā bi? qí shēn pǔ biàn shí fāng chà hǎi xī zhī zhū chà ch?nghuài zhī xiāng yǐ guǎng dà yǎn jiàn shí fāng

解种 种差别。其身普遍十方刹海,悉知诸刹成坏之相,以广大眼见十方

hǎi yǐ zhōubiàn zhì zhī sān shì hǎi shēn pǔ ch?ng shì yí qia f? hǎi xīn h?ng nà sh?u yí qia fǎ hǎi xiū xí yí

海,以周遍智知三世海,身普承事一切佛海,心恒纳受一切法海,修习一

qia rú lái gōng d? chū shēng yí qia pú sà zhì huì cháng yua guān chá yí qia pú sà c?ng chū fā xīn nǎi zhì ch?ng jiù

切如来功德,出生一切菩萨智慧,常乐观察一切菩萨从初发心,乃至成就

suǒ xíng zhī dào cháng qín shǒu hù yí qia zh?ngshēng cháng yua chēngyáng zhū f? gōng d? yuàn w?i yí qia pú sà zhī mǔ

所行之道,常勤守护一切众 生,常乐称扬诸佛功德,愿为一切菩萨之母。

ěr shí shàn cái t?ng zǐ jiàn m? yē fū r?n xiàn rú shì děng yán fú tí wēi ch?n shù zhū fāngbiàn m?n jì jiàn shì

尔时,善财童子见摩耶夫人现如是等阎浮提微尘数诸方便门,既见是

yǐ rú m? yē fū r?n suǒ xiànshēn shù shàn cái yì xiàn zu? ěr xǔ shēn yú yí qia chù m? yē zhī qián gōngjìng

已,如摩耶夫人所现身数,善财亦现作尔许身,于一切处摩耶之前,恭敬

lǐ bài jí shí zhang d? wú liàng wú shù zhū sān mai m?n fēn bi? guān chá xiū xíngzhang rù c?ng sān mai qǐ y?u

礼拜,即时证得无量无数诸三昧门,分别观察,修行证入。从三昧起,右

rào m? yē bìng qí juàn shǔ h? zhǎng ?r lì b? yán dà shang w?n shū shī lì pú sà jiào wǒ fā ā n?u duō lu?

绕摩耶并其眷属,合掌而立,白言:大圣!文殊师利菩萨教我发阿耨多罗

sān miǎo sān pú tí xīn qiú shàn zhī shí qīn jìn g?ngyǎng wǒ yú yī yī shàn zhī shí suǒ jiē wǎngch?ng shì wú

三藐三菩提心,求善知识,亲近供养。我于一一善知识所,皆往承事,无

kōng gu? zhě jiàn lái zhì cǐ yuàn w?i wǒ shuō pú sà yún h? xu? pú sà han ?r d? ch?ng jiù

空过者;渐来至此,愿为我说,菩萨云何学菩萨行而得成就?

dā yán f? zǐ wǒ yǐ ch?ng jiù pú sà dà yuàn zhì huàn xia tuō m?n shì gù cháng w?i zhū pú sà mǔ f?

答言:佛子!我已成就菩萨大愿智幻解脱门,是故常为诸菩萨母。佛

zǐ rú wǒ yú cǐ yán fú tí zhōng jiā pí lu? ch?ngjìng fàn wáng jiā y?u xi? ?r shēng xī dá tài zǐ xiàn bù sī yì

子!如我于此阎浮提中迦毗罗城净饭王家,右胁而生悉达太子,现不思议

zì zài sh?nbiàn rú shì nǎi zhì jìn cǐ shì jia hǎi suǒ yǒu yí qia pí lú zhē nà rú lái jiē rù wǒ shēn

自在神变;如是,乃至尽此世界海,所有一切毗卢遮那如来,皆入我身,

shì xiàn dàn shēng zì zài sh?nbiàn y?u shàn nán zǐ wǒ yú jìng fàn wánggōng pú sà jiāng yù xià shēng zhī shí jiàn

示现诞生自在神变。又,善男子!我于净饭王宫,菩萨将欲下生之时,见

pú sà shēn yī yī máo kǒngxiánfàngguāngmíng míng yí qia rú lái sh?ushēnggōng d? lún yī yī máo kǒng jiē xiàn

菩萨身,一一毛孔咸放光明,名:一切如来受生功德轮;一一毛孔,皆现

bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù pú sà sh?ushēngzhuāng yán bǐ zhū guāngmíng jiē xī pǔ zhào yí qia shì jia

不可说不可说佛刹微尘数菩萨受生 庄 严;彼诸光明,皆悉普照一切世界;

zhào shì jia yǐ lái rù wǒ dǐng nǎi zhì yí qia zhū máo kǒngzhōng y?u bǐ guāngzhōng pǔ xiàn yí qia pú sà míng hào

照世界已,来入我顶,乃至一切诸毛孔中。又彼光 中普现一切菩萨名号、

sh?ushēngsh?nbiàn gōngdiànjuàn shǔ wǔ yù zì yú y?u jiàn chū jiā wǎng yì dào chǎng ch?ngděngzhang ju? zu?

受生神变、宫殿眷属、五欲自娱,又见出家、往诣道场、成等正觉、坐

shī zǐ zu? pú sà w?i rào zhū wángg?ngyǎng w?i zhū dà zh?ngzhuǎnzhang fǎ lún y?u jiàn rú lái wǎng xī xiū xíng pú

师子座、菩萨围绕、诸王供养、为诸大众 转 正法轮。又见如来往昔修行菩

sà dào shí yú zhū f? suǒ gōngjìngg?ngyǎng fā pú tí xīn jìng f? gu? tǔ niànniàn shì xiàn wú liàng huà shēn

萨道时,于诸佛所恭敬供养,发菩提心,净佛国土,念念示现无量化身,

chōngbiàn shí fāng yī qiē shì jia nǎi zhì zuì h?u rù bō nia pán rú shì děng shì mǐ bù jiē jiàn y?u shàn nán

充遍十方一切世界,乃至最后入般涅槃;如是等事,靡不皆见。又,善男

zǐ bǐ miàoguāngmíng rù wǒ shēn shí wǒ shēnxíngliàng suī bù yú běn rán qí shí yǐ chāo zhū shì jiān suǒ yǐ zhě

子!彼妙光明入我身时,我身形量虽不逾本,然其实已超诸世间。所以者

h? wǒ shēn ěr shí liángt?ng xū kōng xī n?ngr?ngsh?u shí fāng pú sà sh?ushēngzhuāng yán zhū gōngdiàn gù ěr shí

何?我身尔时量同虚空,悉能容受十方菩萨受生 庄 严诸宫殿故。尔时,

pú sà c?ng dōu shuàitiānjiāngjiàngsh?n shí yǒu shí f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jiē yǔ pú sà t?ngyuàn t?ngxíng

菩萨从兜率天将 降神时,有十佛刹微尘数诸菩萨,皆与菩萨同愿、同行、

t?ngshàn gēn t?ngzhuāng yán t?ng xia tuō t?ng zhì huì zhū dì zhū lì fǎ shēn sa shēn nǎi zhì pǔ xián

同善根、同 庄 严、同解脱、同智慧,诸地、诸力、法身、色身、乃至普贤

sh?ntōng han yuàn xī jiē t?ngděng rú shì pú sà qián h?u w?i rào y?u yǒu bā wàn zhū l?ngwángděng yí qia shì zhǔ

神通行愿,悉皆同等。如是菩萨前后围绕,又有八万诸龙王等,一切世主

ch?ng qí gōngdiàn jù lái g?ngyǎng pú sà ěr shí yǐ sh?ntōng lì yǔ zhū pú sà pǔ xiàn yí qia dōu shuàitiāngōng

乘其宫殿,俱来供养。菩萨尔时,以神通力,与诸菩萨普现一切兜率天宫;

yī yī gōngzhōng xī xiàn shí fāng yí qia shì jia yán fú tí nai sh?ushēngyǐngxiàng fāngbiànjiào huà wú liàngzh?ngshēng

一一宫中,悉现十方一切世界阎浮提内受生影像,方便教化无量 众 生,

lìng zhū pú sà lí zhū xia dài wú suǒ zhí zhu? y?u yǐ sh?n lì fàng dà guāngmíng pǔ zhào shì jiān p? zhū hēi àn

令诸菩萨离诸懈怠,无所执著。又以神力放大光明,普照世间,破诸黑暗,

mia zhū kǔ nǎo lìng zhū zh?ngshēng jiē shí sù shì suǒ yǒu ya han yǒng chū a dào y?u w?i jiù hù yí qia zh?ngshēng

灭诸苦恼,令诸众 生皆识宿世所有业行,永出恶道。又为救护一切众 生,

pǔ xiàn qí qián zu? zhū sh?nbiàn xiàn rú shì děng zhū qí ta shì yǔ juàn shǔ jù lái rù wǒ shēn bǐ zhū pú

普现其前,作诸神变,现如是等诸奇特事。与眷属俱,来入我身;彼诸菩

sà yú wǒ fù zhōng you xíng zì zài hu? yǐ sān qiān dà qiān shì jia ?r w?i yī bù hu? yǐ bù kě shuō bù kě shuō

萨于我腹中,游行自在。或以三千大千世界而为一步,或以不可说不可说

f? chà wēi ch?n shù shì jia ?r w?i yī bù y?u niànniànzhōng shí fāng bù kě shuō bù kě shuō yí qia shì jia zhū rú

佛刹微尘数世界而为一步。又,念念中,十方不可说不可说一切世界诸如

lái suǒ pú sà zh?ng huì jí sì tiānwángtiān sān shí sān tiān nǎi zhì sa jia zhū fàn tiānwáng yù jiàn pú sà

来所、菩萨众会、及四天王天、三十三天、乃至色界诸梵天王,欲见菩萨

chǔ tāi sh?nbiàn gōngjìngg?ngyǎng tīngsh?uzhang fǎ jiē rù wǒ shēn suī wǒ fù zhōng xī n?ngr?ngsh?u rú shì zh?ng

处胎神变,恭敬供养,听受正法,皆入我身。虽我腹中,悉能容受如是众

huì ?r shēn bù guǎng dà yì bù p? zhǎi qí zhū pú sà ga jiàn zì chù zh?ng huì dào chǎng qīngjìng yán shì

会,而身不广大,亦不迫窄,其诸菩萨各见自处众会道场,清净严饰。

shàn nán zǐ rú cǐ sì tiān xià yán fú tí zhōng pú sà sh?ushēng wǒ w?i qí mǔ sān qiān dà qiān shì jia

善男子!如此四天下阎浮提中,菩萨受生,我为其母;三千大千世界

bǎi yì sì tiān xià yán fú tí zhōng xī yì rú shì rán wǒ cǐ shēn běn lái wú ar fēi yī chù zhù fēi duō chù

百亿四天下阎浮提中,悉亦如是。然我此身本来无二,非一处住,非多处

zhù h? yǐ gù yǐ xiū pú sà dà yuàn zhì huànzhuāng yán xia tuō m?n gù shàn nán zǐ rú jīn shì zūn wǒ w?i

住,何以故?以修菩萨大愿智幻 庄 严解脱门故。善男子!如今世尊,我为

qí mǔ wǎng xī suǒ yǒu wú liàng zhū f? xī yì rú shì ?r w?i qí mǔ shàn nán zǐ wǒ xī c?ng zu? lián huā chí

其母,往昔所有无量诸佛,悉亦如是而为其母。善男子!我昔曾作莲华池

sh?n shí yǒu pú sà yú lián huā zàng hū rán huà shēng wǒ jí pěng chí zhān shì yǎng yù yí qia shì jiān jiē g?ng

神,时,有菩萨于莲华藏忽然化生,我即捧持,瞻侍养育,一切世间皆共

hào wǒ w?i pú sà mǔ y?u wǒ xī w?i pú tí chǎngsh?n shí yǒu pú sà yú wǒ huáizhōng hū rán huà shēng

号我为:菩萨母。又,我昔为菩提场神,时,有菩萨于我怀中,忽然化生,

shì yì hào wǒ w?i pú sà mǔ shàn nán zǐ yǒu wú liàng zuì h?u shēn pú sà yú cǐ shì jia zh?ngzh?ngfāngbiàn shì

世亦号我为:菩萨母。善男子!有无量最后身菩萨,于此世界种 种方便示

xiànsh?ushēng wǒ jiē w?i mǔ shàn nán zǐ rú cǐ shì jia xián ji? zhī zhōng gu? qù shì shí jū liú sūn f?

现受生,我皆为母。善男子!如此世界贤劫之中,过去世时,拘留孙佛、

jū nà hán m?u ní f? jiā sha f? jí jīn shì zūn shì jiā m?u ní f? xiànsh?ushēng shí wǒ w?i qí mǔ wai lái

拘那含牟尼佛、迦叶佛、及今世尊释迦牟尼佛现受生时,我为其母。未来

shì zhōng mí la pú sà c?ng dōu shuàitiānjiāngjiàngsh?n shí fàng dà guāngmíng pǔ zhào fǎ jia shì xiàn yí qia zhū

世中,弥勒菩萨从兜率天将 降神时,放大光明,普照法界,示现一切诸

pú sà zh?ngsh?ushēngsh?nbiàn nǎi yú r?n jiānshēng dà zú jie tiáo fú zh?ngshēng wǒ yú bǐ shí yì w?i qí mǔ

菩萨众受生神变,乃于人间生大族家,调伏众 生;我于彼时,亦为其母。

rú shì cì dì yǒu shī zǐ f? fǎ chuáng f? shàn yǎn f? jìng huā f? huā d? f? tí sha f? fú shā f?

如是次第有师子佛、法 幢 佛、善眼佛、净华佛、华德佛、提舍佛、弗沙佛、

shàn yì f? jīn gāng f? lí g?u f? yua guāng f? chí jù f? míngchēng f? jīn gāngshǔn f? qīngjìng yì

善意佛、金刚佛、离垢佛、月光佛、持炬佛、名称佛、金刚楯佛、清净义

f? gàn shēn f? dào bǐ àn f? bǎo yàn shān f? chí míng f? lián huā d? f? míngchēng f? wú liànggōng

佛、绀身佛、到彼岸佛、宝焰山佛、持明佛、莲华德佛、名称佛、无量功

d? f? zuì shangdēng f? zhuāng yán shēn f? shàn wēi yí f? cí d? f? wú zhù f? dà wēi guāng f?

德佛、最胜灯佛、 庄 严身佛、善威仪佛、慈德佛、无住佛、大威光佛、

wú biān yīn f? shangyuàn dí f? lí yí hu? f? qīngjìng f? dà guāng f? jìng xīn f? yún d? f? zhuāng

无边音佛、胜怨敌佛、离疑惑佛、清净佛、大光佛、净心佛、云德佛、庄

yán dǐng jì f? shù wáng f? bǎo dāng f? hǎi huì f? miào bǎo f? huā guàn f? mǎn yuàn f? dà zì zài

严顶髻佛、树王佛、宝珰佛、海慧佛、妙宝佛、华冠佛、满愿佛、大自在

f? miào d? wáng f? zuì zūn shang f? zhān tán yún f? gàn yǎn f? shang huì f? guān chá huì f? chì shang

佛、妙德王佛、最尊胜佛、栴檀云佛、绀眼佛、胜慧佛、观察慧佛、炽盛

wáng f? jiān gù huì f? zì zài míng f? shī zǐ wáng f? zì zài f? zuì shangdǐng f? jīn gāng zhì shān f?

王佛、坚固慧佛、自在名佛、师子王佛、自在佛、最胜顶佛、金刚智山佛、

miào d? zàng f? bǎo wǎng yán shēn f? shàn huì f? zì zài tiān f? dà tiānwáng f? wú yī d? f? shàn shī

妙德藏佛、宝网严身佛、善慧佛、自在天佛、大天王佛、无依德佛、善施

f? yàn huì f? shuǐtiān f? d? shàng wai f? chū shēng wú shànggōng d? f? xiān r?n shì wai f? suí shì yǔ

佛、焰慧佛、水天佛、得上味佛、出生无上功德佛、仙人侍卫佛、随世语

yán f? gōng d? zì zài chuáng f? guāngchuáng f? guānshēn f? miàoshēn f? xiāng yàn f? jīn gāng bǎo yán f?

言佛、功德自在 幢 佛、光 幢 佛、观身佛、妙身佛、香焰佛、金刚宝严佛、

xǐ yǎn f? lí yù f? gāo dà shēn f? cái tiān f? wú shàngtiān f? shùn jì mia f? zhì ju? f? mia

喜眼佛、离欲佛、高大身佛、财天佛、无上天佛、顺寂灭佛、智觉佛、灭

tān f? dà yàn wáng f? jì zhū yǒu f? pí sha qū tiān f? jīn gāngshān f? zhì yàn d? f? ān yǐn f?

贪佛、大焰王佛、寂诸有佛、毗舍佉天佛、金刚山佛、智焰德佛、安隐佛、

shī zǐ chū xiàn f? yuán mǎn qīngjìng f? qīngjìngxián f? dì yī yì f? bǎi guāngmíng f? zuì zēngshàng f?

师子出现佛、圆满清净佛、清净贤佛、第一义佛、百光明佛、最增上佛、

shēn zì zài f? dà dì wáng f? zhuāng yán wáng f? xia tuō f? miào yīn f? shū shang f? zì zài f? wú

深自在佛、大地王佛、庄 严王佛、解脱佛、妙音佛、殊胜佛、自在佛、无

shàng yī wáng f? gōng d? yua f? wú ài guāng f? gōng d? jù f? yua xiàn f? rì tiān f? chū zhū yǒu f?

上医王佛、功德月佛、无碍光佛、功德聚佛、月现佛、日天佛、出诸有佛、

yǒngměngmíngchēng f? guāngmíng m?n f? suō lu? wáng f? zuì shang f? yào wáng f? bǎo shang f? jīn gāng huì

勇猛名称佛、光明门佛、娑罗王佛、最胜佛、药王佛、宝胜佛、金刚慧

f? wú n?ngshang f? wú n?ngyìng bì f? zh?ng huì wáng f? dà míngchēng f? mǐn chí f? wú liàngguāng f?

佛、无能胜佛、无能映蔽佛、众会王佛、大名称佛、敏持佛、无量 光佛、

dà yuànguāng f? fǎ zì zài bù xū f? bù tuì dì f? jìngtiān f? shàntiān f? jiān gù kǔ han f? yī

大愿光佛、法自在不虚佛、不退地佛、净天佛、善天佛、坚固苦行佛、一

qiē shàn yǒu f? jiě tuō yīn f? you xì wáng f? mia xi? qǔ f? dǎn bō jìngguāng f? jù zh?ng d? f? zuì

切善友佛、解脱音佛、游戏王佛、灭邪曲佛、占卜净光佛、具众德佛、最

shang yua f? zhí míng jù f? shū miàoshēn f? bù kě shuō f? zuì qīngjìng f? yǒu ān zh?ngshēng f? wú liàng

胜月佛、执明炬佛、殊妙身佛、不可说佛、最清净佛、友安众 生佛、无量

guāng f? wú wai yīn f? shuǐtiān d? f? bù d?ng huì guāng f? huā shang f? yua yàn f? bù tuì huì f?

光佛、无畏音佛、水天德佛、不动慧光佛、华胜佛、月焰佛、不退慧佛、

lí ài f? wú zhu? huì f? jí gōng d? yùn f? mia a qù f? pǔ sàn huā f? shī zǐ hǒu f? dì yī

离爱佛、无著慧佛、集功德蕴佛、灭恶趣佛、普散华佛、师子吼佛、第一

yì f? wú ài jiàn f? p? tā jūn f? bù zhu?xiàng f? lí fēn bi? hǎi f? duān yán hǎi f? xū mí shān

义佛、无碍见佛、破他军佛、不著相佛、离分别海佛、端严海佛、须弥山

f? wú zhu? zhì f? wú biān zu? f? qīngjìng zhù f? suí shī han f? zuì shàng shī f? cháng yua f? ráo

佛、无著智佛、无边座佛、清净住佛、随师行佛、最上施佛、常月佛、饶

yì wáng f? bù d?ng jù f? pǔ sha sh?u f? ráo yì huì f? chí sh?u f? wú mia f? jù zú míngchēng f?

益王佛、不动聚佛、普摄受佛、饶益慧佛、持寿佛、无灭佛、具足名称佛、

dà wēi lì f? zhǒngzhǒng sa xiàng f? wú xiàng huì f? bù d?ngtiān f? miào d? nán sī f? mǎn yua f? xia

大威力佛、种 种色相佛、无相慧佛、不动天佛、妙德难思佛、满月佛解

tuō yua f? wú shàngwáng f? xī yǒu shēn f? fàn g?ngyǎng f? bù shùn f? shùnxiān gǔ f? zuì shàng ya f?

脱月佛、无上王佛、希有身佛、梵供养佛、不瞬佛、顺先古佛、最上业佛、

shùn fǎ zhì f? wú shangtiān f? bù sī yì gōng d? guāng f? suí fǎ han f? wú liàngxián f? pǔ suí shùn zì

顺法智佛、无胜天佛、不思议功德光佛、随法行佛、无量贤佛、普随顺自

zài f? zuì zūn tiān f? rú shì nǎi zhì l?u zhì rú lái zài xián ji? zhōng yú cǐ sān qiān dà qiān shì jia dāng

在佛、最尊天佛,如是乃至楼至如来,在贤劫中,于此三千大千世界,当

ch?ng f? zhě xī w?i qí mǔ rú yú cǐ sān qiān dà qiān shì jia rú shì yú cǐ shì jia hǎi shí fāng wú liàng zhū shì

成佛者,悉为其母。如于此三千大千世界,如是于此世界海十方无量诸世

jia yí qia ji? zhōng zhū yǒu xiū xíng pǔ xián han yuàn w?i huà yí qia zhū zh?ngshēng zhě wǒ zì jiànshēn xī w?i qí

界一切劫中,诸有修行普贤行愿,为化一切诸众 生者,我自见身,悉为其

母。

ěr shí shàn cái t?ng zǐ bái m? yē fū r?n yán dà shang d? cǐ xia tuō jīng jīn jī shí

尔时,善财童子白摩耶夫人言:大圣!得此解脱,经今几时?

dā yán shàn nán zǐ nǎi wǎng gǔ shì gu? bù kě sī yì fēi zuì h?u shēn pú sà sh?ntōng dào yǎn suǒ zhī ji?

答言:善男子!乃往古世,过不可思议非最后身菩萨神通道眼所知劫

shù ěr shí yǒu ji? míng jìngguāng shì jia míng xū mí d? suī yǒu zhū shān wǔ qù zá jū rán qí gu?

数,尔时,有劫名:净光,世界名:须弥德,虽有诸山五趣杂居,然其国

tǔ zh?ng bǎo suǒ ch?ng qīngjìngzhuāng yán wú zhū huì a yǒu qiān yì sì tiān xià yǒu yī sì tiān xià míng shī

土众宝所成,清净 庄 严,无诸秽恶。有千亿四天下,有一四天下,名师

zǐ chuáng yú zhōng yǒu bā shí yì wángch?ng yǒu yī wángch?ng míng zì zài chuáng yǒu zhuǎn lún wáng míng dà

子 幢 ,于中有八十亿王城,有一王城,名自在 幢 ,有转轮王,名:大

wēi d? bǐ wángch?ng běi yǒu yī dào chǎng míng mǎn yua guāngmíng qí dào chǎngsh?n míng yuē cí d?

威德,彼王城北,有一道场,名:满月光明,其道场神,名曰:慈德,

shí yǒu pú sà míng lí g?u chuáng zu? yú dào chǎng jiāngch?ngzhang ju? yǒu yī a m? míng jīn sa guāng

时有菩萨,名:离垢 幢 ,坐于道场,将 成 正觉,有一恶魔,名:金色光,

yǔ qí juàn shǔ wú liàngzh?ng jù zhì pú sà suǒ bǐ dà wēi d? zhuǎn lún shangwáng yǐ d? pú sà sh?ntōng zì zài

与其眷属无量 众俱,至菩萨所,彼大威德转轮圣王已得菩萨神通自在,

huà zu? bīngzh?ng qí shù bai duō w?i rào dào chǎng zhū m? huáng bù xī zì bēn sàn gù bǐ pú sà d? ch?ng

化作兵众,其数倍多,围绕道场,诸魔惶怖,悉自奔散,故彼菩萨得成

ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí shí dào chǎngsh?njiàn shì shì yǐ huān xǐ wú liàng biàn yú bǐ wáng ?r shēng zǐ

阿耨多罗三藐三菩提。时,道场神见是事已,欢喜无量,便于彼王而生子

xiǎng dǐng lǐ f? zú zu? shì yuàn yán cǐ zhuǎn lún wáng zài zài shēng chù nǎi zhì ch?ng f? yuàn wǒ cháng d?

想,顶礼佛足,作是愿言:此转轮王,在在生处,乃至成佛,愿我常得

yǔ qí w?i mǔ zu? shì yuàn yǐ yú cǐ dào chǎng fù c?ngg?ngyǎng shí nu? yú tuō f? shàn nán zǐ yú rǔ yì

与其为母。作是愿已,于此道场,复曾供养十那由他佛。善男子!于汝意

yún h? bǐ dào chǎngsh?n qǐ yì r?n hū wǒ shēn shì yě zhuǎn lún wáng zhě jīn shì zūn pí lú zhē nà shì wǒ

云何,彼道场神岂异人乎?我身是也。转轮王者,今世尊毗卢遮那是。我

c?ng yú bǐ fā yuàn yǐ lái cǐ f? shì zūn yú shí fāng chà yí qia zhū qù chù chù sh?ushēng zh?ng zhū shàn gēn

从于彼发愿已来,此佛世尊,于十方刹一切诸趣,处处受生、种诸善根、

xiū pú sà han jiào huà ch?ng jiù yí qia zh?ngshēng nǎi zhì shì xiàn zhù zuì h?u shēn niànniàn pǔ yú yí qia shì jia

修菩萨行、教化成就一切众 生,乃至示现住最后身,念念普于一切世界,

shì xiàn pú sà sh?ushēngsh?nbiàn cháng w?i wǒ zǐ wǒ cháng w?i mǔ shàn nán zǐ gu? qù xiàn zài shí fāng shì jia wú

示现菩萨受生神变,常为我子,我常为母。善男子!过去现在十方世界无

liàng zhū f? jiāngch?ng f? shí jiē yú qí zhōngfàng dà guāngmíng lái zhào wǒ shēn jí wǒ suǒ zhù gōngdiàn wū zhái

量诸佛将 成佛时,皆于脐中放大光明,来照我身及我所住宫殿、屋宅,

bǐ zuì h?u shēng wǒ xī w?i mǔ shàn nán zǐ wǒ w?i zhī cǐ pú sà dà yuàn zhì huàn xia tuō m?n rú zhū pú sà

彼最后生,我悉为母。善男子!我唯知此菩萨大愿智幻解脱门。如诸菩萨

m? hē sà jù dà bēi zàng jiào huà zh?ngshēngcháng wú yàn zú yǐ zì zài lì yī yī máo kǒng shì xiàn wú liàng zhū

摩诃萨具大悲藏,教化众 生 常无厌足,以自在力,一一毛孔示现无量诸

f? sh?nbiàn wǒ jīn yún h? n?ng zhī n?ngshuō bǐ gōng d? han shàn nán zǐ yú cǐ shì jia sān shí sān tiān yǒu

佛神变,我今云何能知、能说彼功德行?善男子!于此世界三十三天,有

wáng míng zhangniàn qí wáng yǒu nǚ míng tiān zhǔ guāng rǔ yì bǐ wan pú sà yún h? xu? pú sà han xiū

王,名:正念,其王有女名:天主光,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修

pú sà dào

菩萨道?

shí shàn cái t?ng zǐ jìngsh?u qí jiào t?u miàn zu? lǐ rào wú shù zā liàn mù zhānyǎng qua xíng ?r tuì

时,善财童子敬受其教,头面作礼,绕无数匝,恋慕瞻仰,却行而退。

suì wǎngtiāngōng jiàn bǐ tiān nǚ lǐ zú w?i rào h? zhǎngqián zhù b? yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā ā n?u

遂往天宫,见彼天女,礼足围绕,合掌前住。白言:圣者!我已先发阿耨

duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n shang zhě

多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者

shànn?ng y?u huì yuàn w?i wǒ shuō

善能诱诲,愿为我说。

tiān nǚ dā yán shàn nán zǐ wǒ d? pú sà xia tuō míng wú ài niànqīngjìngzhuāng yán shàn nán zǐ

天女答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无碍念清净 庄 严。善男子!

wǒ yǐ cǐ xia tuō lì yì niàn gu? qù yǒu zuì shang ji? míng qīnglián huā wǒ yú bǐ ji? zhōng g?ngyǎngh?ng h?

我以此解脱力,忆念过去有最胜劫,名:青莲华,我于彼劫中,供养恒河

shā shù zhū f? rú lái bǐ zhū rú lái c?ng chū chū jiā wǒ jiē zhānfang shǒu hù g?ngyǎng zào sēng qi? lán

沙数诸佛如来。彼诸如来,从初出家,我皆瞻奉,守护供养,造僧伽蓝,

yíng bàn shí wù y?u bǐ zhū f? c?ng w?i pú sà zhù mǔ tāi shí dàn shēng zhī shí xíng qī bù shí dà shī zǐ

营办什物。又,彼诸佛从为菩萨住母胎时,诞生之时,行七步时,大师子

hǒu shí zhù t?ng zǐ wai zài gōngzhōng shí xiàng pú tí shù ch?ngzhang ju? shí zhuǎnzhang fǎ lún xiàn f? sh?nbiàn jiào

吼时,住童子位在宫中时,向菩提树成 正觉时,转 正法轮现佛神变、教

huà tiáo fú zh?ngshēng zhī shí rú shì yí qia zhū suǒ zu? shì c?ng chū fā xīn nǎi zhì fǎ jìn wǒ jiē míng yì

化调伏众 生之时,如是一切诸所作事,从初发心,乃至法尽,我皆明忆,

wú yǒu yí yú chángxiàn zài qián niàn chí bù wàng y?u yì gu? qù ji? míng shàn dì wǒ yú bǐ g?ngyǎng

无有遗余,常现在前,念持不忘。又,忆过去劫,名:善地,我于彼供养

shí h?ng h? shā shù zhū f? rú lái y?u gu? qù ji? míng w?i miào d? wǒ yú bǐ g?ngyǎng yī f? shì jia wēi ch?n

十恒河沙数诸佛如来;又过去劫,名为:妙德,我于彼供养一佛世界微尘

shù zhū f? rú lái y?u ji? míng wú suǒ d? wǒ yú bǐ g?ngyǎng bā shí sì yì bǎi qiān nu? yú tuō zhū f? rú lái

数诸佛如来;又劫名:无所得,我于彼供养八十四亿百千那由他诸佛如来;

y?u ji? míng shànguāng wǒ yú bǐ g?ngyǎng yán fú tí wēi ch?n shù zhū f? rú lái y?u ji? míng wú liàngguāng wǒ

又劫名:善光,我于彼供养阎浮提微尘数诸佛如来;又劫名:无量 光,我

yú bǐ g?ngyǎng ar shí h?ng h? shā shù zhū f? rú lái y?u ji? míng zuì shang d? wǒ yú bǐ g?ngyǎng yī h?ng h? shā

于彼供养二十恒河沙数诸佛如来;又劫名:最胜德,我于彼供养一恒河沙

shù zhū f? rú lái y?u ji? míng shàn bēi wǒ yú bǐ g?ngyǎng bā shí h?ng h? shā shù zhū f? rú lái y?u ji? míng

数诸佛如来;又劫名:善悲,我于彼供养八十恒河沙数诸佛如来;又劫名:

shang y?u wǒ yú bǐ g?ngyǎng liù shí h?ng h? shā shù zhū f? rú lái y?u ji? míng miào yua wǒ yú bǐ g?ngyǎng qī

胜游,我于彼供养六十恒河沙数诸佛如来;又劫名:妙月,我于彼供养七

shí h?ng h? shā shù zhū f? rú lái

十恒河沙数诸佛如来。

shàn nán zǐ rú shì yì niành?ng h? shā ji? wǒ cháng bù shě zhū f? rú lái yìngzhangděng ju? c?ng bǐ yí qia

善男子!如是忆念恒河沙劫,我常不舍诸佛如来应正等觉,从彼一切

zhū rú lái suǒ w?n cǐ wú ài niànqīngjìngzhuāng yán pú sà jiě tuō sh?u chí xiū xíng h?ng bù wàng shī rú shì

诸如来所,闻此无碍念清净 庄 严菩萨解脱,受持修行,恒不忘失。如是,

xiān ji? suǒ yǒu rú lái c?ng chū pú sà nǎi zhì fǎ jìn yí qia suǒ zu? wǒ yǐ jìng yán xia tuō zhī lì jiē

先劫所有如来,从初菩萨,乃至法尽,一切所作,我以净严解脱之力,皆

suí yì niàn míngliǎoxiànqián chí ?r shùn han c?ng wú xia fai shàn nán zǐ wǒ w?i zhī cǐ wú ài niànqīngjìng

随忆念,明了现前,持而顺行,曾无懈废。善男子!我唯知此无碍念清净

xia tuō rú zhū pú sà m? hē sà chū shēng sǐ ya lǎng rán míng cha yǒng lí chī míng wai cháng hūn mai xīn wú zhū

解脱。如诸菩萨摩诃萨出生死夜朗然明彻,永离痴冥,未尝惛寐,心无诸

gài shēnxíngqīng ān yú zhū fǎ xìngqīngjìngjiàoliǎo ch?ng jiù shí lì kāi wù qún shēng ?r wǒ yún h? n?ng zhī

盖,身行轻安,于诸法性清净觉了,成就十力,开悟群生,而我云何能知、

n?ngshuō bǐ gōng d? han shàn nán zǐ jiā pí lu? ch?ng yǒu t?ng zǐ shī míng yuē biàn yǒu rǔ yì bǐ wan

能说彼功德行?善男子!迦毗罗城,有童子师,名曰:遍友,汝诣彼问:

pú sà yún h? xu? pú sà han xiū pú sà dào

菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái t?ng zǐ yǐ w?n fǎ gù huān xǐ yǒng yua bù sī yì shàn gēn zì rán zēngguǎng dǐng lǐ qí zú

时,善财童子以闻法故,欢喜踊跃,不思议善根自然增广,顶礼其足,

rào wú shù zā cí tuì ?r qù c?ngtiāngōng xià jiànxiàng bǐ ch?ng zhì biàn yǒu suǒ lǐ zú w?i rào h? zhǎng

绕无数匝,辞退而去。从天宫下,渐向彼城,至遍友所,礼足围绕,合掌

gōngjìng yú yí miàn lì b? yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r wai zhī

恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知

pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n shang zhě shànn?ng y?u huì yuàn w?i wǒ shuō

菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说。

biàn yǒu dā yán shàn nán zǐ cǐ yǒu t?ng zǐ míng shàn zhī zh?ng yì xu? pú sà zì zhì rǔ kě wan

遍友答言:善男子!此有童子,名:善知众艺,学菩萨字智。汝可问

zhī dāng w?i rǔ shuō

之,当为汝说。

ěr shí shàn cái jí zhì qí suǒ t?u dǐng lǐ jìng yú yí miàn lì b? yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā

尔时,善财即至其所,头顶礼敬,于一面立,白言:圣者!我已先发

ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n

阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻

shang zhě shànn?ng y?u huì yuàn w?i wǒ shuō

圣者善能诱诲,愿为我说。

shí bǐ t?ng zǐ gào shàn cái yán shàn nán zǐ wǒ d? pú sà xia tuō míng shàn zhī zh?ng yì wǒ h?ng

时,彼童子告善财言:善男子!我得菩萨解脱,名:善知众艺,我恒

chàng chí cǐ zhī zì mǔ chàng ā zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng yǐ pú sà wēi lì rù wú chā bi? jìng

唱持此之字母。唱阿字时,入般若波罗蜜门,名:以菩萨威力入无差别境

jia chàng duō zì shí rù bā rě bō lu? mì m?n míng wú biān chā bi? m?n chàng bō zì shí rù bō rě bō

界;唱多字时,入般若波罗蜜门,名:无边差别门;唱波字时,入般若波

lu? mì m?n míng pǔ zhào fǎ jia chàng zhě zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng pǔ lún duàn chā bi?

罗蜜门,名:普照法界;唱者字时,入般若波罗蜜门,名:普轮断差别;

chàng nà zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng d? wú yī wú shàng chàng lu? zì shí rù bō rě bō lu? mì

唱那字时,入般若波罗蜜门,名:得无依无上;唱逻字时,入般若波罗蜜

m?n míng lí yī zhǐ wú g?u chàng yu? zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng bù tuì zhuǎnfāngbiàn chàng

门,名:离依止无垢;唱柂字时,入般若波罗蜜门,名:不退转方便;唱

p? zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng jīn gāngchǎng chàng tú zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng

婆字时,入般若波罗蜜门,名:金刚场;唱荼字时,入般若波罗蜜门,名

yuē pǔ lún chàng shā zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng w?i hǎi zàng chàng fù zì shí rù bō rě

曰:普轮;唱沙字时,入般若波罗蜜门,名为:海藏;唱缚字时,入般若

bō lu? mì m?n míng pǔ shēng ān zhù chàng duō zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng yuán mǎn guāng chàng

波罗蜜门,名:普生安住;唱哆字时,入般若波罗蜜门,名:圆满光;唱

yě zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng chā bi? jī jù chàng sa zhà zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n

也字时,入般若波罗蜜门,名:差别积聚;唱瑟吒字时,入般若波罗蜜门,

míng pǔ guāngmíng xī fán nǎo chàng jiā zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng wú chà bi? yún chàng suō zì

名:普光明息烦恼;唱迦字时,入般若波罗蜜门,名:无差别云;唱娑字

shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng jiàng zhù dà yǔ chàng yāo zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng

时,入般若波罗蜜门,名:降霔大雨;唱么字时,入般若波罗蜜门,名:

dà liú tuān jī zh?ngfēng qí zhì chàng qi? zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng pǔ ān lì chàng tuō zì shí

大流湍激众峰齐峙;唱伽字时,入般若波罗蜜门,名:普安立;唱他字时,

rù bō rě bō lu? mì m?n míng zhēn rú píngděngzàng chàng sha zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng rù

入般若波罗蜜门,名:真如平等藏;唱社字时,入般若波罗蜜门,名:入

shì jiān hǎi qīngjìng chàng suǒ zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng niàn yí qia f? zhuāng yán chàng tu? zì

世间海清净;唱锁字时,入般若波罗蜜门,名:念一切佛 庄 严;唱柂字

shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng guān chá jiǎn z? yí qia fǎ jù chàng shē zì shí rù bō rě bō lu? mì

时,入般若波罗蜜门,名:观察拣择一切法聚;唱奢字时,入般若波罗蜜

m?n míng suí shùn yí qia f? jiào lún guāngmíng chàng qiē zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng xiū yīn dì

门,名:随顺一切佛教轮光明;唱佉字时,入般若波罗蜜门,名:修因地

zhì huì zàng chàng chā zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng xī zhū ya hǎi zàng chàng suō duō zì shí rù

智慧藏;唱叉字时,入般若波罗蜜门,名:息诸业海藏;唱娑多字时,入

bō rě bō lu? mì m?n míng juān zhū hu? zhàng kāi jìngguāngmíng chàngrǎng zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng

般若波罗蜜门,名:蠲诸惑障开净光明;唱壤字时,入般若波罗蜜门,名:

zu? shì jiān zhì huì m?n chàng h? luǒ duō zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng shēng sǐ jìng jia zhì huì lún

作世间智慧门;唱曷攞多字时,入般若波罗蜜门,名:生死境界智慧轮;

chàng p? zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng yí qia zhì gōngdiànyuán mǎn zhuāng yán chàng chē zì shí rù

唱婆字时,入般若波罗蜜门,名:一切智宫殿圆满 庄 严;唱车字时,入

bō rě bō lu? mì m?n míng xiū xíngfāngbiànzàng ga bi? yuán mǎn chàng suō yāo zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n

般若波罗蜜门,名:修行方便藏各别圆满;唱娑么字时,入般若波罗蜜门,

míng suí shí fāngxiànjiàn zhū f? chàng hě pǒ zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng guān chá yí qia wú yuán

名:随十方现见诸佛;唱诃婆字时,入般若波罗蜜门,名:观察一切无缘

zh?ngshēngfāngbiàn sha sh?ulìng chū shēng wú ài lì chàng cu? zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng xiū xíng qù

众 生方便摄受令出生无碍力;唱縒字时,入般若波罗蜜门,名:修行趣

rù yí qia gōng d? hǎi chàng qi? zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng chí yí qia fǎ yún jiān gù hǎi zàng

入一切功德海;唱伽字时,入般若波罗蜜门,名:持一切法云坚固海藏;

chàng zhà zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng suí yuàn pǔ jiàn shí fāng zhū f? chàng ná zì shí rù bō rě

唱吒字时,入般若波罗蜜门,名:随愿普见十方诸佛;唱拏字时,入般若

bō lu? mì m?n míng guān chá zì lún yǒu wú jìn zhū yì zì chàng suō pō zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n

波罗蜜门,名:观察字轮有无尽诸亿字;唱娑颇字时,入般若波罗蜜门,

míng huà zh?ngshēng jiū jìng chù chàng suō jiā zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng guǎng dà zàng wú ài biàn

名:化众 生究竟处;唱娑迦字时,入般若波罗蜜门,名:广大藏无碍辩

guāngmíng lún biànzhào chàng yě suō zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng xuānshuō yí qia f? fǎ jìng jia chàng

光明轮遍照;唱也娑字时,入般若波罗蜜门,名:宣说一切佛法境界;唱

shì zhě zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng yú yí qia zh?ngshēng jia fǎ l?i biàn hǒu chàng chà zì shí rù

室者字时,入般若波罗蜜门,名:于一切众 生界法雷遍吼;唱侘字时,入

bō rě bō lu? mì m?n míng yǐ wú wǒ fǎ kāi xiǎozh?ngshēng chàng tu? zì shí rù bō rě bō lu? mì m?n míng

般若波罗蜜门,名:以无我法开晓众 生;唱陀字时,入般若波罗蜜门,名:

yí qia fǎ lún chā bi? zàng shàn nán zǐ wǒ chàng rú shì zì mǔ shí cǐ sì shí ar bō rě bō lu? mì m?n w?i shǒu

一切法轮差别藏。善男子!我唱如是字母时,此四十二般若波罗蜜门为首,

rù wú liàng wú shù bō rě bō lu? mì m?n

入无量无数般若波罗蜜门。

shàn nán zǐ wǒ w?i zhī cǐ shàn zhī zh?ng yì pú sà xia tuō rú zhū pú sà m? hē sà n?ng yú yí qia shì chū

善男子!我唯知此善知众艺菩萨解脱。如诸菩萨摩诃萨能于一切世出

shì jiānshànqiǎo zhī fǎ yǐ zhì tōng dá dào yú bǐ àn shū fāng yì yì xiánzōng wú yí w?n zì suàn shù yùn

世间善巧之法,以智通达到于彼岸,殊方异艺咸综无遗,文字、算数,蕴

qí shēn jiě yī fāng zh?u shù shànliáozh?ngbìng yǒu zhū zh?ngshēng guǐ mai suǒ chí yuànzēngzh?u zǔ a xīngbiàn

其深解,医方、咒术,善疗众病,有诸众 生鬼魅所持,怨憎咒诅,恶星变

guài sǐ shī bēn zhú diānxián l?i sh?uzhǒngzhǒng zhū jí xiánn?ng jiù zhī shǐ d? quán yù y?u shàn bi? zhī jīn

怪,死尸奔逐,癫痫、羸瘦种 种诸疾,咸能救之,使得痊愈;又善别知金、

yù zhū bai shān hú liú lí m? ní chē qú jī sà lu? děng yíqia bǎo zàng chū shēng zhī chù pǐn

玉、珠、贝、珊瑚、琉璃、摩尼、砗磲、鸡萨罗等一切宝藏出生之处,品

lai bù t?ng jià zhí duō shǎo cūn yíng xiāng yì dà xiǎo dū ch?ng gōngdiàn yuànyuán yán quán sǒu z?

类不同,价值多少;村营、乡邑、大小都城、宫殿、苑园、岩泉、薮泽,

fán shì yī qiē r?n zh?ng suǒ jū pú sà xiánn?ng suí fāng sha hù y?u shànguān chá tiān w?n dì lǐ r?n xiàng jí xiōng

凡是一切人众所居,菩萨咸能随方摄护;又善观察天文、地理、人相吉凶、

niǎosh?u yīn shēng yún xiá qì h?u nián yù fēngjiǎn gu? tǔ ān wēi rú shì shì jiān suǒ yǒu jì yì m? bù gāi

鸟兽音声、云霞气候、年谷丰俭、国土安危,如是世间所有技艺,莫不该

liàn jìn qí yuán běn y?u n?ng fēn bi? chū shì zhī fǎ zhangmíngbiàn yì guān chá tǐ xiāng suí shùn xiū xíng zhì

练,尽其源本;又能分别出世之法,正名辨义,观察体相,随顺修行,智

rù qí zhōng wú yí wú ài wú yú àn wú wán dùn wú yōu nǎo wú ch?n m?i wú bù xiànzhang ?r

入其中,无疑、无碍、无愚暗、无顽钝、无忧恼、无沉没、无不现证,而

wǒ yún h? n?ng zhī n?ngshuō bǐ gōng d? háng shàn nán zǐ cǐ m? ji? tí gu? yǒu yī jù lu? bǐ zhōng yǒu ch?ng

我云何能知、能说彼功德行?善男子!此摩竭提国有一聚落,彼中有城,

míng p? dá nà yǒu yōu p? yí hào yuē xiánshang rǔ yì bǐ wan pú sà yún h? xu? pú sà han xiū

名:婆呾那,有优婆夷,号曰:贤胜,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修

pú sà dào

菩萨道?

shí shàn cái t?ng zǐ t?u miànjìng lǐ zhī yì zhī zú rào wú shù zā liànyǎng cí qù xiàng jù lu? ch?ng

时,善财童子头面敬礼知艺之足,绕无数匝,恋仰辞去。向聚落城,

zhì xiánshang suǒ lǐ zú w?i rǎo h? zhǎnggōngjìng yú yímiàn lì b? yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā ā n?u

至贤胜所,礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨

duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n shang zhě

多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者

shànn?ng y?u huǐ yuàn w?i wǒ shuō

善能诱诲,愿为我说。

xiánshang dá yán shàn nán zǐ wǒ d? pú sà xia tuō míng wú yī chù dào chǎng jì zì kāi jiě fù

贤胜答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无依处道场,既自开解,复

w?i r?n shuō y?u d? wú jìn sān mai fēi bǐ sān mai fǎ yǒu jìn wú jìn yǐ n?ng chū shēng yí qia zhì xìng yǎn wú

为人说。又得无尽三昧,非彼三昧法有尽、无尽,以能出生一切智性眼无

jìn gù y?u n?ng chū shēng yí qia zhì xìng ěr wú jìn gù y?u n?ng chū shēng yí qia zhì xìng bí wú jìn gù y?u n?ng chū

尽故,又能出生一切智性耳无尽故,又能出生一切智性鼻无尽故,又能出

shēng yí qia zhì xìng sh? wú jìn gù y?u n?ng chū shēng yí qia zhì xìngshēn wú jìn gù y?u n?ng chū shēng yí qia zhì xìng yì

生一切智性舌无尽故,又能出生一切智性身无尽故,又能出生一切智性意

wú jìn gù y?u n?ng chū shēng yí qia zhì xìnggōng d? bō tāo wú jìn gù y?u n?ng chū shēng yí qia zhì xìng zhì huì guāngmíng

无尽故,又能出生一切智性功德波涛无尽故,又能出生一切智性智慧光明

wú jìn gù y?u n?ng chū shēng yí qia zhì xìng sù jí sh?ntōng wú jìn gù shàn nán zǐ wǒ w?i zhī cǐ wú yī chù dào

无尽故,又能出生一切智性速疾神通无尽故,善男子!我唯知此无依处道

chǎng xia tuō rú zhū pú sà m? hē sà yí qia wú zhu?gōng d? han ?r wǒ yún h? jìn n?ng zhī shuō shàn nán zǐ

场解脱。如诸菩萨摩诃萨一切无著功德行,而我云何尽能知说?善男子!

nán fāng yǒu ch?ng míng w?i w? tián bǐ yǒu zhǎng zhě míng jiān gù xia tuō rǔ kě wǎng wan pú sà yún h?

南方有城,名为:沃田,彼有长者,名:坚固解脱,汝可往问:菩萨云何

xu? pú sà han xiū pú sà dào

学菩萨行?修菩萨道?

ěr shí shàn cái lǐ xiánshang zú rào wú shù zā liàn mù zhānyǎng cí tuì nán xíng dào yú bǐ ch?ng

尔时,善财礼贤胜足,绕无数匝,恋慕瞻仰,辞退南行。到于彼城,

yì zhǎng zhě suǒ lǐ zú w?i rào h? zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì bō yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā ā n?u

诣长者所,礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨

duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n shang zhě

多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者

shànn?ng y?u huì yuàn w?i wǒ shuō

善能诱诲,愿为我说。

zhǎng zhě dā yán shàn nán zǐ wǒ d? pú sà xia tuō míng wú zhu?niànqīngjìngzhuāng yán wǒ zì d? shì

长者答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无著念清净 庄 严。我自得是

xia tuō yǐ lái yú shí fāng f? suǒ qín qiú zhang fǎ wú yǒu xiū xī shàn nán zǐ wǒ w?i zhī cǐ wú zhu?niànjìng

解脱已来,于十方佛所勤求正法,无有休息。善男子!我唯知此无著念净

zhuāng yán xia tuō rú zhū pú sà m? hē sà hu? wú suǒ wai dà shī zǐ hǒu ān zhù guǎng dà fú zhì zhī jù ?r wǒ

庄 严解脱。如诸菩萨摩诃萨获无所畏大师子吼,安住广大福智之聚,而我

yún h? n?ng zhī n?ngshuō bǐ gōng d? han shàn nán zǐ jí cǐ ch?ngzhōng yǒu yī zhǎng zhě míng w?i miào yua

云何能知、能说彼功德行?善男子!即此城 中,有一长者,名为:妙月,

qí zhǎng zhě zhái cháng yǒu guāngmíng rǔ yì bǐ wan pú sà yún h? xu? pú sà han xiū pú sà dào

其长者宅,常有光明,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái t?ng zǐ lǐ jiān gù zú rào wú shù zā cí tuì ?r xíng xiàngmiào yua suǒ lǐ zú w?i rào

时,善财童子礼坚固足,绕无数匝,辞退而行。向妙月所,礼足围绕,

h? zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì b? yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r

合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心。而

wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n shang zhě shànn?ng y?u huì yuàn w?i wǒ shuō

未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说。

miào yua dā yán shàn nán zǐ wǒ d? pú sà xia tuō míng jìng zhì guāngmíng shàn nán zǐ wǒ w?i zhī

妙月答言:善男子!我得菩萨解脱,名:净智光明。善男子!我唯知

cǐ zhì guāng xia tuō rú zhū pú sà m? hē sà zhang d? wú liàng xia tuō fǎ m?n ?r wǒ yún h? n?ng zhī n?ngshuō bǐ

此智光解脱。如诸菩萨摩诃萨证得无量解脱法门,而我云何能知、能说彼

gōng d? han shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu ch?ngmíng chū shēng bǐ yǒu zhǎng zhě míng wú shang jūn

功德行?善男子!于此南方,有城名:出生,彼有长者,名:无胜军,

rǔ yì bǐ wan pú sà yún h? xu? pú sà han xiū pú sà dào

汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shì shí shàn cái lǐ miào yua zú rào wú shù zā liànyǎng cí qù jiànxiàng bǐ ch?ng zhì zhǎng zhě suǒ

是时,善财礼妙月足,绕无数匝,恋仰辞去。渐向彼城,至长者所,

lǐ zú w?i rào h? zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì b? yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān

礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三

pú tí xīn ?r wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n shang zhě shànn?ng y?u huì

菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,

yuàn w?i wǒ shuō

愿为我说。

zhǎng zhě dā yán shàn nán zǐ wǒ d? pú sà xia tuō míng wú jìn xiàng wǒ yǐ zhang cǐ pú sà jiě tuō

长者答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无尽相,我以证此菩萨解脱,

jiàn wú liàng f? d? wú jìn zàng shàn nán zǐ wǒ w?i zhī cǐ wú jìn xiàng xia tuō rú zhū pú sà m? hē sà d? wú

见无量佛得无尽藏。善男子!我唯知此无尽相解脱。如诸菩萨摩诃萨得无

xiàn zhì wú ài biàn cái ?r wǒ yún h? n?ng zhī n?ngshuō bǐ gōng d? han shàn nán zǐ yú cǐ ch?ng nán yǒu

限智、无碍辩才,而我云何能知、能说彼功德行?善男子!于此城南,有

yī jù lu? míng zhī w?i fǎ bǐ jù lu? zhōng yǒu p? lu? m?n míng zuì jì jìng rǔ yì bǐ wan pú

一聚落,名之为:法,彼聚落中,有婆罗门,名:最寂静,汝诣彼问:菩

9

sà yún h? xu? pú sà han xiū pú sà dào

萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái t?ng zǐ lǐ wú shang jūn zú rǎo wú shù zā liànyǎng cí qù jiàn cì nán xíng yì bǐ jù

时,善财童子礼无胜军足,绕无数匝,恋仰辞去。渐次南行,诣彼聚

lu? jiàn zuì jì jìng lǐ zú w?i rào h? zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì bái yán shang zhě wǒ yǐ xiān fā

落,见最寂静,礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发

ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào wǒ w?n

阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻

shang zhě shànn?ng y?u huì yuàn w?i wǒ shuō

圣者善能诱诲,愿为我说。

p? lu? m?n dā yán shàn nán zǐ wǒ d? pú sà xia tuō míng chengyuàn yǔ gu? qù xiàn zài wai

婆罗门答言:善男子!我得菩萨解脱,名:诚愿语;过去、现在、未

lái pú sà yǐ shì yǔ gù nǎi zhì yú ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí wú yǒu tuì zhuǎn wú yǐ tuì wú

来菩萨,以是语故,乃至于阿耨多罗三藐三菩提。无有退转,无已退、无

xiàn tuì wú dāng tuì shàn nán zǐ wǒ yǐ zhù yú chengyuàn yǔ gù suí yì suǒ zu? m? bù ch?ng mǎn shàn nán

现退、无当退。善男子!我以住于诚愿语故,随意所作,莫不成满。善男

zǐ wǒ w?i zhī cǐ cheng yǔ xia tuō rú zhū pú sà m? hē sà yǔ chengyuàn yǔ xíng zhǐ wú w?i yán bì yǐ cheng

子!我唯知此诚语解脱。如诸菩萨摩诃萨与诚愿语行止无违,言必以诚,

wai c?ng xū wàng wú liànggōng d? yīn zhī chū shēng ?r wǒ yún h? n?ng zhī n?ngshuō shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng

未曾虚妄,无量功德因之出生,而我云何能知、能说?善男子!于此南方,

yǒu ch?ngmíng miào yì huā m?n bǐ yǒu t?ng zǐ míng yuē d? shēng fù yǒu t?ng nǚ míng w?i yǒu d? rǔ

有城名:妙意华门,彼有童子,名曰:德生,复有童女,名为:有德,汝

yì bǐ wan pú sà yún h? xu? pú sà han xiū pú sà dào

诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái t?ng zǐ yú fǎ zūn zh?ng lǐ p? lu? m?n zú rào wú shù zā liànyǎng ?r qù

时,善财童子于法尊重,礼婆罗门足,绕无数匝,恋仰而去。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

业障消除感应

中国历代感应故事

专修百佛名号的感应

业力感应

三时系念感应