华严经快念网

《大方广佛华严经注音》77

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》77

rù fǎ jia pǐn dì sün shí jiǔ zh? shí bü

入法界品第三十九之十八

tr shí shàn cái t?ng zǐ jiàn cì nán xíng zhì miào yì huü m?n ch?ng jiàn d? shyngt?ng zǐ yǒu d? t?ng nǚ

尔时,善财童子渐次南行,至妙意华门城,见德生童子、有德童女,

dǐng lǐ qí zú y?u rào bì yǐ yú qián h? zhǎng ?r zu? shì yán shang zht wǒ yǐ xiün fü ü n?u duō lu? sün miǎo

顶礼其足,右绕毕已,于前合掌而作是言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐

sün pú tí x?n ?r wai zh? pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào w?i yuàn cí üi w?i wǒ xuün

三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?唯愿慈哀,为我宣

shuō

说。

shí t?ng zǐ t?ng nǚ gào shàn cái yán shàn nán zǐ wǒ dtngzhang d? pú sà xia tuō míng w?i huàn

时,童子、童女,告善财言:善男子!我等证得菩萨解脱,名为:幻

zhù d? cǐ xia tuō gù jiàn yí qia shì jia jiy huàn zhù y?n yuán suǒ shyng gù yí qia zh?ngshyng jiy huàn zhù ya

住。得此解脱故,见一切世界皆幻住,因缘所生故,一切众 生皆幻住;业

fán nǎo suǒ qǐ gù yí qia shì jiün jiy huàn zhù wú míng yǒu ài dtngzhǎnzhuǎnyuánshyng gù yí qia fǎ jiy huàn zhù

烦恼所起故,一切世间皆幻住;无明、有爱等展转缘生故,一切法皆幻住;

wǒ jiàndtngzhǒngzhǒnghuànyuán suǒ shyng gù yí qia sün shì jiy huàn zhù wǒ jiàndtngdiün dǎo zhì suǒ shyng gù yí qia

我见等种 种幻缘所生故,一切三世皆幻住;我见等颠倒智所生故,一切

zh?ngshyngshyng mia shyng lǎo bìng sǐ yōu byi kǔ nǎo jiy huàn zhù xū wàng fyn bi? suǒ shyng gù yí qia gu?

众 生 生灭、生老、病死、忧悲、苦恼皆幻住;虚妄分别所生故,一切国

tǔ jiy huàn zhù xiǎng dǎo x?n dǎo jiàn dǎo wú míng suǒ xiàn gù yí qia shyng w?n pì zh? f? jiy huàn zhù zhì

土皆幻住;想倒、心倒、见倒,无明所现故,一切声闻辟支佛皆幻住;智

duàn fyn bi? suǒ ch?ng gù yí qia pú sà jiy huàn zhù n?ng zì tiáo fú jiào huà zh?ngshyng zhū han yuàn fǎ zh? suǒ ch?ng

断分别所成故,一切菩萨皆幻住;能自调伏、教化众 生诸行愿法之所成

gù yí qia pú sà zh?ng huì biàn huà tiáo fú zhū suǒ sh? w?i jiy huàn zhù yuàn zhì huàn suǒ ch?ng gù shàn nán

故,一切菩萨众会、变化、调伏、诸所施为皆幻住,愿智幻所成故。善男

zǐ huànjìng zì xìng bù kt s? yì shàn nán zǐ wǒ dtng ar r?n dàn n?ng zh? cǐ huàn zhù xia tuō rú zhū pú

子!幻境自性不可思议。善男子!我等二人,但能知此幻住解脱。如诸菩

sà m? hy sà shàn rù wú biün zhū shì huànwǎng bǐ gōng d? han wǒ dtng yún h? n?ng zh? n?ngshuō

萨摩诃萨善入无边诸事幻网,彼功德行,我等云何能知、能说?

shí t?ng zǐ t?ng nǚ shuō zì xia tuō yǐ yǐ bù s? yì zhū shàn gyn lì lìngshàn cái shyn r?u ruǎnguüng z?

时,童子、童女说自解脱已,以不思议诸善根力,令善财身柔软光泽,

?r gào zh? yán shàn nán zǐ yú cǐ nán füng yǒu gu? míng hǎi àn yǒu yuán míng dà zhuüng yán qí

而告之言:善男子!于此南方,有国,名:海岸,有园,名:大 庄 严,其

zhōng yǒu y? guǎng dà l?u g? míng pí lú zhy nà zhuüng yán zàng c?ng pú sà shàn gyn guǒ bào shyng c?ng pú sà niàn

中有一广大楼阁,名:毗卢遮那 庄 严藏,从菩萨善根果报生,从菩萨念

lì yuàn lì zì zài lì sh?ntōng lì shyng c?ng pú sà shànqiǎofüngbiànshyng c?ng pú sà fú d? zhì huì shyng

力、愿力、自在力、神通力生,从菩萨善巧方便生,从菩萨福德智慧生。

shàn nán zǐ zhù bù s? yì xia tuō pú sà yǐ dà byi x?n w?i zhū zh?ngshyngxiàn rú shì jìng jia jí rú shì zhuüng

善男子!住不思议解脱菩萨,以大悲心,为诸众 生现如是境界,集如是 庄

yán mí la pú sà m? hy sà ün chǔ qí zhōng w?i yù sha sh?u btn suǒ shyng chù fù mǔ juàn shǔ jí zhū r?n mín

严。弥勒菩萨摩诃萨安处其中,为欲摄受本所生处父母、眷属、及诸人民,

lìngch?ng shú gù y?u yù lìng bǐ t?ngsh?ushyng t?ng xiū xíngzh?ngshyng yú dà changzhōng d? jiün gù gù y?u yù lìng

令成熟故;又欲令彼同受生、同修行众 生,于大乘 中得坚固故;又欲令

bǐ yí qia zh?ngshyng suí zhù dì suí shàn gyn jiy ch?ng jiù gù y?u yù w?i rǔ xiǎn shì pú sà xia tuō m?n gù xiǎn

彼一切众 生,随住地、随善根皆成就故;又欲为汝显示菩萨解脱门故;显

shì pú sà biàn yí qia chù sh?ushyng zì zài gù xiǎn shì pú sà yǐ zhǒngzhǒngshyn pǔ xiàn yí qia zh?ngshyng zh? qián

示菩萨遍一切处受生自在故;显示菩萨以种 种身,普现一切众 生之前,

chángjiào huà gù xiǎn shì pú sà yǐ dà byi lì pǔ sha yí qia shì jiün z? cái ?r bù yàn gù xiǎn shì pú sà jù

常教化故;显示菩萨以大悲力,普摄一切世间资财而不厌故;显示菩萨具

xiū zhū han zh? yí qia han lí zhū xiàng gù xiǎn shì pú sà chù chù sh?ushyng liǎo yí qia shyng jiy wú xiàng gù

修诸行,知一切行离诸相故;显示菩萨处处受生,了一切生皆无相故。

rǔ yì bǐ wan pú sà yún h? háng pú sà han yún h? xiū pú sà dào yún h? xu? pú sà jia yún h? jìng pú

汝诣彼问:菩萨云何行菩萨行?云何修菩萨道?云何学菩萨戒?云何净菩

sà x?n yún h? fü pú sà yuàn yún h? jí pú sà zhù dào jù yún h? rù pú sà suǒ zhù dì yún h? mǎn

萨心?云何发菩萨愿?云何集菩萨助道具?云何入菩萨所住地?云何满

pú sà bō lu? mì yún h? hu? pú sà wú shyng rtn yún h? jù pú sà gōng d? fǎ yún h? shì pú sà shàn zh?

菩萨波罗蜜?云何获菩萨无生忍?云何具菩萨功德法?云何事菩萨善知

shí h? yǐ gù shàn nán zǐ bǐ pú sà m? hy sà tōng dá yí qia pú sà han liǎo zh? yí qia zh?ngshyng x?n

识?何以故?善男子!彼菩萨摩诃萨通达一切菩萨行,了知一切众 生心,

chángxiàn qí qián jiào huà tiáo fú bǐ pú sà yǐ mǎn yí qia bō lu? mì yǐ zhù yí qia pú sà dì yǐ zhang yí

常现其前,教化调伏。彼菩萨已满一切波罗蜜,已住一切菩萨地,已证一

qia pú sà rtn yǐ rù yí qia pú sà wai yǐ mtngsh?u yǔ jù zú jì yǐ y?u yí qia pú sà jìng yǐ d? yí

切菩萨忍,已入一切菩萨位,已蒙授与具足记,已游一切菩萨境,已得一

qia f? sh?n lì yǐ mtng yí qia rú lái yǐ yí qia zhì gün lù fǎ shuǐ ?r guàn qí dǐng

切佛神力,已蒙一切如来,以一切智甘露法水而灌其顶。

shàn nán zǐ bǐ shàn zh? shí n?ng rùn z? rǔ zhū shàn gyn n?ngzyngzhǎng rǔ pú tí x?n n?ngjiün rǔ zhì n?ng

善男子!彼善知识能润泽汝诸善根,能增长汝菩提心,能坚汝志,能

yì rǔ shàn n?ngzhǎng rǔ pú sà gyn n?ng shì rǔ wú ài fǎ n?nglìng rǔ rù pǔ xián dì n?ng w?i rǔ shuō pú sà

益汝善,能长汝菩萨根,能示汝无碍法,能令汝入普贤地,能为汝说菩萨

yuàn n?ng w?i rǔ shuō pǔ xián han n?ng w?i rǔ shuō yí qia pú sà han yuàn suǒ ch?nggōng d? shàn nán zǐ rǔ bù yìng

愿,能为汝说普贤行,能为汝说一切菩萨行愿所成功德。善男子!汝不应

xiū y? shàn zhào y? fǎ han yì han fü y? yuàn d? y? jì zhù y? rtn shyng jiū jìngxiǎng bù yìng yǐ

修一善、照一法、行一行、发一愿、得一记、住一忍,生究竟想;不应以

xiànliàng x?n xíng yú liù dù zhù yú shí dì jìng f? gu? tǔ shì shàn zh? shí h? yǐ gù shàn nán zǐ pú

限量心行于六度,住于十地,净佛国土,事善知识。何以故?善男子!菩

sà m? hy sà yìngzh?ng wú liàng zhū shàn gyn yìng jí wú liàng pú tí jù yìng xiū wú liàng pú tí y?n yìng xu? wú

萨摩诃萨应种无量诸善根,应集无量菩提具,应修无量菩提因,应学无

liàngqiǎo huí xiàng yìng huà wú liàngzh?ngshyng jia yìng zh? wú liàngzh?ngshyng x?n yìng zh? wú liàngzh?ngshyng gyn yìng

量巧回向,应化无量 众 生界,应知无量 众 生心,应知无量 众 生根,应

shí wú liàngzh?ngshyng xia yìngguün wú liàngzh?ngshyng han yìngtiáo fú wú liàngzh?ngshyng yìngduàn wú liàng fán nǎo

识无量 众 生解,应观无量 众 生行,应调伏无量 众 生,应断无量烦恼,

yìngjìng wú liàng ya xí yìng mia wú liàng xi? jiàn yìng chú wú liàng zá rǎn x?n yìng fü wú liàngq?ngjìng x?n yìng

应净无量业习,应灭无量邪见,应除无量杂染心,应发无量清净心,应

bá wú liàng kǔ dú jiàn yìng h? wú liàng ài yù hǎi yìng p? wú liàng wú míng àn yìng cu? wú liàng wǒ màn shün

拔无量苦毒箭,应涸无量爱欲海,应破无量无明暗,应摧无量我慢山,

yìngduàn wú liàngshyng sǐ fù yìng dù wú liàng zhū yǒu liú yìng ji? wú liàngsh?ushyng hǎi yìnglìng wú liàngzh?ngshyng

应断无量 生死缚,应度无量诸有流,应竭无量受生海,应令无量 众 生

chū wǔ yù yū ní yìng shǐ wú liàngzh?ngshyng lí sün jia láo yù yìng zhì wú liàngzh?ngshyng yú shang dào zhōng yìng

出五欲淤泥,应使无量 众 生离三界牢狱,应置无量 众 生于圣道中,应

xiao mia wú liàng tün yù han yìngjìng zhì wú liàngchyn huì han yìng cu? p? wú liàng yú ch? han yìngchüo wú liàng m?

消灭无量贪欲行,应净治无量嗔恚行,应摧破无量愚痴行,应超无量魔

wǎng yìng lí wú liàng m? ya yìngjìng zhì pú sà wú liàng yù la yìngzyngzhǎng pú sà wú liàngfüngbiàn yìng chū

网,应离无量魔业,应净治菩萨无量欲乐,应增长菩萨无量方便,应出

shyng pú sà wú liàngzyngshàng gyn yìngmíng ji? pú sà wú liàng ju? dìng jit yìng qù rù pú sà wú liàngpíngdtng yìng

生菩萨无量增上根,应明洁菩萨无量决定解,应趣入菩萨无量平等,应

q?ngjìng pú sà wú liànggōng d? yìng xiū zhì pú sà wú liàng zhū han yìng shì xiàn pú sà wú liàng suí shùn shì jiün han

清净菩萨无量功德,应修治菩萨无量诸行,应示现菩萨无量随顺世间行,

yìngshyng wú liàngjìng xìn lì yìng zhù wú liàngj?ng jìn lì yìngjìng wú liàngzhangniàn lì yìng mǎn wú liàng sün mai lì

应生无量净信力,应住无量精进力,应净无量 正念力,应满无量三昧力,

yìng qǐ wú liàngjìng huì lì yìngjiün wú liàngshang xia lì yìng jí wú liàng fú d? lì yìngzhǎng wú liàng zhì huì lì

应起无量净慧力,应坚无量 胜解力,应集无量福德力,应长无量智慧力,

yìng fü qǐ wú liàng pú sà lì yìngyuán mǎn wú liàng rú lái lì yìng fyn bi? wú liàng fǎ m?n yìngliǎo zh? wú liàng

应发起无量菩萨力,应圆满无量如来力,应分别无量法门,应了知无量

fǎ m?n yìngq?ngjìng wú liàng fǎ m?n yìngshyng wú liàng fǎ guüngmíng yìng zu? wú liàng fǎ zhào yào yìngzhào wú liàng

法门,应清净无量法门,应生无量法光明,应作无量法照耀,应照无量

pǐn lai gyn yìng zh? wú liàng fán nǎo bìng yìng jí wú liàngmiào fǎ yào yìngliáo wú liàngzh?ngshyng jí yìng yán bàn

品类根,应知无量烦恼病,应集无量妙法药,应疗无量 众 生疾,应严办

wú liàng gün lù g?ng yìngwǎng yì wú liàng f? gu? tǔ yìnggàngyǎng wú liàng zhū rú lái yìng rù wú liàng pú sà huì

无量甘露供,应往诣无量佛国土,应供养无量诸如来,应入无量菩萨会,

yìngsh?u wú liàng zhū f? jiào yìng rtn wú liàngzh?ngshyng zuì yìng mia wú liàng a dào nàn yìnglìng wú liàngzh?ngshyng

应受无量诸佛教,应忍无量 众 生罪,应灭无量恶道难,应令无量 众 生

shyngshàn dào yìng yǐ sì sha sha wú liàngzh?ngshyng yìng xiū wú liàngzǒng chí m?n yìngshyng wú liàng dà yuàn m?n yìng

生善道,应以四摄摄无量 众 生,应修无量总持门,应生无量大愿门,应

xiū wú liàng dà cí dà yuàn lì yìng qín qiú wú liàng fǎ cháng wú xiū x? yìng qǐ wú liàng s? w?i lì yìng qǐ

修无量大慈、大愿力,应勤求无量法常无休息,应起无量思惟力,应起

wú liàngsh?ntōng shì yìngjìng wú liàng zhì guüngmíng yìngwǎng wú liàngzh?ngshyng qù yìngsh?u wú liàng zhū yǒu shyng

无量神通事,应净无量智光明,应往无量 众 生趣,应受无量诸有生,

yìngxiàn wú liàng chü bi? shyn yìng zh? wú liàng yán cí fǎ yìng rù wú liàng chü bi? x?n yìng zh? pú sà dà jìng jia

应现无量差别身,应知无量言辞法,应入无量差别心,应知菩萨大境界,

yìng zhù pú sà dà gōngdiàn yìngguün pú sà shanshynmiào fǎ yìng zh? pú sà nán zh? jìng jia yìngxíng pú sà nán xíng

应住菩萨大宫殿,应观菩萨甚深妙法,应知菩萨难知境界,应行菩萨难行

zhū han yìng jù pú sà zūn zh?ng wyi d? yìngjiàn pú sà nán rù zhang wai yìng zh? pú sà zhǒngzhǒng zhū han yìng

诸行,应具菩萨尊重威德,应践菩萨难入正位,应知菩萨种 种诸行,应

xiàn pú sà pǔ biànsh?n lì yìngsh?u pú sà píngdtng fǎ yún yìngguǎng pú sà wú biün han wǎng yìng mǎn pú sà wú biün

现菩萨普遍神力,应受菩萨平等法云,应广菩萨无边行网,应满菩萨无边

zhū dù yìngsh?u pú sà wú liàng jì bi? yìng rù pú sà wú liàng rtn m?n yìng zhì pú sà wú liàng zhū dì yìngjìng

诸度,应受菩萨无量记别,应入菩萨无量忍门,应治菩萨无量诸地,应净

pú sà wú liàng fǎ m?n yìngt?ng zhū pú sà ün zhù wú biün ji? g?ngyǎng wú liàng f? yán jìng bù kt shuō f? gu? tǔ

菩萨无量法门,应同诸菩萨安住无边劫,供养无量佛,严净不可说佛国土,

chū shyng bù kt shuō pú sà yuàn shàn nán zǐ jǔ yào yán zh? yìng pǔ xiū yí qia pú sà han yìng pǔ huà yí qia

出生不可说菩萨愿,善男子!举要言之,应普修一切菩萨行,应普化一切

zh?ngshyng jia yìng pǔ rù yí qia ji? yìng pǔ shyng yí qia chù yìng pǔ zh? yí qia shì yìng pǔ xíng yí qia fǎ

众 生界,应普入一切劫,应普生一切处,应普知一切世,应普行一切法,

yìng pǔ jìng yí qia chà yìng pǔ mǎn yí qia yuàn yìng pǔ g?ng yí qia f? yìng pǔ t?ng yí qia pú sà yuàn yìng pǔ

应普净一切刹,应普满一切愿,应普供一切佛,应普同一切菩萨愿,应普

shì y? qiy shàn zh? shí

事一切善知识。

shàn nán zǐ rǔ qiú shàn zh? shí bù yìng pí juàn jiànshàn zh? shí wù shyng yàn zú qǐng wan shàn zh? shí

善男子!汝求善知识,不应疲倦;见善知识,勿生厌足;请问善知识,

wù dàn láo kǔ q?n jìn shàn zh? shí wù huái tuì zhuǎn gōngyǎngshàn zh? shi bù yìng xiū x? sh?ushàn zh? shi jiào

勿惮劳苦;亲近善知识,勿怀退转;供养善知识,不应休息;受善知识教,

bù yìng dǎo cu? xu? shàn zh? shi han bù yìng yí hu? w?n shàn zh? shi yǎn shuō chū lí m?n bù yìng y?u yù jiàn

不应倒错;学善知识行,不应疑惑;闻善知识演说出离门,不应犹豫;见

shàn zh? shi suí fán nǎo han wù shyngxiánguài yú shàn zh? shi suǒ shyngshyn xìn zūn jìng x?n bù yìngbiàn gǎi h?

善知识随烦恼行,勿生嫌怪;于善知识所,生深信尊敬心,不应变改。何

yǐ gù shàn nán zǐ pú sà y?n shàn zh? shi t?ng w?n yí qia pú sà zhū han ch?ng jiù yí qia pú sà gōng d?

以故?善男子!菩萨因善知识,听闻一切菩萨诸行,成就一切菩萨功德,

chū shyng yí qia pú sà dà yuàn yǐn fü yí qia pú sà shàn gyn j? jí yí qia pú sà zhù dào küi fü yí qia pú

出生一切菩萨大愿,引发一切菩萨善根,积集一切菩萨助道,开发一切菩

sà fǎ guüngmíng xiǎn shì yí qia pú sà chū lí m?n xiū xu? yí qia pú sà q?ngjìng jia ün zhù yí qia pú sà gōng

萨法光明,显示一切菩萨出离门,修学一切菩萨清净戒,安住一切菩萨功

d? fǎ q?ngjìng yí qia pú sà guǎng dà zhì zyngzhǎng yí qia pú sà jiün gù x?n jù zú yí qia pú sà tu? lu? ní

德法,清净一切菩萨广大志,增长一切菩萨坚固心,具足一切菩萨陀罗尼

biàn cái m?n d? yí qia pú sà q?ngjìngzàng shyng yí qia pú sà dìngguüngmíng d? yí qia pú sà shū shangyuàn yǔ

辩才门,得一切菩萨清净藏,生一切菩萨定光明,得一切菩萨殊胜愿,与

yí qia pú sà t?ng y? yuàn w?n yí qia pú sà shū shang fǎ d? yí qia pú sà mì mì chù zhì yí qia pú sà fǎ

一切菩萨同一愿,闻一切菩萨殊胜法,得一切菩萨秘密处,至一切菩萨法

bǎo zhōu zyng yí qia pú sà shàn gyn yá zhǎng yí qia pú sà zhì huì shyn hù yí qia pú sà shyn mì zàng chí yí

宝洲,增一切菩萨善根芽,长一切菩萨智慧身,护一切菩萨深密藏,持一

qia pú sà fú d? jù jìng yí qia pú sà sh?ushyng dào sh?u yí qia pú sà zhang fǎ yún rù yí qia pú sà dà yuàn

切菩萨福德聚,净一切菩萨受生道,受一切菩萨正法云,入一切菩萨大愿

lù qù yí qia rú lái pú tí guǒ sha qǔ yí qia pú sà miào han küi shì yí qia pú sà gōng d? wǎng yí qia

路,趣一切如来菩提果,摄取一切菩萨妙行,开示一切菩萨功德,往一切

füngt?ngsh?umiào fǎ zàn yí qia pú sà guǎng dà wyi d? shyng yí qia pú sà dà cí byi lì sha yí qia pú sà shang

方听受妙法,赞一切菩萨广大威德,生一切菩萨大慈悲力,摄一切菩萨胜

zì zài lì shyng yí qia pú sà pú tí fan zu? yí qia pú sà lì yì shì

自在力,生一切菩萨菩提分,作一切菩萨利益事。

shàn nán zǐ pú sà y?u shàn zh? shí ran chí bù du? a qù y?u shàn zh? shi sha sh?u bù tuì dà chang

善男子!菩萨由善知识任持,不堕恶趣;由善知识摄受,不退大乘;

y?u shàn zh? shi hù niàn bù huǐ fàn pú sà jia y?u shàn zh? shi shǒu hù bù suí zhú a zh? shi y?u shàn zh? shi

由善知识护念,不毁犯菩萨戒;由善知识守护,不随逐恶知识;由善知识

yǎng yù bù quy jiǎn pú sà fǎ y?u shàn zh? shi sha qǔ chüo yua fán fū dì y?u shàn zh? shi jiào huì chüo yua

养育,不缺减菩萨法;由善知识摄取,超越凡夫地;由善知识教诲,超越

ar chang dì y?u shàn zh? shi shì dǎo d? chū lí shì jiün y?u shàn zh? shi zhǎngyǎng n?ng bù rǎn shì fǎ y?u ch?ng

二乘地;由善知识示导,得出离世间;由善知识长养,能不染世法;由承

shì shàn zh? shi xiū yí qia pú sà han y?u gōngyǎngshàn zh? shi jù yí qia zhù dào fǎ y?u q?n jìn shàn zh? shi

事善知识,修一切菩萨行;由供养善知识,具一切助道法;由亲近善知识,

bù w?i ya hu? zh? suǒ cu? fú y?u shì hù shàn zh? shi shì lì jiün gù bù bù zhū m? y?u y? zhǐ shàn zh? shi

不为业惑之所摧伏;由恃怙善知识,势力坚固,不怖诸魔;由依止善知识,

zyngzhǎng yí qia pú tí fan fǎ h? yǐ gù shàn nán zǐ shàn zh? shi zht n?ngjìng zhū zhàng n?ng mia zhū zuì

增长一切菩提分法。何以故?善男子!善知识者,能净诸障,能灭诸罪,

n?ng chú zhū nàn n?ng zhǐ zhū a n?ng p? wú míngcháng ya hyi àn n?nghuài zhū jiànjiün gù láo yù n?ng chū shyng sǐ

能除诸难,能止诸恶,能破无明长夜黑暗,能坏诸见坚固牢狱,能出生死

ch?ng n?ng sht shì sú jie n?ng ji? zhū m? wǎng n?ng bá zh?ng kǔ jiàn n?ng lí wú zhì xiǎn nàn chǔ n?ng chū xi? jiàn

城,能舍世俗家,能截诸魔网,能拔众苦箭,能离无智险难处,能出邪见

dà kuàng yt n?ng dù zhū yǒu liú n?ng lí zhū xi? dào n?ng shì pú tí lù n?ngjiào pú sà fǎ n?nglìng ün zhù

大旷野,能度诸有流,能离诸邪道,能示菩提路,能教菩萨法,能令安住

pú sà han n?nglìng qù xiàng yí qia zhì n?ngjìng zhì huì yǎn n?ngzhǎng pú tí x?n n?ngshyng dà byi n?ng yǎn miào

菩萨行,能令趣向一切智,能净智慧眼,能长菩提心,能生大悲,能演妙

han n?ngshuō bō lu? mì n?ng bìn a zh? shí n?nglìng zhù zhū dì n?nglìng hu? zhū rtn n?nglìng xiū xí yí qia

行,能说波罗蜜,能摈恶知识,能令住诸地,能令获诸忍,能令修习一切

shàn gyn n?nglìngch?ng bàn yí qia dào jù n?ng sh? yǔ yí qia dà gōng d? n?nglìng dào yí qia zh?ng zhì wai n?nglìng

善根,能令成办一切道具,能施与一切大功德,能令到一切种智位,能令

huün xǐ jí gōng d? n?nglìngyǒng yua xiū zhū han n?nglìng qù rù shanshyn yì n?nglìng küi shì chū lí m?n n?nglìng

欢喜集功德,能令踊跃修诸行,能令趣入甚深义,能令开示出离门,能令

dù ju? zhū a dào n?nglìng yǐ fǎ guüngzhào yào n?nglìng yǐ fǎ yǔ rùn z? n?nglìngxiao mia y? qiy hu? n?nglìng

杜绝诸恶道,能令以法光照耀,能令以法雨润泽,能令消灭一切惑,能令

sht lí y? qiy jiàn n?nglìngzyngzhǎng yí qia f? zhì huì n?nglìng ün zhù yí qia f? fǎ m?n

舍离一切见,能令增长一切佛智慧,能令安住一切佛法门。

shàn nán zǐ shàn zh? shí zht rú cí mǔ chū shyng f? zhǒng gù rú cí fù guǎng dà lì yì gù rú

善男子!善知识者,如慈母,出生佛种故;如慈父,广大利益故;如

rǔ mǔ shǒu hù bù lìng zu? a gù rú jiào sh? shì qí pú sà suǒ xu? gù rú shàn dǎo n?ng shì bō lu? mì

乳母,守护不令作恶故;如教师,示其菩萨所学故;如善导,能示波罗蜜

dào gù rú liáng y? n?ng zhì fán nǎo zhū bìng gù rú xut shün zyngzhǎng y? qia zhì yào gù rú yǒngjiàng tiǎn

道故;如良医,能治烦恼诸病故;如雪山,增长一切智药故;如勇将,殄

chú y? qiy bù wai gù rú jì ka lìng chū shyng sǐ bào liú gù rú chuán sh? lìng dào zhì huì bǎo zhōu gù shàn

除一切怖畏故;如济客,令出生死暴流故;如船师,令到智慧宝洲故。善

nán zǐ chángdüng rú shì zhangniàn s? w?i zhū shàn zh? shí fù cì shàn nán zǐ rǔ ch?ng shì yí qia shàn zh? shí

男子!常当如是正念思惟诸善知识。复次,善男子!汝承事一切善知识,

yìng fü rú dà dì x?n ha fù zh?ng ran wú pí juàn gù yìng fü rú j?n güng x?n zhì yuànjiün gù bù kt huài

应发如大地心,荷负重任,无疲倦故;应发如金刚心,志愿坚固,不可坏

gù yìng fü rú tit w?i shün x?n yí qia zhū kǔ wú n?ngd?ng gù yìng fü rú jǐ shì x?n suǒ yǒu jiàolìng jiy suí

故;应发如铁围山心,一切诸苦无能动故;应发如给侍心,所有教令皆随

shùn gù yìng fü rú dì zǐ x?n suǒ yǒu xùn huì wú w?i nì gù yìng fü rú t?ng pú x?n bù yàn yí qia zhū zu?

顺故;应发如弟子心,所有训诲无违逆故;应发如僮仆心,不厌一切诸作

wù gù yìng fü rú yǎng mǔ x?n sh?u zhū qín kǔ bù gào láo gù yìng fü rú yōng zu? x?n suí suǒ sh?ujiào wú w?i

务故;应发如养母心,受诸勤苦不告劳故;应发如佣作心,随所受教无违

nì gù yìng fü rú chú fan r?n x?n lí jiüo màn gù yìng fü rú yǐ shú jià x?n n?ng d? xià gù yìng fü rú

逆故;应发如除粪人心,离憍慢故;应发如已熟稼心,能低下故;应发如

liáng mǎ x?n lí a xìng gù yìng fü rú dà chy x?n n?ng yùn zh?ng gù yìng fü rú tiáoshùnxiàng x?n h?ng fú c?ng

良马心,离恶性故;应发如大车心,能运重故;应发如调顺象心,恒伏从

gù yìng fü rú xū mí shün x?n bù q?ngd?ng gù yìng fü rú liángquǎn x?n bù hài zhǔ gù yìng fü rú zhün tú

故;应发如须弥山心,不倾动故;应发如良犬心,不害主故;应发如旃荼

lu? x?n lí jiüo màn gù yìng fü rú jia niú x?n wú wyi nù gù yìng fü rú zhōuchuán x?n wǎng lái bù juàn gù

罗心,离憍慢故;应发如犗牛心,无威怒故;应发如舟船心,往来不倦故;

yìng fü rú qiáoliáng x?n jì dù wàng pí gù yìng fü rú xiào zǐ x?n ch?ngshùn yán sa gù yìng fü rú wáng zǐ x?n

应发如桥梁心,济渡忘疲故;应发如孝子心,承顺颜色故;应发如王子心,

zūn xíngjiàomìng gù

遵行教命故。

fù cì shàn nán zǐ rǔ yìng yú zì shynshyngbìng kǔ xiǎng yú shàn zh? shí shyng y? wángxiǎng yú suǒ shuō

复次,善男子!汝应于自身生病苦想,于善知识生医王想,于所说

fǎ shyngliáng yào xiǎng yú suǒ xiū xíngshyng chú bìngxiǎng y?u yìng yú zì shynshyngyuǎnxíngxiǎng yú shàn zh? shí shyng

法生 良药想,于所修行生除病想。又应于自身生远行想,于善知识生

dǎo sh? xiǎng yú suǒ shuō fǎ shyngzhang dào xiǎng yú suǒ xiū xíngshyngyuǎn dá xiǎng y?u yìng yú zì shynshyng qiú dù

导师想,于所说法生 正道想,于所修行生远达想。又应于自身生求度

xiǎng yú shàn zh? shí shyngchuán sh? xiǎng yú suǒ shuō fǎ shyngzhōu jí xiǎng yú suǒ xiū xíngshyng dào àn xiǎng y?u

想,于善知识生 船师想,于所说法生舟楫想,于所修行生到岸想。又

yìng yú zì shynshyngmiáo jià xiǎng yú shàn zh? shí shyngl?ngwángxiǎng yú suǒ shuō fǎ shyng shí yǔ xiǎng yú suǒ xiū xíng

应于自身生苗稼想,于善知识生龙王想,于所说法生时雨想,于所修行

shyngch?ng shú xiǎng y?u yìng yú zì shynshyng pín qi?ngxiǎng yú shàn zh? shí shyng pí shü m?n wángxiǎng yú suǒ shuō fǎ

生 成熟想。又应于自身生贫穷 想,于善知识生毗沙门王想,于所说法

shyng cái bǎo xiǎng yú suǒ xiū xíngshyng fù ráo xiǎng y?u yìng yú zì shynshyng dì zǐ xiǎng yú shàn zh? shí shyngliáng

生财宝想,于所修行生富饶想。又应于自身生弟子想,于善知识生 良

gōngxiǎng yú suǒ shuō fǎ shyng jì yì xiǎng yú suǒ xiū xíngshyngliǎo zh? xiǎng y?u yìng yú zì shynshyngkǒng bù xiǎng

工想,于所说法生技艺想,于所修行生了知想。又应于自身生恐怖想,

yú shàn zh? shí shyngyǒngjiànxiǎng yú suǒ shuō fǎ shyng qì zhàngxiǎng yú suǒ xiū xíngshyng p? yuànxiǎng y?u yìng yú zì

于善知识生勇健想,于所说法生器仗 想,于所修行生破怨想。又应于自

shynshyngshüng r?n xiǎng yú shàn zh? shí shyng dǎo sh? xiǎng yú suǒ shuō fǎ shyngzhyn bǎo xiǎng yú suǒ xiū xíngshyng jùn

身生 商人想,于善知识生导师想,于所说法生珍宝想,于所修行生捃

shí xiǎng y?u yìng yú zì shynshyng ?r zǐ xiǎng yú shàn zh? shí shyng fù mǔ xiǎng yú suǒ shuō fǎ shyng jiü ya xiǎng

拾想。又应于自身生儿子想,于善知识生父母想,于所说法生家业想,

yú suǒ xiū xíngshyngshào jì xiǎng y?u yìng yú zì shynshyngwáng zǐ xiǎng yú shàn zh? shí shyng dà ch?nxiǎng yú suǒ shuō

于所修行生绍继想。又应于自身生王子想,于善知识生大臣想,于所说

fǎ shyngwángjiàoxiǎng yú suǒ xiū xíngshyngguànwángguünxiǎng fù wáng fú xiǎng jì wángzyngxiǎng zu? wángdiànxiǎng

法生王教想,于所修行生冠王冠想、服王服想、系王缯想、坐王殿想。

shàn nán zǐ rǔ yìng fü rú shì x?n zu? rú shì yì jìn shàn zh? shí h? yǐ gù yǐ rú shì x?n jìn

善男子!汝应发如是心,作如是意,近善知识。何以故?以如是心近

shàn zh? shi lìng qí zhì yuànyǒng d? q?ngjìng fù cì shàn nán zǐ shàn zh? shí zht chǎng zhū shàn gyn pì rú

善知识,令其志愿永得清净。复次,善男子!善知识者,长诸善根,譬如

xut shüncháng zhū yào cǎo shàn zh? shi zht shì f? fǎ qì pì rú dà hǎi tūn nà zh?ng liú shàn zh? shi zht shì

雪山长诸药草;善知识者,是佛法器,譬如大海吞纳众流;善知识者,是

gōng d? chù pì rú dà hǎi chū shyngzh?ng bǎo shàn zh? shi zht jìng pú tí x?n pì rú mtng huǒ n?ngliànzhyn j?n

功德处,譬如大海出生 众宝;善知识者,净菩提心,譬如猛火能炼真金;

shàn zh? shi zht chū gu? shì fǎ rú xū mí shün chū yú dà hǎi shàn zh? shi zht bù rǎn shì fǎ pì rú lián

善知识者,出过世法,如须弥山出于大海;善知识者,不染世法,譬如莲

huü bù zhu? yú shuǐ shàn zh? shí zht bù sh?u zhū a pì rú dà hǎi bù sù sǐ sh? shàn zh? shi zht zyngzhǎng

华不著于水;善知识者,不受诸恶,譬如大海不宿死尸;善知识者,增长

bái fǎ pì rú bái yua guüng sa yuán mǎn shàn zh? shí zht zhàomíng fǎ jia pì rú shang rì zhào sì tiün xià shàn

白法,譬如白月光色圆满;善知识者,照明法界,譬如盛日照四天下;善

zh? shí zht zhǎng pú sà shyn pì rú fù mǔ yǎng yù ?r zǐ shàn nán zǐ yǐ yào yán zh? pú sà m? hy sà

知识者,长菩萨身,譬如父母养育儿子。善男子!以要言之,菩萨摩诃萨

ru? n?ng suí shùnshàn zh? shí jiào d? shí bù kt shuō bǎi qiün yì nu? yú tuō gōng d? jìng shí bù kt shuō bǎi qiün yì nu?

若能随顺善知识教,得十不可说百千亿那由他功德,净十不可说百千亿那

yú tuō shyn x?n zhǎng shí bù kt shuō bǎi qiün yì nu? yú tuō pú sà gyn jìng shí bù kt shuō bǎi qiün yì nu? yú tuō pú

由他深心,长十不可说百千亿那由他菩萨根,净十不可说百千亿那由他菩

sà lì duàn shí bù kt shuō bǎi qiün yì ü syng qí zhàng chüo shí bù kt shuō bǎi qiün yì ü syng qí m? jìng rù shí

萨力,断十不可说百千亿阿僧祇障,超十不可说百千亿阿僧祇魔境,入十

bù kt shuō bǎi qiün yì ü syng qí fǎ m?n mǎn shí bù kt shuō bǎi qiün yì ü syng qí zhù dào xiū shí bù kt shuō bǎi

不可说百千亿阿僧祇法门,满十不可说百千亿阿僧祇助道,修十不可说百

qiün yì ü syng qí miào han fü shí bù kt shuō bǎi qiün yì ü syng qí dà yuàn shàn nán zǐ wǒ fù l?a shuō yí qia

千亿阿僧祇妙行,发十不可说百千亿阿僧祇大愿。善男子!我复略说一切

pú sà han yí qia pú sà bō lu? mì yí qia pú sà dì yí qia pú sà rtn yí qia pú sà zǒng chí m?n

菩萨行、一切菩萨波罗蜜、一切菩萨地、一切菩萨忍、一切菩萨总持门、

yí qia pú sà sün mai m?n yí qia pú sà sh?ntōng zhì yí qia pú sà huí xiàng yí qia pú sà yuàn yí qia pú

一切菩萨三昧门、一切菩萨神通智、一切菩萨回向、一切菩萨愿、一切菩

sà ch?ng jiù f? fǎ jiy y?u shàn zh? shí lì yǐ shàn zh? shi ?r w?i gyn btn y? shàn zh? shi shyng y? shàn zh? shi

萨成就佛法,皆由善知识力。以善知识而为根本,依善知识生,依善知识

chū y? shàn zh? shi zhǎng y? shàn zh? shi zhù shàn zh? shi w?i y?n yuán shàn zh? shi n?ng fü qǐ

出,依善知识长,依善知识住,善知识为因缘,善知识能发起。

shí shàn cái t?ng zǐ w?n shàn zh? shi rú shì gōng d? n?ng küi shì wú liàng pú sà miào han n?ngch?ng jiù wú liàng

时,善财童子闻善知识如是功德,能开示无量菩萨妙行,能成就无量

guǎng dà f? fǎ yǒng yua huün xǐ dǐng lǐ d? shyng jí yǒu d? zú rào wú liàng zü y?n qín zhünyǎng cí tuì ?r

广大佛法,踊跃欢喜,顶礼德生及有德足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而

去。

tr shí shàn cái t?ng zǐ w?n shàn zh? shi jiào rùn z? qí x?n zhangniàn s? w?i zhū pú sà han xiàng hǎi àn

尔时,善财童子,闻善知识教润泽其心,正念思惟诸菩萨行,向海岸

gu? zì yì wǎng shì bù xiū lǐ jìng jí shí fü yì qín lì ?r xíng fù yì wǎng shì shyn x?n bù jìng jí shí fü

国。自忆往世不修礼敬,即时发意勤力而行;复忆往世身心不净,即时发

yì zhuün zì zhì ji? fù yì wǎng shì zu? zhū a ya jí shí fü yì zhuün zì fángduàn fù yì wǎng shì qǐ zhū wàngxiǎng

意专自治洁;复忆往世作诸恶业,即时发意专自防断;复忆往世起诸妄想,

jí shí fü yì h?ngzhang s? w?i fù yì wǎng shì suǒ xiū zhū han dàn w?i zì shyn jí shí fü yì lìng x?n guǎng dà

即时发意恒正思惟;复忆往世所修诸行,但为自身,即时发意,令心广大,

pǔ jí hán shí fù yì wǎng shì zhu? qiú yù jìng cháng zì sǔn hào wú yǒu z? wai jí shí fü yì xiū xíng f? fǎ

普及含识;复忆往世追求欲境,常自损耗,无有滋味,即时发意修行佛法,

zhǎngyǎng zhū gyn yǐ zì ün yǐn fù yì wǎng shì qǐ xi? s? niàn diün dǎo xiüngyìng jí shí fü yì shyngzhangjiàn

长养诸根,以自安隐,复忆往世起邪思念,颠倒相应,即时发意生 正见

x?n qǐ pú sà yuàn fù yì wǎng shì rì ya qú láo zu? zhū a shì jí shí fü yì qǐ dà j?ng jìn ch?ng jiù

心,起菩萨愿;复忆往世日夜劬劳,作诸恶事,即时发意起大精进,成就

f? fǎ fù yì wǎng shì sh?u wǔ qù shyng yú zì tü shyn jiy wú lì yì jí shí fü yì yuàn yǐ qí shyn ráo yì

佛法;复忆往世受五趣生,于自、他身皆无利益,即时发意愿以其身饶益

zh?ngshyng ch?ng jiù f? fǎ ch?ng shì yí qia zhū shàn zh? shí rú shì s? w?i shyng dà huün xǐ fù guün cǐ shyn

众 生,成就佛法,承事一切诸善知识。如是思惟,生大欢喜。复观此身

shì shyng lǎo bìng sǐ zh?ng kǔ zh? zhái yuàn jìn wai lái ji? xiū pú sà dào jiào huà zh?ngshyng jiàn

是生、老、病、死、众苦之宅,愿尽未来劫,修菩萨道,教化众 生,见

zhū rú lái ch?ng jiù f? fǎ y?u xíng y? qiy f? chà ch?ng shì yí qia fǎ sh? zhù chí y? qia f? jiào xún qiú yí

诸如来成就佛法,游行一切佛刹,承事一切法师,住持一切佛教,寻求一

qia fǎ lǚ jiàn yí qia shàn zh? shí jí yí qia zhū f? fǎ yǔ yí qia pú sà yuàn zhì shyn ?r zu? y?n yuán

切法侣,见一切善知识,集一切诸佛法,与一切菩萨愿智身而作因缘。

zu? shì niàn shí zhǎng bù s? yì wú liàngshàn gyn jí yú yí qia pú sà shyn xìn zūn zh?ng shyng x? yǒu xiǎng

作是念时,长不思议无量善根,即于一切菩萨深信尊重,生希有想,

shyng dà sh? xiǎng zhū gyn q?ngjìng shàn fǎ zyng yì qǐ yí qia pú sà gōngjìngg?ngyǎng zu? yí qia pú sà qǔ gōng

生大师想。诸根清净、善法增益,起一切菩萨恭敬供养,作一切菩萨曲躬

h? zhǎng shyng yí qia pú sà pǔ jiàn shì jiün yǎn qǐ yí qia pú sà pǔ niànzh?ngshyngxiǎng xiàn yí qia pú sà wú

合掌,生一切菩萨普见世间眼,起一切菩萨普念众 生 想,现一切菩萨无

liàngyuàn huà shyn chū yí qia pú sà q?ngjìng zàn shuō y?n xiǎng jiàn gu? xiàn yí qia zhū f? jí zhū pú sà yú yí qia

量愿化身,出一切菩萨清净赞说音想,见过现一切诸佛及诸菩萨,于一切

chù shì xiànch?ng dào sh?ntōngbiàn huà nǎi zhì wú yǒu y? máo duün chù ?r bù zhōubiàn y?u d? q?ngjìng zhì guüngmíng yǎn

处示现成道神通变化,乃至无有一毛端处而不周遍。又得清净智光明眼,

jiàn yí qia pú sà suǒ han jìng jia qí x?n pǔ rù shí füng chà wǎng qí yuàn pǔ biàn xū kōng fǎ jia sün shì píngdtng

见一切菩萨所行境界,其心普入十方刹网,其愿普遍虚空法界,三世平等,

wú yǒu xiū x? rú shì yí qia jiy yǐ xìn sh?ushàn zh? shi jiào zh? suǒ zhì tr

无有休息,如是一切皆以信受善知识教之所致耳。

shàn cái t?ng zǐ yǐ rú shì zūn zh?ng rú shì g?ngyǎng rú shì chyng zàn rú shì guün chá rú shì yuàn lì

善财童子,以如是尊重、如是供养、如是称赞、如是观察、如是愿力、

rú shì xiǎngniàn rú shì wú liàng zhì huì jìng jia yú pí lú zhy nà zhuüng yán zàng dà l?u g? qián wǔ tǐ t?u dì

如是想念、如是无量智慧境界,于毗卢遮那 庄 严藏大楼阁前,五体投地,

zàn shí liǎnniàn s? w?i guün chá yǐ shyn xìn xia dà yuàn lì gù rù biàn yí qia chù zhì huì shynpíngdtng m?n

暂时敛念,思惟观察,以深信解、大愿力故,入遍一切处,智慧身平等门,

pǔ xiàn qí shyn zài yú yí qia rú lái qián yí qia pú sà qián yí qia shàn zh? shí qián yí qia rú lái tǎ miàoqián

普现其身在于一切如来前、一切菩萨前、一切善知识前、一切如来塔庙前、

yí qia rú lái xíngxiàngqián yí qia zhū f? zhū pú sà zhù chù qián yí qia fǎ bǎo qián yí qia shyng w?n pì zh? f?

一切如来形像前、一切诸佛诸菩萨住处前、一切法宝前、一切声闻辟支佛

jí qí tǎ miàoqián yí qia shangzh?ng fú tiánqián yí qia fù mǔ zūn zht qián yí qia shí füngzh?ngshyngqián jiy

及其塔庙前、一切圣 众福田前、一切父母尊者前、一切十方众 生前,皆

rú shàngshuō zūn zh?ng lǐ zàn jìn wai lái jì wú yǒu xiū x? dtng xū kōng wú biünliàng gù dtng fǎ jia wú zhàng

如上说,尊重礼赞,尽未来际,无有休息。等虚空无边量故,等法界无障

ài gù dtng shí jì biàn yí qia gù dtng rú lái wú fyn bi? gù y?u rú yǐng suí zhì xiàn gù y?u rú mang

碍故,等实际遍一切故,等如来无分别故,犹如影,随智现故;犹如梦,

c?ng s? qǐ gù y?u rú xiàng shì yí qia gù y?u rú xiǎng yuán suǒ fü gù wú yǒu shyng dì x?ng xia gù

从思起故;犹如像,示一切故;犹如响,缘所发故;无有生,递兴谢故;

wú yǒu xìng suí yuánzhuǎn gù y?u ju? dìng zh? yí qia zhū bào jiy c?ng ya qǐ yí qia zhū guǒ jiy c?ng y?n qǐ yí

无有性,随缘转故。又决定知一切诸报皆从业起,一切诸果皆从因起,一

qia zhū ya jiy c?ng xí qǐ yí qia f? x?ng jiy c?ng xìn qǐ yí qia huà xiàn zhū g?ngyǎng shì jiy x? c?ng yú ju? dìng

切诸业皆从习起,一切佛兴皆从信起,一切化现诸供养事,皆悉从于决定

xia qǐ yí qia huà f? c?ngjìng x?n qǐ yí qia f? fǎ c?ngshàn gyn qǐ yí qia huà shync?ngfüngbiàn qǐ yí qia

解起;一切化佛从敬心起,一切佛法从善根起,一切化身从方便起,一切

f? shì c?ng dà yuàn qǐ yí qia pú sà suǒ xiū zhū han c?ng huí xiàng qǐ yí qia fǎ jia guǎng dà zhuüng yán c?ng

佛事从大愿起,一切菩萨所修诸行,从回向起,一切法界广大 庄 严,从

yí qia zhì jìng jia ?r qǐ lí yú duànjiàn zh? huí xiàng gù lí yú chángjiàn zh? wú shyng gù lí wú y?n jiàn

一切智境界而起。离于断见,知回向故;离于常见,知无生故;离无因见,

zh? zhang y?n gù lí diün dǎo jiàn zh? rú shí lǐ gù lí zì zài jiàn zh? bù y?u tü gù lí zì tü jiàn

知正因故;离颠倒见,知如实理故;离自在见,知不由他故;离自他见,

zh? c?ngyuán qǐ gù lí biün zhí jiàn zh? fǎ jia wú biün gù lí wǎng lái jiàn zh? rú yǐngxiàng gù lí yǒu wú

知从缘起故;离边执见,知法界无边故;离往来见,知如影像故;离有无

jiàn zh? bù shyng mia gù lí yí qia fǎ jiàn zh? kōng wú shyng gù zh? bú zì zài gù zh? yuàn lì chū shyng gù

见,知不生灭故;离一切法见,知空无生故,知不自在故,知愿力出生故,

lí yí qia xiàngjiàn rù wú xiàng jì gù zh? yí qia fǎ rú zh?ngshyng yá gù rú yìn shyng w?n gù zh? zhì rú xiàng

离一切相见入无相际故。知一切法如种 生芽故,如印生文故,知质如像

gù zh? shyng rú xiǎng gù zh? jìng rú mang gù zh? ya rú huàn gù liǎo shì x?n xiàn gù liǎo guǒ y?n qǐ gù

故,知声如响故,知境如梦故,知业如幻故,了世心现故,了果因起故,

liǎo bào ya jí gù liǎo zh? yí qia zhū gōng d? fǎ jiy c?ng pú sà shànqiǎofüngbiàn suǒ liú chū gù

了报业集故,了知一切诸功德法,皆从菩萨善巧方便所流出故。

shàn cái t?ng zǐ rù rú shì zhì duün x?n ji? niàn yú l?u guünqián jǔ tǐ t?u dì y?n qín dǐng lǐ bù

善财童子入如是智,端心洁念,于楼观前,举体投地,殷勤顶礼,不

s? yì shàn gyn liú zhù shyn x?n q?ngliáng yua zh? c?ng dì ?r qǐ yì x?n zhünyǎng mù bù zàn sha h? zhǎng w?i

思议善根流注身心,清凉悦泽。从地而起,一心瞻仰,目不暂舍,合掌围

rào j?ng wú liàng zü zu? shì niàn yán cǐ dà l?u g? shì xia kōng wú xiàng wú yuàn zht zh? suǒ zhù chù shì yú

绕,经无量匝,作是念言:此大楼阁是解空无相、无愿者之所住处,是于

yí qia fǎ wú fyn bi? zht zh? suǒ zhù chù shì liǎo fǎ jia wú chü bi? zht zh? suǒ zhù chù shì zh? yí qia zh?ngshyng bù

一切法无分别者之所住处,是了法界无差别者之所住处;是知一切众 生不

kt d? zht zh? suǒ zhù chù shì zh? yí qia fǎ wú shyng zht zh? suǒ zhù chù shì bù zhu? yí qia shì jiün zht zh? suǒ zhù

可得者之所住处,是知一切法无生者之所住处,是不著一切世间者之所住

chù shì bù zhu? yí qia kū zhái zht zh? suǒ zhù chù shì bù yào yí qia jù lu? zht zh? suǒ zhù chù shì bù y? yí

处,是不著一切窟宅者之所住处,是不乐一切聚落者之所住处,是不依一

qia jìng jia zht zh? suǒ zhù chù shì lí yí qia xiǎng zht zh? suǒ zhù chù shì zh? yí qia fǎ wú zì xìng zht zh? suǒ zhù

切境界者之所住处,是离一切想者之所住处,是知一切法无自性者之所住

chù shì duàn yí qia fyn bi? ya zht zh? suǒ zhù chù shì lí yí qia xiǎng x?n yì shí zht zh? suǒ zhù chù shì bù rù

处,是断一切分别业者之所住处,是离一切想心意识者之所住处,是不入

bù chū yí qia dào zht zh? suǒ zhù chù shì rù yí qia shanshyn bō rt bō lu? mì zht zh? suǒ zhù chù shì n?ng yǐ füng

不出一切道者之所住处,是入一切甚深般若波罗蜜者之所住处,是能以方

biàn zhù pǔ m?n fǎ jia zht zh? suǒ zhù chù shì x? mia yí qia fán nǎo huǒ zht zh? suǒ zhù chù shì yǐ zyngshàng huì chú

便住普门法界者之所住处,是息灭一切烦恼火者之所住处,是以增上慧除

duàn yí qia jiàn ài màn zht zh? suǒ zhù chù shì chū shyng yí qia zhū chán xia tuō sün mai tōngmíng ?r y?u xì zht zh? suǒ zhù

断一切见爱慢者之所住处,是出生一切诸禅解脱三昧通明而游戏者之所住

chù shì guün chá yí qia pú sà sün mai jìng jia zht zh? suǒ zhù chù shì ün zhù yí qia rú lái suǒ zht zh? suǒ zhù chù

处,是观察一切菩萨三昧境界者之所住处;是安住一切如来所者之所住处。

shì yǐ y? ji? rù yí qia ji? yǐ yí qia ji? rù y? ji? ?r bù huài qí xiàng zht zh? suǒ zhù chù shì yǐ y? chà

是以一劫入一切劫,以一切劫入一劫、而不坏其相者之所住处,是以一刹

rù yí qia chà yǐ yí qia chà rù y? chà ?r bù huài qí xiàng zht zh? suǒ zhù chù shì yǐ y? fǎ rù yí qia fǎ

入一切刹、以一切刹入一刹、而不坏其相者之所住处,是以一法入一切法、

yǐ yí qia fǎ rù y? fǎ ?r bù huài qí xiàng zht zh? suǒ zhù chù shì yǐ y? zh?ngshyng rù yí qia zh?ngshyng yǐ

以一切法入一法、而不坏其相者之所住处,是以一众 生入一切众 生、以

yí qia zh?ngshyng rù y? zh?ngshyng ?r bù huài qí xiàng zht zh? suǒ zhù chù shì yǐ y? f? rù yí qia f? yǐ yí

一切众 生入一众 生、而不坏其相者之所住处,是以一佛入一切佛、以一

qia f? rù y? f? ?r bù huài qí xiàng zht zh? suǒ zhù chù shì yú y? niànzhōng ?r zh? yí qia sün shì zht zh? suǒ zhù

切佛入一佛、而不坏其相者之所住处,是于一念中而知一切三世者之所住

chù shì yú y? niànzhōngwǎng yì yí qia gu? tǔ zht zh? suǒ zhù chù shì yú yí qia zh?ngshyngqián x? xiàn qí shyn zht zh?

处,是于一念中往诣一切国土者之所住处,是于一切众 生前悉现其身者之

suǒ zhù chù shì x?n cháng lì yì yí qia shì jiün zht zh? suǒ zhù chù shì n?ngbiàn zhì yí qia chù zht zh? suǒ zhù chù

所住处,是心常利益一切世间者之所住处,是能遍至一切处者之所住处,

shì su? yǐ chū yí qia shì jiün w?i huà zh?ngshyng gù ?r h?ng yú zhōngxiànshyn zht zh? suǒ zhù chù shì bù zháo yí qia

是虽已出一切世间、为化众 生故而恒于中现身者之所住处,是不著一切

chà w?i g?ngyǎng zhū f? gù ?r you yí qia chà zht zh? suǒ zhù chù shì bù d?ng btn chù n?ng pǔ yì yí qia f? chà

刹、为供养诸佛故而游一切刹者之所住处,是不动本处、能普诣一切佛刹

?r zhuüng yán zht zh? suǒ zhù chù shì q?n jìn yí qia f? ?r bù qǐ f? xiǎng zht zh? suǒ zhù chù shì y? zhǐ yí qia shàn

而 庄 严者之所住处,是亲近一切佛而不起佛想者之所住处,是依止一切善

zh? shí ?r bù qǐ shàn zh? shí xiǎng zht zh? suǒ zhù chù shì zhù yí qia m? gōng ?r bù dün zhu? yù jìng jia zht zh? suǒ zhù

知识而不起善知识想者之所住处,是住一切魔宫而不耽著欲境界者之所住

chù shì yǒng lí yí qia x?n xiǎng zht zh? suǒ zhù chù shì su? yú yí qia zh?ngshyngzhōng ?r xiàn qí shyn rán yú zì

处,是永离一切心想者之所住处,是虽于一切众 生 中而现其身、然于自

tü bù shyng ar xiǎng zht zh? suǒ zhù chù shì n?ng pǔ rù yí qia shì jia ?r yú fǎ jia wú chà bi? xiǎng zht zh? suǒ zhù

他不生二想者之所住处,是能普入一切世界而于法界无差别想者之所住

chù shì yuàn zhù wai lái yí qia ji? ?r yú zhū ji? wú chángduǎnxiǎng zht zh? suǒ zhù chù shì bù lí y? máo duün chù

处;是愿住未来一切劫、而于诸劫无长短想者之所住处,是不离一毛端处、

?r pǔ xiànshyn yí qia shì jia zht zh? suǒ zhù chù shì n?ng yǎn shuō nán züo yù fǎ zht zh? suǒ zhù chù shì n?ng zhù nán

而普现身一切世界者之所住处,是能演说难遭遇法者之所住处,是能住难

zh? fǎ shanshyn fǎ wú ar fǎ wú xiàng fǎ wú duì zhì fǎ wú suǒ d? fǎ wú xì lùn fǎ zht zh? suǒ

知法、甚深法、无二法、无相法、无对治法、无所得法、无戏论法者之所

zhù chù shì zhù dà cí dà byi zht zh? suǒ zhù chù shì yǐ dù yí qia ar chang zhì yǐ chüo yí qia m? jìng jia

住处,是住大慈大悲者之所住处,是已度一切二乘智、已超一切魔境界、

yǐ yú shì fǎ wú suǒ rǎn yǐ dào pú sà suǒ dào àn yǐ zhù rú lái suǒ zhù chù zht zh? suǒ zhù chù shì su? lí

已于世法无所染、已到菩萨所到岸、已住如来所住处者之所住处。是虽离

yí qia zhū xiàng ?r yì bù rù shyng w?n zhang wai su? liǎo yí qia fǎ wú shyng ?r yì bù zhù wú shyng fǎ xìng zht zh? suǒ

一切诸相而亦不入声闻正位、虽了一切法无生而亦不住无生法性者之所

zhù chù shì su? guün bù jìng ?r bù zhang lí tün fǎ yì bù yǔ tün yù jù su? xiū yú cí ?r bù zhang lí chyn fǎ

住处,是虽观不净而不证离贪法、亦不与贪欲俱,虽修于慈而不证离嗔法、

yì bù yǔ chyn g?u jù su? guünyuán qǐ ?r bù zhang lí ch? fǎ yì bù yǔ ch? hu? jù zht zh? suǒ zhù chù shì su?

亦不与嗔垢俱,虽观缘起而不证离痴法、亦不与痴惑俱者之所住处;是虽

zhù sì chán ?r bù suí chánshyng su? xíng sì wú liàng w?i huà zh?ngshyng gù ?r bù shyng sa jia su? xiū sì wú sa

住四禅而不随禅生,虽行四无量,为化众 生故而不生色界,虽修四无色

dìng yǐ dà byi gù ?r bù zhù wú sa jia zht zh? suǒ zhù chù shì su? qín xiū zhǐ guün w?i huà zh?ngshyng gù ?r bù

定、以大悲故而不住无色界者之所住处;是虽勤修止观、为化众 生故而不

zhangmíng tuō su? xíng yú sht ?r bù sht huà zh?ngshyng shì zht zh? suǒ zhù chù shì su? guün yú kōng ?r bù qǐ kōngjiàn

证明脱,虽行于舍而不舍化众 生事者之所住处;是虽观于空而不起空见,

su? xíng wú xiàng ?r cháng huà zhu?xiàngzh?ngshyng su? xíng wú yuàn ?r bù sht pú tí han yuàn zht zh? suǒ zhù chù shì su?

虽行无相而常化著相 众 生,虽行无愿而不舍菩提行愿者之所住处;是虽

yú yí qia ya fán nǎo zhōng ?r d? zì zài w?i huà zh?ngshyng gù ?r xiàn suí shùn zhū ya fán nǎo su? wú shyng sǐ

于一切业烦恼中而得自在,为化众 生故而现随顺诸业烦恼,虽无生死,

w?i huà zh?ngshyng gù shì sh?ushyng sǐ su? yǐ lí yí qia qù w?i huà zh?ngshyng gù shì rù zhū qù zht zh? suǒ zhù chù

为化众 生故示受生死,虽已离一切趣,为化众 生故示入诸趣者之所住处;

shì su? xíng yú cí ?r yú zhū zh?ngshyng wú suǒ ài liàn su? xíng yú byi ?r yú zhū zh?ngshyng wú suǒ qǔ zhu? su? xíng

是虽行于慈而于诸众 生无所爱恋,虽行于悲而于诸众 生无所取著,虽行

yú xǐ ?r guün kǔ zh?ngshyng x?n cháng üi mǐn su? xíng yú sht ?r bù fai sht lì yì tü shì zht zh? suǒ zhù chù shì su?

于喜而观苦众 生心常哀愍,虽行于舍而不废舍利益他事者之所住处;是虽

xíng jiǔ cì dì dìng ?r bù yàn lí yù jia sh?ushyng su? zh? yí qia fǎ wú shyng wú mia ?r bù yú shí jì zu? zhang

行九次第定而不厌离欲界受生,虽知一切法无生、无灭而不于实际作证,

su? rù sün xia tuō m?n ?r bù qǔ shyng w?n xia tuō su? guün sì shang dì ?r bù zhù xiǎochangshang guǒ su? guünshanshyn

虽入三解脱门而不取声闻解脱,虽观四圣谛而不住小乘 圣果,虽观甚深

yuán qǐ ?r bù zhù jiū jìng jì mia su? xiū bü shang dào ?r bù qiú yǒng chū shì jiün su? chüo fán fu dì ?r bù du? shyng

缘起而不住究竟寂灭,虽修八圣道而不求永出世间,虽超凡夫地而不堕声

w?n pì zh? f? dì su? guün wǔ qǔ yùn ?r bù yǒng mia zhū yùn su? chüo chū sì m? ?r bù fyn bi? zhū m? su? bù

闻辟支佛地,虽观五取蕴而不永灭诸蕴,虽超出四魔而不分别诸魔,虽不

zhu? liù chù ?r bù yǒng mia liù chù su? ün zhù zhyn rú ?r bù du? shí jì su? shuō yí qia chang ?r bù sht dà chang

着六处而不永灭六处,虽安住真如而不堕实际,虽说一切乘而不舍大乘,

cǐ dà l?u g?shì zhù rú shì dtng yí qia zhū gōng d? zht zh? suǒ zhù chù

此大楼阁,是住如是等一切诸功德者之所住处。

tr shíshàn cái t?ng zǐ ?r shuōs?ng yán

尔时,善财童子而说颂言:

cǐ shì dà byi q?ng jìng zhìlì yì shì jiün cí shì zūn

此是大悲清净智,利益世间慈氏尊,

guàndǐng dì zhōng f? zhǎng zǐrù rú lái jìng zh? zhù chù

灌顶地中佛长子,入如来境之住处。

yí qia míng w?n zhū f? zǐyǐ rù dà chang xia tuō m?n

一切名闻诸佛子,已入大乘解脱门,

y?u xíng fǎ jia x?n wú zhu?cǐ wú dtng zht zh? zhù chù

游行法界心无著,此无等者之住处。

sh? jia rtn jìn chán zhì huìfüng biàn yuàn lì jí sh?n tōng

施戒忍进禅智慧,方便愿力及神通,

rú shì dà chang zhū dù fǎx? jù zú zht zh? zhù chù

如是大乘诸度法,悉具足者之住处。

zhì huì guǎng dà rú xū kōngpǔ zh? sün shì yí qia fǎ

智慧广大如虚空,普知三世一切法,

wú ài wú y? wú suǒ qǔliǎo zhū yǒu zht zh? zhù chù

无碍无依无所取,了诸有者之住处。

shànn?ng jit liǎo yí qia fǎwú xìng wú shyng wú suǒ y?

善能解了一切法,无性无生无所依,

rú niǎo fyi kōng d? zì zàicǐ dà zhì zht zh? zhù chù

如鸟飞空得自在,此大智者之住处。

liǎo zh? sün dú zhyn shí xìngfyn bi? y?n yuán xū wàng qǐ

了知三毒真实性,分别因缘虚妄起,

yì bù yàn bǐ ?r qiú chūcǐ jì jìng r?n zh? zhù chù

亦不厌彼而求出,此寂静人之住处。

sün xia tuō m?n bü shang dàozhū yùn chù jia jí yuán qǐ

三解脱门八圣道,诸蕴处界及缘起,

x? n?ng guün chá bù qù jìcǐ shàn qiǎo r?n zh? zhù chù

悉能观察不趣寂,此善巧人之住处。

shí füng gu? tǔ jí zh?ngshyngyǐ wú ài zhì xiánguün chá

十方国土及众 生,以无碍智咸观察,

liǎo xìng jiy kōng bù fyn bi? cǐ jì mia r?n zh? zhù chù

了性皆空不分别,此寂灭人之住处。

pǔ xíng fǎ jia x? wú ài ?r qiú han xìng bù kt d?

普行法界悉无碍,而求行性不可得,

rú fyng xíng kōng wú suǒ han cǐ wú y? zht zh? zhù chù

如风行空无所行,此无依者之住处。

pǔ jiàn a dào qún shyng lai sh?u zhū chǔ dú wú suǒ gu?

普见恶道群生类,受诸楚毒无所归,

fàng dà cí guüng x? chú mia cǐ üi mǐn zht zh? zhù chù

放大慈光悉除灭,此哀愍者之住处。

jiàn zhū zh?ngshyng sh? zhang dào pì rú shyngmángjiàn wai tú

见诸众 生失正道,譬如生盲践畏途,

yǐn qí lìng rù xia tuō ch?ng cǐ dà dǎo sh? zh? zhù chù

引其令入解脱城,此大导师之住处。

jiàn zhū zh?ngshyng rù m? wǎng shyng lǎo bìng sǐ cháng b? p?

见诸众 生入魔网,生老病死常逼迫,

lìng qí xia tuō d? wai ün cǐ yǒng jiàn r?n zh? zhù chù

令其解脱得慰安,此勇健人之住处。

jiàn zhū zh?ngshyngy?ng hu? bìng ?r x?ngguǎng dà byi mǐn x?n

见诸众 生婴惑病,而兴广大悲愍心,

yǐ zhì huì yào x? chú mia cǐ dà y? wáng zh? zhù chù

以智慧药悉除灭,此大医王之住处。

jiàn zhū qún shyng m? yǒu hǎi ch?n lún yōu p? sh?uzh?ng kǔ

见诸群生没有海,沉沦忧迫受众苦,

x? yǐ fǎ chuán ?r jiù zh? cǐ shàn dù zht zh? zhù chù

悉以法船而救之,此善度者之住处。

jiàn zhū zh?ngshyng zài hu? hǎi n?ng fü pú tí miào bǎo x?n

见诸众 生在惑海,能发菩提妙宝心,

x? rù qí zhōng ?r jì bá cǐ shàn yú r?n zh? zhù chù

悉入其中而济拔,此善渔人之住处。

h?ng yǐ dà yuàn cí byi yǎn pǔ guün yí qia zhū zh?ngshyng

恒以大愿慈悲眼,普观一切诸众 生,

c?ng zhū yǒu hǎi ?r bá chū cǐ j?n chì wáng zh? zhù chù

从诸有海而拔出,此金翅王之住处。

pì rú rì yua zài xū kōng yí qia shì jiün mí bù zhú

譬如日月在虚空,一切世间靡不烛,

zhì huì guüngmíng yì rú shì cǐ zhào shì zht zh? zhù chù

智慧光明亦如是,此照世者之住处。

pú sà w?i huà y? zh?ngshyng pǔ jìn wai lái wú liàng ji?

菩萨为化一众 生,普尽未来无量劫,

rú w?i y? r?n yí qia tr cǐ jiù shì zht zh? zhù chù

如为一人一切尔,此救世者之住处。

yú y? gu? tǔ huà zh?ngshyng jìn wai lái ji? wú xiū x?

于一国土化众 生,尽未来劫无休息,

y? y? gu? tǔ xián rú shì cǐ jiün gù yì zh? zhù chù

一一国土咸如是,此坚固意之住处。

shí füng zhū f? suǒ shuō fǎ y? zu? pǔ sh?u xián lìng jìn

十方诸佛所说法,一座普受咸令尽,

jìn wai lái ji? h?ng x? rán cǐ zhì hǎi r?n zh? zhù chù

尽未来劫恒悉然,此智海人之住处。

biàn y?u yí qia shì jia hǎi pǔ rù yí qia dào chǎng hǎi

遍游一切世界海,普入一切道场海,

g?ng yǎng yí qia rú lái hǎi cǐ xiū xíng zht zh? zhù chù

供养一切如来海,此修行者之住处。

xiū xíng yí qia miào han hǎi fü qǐ wú biün dà yuàn hǎi

修行一切妙行海,发起无边大愿海,

rú shì j?ng yú zh?ng ji? hǎi cǐ gōng d? zht zh? zhù chù

如是经于众劫海,此功德者之住处。

y? máo duün chù wú liàng chà f? zh?ngshyng ji? bù kt shuō

一毛端处无量刹,佛众 生劫不可说,

rú shì míng jiàn mǐ bù zhōu cǐ wú ài yǎn zh? zhù chù

如是明见靡不周,此无碍眼之住处。

y? niàn pǔ sha wú biün ji? gu? tǔ zhū f? jí zh?ngshyng

一念普摄无边劫,国土诸佛及众 生,

zhì huì wú ài x? zhang zh? cǐ jù d? r?n zh? zhù chù

智慧无碍悉正知,此具德人之住处。

shí füng gu? tǔ suì w?i ch?n yí qia dà hǎi yǐ máo d?

十方国土碎为尘,一切大海以毛滴,

pú sà fü yuàn shù rú shì cǐ wú ài zht zh? zhù chù

菩萨发愿数如是,此无碍者之住处。

ch?ng jiù zǒng chí sün mai m?n dà yuàn zhū chán jí xia tuō

成就总持三昧门,大愿诸禅及解脱,

y? y? jiy zhù wú biün ji? cǐ zhyn f? zǐ zh? zhù chù

一一皆住无边劫,此真佛子之住处。

wú liàng wú biün zhū f? zǐ zhǒngzhǒngshuō fǎ dù zh?ngshyng

无量无边诸佛子,种 种说法度众 生,

yì shuō shì jiünzh?ng jì shù cǐ xiū xíng zht zh? zhù chù

亦说世间众技术,此修行者之住处。

ch?ng jiù sh?ntōngfüngbiàn zhì xiū xíng rú huànmiào fǎ m?n

成就神通方便智,修行如幻妙法门,

shí füng wǔ qù x? xiànshyng cǐ wú ài zht zh? zhù chù

十方五趣悉现生,此无碍者之住处。

pú sà shǐ c?ng chū fü x?n jù zú xiū xíng yí qia han

菩萨始从初发心,具足修行一切行,

huà shyn wú liàngbiàn fǎ jia cǐ sh?n lì zht zh? zhù chù

化身无量遍法界,此神力者之住处。

y? niànch?ng jiù pú tí dào pǔ zu? wú biün zhì huì ya

一念成就菩提道,普作无边智慧业,

shì qíng s? lǜ x? fü kuáng cǐ nán liáng zht zh? zhù chù

世情思虑悉发狂,此难量者之住处。

ch?ng jiù sh?ntōng wú zhàng ài y?u xíng fǎ jia mǐ bù zhōu

成就神通无障碍,游行法界靡不周,

qí x?n wai cháng yǒu suǒ d? cǐ jìng huì zht zh? zhù chù

其心未尝有所得,此净慧者之住处。

pú sà xiū xíng wú ài huì rù zhū gu? tǔ wú suǒ zhu?

菩萨修行无碍慧,入诸国土无所著,

yǐ wú ar zhì pǔ zhào míng cǐ wú wǒ zht zh? zhù chù

以无二智普照明,此无我者之住处。

liǎo zh? zhū fǎ wú y? zhǐ btn xìng jì mia t?ng xū kōng

了知诸法无依止,本性寂灭同虚空,

chángxíng rú shì jìng jia zhōng cǐ lí g?u r?n zh? zhù chù

常行如是境界中,此离垢人之住处。

pǔ jiàn qún shyngsh?u zhū kǔ fü dà r?n cí zhì huì x?n

普见群生受诸苦,发大仁慈智慧心,

yuàncháng lì yì zhū shì jiün cǐ byi mǐn zht zh? zhù chù

愿常利益诸世间,此悲愍者之住处。

f? zǐ zhù yú cǐ pǔ xiànzh?ngshyngqián y?u rú rì yua lún biàn chú shyng sǐ àn

佛子住于此,普现众 生前,犹如日月轮,遍除生死暗。

f? zǐ zhù yú cǐ pǔ shùnzh?ngshyng x?n biànxiàn wú liàngshyn chōng mǎn shí füng chà

佛子住于此,普顺众 生心,变现无量身,充满十方刹。

f? zǐ zhù yú cǐ biàn y?u zhū shì jia yí qia rú lái suǒ wú liàng wú shù ji?

佛子住于此,遍游诸世界,一切如来所,无量无数劫。

f? zǐ zhù yú cǐ s? liáng zhū f? fǎ wú liàng wú shù ji? qí x?n wú yàn juàn

佛子住于此,思量诸佛法,无量无数劫,其心无厌倦。

f? zǐ zhù yú cǐ niàn niàn rù sün mai y? y? sün mai m?n chǎn míng zhū f? jìng

佛子住于此,念念入三昧,一一三昧门,阐明诸佛境。

f? zǐ zhù yú cǐ x? zh? yí qia chà wú liàng wú shù ji? zh?ngshyng f? míng hào

佛子住于此,悉知一切刹,无量无数劫,众 生佛名号。

f? zǐ zhù yú cǐ y? niàn sha zhū ji? dàn suí zh?ngshyng x?n ?r wú fyn bi? xiǎng

佛子住于此,一念摄诸劫,但随众 生心,而无分别想。

f? zǐ zhù yú cǐ xiū xí zhū sün mai y? yì x?n niànzhōng liǎo zh? sün shì fǎ

佛子住于此,修习诸三昧,一一心念中,了知三世法。

f? zǐ zhù yú cǐ ji? jiü shyn bù d?ng pǔ xiàn yí qia chà yí qia zhū qù zhōng

佛子住于此,结跏身不动,普现一切刹,一切诸趣中。

f? zǐ zhù yú cǐ yǐn zhū f? fǎ hǎi shyn rù zhì huì hǎi jù zú gōng d? hǎi

佛子住于此,饮诸佛法海,深入智慧海,具足功德海。

f? zǐ zhù yú cǐ x? zh? zhū chà shù shì shù zh?ngshyng shù f? míng shù yì rán

佛子住于此,悉知诸刹数,世数众 生数,佛名数亦然。

f? zǐ zhù yú cǐ y? niàn x? n?ngliǎo yí qia sün shì zhōng gu? tǔ zh? ch?nghuài

佛子住于此,一念悉能了,一切三世中,国土之成坏。

f? zǐ zhù yú cǐ pǔ zh? f? han yuàn pú sà suǒ xiū xíng zh?ngshyng gyn xìng yù

佛子住于此,普知佛行愿,菩萨所修行,众 生根性欲。

f? zǐ zhù yú cǐ jiàn y? wyi ch?nzhōng wú liàng chà dào chǎng zh?ngshyng jí zhū ji?

佛子住于此,见一微尘中,无量刹道场,众 生及诸劫。

rú y? wyi ch?n nai yí qia ch?n yì rán zhǒngzhǒngxián jù zú chù chù jiy wú ài

如一微尘内,一切尘亦然,种 种咸具足,处处皆无碍。

f? zǐ zhù yú cǐ pǔ guün yí qia fǎ zh?ngshyng chà jí shì wú qǐ wú suǒ yǒu

佛子住于此,普观一切法,众 生刹及世,无起无所有。

guün chá zh?ngshyngdtng fǎ dtng rú lái dtng shü dtng zhū yuàndtng sün shì x? píngdtng

观察众 生等,法等如来等,刹等诸愿等,三世悉平等。

f? zǐ zhù yú cǐ jiào huà zhū qún shyng gōngyǎng zhū rú lái s? w?i zhū fǎ xìng

佛子住于此,教化诸群生,供养诸如来,思惟诸法性。

wú liàngqiün wàn ji? suǒ xiū yuàn zhì han guǎng dà bù kt liáng chyngyáng m? n?ng jìn

无量千万劫,所修愿智行,广大不可量,称扬莫能尽。

bǐ zhū dà yǒngmtng suǒ xíng wú zhàng ài ün zhù yú cǐ zhōng wǒ h? zhǎngjìng lǐ

彼诸大勇猛,所行无障碍,安住于此中,我合掌敬礼。

zhū f? zh? zhǎng zǐ shang d? cí shì zūn wǒ j?n gōngjìng lǐ yuànchuí gù niàn wǒ

诸佛之长子,圣德慈氏尊,我今恭敬礼,愿垂顾念我。

tr shí shàn cái t?ng zǐ yǐ rú shì dtng yí qia pú sà wú liàngchyngyáng zàn tàn fǎ ?r zàn pí lú zhy nà

尔时,善财童子,以如是等一切菩萨无量 称扬赞叹法,而赞毗卢遮那

zhuüng yán zàng dà l?u g? zhōng zhū pú sà yǐ qǔ gōng h? zhǎng gōngjìngdǐng lǐ y? x?n yuànjiàn mí la pú sà

庄 严藏大楼阁中诸菩萨已,曲躬合掌,恭敬顶礼,一心愿见弥勒菩萨,

q?n jìn g?ngyǎng nǎi jiàn mí la pú sà m? hy sà c?ng bi? chù lái wú liàngtiün l?ng ya chü qián tà p?

亲近供养。乃见弥勒菩萨摩诃萨从别处来,无量天、龙、夜叉、乾闼婆、

ü xiū lu? jiü l?u lu? jǐn nà lu? m? h?u lu? qi? wáng shì fàn hù shì jí btn shyng chù wú liàngjuàn shǔ

阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽王,释梵护世,及本生处无量眷属、

p? lu? m?n zh?ng jí yú wú shù bǎi qiünzh?ngshyng qián h?u w?i rǎo ?r g?ng lái xiàngzhuüng yán zàng dà l?u guün suǒ shàn

婆罗门众,及余无数百千众 生,前后围绕而共来向 庄 严藏大楼观所。善

cái jiàn yǐ huün xǐ yǒng yua wǔ tǐ t?u dì

财见已,欢喜踊跃,五体投地。

shí mí la pú sà guün chá shàn cái zhǐ shì dà zh?ng tàn qí gōng d? ?r shuōs?ng yuy

时,弥勒菩萨观察善财,指示大众,叹其功德,而说颂曰:

rǔ dtng guün shàn cái zhì huì x?n q?ng jìng w?i qiú pú tí han ?r lái zhì wǒ suǒ

汝等观善财,智慧心清净,为求菩提行,而来至我所。

shàn lái yuán mǎn cí shàn lái q?ng jìng byi shàn lái jì mia yǎn xiū xíng wú xia juàn

善来圆满慈,善来清净悲,善来寂灭眼,修行无懈倦。

shàn lái q?ngjìng yì shàn lái guǎng dà x?n shàn lái bù tuì gyn xiū xíng wú xia juàn

善来清净意,善来广大心,善来不退根,修行无懈倦。

shàn lái bù d?ng han cháng qiú shàn zh? shí liǎo dá yí qia fǎ tiáo fú zhū qún shyng

善来不动行,常求善知识,了达一切法,调伏诸群生。

shàn lái xíng miào dào shàn lái zhù gōng d? shàn lái qù f? guǒ wai c?ng yǒu pí juàn

善来行妙道,善来住功德,善来趣佛果,未曾有疲倦。

shàn lái d? w?i tǐ shàn lái fǎ suǒ z? shàn lái wú biün han shì jiün nán kt jiàn

善来德为体,善来法所滋,善来无边行,世间难可见。

shàn lái lí mí hu? shì fǎ bù n?ng rǎn lì shuüi huǐ yù dtng yí qia wú fyn bi?

善来离迷惑,世法不能染,利衰毁誉等,一切无分别。

shàn lái sh? ün la tiáo r?u kün sh?u huà chǎnkuángchyn màn x?n yí qia x? chú mia

善来施安乐,调柔堪受化,谄诳嗔慢心,一切悉除灭。

shàn lái zhyn f? zǐ pǔ yì yú shí füng zyngzhǎng zhū gōng d? tiáo r?u wú xia juàn

善来真佛子,普诣于十方,增长诸功德,调柔无懈倦。

shàn lái sün shì zhì biàn zh? yí qia fǎ pǔ shynggōng d? zàng xiū xíng bù pí yàn

善来三世智,遍知一切法,普生功德藏,修行不疲厌。

w?n shū d? yún dtng yí qia zhū f? zǐ lìng rǔ zhì wǒ suǒ shì rǔ wú ài chù

文殊德云等,一切诸佛子,令汝至我所,示汝无碍处。

jù xiū pú sà han pǔ sha zhū qún shyng rú shì guǎng dà r?n j?n lái zhì wǒ suǒ

具修菩萨行,普摄诸群生,如是广大人,今来至我所。

w?i qiú zhū rú lái q?ngjìng zh? jìng jia wan zhū guǎng dà yuàn ?r lái zhì wǒ suǒ

为求诸如来,清净之境界,问诸广大愿,而来至我所。

qù lái xiàn zài f? suǒ ch?ng zhū han ya rǔ yù jiy xiū xu? ?r lái zhì wǒ suǒ

去来现在佛,所成诸行业,汝欲皆修学,而来至我所。

rǔ yú shàn zh? shí yù qiú wyi miào fǎ yù sh?u pú sà han ?r lái zhì wǒ suǒ

汝于善知识,欲求微妙法,欲受菩萨行,而来至我所。

rǔ niànshàn zh? shí zhū f? suǒ chyng tàn lìng rǔ ch?ng pú tí ?r lái zhì wǒ suǒ

汝念善知识,诸佛所称叹,令汝成菩提,而来至我所。

rǔ niànshàn zh? shí shyng wǒ rú fù mǔ yǎng wǒ rú rǔ mǔ zyng wǒ pú tí fyn

汝念善知识,生我如父母,养我如乳母,增我菩提分。

rú y? liáozh?ng jí rú tiün sǎ gün lù rú rì shì zhang dào rú yua zhuǎnjìng lún

如医疗众疾,如天洒甘露,如日示正道,如月转净轮。

rú shün bù d?ng yáo rú hǎi wú zyngjiǎn rú chuán sh? jì dù ?r lái zhì wǒ suǒ

如山不动摇,如海无增减,如船师济渡,而来至我所。

rǔ guünshàn zh? shí y?u rú dà mtngjiàng yì rú dà shüng zhǔ y?u rú dà dǎo sh?

汝观善知识,犹如大猛将,亦如大商主,又如大导师。

n?ngjiànzhang fǎ chuáng n?ng shì f? gōng d? n?ng mia zhū a dào n?ng küi shàn qù m?n

能建正法 幢 ,能示佛功德,能灭诸恶道,能开善趣门。

n?ng xiǎn zhū f? shyn n?ng shǒu zhū f? zàng n?ng chí zhū f? fǎ shì gù yuàn zhün fang

能显诸佛身,能守诸佛藏,能持诸佛法,是故愿瞻奉。

yù mǎn q?ngjìng zhì yù jù duünzhangshyn yù shyng zūn guì jie ?r lái zhì wǒ suǒ

欲满清净智,欲具端正身,欲生尊贵家,而来至我所。

rǔ dtng guün cǐ r?n q?n jìn shàn zh? shí suí qí suǒ xiū xu? yí qia yìng shùn han

汝等观此人,亲近善知识,随其所修学,一切应顺行。

yǐ x? fú y?n yuán w?n shū lìng fü x?n suí shùn wú w?i nì xiū xíng bú xia juàn

以昔福因缘,文殊令发心,随顺无违逆,修行不懈倦。

fù mǔ yǔ q?n shǔ gōng diàn jí cái chǎn yí qia jiy sht lí qiün xià qiú zh? shí

父母与亲属,宫殿及财产,一切皆舍离,谦下求知识。

jìng zhì rú shì yì yǒng lí shì jiünshyn düngshyng f? gu? tǔ sh?u zhū shang guǒ bào

净治如是意,永离世间身,当生佛国土,受诸胜果报。

shàn cái jiànzh?ngshyng shyng lǎo bìng sǐ kǔ w?i fü dà byi yì qín xiū wú shàng dào

善财见众 生,生老病死苦,为发大悲意,勤修无上道。

shàn cái jiànzh?ngshyng wǔ qù cháng liú zhuǎn w?i qiú j?n güng zhì p? bǐ zhū kǔ lún

善财见众 生,五趣常流转,为求金刚智,破彼诸苦轮。

shàn cái jiànzh?ngshyng x?n tiánshanhuüng huì w?i chú sün dú cì zhuün qiú lì zhì lí

善财见众 生,心田甚荒秽,为除三毒刺,专求利智犁。

zh?ngshyng chǔ ch? àn mángmíng sh? zhang dào shàn cái w?i dǎo sh? shì qí ün yǐn chù

众 生处痴暗,盲冥失正道,善财为导师,示其安隐处。

rtn kǎi xia tuō chang zhì huì w?i lì jiàn n?ng yú sün yǒu nai p? zhū fán nǎo z?i

忍铠解脱乘,智慧为利剑,能于三有内,破诸烦恼贼。

shàn cái fǎ chuán sh? pǔ jì zhū hán shí lìng gu? tr yàn hǎi jí zhì jìng bǎo zhōu

善财法船师,普济诸含识,令过尔焰海,疾至净宝洲。

shàn cái zhang ju? rì zhì guüng dà yuàn lún zhōuxíng fǎ jia kōng pǔ zhào qún mí zhái

善财正觉日,智光大愿轮,周行法界空,普照群迷宅。

shàn cái zhang ju? yua bái fǎ x? yuán mǎn cí dìngq?ngliángguüng dtngzhàozh?ngshyng x?n

善财正觉月,白法悉圆满,慈定清凉 光,等照众 生心。

shàn cái shang zhì hǎi y? yú zhí x?n zhù pú tí han jiànshyn chū shyngzh?ng fǎ bǎo

善财胜智海,依于直心住,菩提行渐深,出生 众法宝。

shàn cái dà x?n l?ng shyng yú fǎ jia kōng x?ng yún zhù gün z? shyngch?ng yí qia guǒ

善财大心龙,升于法界空,兴云霔甘泽,生 成一切果。

shàn cái rán fǎ dyng xìn zhù cí byi y?u niàn qì gōng d? guüng mia chú sün dú àn

善财然法灯,信炷慈悲油,念器功德光,灭除三毒暗。

ju? x?n jiü lu? lu? byi büo cí w?i r?u pú tí fyn zh? ji? zhǎng yú rú lái zàng

觉心迦罗逻,悲胞慈为肉,菩提分肢节,长于如来藏。

zyngzhǎng fú d? zàng q?ngjìng zhì huì zàng küi xiǎnfüngbiànzàng chū shyng dà yuànzàng

增长福德藏,清净智慧藏,开显方便藏,出生大愿藏。

rú shì dà zhuüng yán jiù hù zhū qún shyng yí qia tiün r?n zhōng nán w?n nán kt jiàn

如是大 庄 严,救护诸群生,一切天人中,难闻难可见。

rú shì zhì huì shù gyn shyn bù kt d?ng zh?ng han jiànzyngzhǎng pǔ yìn zhū qún shyng

如是智慧树,根深不可动,众行渐增长,普荫诸群生。

yù shyng yí qia d? yù wan yí qia fǎ yù duàn y? qiy yí zhuün qiú shàn zh? shí

欲生一切德,欲问一切法,欲断一切疑,专求善知识。

yù p? zhū hu? m? yù chú zhū jiàn g?u yù xia zh?ngshyng fù zhuün qiú shàn zh? shí

欲破诸惑魔,欲除诸见垢,欲解众 生缚,专求善知识。

düng mia zhū a dào düng shì r?n tiün lù lìng xiū gōng d? han jí rù nia pán ch?ng

当灭诸恶道,当示人天路,令修功德行,疾入涅槃城。

düng dù zhū jiàn nàn düng ji? zhū jiàn wǎng düng kū ài yù shuǐ düng shì sün yǒu dào

当度诸见难,当截诸见网,当枯爱欲水,当示三有道。

düng w?i shì y? hù düng zu? shì guüngmíng düngch?ng sün jia sh? shì qí xia tuō chù

当为世依怙,当作世光明,当成三界师,示其解脱处。

yì dünglìng shì jiün pǔ lí zhū xiǎngzhu? pǔ ju? fán nǎo shuì pǔ chū ài yù ní

亦当令世间,普离诸想著,普觉烦恼睡,普出爱欲泥。

düngliǎozhǒngzhǒng fǎ düngjìngzhǒngzhǒng chà yí qia xián jiū jìng qí x?n dà huün xǐ

当了种 种法,当净种 种刹,一切咸究竟,其心大欢喜。

rǔ han jí tiáo r?u rǔ x?n shan q?ng jìng suǒ yù xiū gōng d? y? qiy düng yuán mǎn

汝行极调柔,汝心甚清净,所欲修功德,一切当圆满。

bù jiǔ jiàn zhū f? liǎo dá yí qia fǎ yán jìngzh?ng chà hǎi ch?ng jiù dà pú tí

不久见诸佛,了达一切法,严净众刹海,成就大菩提。

düng mǎn zhū han hǎi düng zh? zhū fǎ hǎi düng dù zh?ngshyng hǎi rú shì xiū zhū han

当满诸行海,当知诸法海,当度众 生海,如是修诸行。

düng dào gōng d? àn düngshyng zhū shàn pǐn düng yǔ f? zǐ dtng rú shì x?n ju? dìng

当到功德岸,当生诸善品,当与佛子等,如是心决定。

düng duàn yí qia hu? düng jìng yí qia ya düng fú yí qia m? mǎn zú rú shì yuàn

当断一切惑,当净一切业,当伏一切魔,满足如是愿。

düngshyngmiào zhì dào düng küi zhang fǎ dào bù jiǔ düng sht lí hu? ya zhū kǔ dào

当生妙智道,当开正法道,不久当舍离,惑业诸苦道。

yí qia zh?ngshyng lún ch?n mí zhū yǒu lún rǔ düngzhuǎn fǎ lún lìng qí duàn kǔ lún

一切众 生轮,沉迷诸有轮,汝当转法轮,令其断苦轮。

rǔ düng chí f? zhǒng rǔ düngjìng fǎ zhǒng rǔ n?ng jí syngzhǒng sün shì x? zhōubiàn

汝当持佛种,汝当净法种,汝能集僧种,三世悉周遍。

düngduànzh?ng ài wǎng düng lia zh?ngjiànwǎng düng jiù zh?ng kǔ wǎng düngch?ng cǐ yuànwǎng

当断众爱网,当裂众见网,当救众苦网,当成此愿网。

düng dù zh?ngshyng jia düngjìng gu? tǔ jia düng jí zhì huì jia düngch?ng cǐ x?n jia

当度众 生界,当净国土界,当集智慧界,当成此心界。

dünglìngzh?ngshyng xǐ dünglìng pú sà xǐ dünglìng zhū f? xǐ düngch?ng cǐ huün xǐ

当令众 生喜,当令菩萨喜,当令诸佛喜,当成此欢喜。

düngjiàn yí qia qù düngjiàn yí qia chà düngjiàn yí qia fǎ düngch?ng cǐ f? jiàn

当见一切趣,当见一切刹,当见一切法,当成此佛见。

düngfàng p? àn guüng düngfàng x? ra guüng düngfàng mia a guüng dí chú sün yǒu kǔ

当放破暗光,当放息热光,当放灭恶光,涤除三有苦。

düng küi tiün qù m?n düng küi f? dào m?n düng shì xia tuō m?n pǔ shǐ zh?ngshyng rù

当开天趣门,当开佛道门,当示解脱门,普使众 生入。

düng shì yú zhang dào düng ju? yú xi? dào rú shì qín xiū xíng ch?ng jiù pú tí dào

当示于正道,当绝于邪道,如是勤修行,成就菩提道。

düng xiū gōng d? hǎi düng dù sün yǒu hǎi pǔ shǐ qún shyng hǎi chū yú zh?ng kǔ hǎi

当修功德海,当度三有海,普使群生海,出于众苦海。

düng yú zh?ngshyng hǎi xiao ji? fán nǎo hǎi lìng xiū zhū han hǎi jí rù dà zhì hǎi

当于众 生海,消竭烦恼海,令修诸行海,疾入大智海。

rǔ düng zyng zhì hǎi rǔ düng xiū xíng hǎi zhū f? dà yuàn hǎi rǔ düng xián mǎn zú

汝当增智海,汝当修行海,诸佛大愿海,汝当咸满足。

rǔ düng rù chà hǎi rǔ düngguünzh?ng hǎi rǔ düng yǐ zhì lì pǔ yǐn zhū fǎ hǎi

汝当入刹海,汝当观众海,汝当以智力,普饮诸法海。

düng jìn zhū f? yún düng qǐ g?ng yǎng yún düng t?ng miào fǎ yún düng x?ng cǐ yuàn yún

当觐诸佛云,当起供养云,当听妙法云,当兴此愿云。

pǔ y?u sün yǒu shì pǔ huàizh?ng hu? shì pǔ rù rú lái shì düngxíng rú shì dào

普游三有室,普坏众惑室,普入如来室,当行如是道。

pǔ rù sün mai m?n pǔ y?u xia tuō m?n pǔ zhù sh?n tōng m?n zhōu xíng yú fǎ jia

普入三昧门,普游解脱门,普住神通门,周行于法界。

pǔ xiànzh?ngshyngqián pǔ duì zhū f? qián pì rú rì yua guüng düngch?ng rú shì lì

普现众 生前,普对诸佛前,譬如日月光,当成如是力。

suǒ xíng wú d?ngluàn suǒ xíng wú rǎn zhu? rú niǎoxíng xū kōng düngch?ng cǐ miàoy?ng

所行无动乱,所行无染著,如鸟行虚空,当成此妙用。

pì rú y?n tu? wǎng chà wǎng rú shì zhù rǔ düng x? wǎng yì rú fyng wú suǒ ài

譬如因陀网,刹网如是住,汝当悉往诣,如风无所碍。

rǔ düng rù fǎ jia biànwǎng zhū shì jia pǔ jiàn sün shì f? x?n shyng dà huün xǐ

汝当入法界,遍往诸世界,普见三世佛,心生大欢喜。

rǔ yú zhū fǎ m?n yǐ d? jí düng d? yìngshyng dà xǐ yua wú tün yì wú yàn

汝于诸法门,已得及当得,应生大喜跃,无贪亦无厌。

rǔ shì gōng d? qì n?ng suí zhū f? jiào n?ng xiū pú sà han d? jiàn cǐ qí ta

汝是功德器,能随诸佛教,能修菩萨行,得见此奇特。

rú shì zhū f? zǐ yì ji? nán kt yù kuàngjiàn qí gōng d? suǒ xiū zhū miào dào

如是诸佛子,亿劫难可遇,况见其功德,所修诸妙道。

rǔ shyng yú r?n zhōng dà hu? zhū shàn lì d? jiàn w?n shū dtng wú liàng zhū gōng d?

汝生于人中,大获诸善利,得见文殊等,无量诸功德。

yǐ lí zhū a dào yǐ chū zhū nàn chù yǐ chüozh?ng kǔ huàn shàn züi wù xia dài

已离诸恶道,已出诸难处,已超众苦患,善哉勿懈怠。

yǐ lí fán fū dì yǐ zhù pú sà dì düng mǎn zhì huì dì sù rù rú lái dì

已离凡夫地,已住菩萨地,当满智慧地,速入如来地。

pú sà han rú hǎi f? zhì t?ng xū kōng rǔ yuàn yì fù rán yìngshyng dà x?n qìng

菩萨行如海,佛智同虚空,汝愿亦复然,应生大欣庆。

zhū gyn bú xia juàn zhì yuành?ng ju? dìng q?n jìn shàn zh? shí bù jiǔ x? ch?ng mǎn

诸根不懈倦,志愿恒决定,亲近善知识,不久悉成满。

pú sà zhǒngzhǒng han jiy w?i tiáozh?ngshyng pǔ xíng zhū fǎ m?n shan wù shyng yí hu?

菩萨种 种行,皆为调众 生,普行诸法门,慎勿生疑惑。

rǔ jù nán s? fú jí yǐ zhyn shí xìn shì gù yú j?n rì d? jiàn zhū f? zǐ

汝具难思福,及以真实信,是故于今日,得见诸佛子。

rǔ jiàn zhū f? zǐ x? hu? guǎng dà lì y? y? zhū dà yuàn yí qia xián xìn sh?u

汝见诸佛子,悉获广大利,一一诸大愿,一切咸信受。

rǔ yú sün yǒu zhōng n?ng xiū pú sà han shì gù zhū f? zǐ shì rǔ xia tuō m?n

汝于三有中,能修菩萨行,是故诸佛子,示汝解脱门。

fyi shì fǎ qì r?n yǔ f? zǐ t?ng zhù sha j?ng wú liàng ji? m? zh? qí jìng jia

非是法器人,与佛子同住,设经无量劫,莫知其境界。

rǔ jiàn zhū pú sà d? w?n rú shì fǎ shì jiünshan nán yǒu yìngshyng dà xǐ qìng

汝见诸菩萨,得闻如是法,世间甚难有,应生大喜庆。

zhū f? hù niàn rǔ pú sà sha sh?u rǔ n?ng shùn qí jiào han shàn züi zhù sh?u mìng

诸佛护念汝,菩萨摄受汝,能顺其教行,善哉住寿命。

yǐ shyng pú sà jiü yǐ jù pú sà d? yǐ zhǎng rú lái zhǒng düngshyngguàndǐng wai

已生菩萨家,已具菩萨德,已长如来种,当升灌顶位。

bù jiǔ rǔ düng d? yǔ zhū f? zǐ dtng jiàn kǔ nǎo zh?ngshyng x? zhì ün yǐn chù

不久汝当得,与诸佛子等,见苦恼众 生,悉置安隐处。

rú xià rú shì zhǒng bì hu? rú shì guǒ wǒ j?n qìng wai rǔ rǔ yìng dà x?n yua

如下如是种,必获如是果,我今庆慰汝,汝应大欣悦。

wú liàng zhū pú sà wú liàng ji? han dào wai n?ngch?ng cǐ han j?n rǔ jiy hu? d?

无量诸菩萨,无量劫行道,未能成此行,今汝皆获得。

xìn la jiün jìn lì shàn cái ch?ng cǐ han ru? yǒu jìng mù x?n yì düng rú shì xu?

信乐坚进力,善财成此行,若有敬慕心,亦当如是学。

yí qia gōng d? han jiy c?ngyuàn yù shyng shàn cái yǐ liǎo zh? cháng la qín xiū xí

一切功德行,皆从愿欲生,善财已了知,常乐勤修习。

rú l?ng bù mì yún bì düng zhù dà yǔ pú sà qǐ yuàn zhì ju? dìng xiū zhū han

如龙布密云,必当霔大雨,菩萨起愿智,决定修诸行。

ru? yǒu shàn zh? shí shì rǔ pǔ xián han rǔ düng hǎo ch?ng shì shan wù shyng yí hu?

若有善知识,示汝普贤行,汝当好承事,慎勿生疑惑。

rǔ yú wú liàng ji? w?i yù wàng sht shyn j?n w?i qiú pú tí cǐ sht füng w?i shàn

汝于无量劫,为欲妄舍身,今为求菩提,此舍方为善。

rǔ yú wú liàng ji? jù sh?ushyng sǐ kǔ bù c?ng shì zhū f? wai w?n rú shì han

汝于无量劫,具受生死苦,不曾事诸佛,未闻如是行。

rǔ j?n d? r?n shyn zhí f? shàn zh? shí t?ng sh?u pú tí han yún h? bù huün xǐ

汝今得人身,值佛善知识,听受菩提行,云何不欢喜?

su? yù f? x?ng shì yì zhí shàn zh? shí qí x?n bù q?ng jìng bù w?n rú shì fǎ

虽遇佛兴世,亦值善知识,其心不清净,不闻如是法。

ru? yú shàn zh? shi xìn yào x?n zūn zh?ng lí yí bù pí yàn nǎi w?n rú shì fǎ

若于善知识,信乐心尊重,离疑不疲厌,乃闻如是法。

ru? yǒu w?n cǐ fǎ?r x?ng shì yuàn x?ndüng zh? rú shì r?nyǐ hu? guǎng dà lì

若有闻此法,而兴誓愿心,当知如是人,已获广大利。

rú shì x?n q?ngjìngcháng d? jìn zhū f?yì jìn zhū pú sàju? dìngch?ng pú tí

如是心清净,常得近诸佛,亦近诸菩萨,决定成菩提。

ru? rù cǐ fǎ m?nz? jù zhū gōng d?yǒng lí zh?ng a qùbù sh?u yí qia kǔ

若入此法门,则具诸功德,永离众恶趣,不受一切苦。

bù jiǔ sht cǐ shynwǎngshyng f? gu? tǔchángjiàn shí füng f?jí yǐ zhū pú sà

不久舍此身,往生佛国土,常见十方佛,及以诸菩萨。

wǎng y?n j?n jìng xiají shì shàn yǒu lìzyngzhǎng zhū gōng d?rú shuǐshynglián huü

往因今净解,及事善友力,增长诸功德,如水生莲华。

yào shì shàn zh? shiqín g?ng yí qia f?zhuün x?n t?ng w?n fǎchángxíng wù xia juàn

乐事善知识,勤供一切佛,专心听闻法,常行勿懈倦。

rǔ shì zhyn fǎ qìdüng jù yí qia fǎdüng xiū y? qiy dàodüng mǎn yí qia yuàn

汝是真法器,当具一切法,当修一切道,当满一切愿。

rǔ yǐ xìn xia x?n?r lái lǐ jìng wǒbù jiǔ düng pǔ rùyí qia zhū f? huì

汝以信解心,而来礼敬我,不久当普入,一切诸佛会。

shàn züi zhyn f? zǐgōng jìng yí qia f?bù jiǔ jù zhū handào f? gōng d? àn

善哉真佛子,恭敬一切佛,不久具诸行,到佛功德岸。

rǔ düng wǎng dà zhìw?n shū sh? lì suǒbǐ düng lìng rǔ d?pǔ xián shyn miào han

汝当往大智,文殊师利所,彼当令汝得,普贤深妙行。

tr shímí la pú sà m? hy sà zài zh?ng huì qián chyng zàn shàn cái dà gōng d? zàng shàn cái w?n yǐhuün

尔时,弥勒菩萨摩诃萨在众会前,称赞善财大功德藏。善财闻已,欢

xǐ yǒng yuashyn máo jiy shùbyi qì gtng yyqǐ lì h? zhǎng gōngjìngzhünyǎngrào wú liàng züyǐw?n shū

喜踊跃,身毛皆竖,悲泣哽噎。起立合掌,恭敬瞻仰,绕无量匝,以文殊

sh? lì x?n niàn lì gù zh?ng huü y?ng lu? zhǒngzhǒngmiào bǎo bù ju? hū rán zì yíng qí shǒu shàn cái huün xǐ jí

师利心念力故,众华、璎珞、种 种妙宝不觉忽然自盈其手,善财欢喜,即

yǐ fang sàn mí la pú sà m? hy sà shàng

以奉散弥勒菩萨摩诃萨上。

shí mí la pú sà m? shàn cái dǐng w?i shuōs?ng yán

时,弥勒菩萨摩善财顶,为说颂言:

shàn züi shàn züi zhyn f? zǐ pǔ ca zhū gyn wú xia juàn

善哉善哉真佛子!普策诸根无懈倦,

bù jiǔ düng jù zhū gōng d? y?u rú w?n shū jí yǔ wǒ

不久当具诸功德,犹如文殊及与我。

shí shàn cái t?ng zǐ yǐ s?ng dá yuy

时,善财童子以颂答曰:

wǒ niànshàn zh? shi yì ji? nàn zhí yù j?n d? xián q?n jìn ?r lái yì zūn suǒ

我念善知识,亿劫难值遇,今得咸亲近,而来诣尊所。

wǒ yǐ w?n shū gù jiàn zhū nán jiàn zht bǐ dà gōng d? zūn yuàn sù hái zhün jìn

我以文殊故,见诸难见者,彼大功德尊,愿速还瞻觐。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

业障消除感应

中国历代感应故事

专修百佛名号的感应

业力感应

三时系念感应