华严经快念网

《大方广佛华严经注音》78

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》78

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí jiǔ

入法界品第三十九之十九

ěr shí shàn cái t?ng zǐ h? zhǎnggōngjìng zh?ng b? mí la pú sà m? hē sà yán dà shang wǒ yǐ xiān fā

尔时,善财童子合掌恭敬,重白弥勒菩萨摩诃萨言:大圣!我已先发

ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn ?r wǒ wai zhī pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào dà

阿耨多罗三藐三菩提心,而我未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?大

shang yí qia rú lái sh?u zūn zhě jì yì shēngdāng d? ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí ru? yì shēngdāng d? wú shàng

圣!一切如来授尊者记,一生当得阿耨多罗三藐三菩提;若一生当得无上

pú tí z? yǐ chāo yua yí qia pú sà suǒ zhù chù z? yǐ chū gu? yí qia pú sà lí shēng wai z? yǐ yuán mǎn yí

菩提,则已超越一切菩萨所住处,则已出过一切菩萨离生位,则已圆满一

qia bō lu? mì z? yǐ shēn rù yí qia zhū rěn m?n z? yǐ jù zú yí qia pú sà dì z? yǐ y?u xì yī qiē xia

切波罗蜜,则已深入一切诸忍门,则已具足一切菩萨地,则已游戏一切解

tuō m?n z? yǐ ch?ng jiù yī qiē sān mai fǎ z? yǐ tōng dá yí qia pú sà han z? yǐ zhang d? yí qia tu? lu? ní

脱门,则已成就一切三昧法,则已通达一切菩萨行,则已证得一切陀罗尼

biàn cái z? yǐ yú yí qia pú sà zì zài zhōng ?r d? zì zài z? yǐ jī jí yí qia pú sà zhù dào fǎ z? yǐ

辩才,则已于一切菩萨自在中而得自在,则已积集一切菩萨助道法,则已

y?u xì zhì huì fāngbiàn z? yǐ chū shēng dà sh?ntōng zhì z? yǐ ch?ng jiù yí qia xu? chù z? yǐ yuán mǎn yí qia miào

游戏智慧方便,则已出生大神通智,则已成就一切学处,则已圆满一切妙

han z? yǐ mǎn zú yí qia dà yuàn z? yǐ lǐngsh?u yí qia f? suǒ jì z? yǐ liǎo zhī yí qia zhū chang m?n z?

行,则已满足一切大愿,则已领受一切佛所记,则已了知一切诸乘门,则

yǐ kān sh?u yí qia rú lái suǒ hù niàn z? yǐ n?ng sha yí qia f? pú tí z? yǐ n?ng chí yí qia f? fǎ zàng z?

已堪受一切如来所护念,则已能摄一切佛菩提,则已能持一切佛法藏,则

yǐ n?ng chí yí qia zhū f? pú sà mì mì zàng z? yǐ n?ng yú yí qia pú sà zh?ngzhōng w?i shàngshǒu z? yǐ n?ng w?i p?

已能持一切诸佛菩萨秘密藏,则已能于一切菩萨众 中为上首,则已能为破

fán nǎo m? jūn dà yǒngjiàng z? yǐ n?ng zu? chū shēng sǐ kuàng yě dà dǎo shī z? yǐ n?ng zu? zhì zhū hu? zh?ngbìng dà

烦恼魔军大勇将,则已能作出生死旷野大导师,则已能作治诸惑重病大

yī wáng z? yǐ n?ng yú yí qia zh?ngshēngzhōng w?i zuì shang z? yǐ n?ng yú yí qia shì zhǔ zhōng d? zì zài z? yǐ

医王,则已能于一切众 生 中为最胜,则已能于一切世主中得自在,则已

n?ng yú yí qia shang r?n zhōng zuì dì yī z? yǐ n?ng yú yí qia shēng w?n dú ju? zhōng zuì zēngshàng z? yǐ n?ng yú shēng

能于一切圣人中最第一,则已能于一切声闻独觉中最增上,则已能于生

sǐ hǎi zhōng w?i chuán shī z? yǐ n?ng bù tiáo fú yí qia zh?ngshēngwǎng z? yǐ n?ngguān yí qia zh?ngshēng gēn z? yǐ

死海中为船师,则已能布调伏一切众 生网,则已能观一切众 生根,则已

n?ng sha yí qia zh?ngshēng jia z? yǐ n?ngshǒu hù yí qia pú sà zh?ng z? yǐ n?ng tán yì yí qia pú sà shì z? yǐ

能摄一切众 生界,则已能守护一切菩萨众,则已能谈议一切菩萨事,则已

n?ngwǎng yì yí qia rú lái suǒ z? yǐ n?ng zhù zhǐ yí qia rú lái huì z? yǐ n?ngxiànshēn yí qia zh?ngshēngqián z?

能往诣一切如来所,则已能住止一切如来会,则已能现身一切众 生前,则

yǐ n?ng yú yí qia shì fǎ wú suǒ rǎn z? yǐ n?ngchāo yua yí qia m? jìng jia z? yǐ n?ng ān zhù yí qia f? jìng jia

已能于一切世法无所染,则已能超越一切魔境界,则已能安住一切佛境界,

z? yǐ n?ng dào yí qia pú sà wú ài jìng z? yǐ n?ngjīng qín g?ngyǎng yī qiē f? z? yǐ yǔ yí qia zhū f? fǎ t?ng

则已能到一切菩萨无碍境,则已能精勤供养一切佛,则已与一切诸佛法同

tǐ xìng yǐ xì miào fǎ zēng yǐ sh?u f? guàndǐng yǐ zhù yí qia zhì yǐ n?ng pǔ shēng yí qia f? fǎ yǐ n?ng

体性,已系妙法缯,已受佛灌顶,已住一切智,已能普生一切佛法,已能

sù jiàn yí qia zhì wai dà shang pú sà yún h? xu? pú sà han yún h? xiū pú sà dào suí suǒ xiū xu? jí

速践一切智位。大圣!菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?随所修学,疾

d? jù zú yí qia f? fǎ xī n?ng dù tuō suǒ niànzh?ngshēng pǔ n?ngch?ng mǎn suǒ fā dà yuàn pǔ n?ng jiū jìng suǒ qǐ

得具足一切佛法,悉能度脱所念众 生,普能成满所发大愿,普能究竟所起

zhū han pǔ n?ng ān wai yí qia tiān r?n bù fù zì shēn bù duàn sān bǎo bù xū yí qia f? pú sà zhǒng n?ng

诸行,普能安慰一切天人,不负自身,不断三宝,不虚一切佛菩萨种,能

chí

qia zhū

f?

yǎn

shì děng shì

yuàn jiē w?i shuō

持一切诸佛法眼。如是等事,愿皆为说!

ěr shí

la

m?

sà guān chá

qia dào chǎngzh?ng huì

zhǐ shì shàn cái

?r zu? shì yán

zhū r?n

尔时,弥勒菩萨摩诃萨观察一切道场 众会,指示善财而作是言:诸仁

zhě

rǔ děngjiàn cǐ zhǎng zhě

jīn yú

suǒ wan pú

han zhū gōng d?

fǒu

zhū r?n zhě

cǐ zhǎng zhě

zǐ yǒng

者!汝等见此长者子,今于我所问菩萨行诸功德不?诸仁者!此长者子勇

měngjīng jìn zhì yuàn wú zá shēn xīn jiān gù h?ng bù tuì zhuǎn jù shang xī wàng rú jiù t?u rán wú yǒu yàn

猛精进,志愿无杂,深心坚固,恒不退转;具胜希望,如救头燃,无有厌

zú yào shàn zhī shí qīn jìn g?ngyǎng chù chù xún qiú ch?ng shì qǐng fǎ zhū r?n zhě cǐ zhǎng zhě zǐ nǎng yú

足;乐善知识,亲近供养,处处寻求,承事请法。诸仁者!此长者子曩于

fú ch?ngsh?u w?n shū jiào zhǎnzhuǎn nán xíng qiú shànzhīshí shí jīng y?u yī bǎi yī shí shànzhīshí shí yǐ rán h?u ?r lái

福城受文殊教,展转南行求善 知 识,经由一百一十善 知 识已,然后而来

zhì yú wǒ suǒ wai c?ng zàn qǐ yī niàn pí xia zhū r?n zhě cǐ zhǎng zhě zǐ shan w?i nán yǒu qù xiàng dà chang

至于我所,未曾暂起一念疲懈。诸仁者!此长者子甚为难有,趣向大乘,

ch?ng yú dà huì fā dà yǒngměng huàn dà bēi jiǎ yǐ dà cí xīn jiù hù zh?ngshēng qǐ dà jīng jìn bō lu? mì han

乘于大慧,发大勇猛,擐大悲甲,以大慈心救护众 生,起大精进波罗蜜行,

zu? dà shāng zhǔ hù zhū zh?ngshēng w?i dà fǎ chuán dù zhū yǒu hǎi zhù yú dà dào jí dà fǎ bǎo xiū zhū guǎng

作大商主护诸众 生,为大法船度诸有海,住于大道,集大法宝,修诸广

dà zhù dào zhī fǎ rú shì zhī r?n nán kě d? w?n nán kě d? jiàn nán d? qīn jìn t?ng jū g?ngxíng h?

大助道之法;如是之人难可得闻,难可得见,难得亲近、同居、共行。何

yǐ gù cǐ zhǎng zhě zǐ fā xīn jiù hù yí qia zh?ngshēng lìng yí qia zh?ngshēng xia tuō zhū kǔ chāo zhū a qù

以故?此长者子发心救护一切众 生,令一切众 生解脱诸苦,超诸恶趣,

lí zhū xiǎn nàn p? wú míng àn chū shēng sǐ yě xī zhū qù lún dù m? jìng jia bù zhu? shì fǎ chū yù

离诸险难,破无明暗,出生死野,息诸趣轮,度魔境界,不著世法,出欲

yū ní duàn tān yāng xia jiàn fù huàixiǎngzhái ju? mí dào cuī màn chuáng bá hu? jiàn cha shuì gài lia

淤泥,断贪鞅,解见缚,坏想宅,绝迷道,摧慢 幢 ,拔惑箭,撤睡盖,裂

ài wǎng mia wú míng dù yǒu liú lí chǎnhuàn jìng xīn g?u duàn chī hu? chū shēng sǐ

爱网,灭无明,度有流,离谄幻,净心垢,断痴惑,出生死。

zhū r?n zhě cǐ zhǎng zhě zǐ w?i bai sì liú piāo b? zhě zào dà fǎ chuán w?i bai jiàn ní m?i nì zhě

诸仁者!此长者子,为被四流漂泊者,造大法船;为被见泥没溺者,

lì dà fǎ qiáo w?i bai chī àn hūn mí zhě rán dà zhì dēng w?i xíngshēng sǐ kuàng yě zhě kāi shì shang dào w?i

立大法桥;为被痴暗昏迷者,燃大智灯;为行生死旷野者,开示圣道;为

yīng fán nǎo zh?ngbìng zhě tiáo hu? fǎ yào w?i zāo shēng lǎo sǐ kǔ zhě yǐn yǐ gān lù lìng qí ān yǐn w?i rù

婴烦恼重病者,调和法药;为遭生老死苦者,饮以甘露,令其安隐;为入

tān huì chī huǒ zhě w? yǐ dìngshuǐ shǐ d? qīngliáng duō yōu nǎo zhě wai yù shǐ ān xì yǒu yù zhě xiǎo

贪恚痴火者,沃以定水,使得清凉;多忧恼者,慰谕使安;系有狱者,晓

huì lìng chū rù jiànwǎng zhě kāi yǐ zhì jiàn zhù jia ch?ng zhě shì zhū tuō m?n zài xiǎn nàn zhě dǎo ān yǐn

诲令出;入见网者,开以智剑;住界城者,示诸脱门;在险难者,导安隐

chù jù ji? z?i zhě yǔ wú wai fǎ du? a qù zhě sh?u cí bēi shǒu jū hài yùn zhě shì nia pán ch?ng

处;惧结贼者,与无畏法;堕恶趣者,授慈悲手;拘害蕴者,示涅槃城;

jia sh? suǒ chán xia yǐ shang dào zhu? yú liù chù kōng jù lu? zhě yǐ zhì huì guāng yǐn zhī lìng chū zhù xi? jì zhě

界蛇所缠,解以圣道;著于六处空聚落者,以智慧光引之令出;住邪济者,

lìng rù zhang jì jìn a yǒu zhě shì qí shàn yǒu yào fán fǎ zhě huì yǐ shang fǎ zhu?shēng sǐ zhě lìng qí

令入正济;近恶友者,示其善友;乐凡法者,诲以圣法;著生死者,令其

qù rù yí qia zhì ch?ng

趣入一切智城。

zhū r?n zhě cǐ zhǎng zhě zǐ h?ng yǐ cǐ han jiù hù zh?ngshēng fā pú tí xīn wai cháng xiū xī qiú

诸仁者!此长者子,恒以此行救护众 生,发菩提心,未尝休息,求

dà chang dào c?ng wú xia juàn yǐn zhū fǎ shuǐ bù shēng yàn zú h?ng qín jī jí zhù dào zhī han cháng yào qīngjìng

大乘道,曾无懈倦;饮诸法水,不生厌足,恒勤积集助道之行,常乐清净

yí qia fǎ m?n xiū pú sà han bù shě jīng jìn ch?ng mǎn zhū yuàn shàn han fāngbiàn jiànshàn zhī shí qíng wú

一切法门,修菩萨行,不舍精进;成满诸愿,善行方便,见善知识,情无

yàn zú shì shàn zhī shí shēn bù pí xia w?n shàn zhī shí suǒ yǒu jiào huì cháng yào shùn han wai c?ng w?i nì

厌足,事善知识,身不疲懈,闻善知识所有教诲,常乐顺行,未曾违逆。

zhū r?n zhě ru? yǒu zh?ngshēngn?ng fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn shì w?i xī yǒu ru? fā xīn yǐ y?u

诸仁者!若有众 生能发阿耨多罗三藐三菩提心,是为稀有;若发心已,又

n?ng rú shì jīng jìn fāngbiàn jí zhū f? fǎ bai w?i xī yǒu y?u n?ng rú shì qiú pú sà dào y?u n?ng rú shì jìng

能如是精进方便,集诸佛法,倍为希有;又能如是求菩萨道,又能如是净

pú sà han y?u n?ng rú shì shì shàn zhī shi y?u n?ng rú shì rú jiù t?u rán y?u n?ng rú shì shùn zhī shi jiào y?u

菩萨行,又能如是事善知识,又能如是如救头燃,又能如是顺知识教,又

n?ng rú shì jiān gù xiū xíng y?u n?ng rú shì jí pú tí fan y?u n?ng rú shì bù qiú yí qia míng w?n lì yǎng y?u n?ng

能如是坚固修行,又能如是集菩提分,又能如是不求一切名闻利养,又能

rú shì bù shě pú sà chún yī zhī xīn y?u n?ng rú shì bù yào jiā zhái bù zhe yù la bù liàn fù mǔ qīn qi zhī

如是不舍菩萨纯一之心,又能如是不乐家宅、不着欲乐、不恋父母亲戚知

shí dàn yào zhuī qiú pú sà bàn lǚ y?u n?ng rú shì bú gù shēnmìng w?i yuàn qín xiū yí qia zhì dào yìng zhī zhǎn

识,但乐追求菩萨伴侣;又能如是不顾身命,唯愿勤修一切智道,应知展

zhuǎn bai gang nán d? zhū r?n zhě yú zhū pú sà jīng yú wú liàng bǎi qiān wàn yì nu? yú tuō ji? nǎi n?ng mǎn zú pú

转倍更难得。诸仁者!余诸菩萨经于无量百千万亿那由他劫,乃能满足菩

sà yuàn han nǎi n?ng qīn jìn zhū f? pú tí cǐ zhǎng zhě zǐ yú yì shēng nai z? n?ngjìng f? chà z? n?ng huà

萨愿行,乃能亲近诸佛菩提;此长者子,于一生内,则能净佛刹,则能化

zh?ngshēng z? n?ng yǐ zhì huì shēn rù fǎ jia z? n?ngch?ng jiù zhū bō lu? mì z? n?ngzēngguǎng yí qia zhū han

众 生,则能以智慧深入法界,则能成就诸波罗蜜,则能增广一切诸行,

z? n?ngyuán mǎn yī qiē dà yuàn z? n?ngchāo chū yī qiē m? ya z? n?ngch?ng shì yí qia shàn yǒu z? n?ngqīngjìng zhū

则能圆满一切大愿,则能超出一切魔业,则能承事一切善友,则能清净诸

pú sà dào z? n?ng jù zú pǔ xián zhū han

菩萨道,则能具足普贤诸行。

ěr shí mí la pú sà m? hē sà rú shì chēng tàn shàn cái t?ng zǐ zhǒngzhǒnggōng d? lìng wú liàng bǎi qiānzh?ng

尔时,弥勒菩萨摩诃萨如是称叹善财童子种 种功德,令无量百千众

shēng fā pú tí xīn yǐ gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ w?i ráo yì yí qia shì jiān rǔ

生发菩提心已,告善财言:善哉!善哉!善男子!汝为饶益一切世间,汝

w?i jiù hù yí qia zh?ngshēng rǔ w?i qín qiú yí qia f? fǎ gù fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn shàn nán

为救护一切众 生,汝为勤求一切佛法故,发阿耨多罗三藐三菩提心。善男

zǐ rǔ hu? shàn lì rǔ shàn d? r?n shēn rǔ shàn zhù sh?umìng rǔ shàn zhí rú lái chū xiàn rǔ shànjiàn w?n shū

子!汝获善利,汝善得人身,汝善住寿命,汝善值如来出现,汝善见文殊

shī lì dà shàn zhī shi rǔ shēn shì shàn qì w?i zhū shàn gēn zhī suǒ rùn z? rǔ w?i bái fǎ zhī suǒ zī chí suǒ

师利大善知识,汝身是善器,为诸善根之所润泽,汝为白法之所资持,所

yǒu xia yù xī yǐ qīngjìng yǐ w?i zhū f? g?ng suǒ hù niàn yǐ w?i shàn yǒu g?ng suǒ sha sh?u h? yǐ gù shàn nán

有解欲悉已清净,已为诸佛共所护念,已为善友共所摄受。何以故?善男

zǐ pú tí xīn zhě y?u rú zhǒng zi n?ngshēng yí qia zhū f? fǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú liángtián n?ng

子!菩提心者,犹如种子,能生一切诸佛法故;菩提心者,犹如良田,能

zhǎngzh?ngshēng bái jìng fǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú dà dì n?ng chí yí qia zhū shì jiān gù pú tí xīn zhě

长 众 生白净法故;菩提心者,犹如大地,能持一切诸世间故;菩提心者,

y?u rú jìngshuǐ n?ng xǐ yí qia fán nǎo g?u gù pú tí xīn zhě y?u rú dà fēng pǔ yú shì jiān wú suǒ ài gù

犹如净水,能洗一切烦恼垢故;菩提心者,犹如大风,普于世间无所碍故;

pú tí xīn zhě y?u rú shang huǒ n?ngshāo yí qia zhū jiàn xīn gù pú tí xīn zhě y?u rú jìng rì pǔ zhào yí

菩提心者,犹如盛火,能烧一切诸见薪故;菩提心者,犹如净日,普照一

qiē zhū shì jiān gù pú tí xīn zhě y?u rú shang yua zhū bái jìng fǎ xī yuán mǎn gù pú tí xīn zhě y?u rú

切诸世间故;菩提心者,犹如盛月,诸白净法悉圆满故;菩提心者,犹如

míngdēng n?ngfàngzhǒngzhǒng fǎ guāngmíng gù pú tí xīn zhě y?u rú jìng mù pǔ jiàn yí qia ān wēi chù gù pú

明灯,能放种 种法光明故;菩提心者,犹如净目,普见一切安危处故;菩

tí xīn zhě y?u rú dà dào pǔ lìng d? rù dà zhì ch?ng gù pú tí xīn zhě y?u rú zhang jì lìng qí d? lí

提心者,犹如大道,普令得入大智城故;菩提心者,犹如正济,令其得离

zhū xi? fǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú dà chē pǔ n?ng yùn zài zhū pú sà gù pú tí xīn zhě y?u rú m?n

诸邪法故;菩提心者,犹如大车,普能运载诸菩萨故;菩提心者,犹如门

hù kāi shì yí qia pú sà han gù pú tí xīn zhě y?u rú gōngdiàn ān zhù xiū xí sān mai fǎ gù pú tí

户,开示一切菩萨行故;菩提心者,犹如宫殿,安住修习三昧法故;菩提

xīn zhě y?u rú yuányuàn yú zhōng y?u xì sh?u fǎ yào gù pú tí xīn zhě y?u rú sha zhái ān yǐn yí qia zhū

心者,犹如园苑,于中游戏受法乐故;菩提心者,犹如舍宅,安隐一切诸

zh?ngshēng gù pú tí xīn zhě z? w?i suǒ guī lì yì yí qia zhū shì jiān gù pú tí xīn zhě z? w?i suǒ yī

众 生故;菩提心者,则为所归,利益一切诸世间故;菩提心者,则为所依,

zhū pú sà han suǒ yī chù gù pú tí xīn zhě y?u rú cí fù xùn dǎo yí qia zhū pú sà gù pú tí xīn zhě

诸菩萨行所依处故;菩提心者,犹如慈父,训导一切诸菩萨故;菩提心者,

y?u rú cí mǔ shēngzhǎng yí qiē zhū pú sà gù pú tí xīn zhě y?u rú rǔ mǔ yǎng yù yí qia zhū pú sà gù

犹如慈母,生 长一切诸菩萨故;菩提心者,犹如乳母,养育一切诸菩萨故;

pú tí xīn zhě y?u rú shàn yǒu ch?ng yì yí qia zhū pú sà gù pú tí xīn zhě y?u rú jūn zhǔ shang chū yī

菩提心者,犹如善友,成益一切诸菩萨故;菩提心者,犹如君主,胜出一

qiē ar chang r?n gù pú tí xīn zhě y?u rú dì wáng yí qia yuànzhōng d? zì zài gù pú tí xīn zhě y?u rú

切二乘人故;菩提心者,犹如帝王,一切愿中得自在故;菩提心者,犹如

dà hǎi yí qia gōng d? xī rù zhōng gù pú tí xīn zhě rú xū mí shān yú zhū zh?ngshēng xīn píngděng gù pú

大海,一切功德悉入中故;菩提心者,如须弥山,于诸众 生心平等故;菩

tí xīn zhě rú tiě w?i shān sha chí yí qia zhū shì jiān gù pú tí xīn zhě y?u rú xuě shān zhǎngyǎng yí qia

提心者,如铁围山,摄持一切诸世间故;菩提心者,犹如雪山,长养一切

zhì huì yào gù pú tí xīn zhě y?u rú xiāngshān chū shēng yí qia gōng d? xiāng gù pú tí xīn zhě y?u rú xū

智慧药故;菩提心者,犹如香山,出生一切功德香故;菩提心者,犹如虚

kōng zhū miàogōng d? guǎng wú biān gù pú tí xīn zhě y?u rú lián huā bù rǎn yí qia shì jiān fǎ gù pú tí

空,诸妙功德广无边故;菩提心者,犹如莲华,不染一切世间法故;菩提

xīn zhě rú tiáo huì xiàng qí xīn shànshùn bù guǎng lì gù pú tí xīn zhě rú liángshàn mǎ yuǎn lí yí qia zhū

心者,如调慧象,其心善顺不犷戾故;菩提心者,如良善马,远离一切诸

a xìng gù pú tí xīn zhě rú tiáo yù shī shǒu hù dà chang yí qia fǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú liáng yào

恶性故;菩提心者,如调御师,守护大乘一切法故;菩提心者,犹如良药,

n?ng zhì yí qia fán nǎo bìng gù pú tí xīn zhě y?u rú kēngjǐng xiàn m? yī qiē zhū a fǎ gù pú tí xīn zhě

能治一切烦恼病故;菩提心者,犹如坑阱,陷没一切诸恶法故;菩提心者,

y?u rú jīn gāng xī n?ngchuān cha yí qia fǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú xiāng qia n?ng zhù yí qia gōng d? xiāng gù

犹如金刚,悉能穿彻一切法故;菩提心者,犹如香箧,能贮一切功德香故;

pú tí xīn zhě y?u rú miào huā yí qia shì jiān suǒ yào jiàn gù pú tí xīn zhě rú bái zhān tán chú zh?ng yù

菩提心者,犹如妙华,一切世间所乐见故;菩提心者,如白栴檀,除众欲

ra shǐ qīngliáng gù pú tí xīn zhě rú hēi ch?nxiāng n?ng xūn fǎ jia xī zhōubiàn gù pú tí xīn zhě rú shàn

热使清凉故;菩提心者,如黑沉香,能熏法界悉周遍故;菩提心者,如善

jiàn yào wáng n?ng p? yí qia fán nǎo bìng gù pú tí xīn zhě rú pí jí m? yào n?ng bá yí qia zhū hu? jiàn gù

见药王,能破一切烦恼病故;菩提心者,如毗笈摩药,能拔一切诸惑箭故;

pú tí xīn zhě y?u rú dì shì yí qia zhǔ zhōng zuì w?i zūn gù pú tí xīn zhě rú pí shā m?n n?ngduàn yí

菩提心者,犹如帝释,一切主中最为尊故;菩提心者,如毗沙门,能断一

qia pín qi?ng kǔ gù pú tí xīn zhě rú gōng d? tiān yí qia gōng d? suǒ zhuāng yán gù pú tí xīn zhě rú zhuāng

切贫穷苦故;菩提心者,如功德天,一切功德所 庄 严故;菩提心者,如 庄

yán jù zhuāng yán yí qia zhū pú sà gù pú tí xīn zhě rú ji? shāo huǒ n?ngshāo yí qia zhū yǒu w?i gù pú

严具,庄 严一切诸菩萨故;菩提心者,如劫烧火,能烧一切诸有为故;菩

tí xīn zhě rú wú shēng gēn yào zhǎngyǎng yí qia zhū f? fǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú l?ng zhū n?ngxiāo yí

提心者,如无生根药,长养一切诸佛法故;菩提心者,犹如龙珠,能消一

qia fán nǎo dú gù pú tí xīn zhě rú shuǐqīng zhū n?ngqīng yí qia fán nǎo zhu? gù pú tí xīn zhě rú rú

切烦恼毒故;菩提心者,如水清珠,能清一切烦恼浊故;菩提心者,如如

yì zhū zhōu jǐ yí qia zhū pín fá gù pú tí xīn zhě rú gōng d? píng mǎn zú yí qia zh?ngshēng xīn gù pú

意珠,周给一切诸贫乏故;菩提心者,如功德瓶,满足一切众 生心故;菩

tí xīn zhě rú rú yì shù n?ng yǔ yí qia zhuāng yán jù gù pú tí xīn zhě rú ? yǔ yī bù sh?u yí qia

提心者,如如意树,能雨一切 庄 严具故;菩提心者,如鹅羽衣,不受一切

shēng sǐ g?u gù pú tí xīn zhě rú bái cuì xiàn c?ng běn yǐ lái xìngqīngjìng gù pú tí xīn zhě rú kuài lì

生死垢故;菩提心者,如白毳线,从本已来性清净故;菩提心者,如快利

lí n?ng zhì yí qia zh?ngshēngtián gù pú tí xīn zhě rú nà lu? yán n?ng cuī yí qia wǒ jiàn dí gù pú tí

犁,能治一切众 生田故;菩提心者,如那罗延,能摧一切我见敌故;菩提

xīn zhě y?u rú kuàijiàn n?ng p? yí qia zhū kǔ gù pú tí xīn zhě y?u rú lì máo n?ngchuān yí qia fán nǎo

心者,犹如快箭,能破一切诸苦故;菩提心者,犹如利矛,能穿一切烦恼

jiǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú jiān jiǎ n?ng hù yí qia rú lǐ xīn gù pú tí xīn zhě y?u rú lì dāo

甲故;菩提心者,犹如坚甲,能护一切如理心故;菩提心者,犹如利刀,

n?ngzhǎn yí qia fán nǎo shǒu gù pú tí xīn zhě y?u rú lì jiàn n?ngduàn yí qia jiāo màn kǎi gù pú tí xīn zhě

能斩一切烦恼首故;菩提心者,犹如利剑,能断一切憍慢铠故;菩提心者,

rú yǒngjiāngchuáng n?ng fú yí qia zhū m? jūn gù pú tí xīn zhě y?u rú lì jù n?ng ji? yí qia wú míng shù gù

如勇将 幢 ,能伏一切诸魔军故;菩提心者,犹如利锯,能截一切无明树故;

pú tí xīn zhě y?u rú lì fǔ n?ng fá yí qia zhū kǔ shù gù pú tí xīn zhě y?u rú bīngzhàng n?ngfáng yí

菩提心者,犹如利斧,能伐一切诸苦树故;菩提心者,犹如兵仗,能防一

qia zhū kǔ nàn gù pú tí xīn zhě y?u rú shànshǒu fáng hù yí qia zhū dù shēn gù pú tí xīn zhě y?u rú

切诸苦难故;菩提心者,犹如善手,防护一切诸度身故;菩提心者,犹如

hǎo zú ān lì yí qia zhū gōng d? gù pú tí xīn zhě y?u rú yǎn yào mia chú yí qia wú míng yì gù pú

好足,安立一切诸功德故;菩提心者,犹如眼药,灭除一切无明翳故;菩

tí xīn zhě y?u rú qián nia n?ng bá yī qia shēnjiàn cì gù pú tí xīn zhě y?u rú w? jù xī chú shēng sǐ

提心者,犹如钳镊,能拔一切身见刺故;菩提心者,犹如卧具,息除生死

zhū láo kǔ gù pú tí xīn zhě rú shàn zhī shí n?ng xia yī qia shēng sǐ fù gù pú tí xīn zhě rú hǎo zhēn

诸劳苦故;菩提心者,如善知识,能解一切生死缚故;菩提心者,如好珍

cái n?ng chú yí qia pín qi?ng shì gù pú tí xīn zhě rú dà dǎo shī shàn zhī pú sà chū yào dào gù pú tí

财,能除一切贫穷事故;菩提心者,如大导师,善知菩萨出要道故;菩提

xīn zhě y?u rú fú zàng chū gōng d? cái wú kuì fá gù pú tí xīn zhě y?u rú yǒngquán shēng zhì huì shuǐ wú

心者,犹如伏藏,出功德财无匮乏故;菩提心者,犹如涌泉,生智慧水无

qi?ng jìn gù pú tí xīn zhě y?u rú míngjìng pǔ xiàn yí qia fǎ m?n xiàng gù pú tí xīn zhě y?u rú lián huā

穷尽故;菩提心者,犹如明镜,普现一切法门像故;菩提心者,犹如莲华,

bù rǎn yí qia zhū zuì g?u gù pú tí xīn zhě y?u rú dà h? liú yǐn yí qia dù sha fǎ gù pú tí xīn zhě

不染一切诸罪垢故;菩提心者,犹如大河,流引一切度摄法故;菩提心者,

rú dà l?ngwáng n?ng yǔ yí qia miào fǎ yǔ gù pú tí xīn zhě y?u rú mìng gēn ran chí pú sà dà bēi shēn gù

如大龙王,能雨一切妙法雨故;菩提心者,犹如命根,任持菩萨大悲身故;

pú tí xīn zhě y?u rú gān lù n?nglìng ān zhù bù sǐ jia gù pú tí xīn zhě y?u rú dà wǎng pǔ sha yí

菩提心者,犹如甘露,能令安住不死界故;菩提心者,犹如大网,普摄一

qia zhū zh?ngshēng gù pú tí xīn zhě y?u rú juàn suǒ sha qǔ yí qia suǒ yìng huà gù pú tí xīn zhě y?u rú

切诸众 生故;菩提心者,犹如罥索,摄取一切所应化故;菩提心者,犹如

gōu ěr chū yǒu yuānzhōng suǒ jū zhě gù pú tí xīn zhě rú ā qi? tu? yào n?nglìng wú bìngyǒng ān yǐn gù

钩饵,出有渊中所居者故;菩提心者,如阿伽陀药,能令无病永安隐故;

pú tí xīn zhě rú chú dú yào xī n?ngxiāo xiē tān ài dú gù pú tí xīn zhě rú shàn chí zh?u n?ng chú yí

菩提心者,如除毒药,悉能消歇贪爱毒故;菩提心者,如善持咒,能除一

qia diān dǎo dú gù pú tí xīn zhě y?u rú jí fēng n?ngjuǎn yí qia zhū zhàng wù gù pú tí xīn zhě rú dà

切颠倒毒故;菩提心者,犹如疾风,能卷一切诸障雾故;菩提心者,如大

bǎo zhōu chū shēng yí qia ju? fēn bǎo gù pú tí xīn zhě rú hǎo zhǒngxìng chū shēng yí qia bái jìng fǎ gù pú

宝洲,出生一切觉分宝故;菩提心者,如好种性,出生一切白净法故;菩

tí xīn zhě y?u rú zhù zhái zhū gōng d? fǎ suǒ yī chù gù pú tí xīn zhě y?u rú shì sì pú sà shāng r?n

提心者,犹如住宅,诸功德法所依处故;菩提心者,犹如市肆,菩萨商人

mào yì chù gù pú tí xīn zhě rú liàn jīn yào n?ng zhì yí qia fán nǎo g?u gù pú tí xīn zhě y?u rú hǎo

贸易处故;菩提心者,如炼金药,能治一切烦恼垢故;菩提心者,犹如好

mì yuán mǎn yí qia gōng d? wai gù pú tí xīn zhě y?u rú zhang dào lìng zhū pú sà rù zhì ch?ng gù pú tí

蜜,圆满一切功德味故;菩提心者,犹如正道,令诸菩萨入智城故;菩提

xīn zhě y?u rú hǎo qì n?ng chí yí qia bái jìng fǎ gù pú tí xīn zhě y?u rú shí yǔ n?ng mia yí qia fán

心者,犹如好器,能持一切白净法故;菩提心者,犹如时雨,能灭一切烦

nǎo ch?n gù pú tí xīn zhě z? w?i zhù chù yí qia pú sà suǒ zhù chù gù pú tí xīn zhě z? w?i sh?u han

恼尘故;菩提心者,则为住处,一切菩萨所住处故;菩提心者,则为寿行,

bù qǔ shēng w?n xia tuō guǒ gù pú tí xīn zhě rú jìng liú lí zì xìngmíng ji? wú zhū g?u gù pú tí xīn zhě

不取声闻解脱果故;菩提心者,如净琉璃,自性明洁无诸垢故;菩提心者,

rú dì qīng bǎo chū gu? shì jiān ar ch?ng zhì gù pú tí xīn zhě rú gēng l?u gǔ ju? zhū zh?ngshēng fán nǎo shuì gù

如帝青宝,出过世间二乘智故;菩提心者,如更漏鼓,觉诸众 生烦恼睡故;

pú tí xīn zhě rú qīngjìngshuǐ xìng běn ch?ng ji? wú g?u zhu? gù pú tí xīn zhě rú yán fú jīn yìng du? yí

菩提心者,如清净水,性本澄洁无垢浊故;菩提心者,如阎浮金,映夺一

qia yǒu w?i shàn gù pú tí xīn zhě rú dà shānwáng chāo chū yí qia zhū shì jiān gù pú tí xīn zhě z? w?i

切有为善故;菩提心者,如大山王,超出一切诸世间故;菩提心者,则为

suǒ guī bù jù yí qia zhū lái zhě gù pú tí xīn zhě z? w?i yì lì n?ng chú yí qia shuāi nǎo shì gù pú

所归,不拒一切诸来者故;菩提心者,则为义利,能除一切衰恼事故;菩

tí xīn zhě z? w?i miào bǎo n?nglìng yí qia xīn huān xǐ gù pú tí xīn zhě rú dà shī huì chōng mǎn yí qia

提心者,则为妙宝,能令一切心欢喜故;菩提心者,如大施会,充满一切

zh?ngshēng xīn gù pú tí xīn zhě z? w?i zūn shang zhū zh?ngshēng xīn wú yǔ děng gù pú tí xīn zhě y?u rú

众 生心故;菩提心者,则为尊胜,诸众 生心无与等故;菩提心者,犹如

fú zàng n?ng sha yí qia zhū f? fǎ gù pú tí xīn zhě rú yīn tu? lu? wǎng n?ng fú fán nǎo ā xiū lu? gù

伏藏,能摄一切诸佛法故;菩提心者,如因陀罗网,能伏烦恼阿修罗故;

pú tí xīn zhě rú p? l?u nà fēng n?ngd?ng yí qia suǒ yìng huà gù pú tí xīn zhě rú yīn tu? lu? huǒ n?ng

菩提心者,如婆楼那风,能动一切所应化故;菩提心者,如因陀罗火,能

shāo yí

qia zhū hu?

xīn zhě

f?

zhī

qia shì jiānyìngg?ngyǎng gù

烧一切诸惑习故;菩提心者,如佛支提,一切世间应供养故。

shàn nán zǐ

xīn zhě

ch?ng jiù

shì

wú liànggōng d?

yào yán zhī

yìng zhī

qia

f?

善男子!菩提心者,成就如是无量功德,举要言之,应知悉与一切佛

fǎ zhū gōng d? děng h? yǐ gù yīn pú tí xīn chū shēng yí qia zhū pú sà han sān shì rú lái c?ng pú tí xīn ?r

法诸功德等。何以故?因菩提心出生一切诸菩萨行,三世如来从菩提心而

chū shēng gù shì gù shàn nán zǐ ru? yǒu fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn zhě z? yǐ chū shēng wú liàng

出生故。是故,善男子!若有发阿耨多罗三藐三菩提心者,则已出生无量

gōng d? pǔ n?ng sha qǔ yí qia zhì dào shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n d? wú wai yào lí wǔ kǒng bù h?

功德,普能摄取一切智道。善男子!譬如有人,得无畏药,离五恐怖。何

děng w?i wǔ suǒ wai huǒ bù n?ngshāo dú bù n?ngzh?ng dāo bù n?ngshāng shuǐ bù n?ngpiāo yān bù n?ng xūn

等为五?所谓:火不能烧、毒不能中、刀不能伤、水不能漂、烟不能熏。

pú sà m? hē sà yì fù rú shì d? yí qia zhì pú tí xīn yào tān huǒ bù shāo chēn dú bù zh?ng hu? dāo bù

菩萨摩诃萨亦复如是,得一切智菩提心药,贪火不烧,嗔毒不中,惑刀不

shāng yǒu liú bù piāo zhū jiàoguān yān bù n?ng xūn hài shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n d? xia tuō yào zhōng wú hang

伤,有流不漂,诸觉观烟不能熏害。善男子!譬如有人得解脱药,终无横

nàn pú sà m? hē sà yì fù rú shì d? pú tí xīn xia tuō zhì yào yǒng lí yí qia shēng sǐ hang nàn shàn nán

难;菩萨摩诃萨亦复如是,得菩提心解脱智药,永离一切生死横难。善男

zǐ pì rú yǒu r?n chí m? hē yìng qi? yào dú sh? w?n qì jí jiē yuǎn qù pú sà m? hē sà yì fù rú shì

子!譬如有人持摩诃应伽药,毒蛇闻气,即皆远去。菩萨摩诃萨亦复如是,

chí pú tí xīn dà yìng qi? yào yí qia fán nǎo zhū a dú sh? w?n qí qì zhě xī jiē sàn mia shàn nán zǐ

持菩提心大应伽药,一切烦恼诸恶毒蛇,闻其气者,悉皆散灭。善男子!

pì rú yǒu r?n chí wú shang yào yí qia yuān dí wú n?ngshang zhě pú sà m? hē sà yì fù rú shì chí pú tí xīn

譬如有人持无胜药,一切冤敌无能胜者。菩萨摩诃萨亦复如是,持菩提心

wú n?ngshang yào xī n?ngxiáng fú yí qia m? jūn shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n chí pí jí m? yào n?nglìng dú jiàn

无能胜药,悉能降伏一切魔军。善男子!譬如有人持毗笈摩药,能令毒箭

zì rán du? lu? pú sà m? hē sà yì fù rú shì chí pú tí xīn pí jí m? yào lìng tān huì chī zhū

自然堕落。菩萨摩诃萨亦复如是,持菩提心毗笈摩药,令贪、恚、痴、诸

xi? jiànjiàn zì rán du? lu? shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n chí shànjiàn yào n?ng chú yí qia suǒ yǒu zhū bìng pú

邪见箭,自然堕落。善男子!譬如有人持善见药,能除一切所有诸病。菩

m?

shì

chí

xīn shànjiàn yào wáng

chú

qia zhū fán nǎo bìng

萨摩诃萨亦复如是,持菩提心善见药王,悉除一切诸烦恼病。

shàn nán zǐ

yǒu yào shù

míng

shān tu?

yǒu qǔ

tú chuāng zhě

chuāng jí

chú

善男子!如有药树,名:珊陀那,有取其皮以涂 疮 者,疮 即除愈;

rán qí shù pí suí qǔ suí shēng zhōng bù kě jìn pú sà m? hē sà c?ng pú tí xīn shēng yí qia zhì shù yì fù

然其树皮,随取随生,终不可尽。菩萨摩诃萨从菩提心生一切智树,亦复

rú shì ru? yǒu d? jiàn ?r shēng xìn zhě fán nǎo ya chuāng xī d? xiao mia yí qia zhì shù chū wú suǒ sǔn shàn nán

如是;若有得见而生信者,烦恼业 疮 悉得消灭,一切智树初无所损。善男

zǐ rú yǒu yào shù míng wú shēng gēn yǐ qí lì gù zēngchǎng yí qia yán fú tí shù pú sà m? hē sà

子!如有药树,名:无生根,以其力故,增长一切阎浮提树。菩萨摩诃萨

pú tí xīn shù yì fù rú shì yǐ qí lì gù zēngzhǎng yí qia xu? yǔ wú xu? jí zhū pú sà suǒ yǒu shàn fǎ shàn

菩提心树亦复如是,以其力故,增长一切学与无学及诸菩萨所有善法。善

nán zǐ pì rú yǒu yào míng ā lán p? ru? y?ng tú shēn shēn zhī yǔ xīn xián yǒu kān n?ng pú sà m?

男子!譬如有药,名:阿蓝婆,若用涂身,身之与心,咸有堪能。菩萨摩

hē sà d? pú tí xīn ā lán p? yào yì fù rú shì lìng qí shēn xīn zēngzhǎngshàn fǎ shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n

诃萨得菩提心阿蓝婆药亦复如是,令其身心增长善法。善男子!譬如有人

d? niàn lì yào fán suǒ w?n shì yì chí bù wàng pú sà m? hē sà d? pú tí xīn niàn lì miào yào xī n?ng w?n chí

得念力药,凡所闻事忆持不忘。菩萨摩诃萨得菩提心念力妙药,悉能闻持

yí qia f? fǎ jiē wú wàng shī shàn nán zǐ pì rú yǒu yào míng dà lián huā qí yǒu fú zhě zhù sh?u

一切佛法,皆无忘失。善男子!譬如有药,名:大莲华,其有服者,住寿

yī ji? pú sà m? hē sà fú pú tí xīn dà lián huā yào yì fù rú shì yú wú shù ji? sh?umìng zì zài

一劫;菩萨摩诃萨服菩提心大莲华药,亦复如是,于无数劫,寿命自在。

shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n zhí yì xíng yào r?n yǔ fēi r?n xī bù n?ngjiàn pú sà m? hē sà zhí pú tí xīn

善男子!譬如有人执翳形药,人与非人,悉不能见。菩萨摩诃萨执菩提心

yì xíngmiào yào

qia zhū

m?

bù n?ng d? jiàn

翳形妙药,一切诸魔不能得见。

shàn nán zǐ

hǎi yǒu zhū

míng

jí zh?ng bǎo

zhū ru? zài

jiǎ shǐ ji? huǒ f?n shāo shì jiān

善男子!如海有珠,名:普集众宝,此珠若在,假使劫火焚烧世间,

n?nglìng cǐ hǎi jiǎn yú yī dī wú yǒu shì chù pú sà m? hē sà pú tí xīn zhū yì fù rú shì zhù yú pú sà

能令此海减于一滴,无有是处。菩萨摩诃萨菩提心珠亦复如是,住于菩萨

dà yuàn hǎi zhōng ru? cháng yì chí bù lìng tuì shī n?nghuài pú sà yī shàn gēn zhě zhōng wú shì chù ru? tuì qí

大愿海中,若常忆持,不令退失,能坏菩萨一善根者,终无是处;若退其

xīn yí qia shàn fǎ jí jiē sàn mia shàn nán zǐ rú yǒu m? ní míng dà guāngmíng yǒu yǐ cǐ zhū yīng lu?

心,一切善法即皆散灭。善男子!如有摩尼,名:大光明,有以此珠璎珞

shēn zhě yìng bì yí qia bǎo zhuāng yán jù suǒ yǒu guāngmíng xī jiē bù xiàn pú sà m? hē sà pú tí xīn bǎo yì fù

身者,映蔽一切宝 庄 严具,所有光明悉皆不现;菩萨摩诃萨菩提心宝亦复

rú shì yīng lu? qí shēn yìng bì yí qia ar chang xīn bǎo zhū zhuāng yán jù xī wú guāng cǎi shàn nán zǐ rú

如是,璎珞其身,映蔽一切二乘心宝,诸 庄 严具悉无光彩。善男子!如

shuǐqīng zhū n?ngqīngzhu?shuǐ pú sà m? hē sà pú tí xīn zhū yì fù rú shì n?ngqīng yí qia fán nǎo g?u zhu?

水清珠,能清浊水;菩萨摩诃萨菩提心珠亦复如是,能清一切烦恼垢浊。

shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n d? zhù shuǐ bǎo jì qí shēnshàng rù dà hǎi zhōng bù w?i shuǐ hài pú sà m? hē

善男子!譬如有人得住水宝,系其身上,入大海中,不为水害;菩萨摩诃

sà yì fù rú shì d? pú tí xīn zhù shuǐmiào bǎo rù yú yí qia shēng sǐ hǎi zhōng zhōng bù ch?n m? shàn nán zǐ

萨亦复如是,得菩提心住水妙宝,入于一切生死海中,终不沉没。善男子!

pì rú yǒu r?n d? l?ng bǎo zhū chí rù l?nggōng yí qia l?ng sh? bù n?ng w?i hài pú sà m? hē sà yì fù rú shì

譬如有人得龙宝珠,持入龙宫,一切龙蛇不能为害。菩萨摩诃萨亦复如是,

d? pú tí xīn dà l?ng bǎo zhū rù yù jia zhōng fán nǎo l?ng sh? bù n?ng w?i hài shàn nán zǐ pì rú dì shì zhu?

得菩提心大龙宝珠,入欲界中,烦恼龙蛇不能为害。善男子!譬如帝释著

m? ní guàn yìng bì yí qia zhū yú tiānzh?ng pú sà m? hē sà yì fù rú shì zhu? pú tí xīn dà yuàn bǎo guàn

摩尼冠,映蔽一切诸余天众。菩萨摩诃萨亦复如是,著菩提心大愿宝冠,

chāo gu? yí qia sān jia zh?ngshēng shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n d? rú yì zhū chú mia yí qia pín qi?ng zhī kǔ pú

超过一切三界众 生。善男子!譬如有人得如意珠,除灭一切贫穷之苦。菩

sà m? hē sà yì fù rú shì d? pú tí xīn rú yì bǎo zhū yuǎn lí yí qia xi? mìng bù wai shàn nán zǐ pì

萨摩诃萨亦复如是,得菩提心如意宝珠,远离一切邪命怖畏。善男子!譬

rú yǒu r?n d? rì jīng zhū chí xiàng rì guāng ?r shēng yú huǒ pú sà m? hē sà yì fù rú shì d? pú tí xīn zhì

如有人得日精珠,持向日光而生于火。菩萨摩诃萨亦复如是,得菩提心智

rì bǎo zhū chí xiàng zhì guāng ?r shēng zhì huǒ

日宝珠,持向智光而生智火。

shàn nán zǐ

yǒu r?n d?

yua jīng zhū

chí xiàng yua guāng ?r shēng yú shuǐ

m?

善男子!譬如有人得月精珠,持向月光而生于水。菩萨摩诃萨亦复如

shì

d?

xīn yua jīng bǎo zhū

chí

xīn zhū

jiàn huí xiàngguāng

?r shēng yí

qia shàn gēn yuànshuǐ

shàn nán

是,得菩提心月精宝珠,持此心珠,鉴回向 光,而生一切善根愿水。善男

zǐ pì rú l?ngwáng shǒu dài rú yì m? ní bǎo guàn yuǎn lí yí qia yuàn dí bù wai pú sà m? hē sà yì fù

子!譬如龙王,首戴如意摩尼宝冠,远离一切怨敌怖畏。菩萨摩诃萨亦复

rú shì zhu? pú tí xīn dà bēi bǎo guàn yuǎn lí yí qia a dào zhū nàn shàn nán zǐ rú yǒu bǎo zhū míng

如是,著菩提心大悲宝冠,远离一切恶道诸难。善男子!如有宝珠,名:

yí qia shì jiānzhuāng yán zàng ru? yǒu d? zhě lìng qí suǒ yù xī d? chōng mǎn ?r cǐ bǎo zhū wú suǒ sǔn jiǎn

一切世间 庄 严藏,若有得者,令其所欲,悉得充满,而此宝珠无所损减。

pú tí xīn bǎo yì fù rú shì ru? yǒu d? zhě lìng qí suǒ yuàn xī d? mǎn zú ?r pú tí xīn wú yǒu sǔn jiǎn

菩提心宝亦复如是,若有得者,令其所愿悉得满足,而菩提心无有损减。

shàn nán zǐ rú zhuǎn lún wáng yǒu m? ní bǎo zhì yú gōngzhōng fàng dà guāngmíng p? yí qia àn pú sà m? hē

善男子!如转轮王有摩尼宝,置于宫中,放大光明,破一切暗。菩萨摩诃

sà yì fù rú shì yǐ pú tí xīn dà m? ní bǎo zhù yú yù jia fàng dà zhì guāng xī p? zhū qù wú míng hēi

萨亦复如是,以菩提心大摩尼宝,住于欲界,放大智光,悉破诸趣无明黑

àn shàn nán zǐ pì rú dì qīng dà m? ní bǎo ru? yǒu wai cǐ guāngmíng suǒ chù jí t?ng qí sa pú sà m?

暗。善男子!譬如帝青大摩尼宝,若有为此光明所触,即同其色。菩萨摩

hē sà pú tí xīn bǎo yì fù rú shì guān chá zhū fǎ huí xiàngshàn gēn mǐ bù jí t?ng pú tí xīn sa shàn nán

诃萨菩提心宝亦复如是,观察诸法,回向善根,靡不即同菩提心色。善男

zǐ rú liú lí bǎo yú bǎi qiān suì chù bù jìngzhōng bù w?i ch?u huì zhī suǒ rǎn zhu? xìng běn jìng gù pú sà

子!如琉璃宝,于百千岁处不净中,不为臭秽之所染著,性本净故。菩萨

m? hē sà pú tí xīn bǎo yì fù rú shì yú bǎi qiān ji? zhù yù jia zhōng bù w?i yù jia gu? huàn suǒ rǎn y?u rú

摩诃萨菩提心宝亦复如是,于百千劫住欲界中,不为欲界过患所染,犹如

fǎ jia xìngqīngjìng gù shàn nán zǐ pì rú yǒu bǎo míng jìngguāngmíng xī n?ngyìng bì yí qia bǎo sa pú

法界性清净故。善男子!譬如有宝,名:净光明,悉能映蔽一切宝色。菩

sà m? hē sà pú tí xīn bǎo yì fù rú shì xī n?ngyìng bì yí qia fán fū ar changgōng d? shàn nán zǐ pì rú

萨摩诃萨菩提心宝亦复如是,悉能映蔽一切凡夫二乘功德。善男子!譬如

yǒu bǎo míng w?i huǒ yàn xī n?ng chú mia yí qia àn míng pú sà m? hē sà pú tí xīn bǎo yì fù rú shì

有宝,名为:火焰,悉能除灭一切暗冥。菩萨摩诃萨菩提心宝亦复如是,

n?ng mia yí qia wú zhī àn míng shàn nán zǐ pì rú hǎi zhōng yǒu wú jià bǎo shāng r?n cǎi d? chuán zǎi rù ch?ng

能灭一切无知暗冥。善男子!譬如海中有无价宝,商人采得,船载入城;

zhū yú m? ní bǎi qiān wàn zhǒng guāng sa jià zhí wú yǔ děng zhě pú tí xīn bǎo yì fù rú shì zhù yú shēng sǐ dà

诸余摩尼百千万种,光色价值无与等者;菩提心宝亦复如是,住于生死大

hǎi zhī zhōng pú sà m? hē sà ch?ng dà yuànchuán shēn xīn xiāng xù zǎi zhī lái rù xia tuō ch?ngzhōng ar changgōng

海之中,菩萨摩诃萨乘大愿船,深心相续,载之来入解脱城 中,二乘功

d? wú n?ng jí zhě

德无能及者。

shàn nán zǐ

yǒu bǎo zhū

míng

zài wáng

chù yán fú zhōu

yua lún sì

wàn y?u xún

善男子!如有宝珠,名:自在王,处阎浮洲,去日月轮四万由旬,日

yua gōngzhōng suǒ yǒu zhuāng yán

zhū yǐngxiàn xī

jiē

m?

xīn jìnggōng d?

bǎo

月宫中所有 庄 严,其珠影现悉皆具足。菩萨摩诃萨发菩提心净功德宝,亦

fù rú shì zhù shēng sǐ zhōng zhào fǎ jia kōng f? zhì rì yua yí qia gōng d? xī yú zhōngxiàn shàn nán zǐ

复如是;住生死中,照法界空,佛智日月、一切功德悉于中现。善男子!

rú yǒu bǎo zhū míng zì zài wáng rì yua guāngmíng suǒ zhào zhī chù yí qia cái bǎo yī fu děng wù suǒ yǒu

如有宝珠,名:自在王,日月光明所照之处,一切财宝、衣服等物,所有

jià zhí xī bù n?ng jí pú sà m? hē sà fā pú tí xīn zì zài wáng bǎo yì fù rú shì yí qia zhì guāng suǒ zhào zhī

价值悉不能及;菩萨摩诃萨发菩提心自在王宝亦复如是,一切智光所照之

chù sān shì suǒ yǒu tiān r?n ar chang l?u wú l?u shàn yí qia gōng d? jiē bù n?ng jí shàn nán zǐ hǎi zhōng yǒu

处,三世所有天人二乘漏、无漏善,一切功德皆不能及。善男子!海中有

bǎo míng yuē hǎi zàng pǔ xiàn hǎi zhōng zhū zhuāng yán shì pú sà m? hē sà pú tí xīn bǎo yì fù rú shì pǔ

宝,名曰:海藏,普现海中诸 庄 严事;菩萨摩诃萨菩提心宝亦复如是,普

n?ngxiǎnxiàn yí qia zhì hǎi zhū zhuāng yán shì shàn nán zǐ pì rú tiānshàng yán fú tán jīn w?i chú xīn wáng dà m? ní

能显现一切智海诸 庄 严事。善男子!譬如天上阎浮檀金,唯除心王大摩尼

bǎo yú wú jí zhě pú sà m? hē sà fā pú tí xīn yán fú tán jīn yì fù rú shì chú yí qia zhì xīn wáng

宝,余无及者。菩萨摩诃萨发菩提心阎浮檀金;亦复如是,除一切智心王

dà bǎo yú wú jí zhě shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n shàntiáol?ng fǎ yú zhū l?ngzhōng ?r d? zì zài pú sà

大宝,余无及者。善男子!譬如有人善调龙法,于诸龙中而得自在;菩萨

m? hē sà yì fù rú shì d? pú tí xīn shàntiáol?ng fǎ yú zhū yí qia fán nǎo l?ngzhōng ?r d? zì zài shàn

摩诃萨亦复如是,得菩提心,善调龙法,于诸一切烦恼龙中而得自在。善

nán zǐ pì rú yǒng shì pī zhí kǎi zhàng yí qia yuàn dí wú n?ngxiáng fú pú sà m? hē sà yì fù rú shì pī

男子!譬如勇士被执铠仗,一切怨敌无能降伏。菩萨摩诃萨亦复如是,被

zhí pú tí dà xīn kǎi zhàng yí qia ya hu? zhū a yuàn dí wú n?ng qū fú shàn nán zǐ pì rú tiānshàng hēi zhān

执菩提大心铠仗,一切业惑诸恶怨敌,无能屈伏。善男子!譬如天上黑栴

tán xiāng ru? shāo yī zhū qí xiāng pǔ xūn xiǎoqiān shì jia sān qiān shì jia mǎn zhōngzhēn bǎo suǒ yǒu jià zhí jiē bù

檀香,若烧一铢,其香普熏小千世界,三千世界满中珍宝,所有价值皆不

n?ng jí pú sà m? hē sà pú tí xīn xiāng yì fù rú shì yī niàngōng d? pǔ xūn fǎ jia shēng w?n yuán ju? yí qia

能及;菩萨摩诃萨菩提心香亦复如是,一念功德普熏法界,声闻缘觉一切

gōng d? jiē suǒ bù jí shàn nán zǐ rú bái zhān tán ru? yǐ tú shēn xī n?ng chú mia yí qia ra nǎo lìng

功德,皆所不及。善男子!如白栴檀,若以涂身,悉能除灭一切热恼,令

qí shēn xīn pǔ d? qīngliáng pú sà m? hē sà pú tí xīn xiāng yì fù rú shì n?ng chú yí qia xū wàng fēn bi?

其身心普得清凉;菩萨摩诃萨菩提心香亦复如是,能除一切虚妄、分别、

tān huì chī děng zhū hu? ra nǎo lìng qí jù zú zhì huì qīngliáng

贪、恚、痴等诸惑热恼,令其具足智慧清凉。

shàn nán zǐ

mí shān

ru? yǒu jìn zhě

jí t?ng qí

sa

m?

xīn shān yì

善男子!如须弥山,若有近者,即同其色。菩萨摩诃萨菩提心山亦复

shì

ru? yǒu jìn zhě

d? t?ng qí

qia zhì

sa

shàn nán zǐ

zhì duō lu? shù

如是,若有近者,悉得同其一切智色。善男子!譬如波利质多罗树,其皮

xiāng qì yán fú tí zhōng ru? p? shī jiā ru? zhān bǔ jiā ru? sū m? nà rú shì děng huā suǒ yǒu xiāng qì

香气,阎浮提中若婆师迦、若薝卜迦、若苏摩那,如是等华,所有香气,

jiē bù n?ng jí pú sà m? hē sà pú tí xīn shù yì fù rú shì suǒ fā dà yuàngōng d? zhī xiāng yí qia ar chang

皆不能及;菩萨摩诃萨菩提心树亦复如是,所发大愿功德之香,一切二乘

wú l?u jia dìng zhì huì xia tuō xia tuō zhī jiàn zhū gōng d? xiāng xī bù n?ng jí shàn nán zǐ pì rú bō lì

无漏戒定、智慧解脱、解脱知见,诸功德香悉不能及。善男子!譬如波利

zhì duō lu? shù suī wai kāi huā yìng zhī jí shì wú liàng zhū huā chū shēng zhī chù pú sà m? hē sà pú tí xīn shù

质多罗树,虽未开华,应知即是无量诸华出生之处;菩萨摩诃萨菩提心树

yì fù rú shì suī wai kāi fā yí qia zhì huā yìng zhī jí shì wú shù tiān r?n zh?ng pú tí huā suǒ shēng zhī chù

亦复如是,虽未开发一切智华,应知即是无数天人众,菩提华所生之处。

shàn nán zǐ pì rú bō lì zhì duō lu? huā yī rì xūn yī zhān bǔ jiā huā p? lì shī huā sū m? nà huā

善男子!譬如波利质多罗华,一日熏衣,薝卜迦华、婆利师华、苏摩那华,

suī qiān suì xūn yì bù n?ng jí pú sà m? hē sà pú tí xīn huā yì fù rú shì yì shēng suǒ xūn zhū gōng d? xiāng

虽千岁熏亦不能及;菩萨摩诃萨菩提心华亦复如是,一生所熏诸功德香,

pǔ cha shí fāng yí qia f? suǒ yí qia ar chang wú l?u gōng d? bǎi qiān ji? xūn suǒ bù n?ng jí shàn nán zǐ rú

普彻十方一切佛所,一切二乘无漏功德,百千劫熏所不能及。善男子!如

hǎi dǎo zhōngshēng yē zi shù gēn h?ng zhī ya jí yǐ huā guǒ yí qia zh?ngshēngh?ng qǔ sh?uy?ng wú shí zàn xiē

海岛中 生椰子树,根茎枝叶及以华果,一切众 生恒取受用,无时暂歇。

pú sà m? hē sà pú tí xīn shù yì fù rú shì shǐ c?ng fā qǐ bēi yuàn zhī xīn nǎi zhì ch?ng f? zhang fǎ zhù shì

菩萨摩诃萨菩提心树亦复如是,始从发起悲愿之心,乃至成佛,正法住世,

cháng shí lì yì yí qia shì jiān wú yǒu jiàn xiē

常时利益一切世间,无有间歇。

shàn nán zǐ

yǒu yào zhī

míng

hē zhái jiā

r?n hu?

d?

zhī

yī liǎngbiànqiānliǎngt?ng

善男子!如有药汁,名:诃宅迦,人或得之,以其一两变千两铜,悉

ch?ngzhēn jīn

fēi qiānliǎngt?ngn?ngbiàn cǐ

yào

m?

shì

xīn huí xiàng zhì yào

成真金,非千两铜能变此药。菩萨摩诃萨亦复如是,以菩提心回向智药,

pǔ biàn yí qia ya hu? děng fǎ xī shǐ ch?ng yú yí qia zhì xiàng fēi ya hu? děngn?ngbiàn qí xīn shàn nán zǐ pì

普变一切业惑等法,悉使成于一切智相,非业惑等能变其心。善男子!譬

rú xiǎo huǒ suí suǒ f?n shāo qí yàn zhuǎn chì pú sà m? hē sà pú tí xīn huǒ yì fù rú shì suí suǒ pān yuán

如小火,随所焚烧,其焰转炽。菩萨摩诃萨菩提心火亦复如是,随所攀缘,

zhì yàn zēngzhǎng shàn nán zǐ pì rú yī dēng rán bǎi qiāndēng qí běn yī dēng wú jiǎn wú jìn pú sà m?

智焰增长。善男子!譬如一灯,燃百千灯,其本一灯无减、无尽。菩萨摩

hē sà pú tí xīn dēng yì fù rú shì pǔ rán sān shì zhū f? zhì dēng ?r qí xīn dēng wú jiǎn wú jìn shàn nán

诃萨菩提心灯亦复如是,普燃三世诸佛智灯,而其心灯无减、无尽。善男

zǐ pì rú yī dēng rù yú àn shì bǎi qiānnián àn xī n?ng p? jìn pú sà m? hē sà pú tí xīn dēng yì fù rú

子!譬如一灯入于暗室,百千年暗悉能破尽。菩萨摩诃萨菩提心灯亦复如

shì rù yú zh?ngshēng xīn shì zhī nai bǎi qiān wàn yì bù kě shuō ji? zhū ya fán nǎo zhǒngzhǒng àn zhàng xī n?ng

是,入于众 生心室之内,百千万亿不可说劫,诸业烦恼种 种暗障,悉能

chú jìn shàn nán zǐ pì rú dēng zhù suí qí dà xiǎo ?r fā guāngmíng ru? yì gāo y?u míngzhōng bù ju? pú

除尽。善男子!譬如灯炷,随其大小而发光明,若益膏油,明终不绝。菩

sà m? hē sà pú tí xīn dēng yì fù rú shì dà yuàn w?i zhù guāngzhào fǎ jia yì dà bēi y?u jiào huà zh?ngshēng

萨摩诃萨菩提心灯亦复如是,大愿为炷,光照法界;益大悲油,教化众 生,

zhuāng yán gu? tǔ shī zu? f? shì wú yǒu xiū xī shàn nán zǐ pì rú tā huà zì zài tiānwángguàn yán fú tán zhēn

庄 严国土,施作佛事,无有休息。善男子!譬如他化自在天王冠阎浮檀真

jīn tiānguàn yù jia tiān zǐ zhū zhuāng yán jù jiē bù n?ng jí pú sà m? hē sà yì fù rú shì guàn pú tí xīn dà

金天冠,欲界天子诸 庄 严具皆不能及;菩萨摩诃萨亦复如是,冠菩提心大

yuàntiānguàn yí qia fán fū ar changgōng d? jiē bù n?ng jí shàn nán zǐ rú shī zǐ wángxiào hǒu zhī shí

愿天冠,一切凡夫、二乘功德,皆不能及。善男子!如师子王哮吼之时,

shī zǐ ?r w?n jiē zēngyǒngjiàn yú sh?u w?n zhī jí jiē cuàn fú f? shī zǐ wáng pú tí xīn hǒu yìng zhī yì ěr

师子儿闻皆增勇健,余兽闻之即皆窜伏。佛师子王菩提心吼,应知亦尔,

zhū pú sà w?n zēngzhǎnggōng d? yǒu suǒ d? zhě w?n jiē tuì sàn

诸菩萨闻,增长功德,有所得者,闻皆退散。

shàn nán zǐ

yǒu r?n

shī

jīn

?r w?i yua xián

yīn jì

z?u

yú xián xī

ju?

善男子!譬如有人,以师子筋而为乐弦;其音既奏,余弦悉绝。菩萨

m?

shì

lái shī

lu?

mì shēn pú

xīn jīn w?i fǎ

yua xián

yīn jì

z?u

摩诃萨亦复如是,以如来师子波罗蜜身菩提心筋为法乐弦,其音既奏,一

qia wǔ yù jí yǐ ar chang zhū gōng d? xián xī jiē duàn mia shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n yǐ niú yángděngzh?ngzh?ng

切五欲及以二乘诸功德弦,悉皆断灭。善男子!譬如有人,以牛羊等种 种

zhū rǔ jiǎ shǐ jī jí yíng yú dà hǎi yǐ shī zǐ rǔ yī dī t?u zhōng xī lìngbiànhuài zhí gu? wú ài pú

诸乳,假使积集盈于大海,以师子乳一滴投中,悉令变坏,直过无碍。菩

sà m? hē sà yì fù rú shì yǐ rú lái shī zǐ pú tí xīn rǔ zháo wú liàng ji? ya fán nǎo rǔ dà hǎi zhī zhōng

萨摩诃萨亦复如是,以如来师子菩提心乳,着无量劫业烦恼乳大海之中,

xī lìnghuài mia zhí gu? wú ài zhōng bù zhù yú ar chang xia tuō shàn nán zǐ pì rú jiā líng pín qi? niǎo zài

悉令坏灭,直过无碍,终不住于二乘解脱。善男子!譬如迦陵频伽鸟,在

luǎn k? zhōng yǒu dà shì lì yí qia zhū niǎo suǒ bù n?ng jí pú sà m? hē sà yì fù rú shì yú shēng m?i zhī jí

卵壳中有大势力,一切诸鸟所不能及;菩萨摩诃萨亦复如是,于生眉之急

sǐ k? fā pú tí xīn suǒ yǒu dà bēi gōng d? shì lì shēng w?n yuán ju? wú n?ng jí zhě shàn nán zǐ rú

死壳发菩提心,所有大悲功德势力,声闻、缘觉,无能及者。善男子!如

jīn chì niǎowáng zǐ chū shǐ shēng shí mù z? míng lì fēi z? jìn ji? yí qia zhū niǎo suī jiǔ ch?ngzhǎng wú n?ng

金翅鸟王子,初始生时,目则明利,飞则劲捷,一切诸鸟虽久成 长,无能

jí zhě pú sà m? hē sà yì fù rú shì fā pú tí xīn w?i f? wáng zǐ zhì huì qīngjìng dà bēi yǒngměng

及者。菩萨摩诃萨亦复如是,发菩提心,为佛王子,智慧清净,大悲勇猛,

yí qia ar chang suī bǎi qiān ji? jiǔ xiū dào han suǒ bù n?ng jí shàn nán zǐ rú yǒu zhuàng fu shǒu zhí lì máo

一切二乘,虽百千劫久修道行所不能及。善男子!如有 壮 夫,手执利矛,

cì jiān mì jiǎ zhí gu? wú ài pú sà m? hē sà yì fù rú shì zhí pú tí xīn xiān lì kuài máo cì zhū xi?

刺坚密甲,直过无碍。菩萨摩诃萨亦复如是,执菩提心铦利快矛,刺诸邪

jiàn suí mián mì jiǎ xī n?ngchuān cha wú yǒu zhàng ài shàn nán zǐ pì rú m? hē nà qi? dà lì yǒng shì ru?

见随眠密甲,悉能穿彻,无有障碍。善男子!譬如摩诃那伽大力勇士,若

fan wēi nù yú qí ? shàng bì shēngchuāng pào chuāng ru? wai h? yán fú tí zhōng yí qia r?n mín wú n?ng zhì fú

奋威怒,于其额上必生 疮 疱,疮 若未合,阎浮提中一切人民,无能制伏。

pú sà m? hē sà yì fù rú shì ru? qǐ dà bēi bì dìng fā yú pú tí zhī xīn xīn wai shě lái yí qia shì

菩萨摩诃萨亦复如是,若起大悲,必定发于菩提之心,心未舍来,一切世

jiān m? jí m? mín bù n?ng w?i hài shàn nán zǐ pì rú sha shī yǒu zhū dì zǐ suī wai guàn xí qí shī jì yì

间魔及魔民,不能为害。善男子!譬如射师有诸弟子,虽未惯习其师技艺,

rán qí zhì huì fāngbiàn shànqiǎo yú yí qia r?n suǒ bù n?ng jí pú sà m? hē sà chū shǐ fā xīn yì fù rú

然其智慧、方便、善巧,余一切人所不能及;菩萨摩诃萨初始发心亦复如

shì suī wai guàn xí yí qia zhì han rán qí suǒ yǒu yuàn zhì jiě yù yí qia shì jiān fán fū ar chang xī bù n?ng jí

是,虽未惯习一切智行,然其所有愿智解欲,一切世间凡夫二乘悉不能及。

shàn nán zǐ rú r?n xu? sha xiān ān qí zú h?u xí qí fǎ pú sà m? hē sà yì fù rú shì yù

善男子!如人学射,先安其足,后习其法;菩萨摩诃萨亦复如是,欲

xu? rú lái yí qia zhì dào xiāndāng ān zhù pú tí zhī xīn rán h?u xiū xíng yí qia f? fǎ shàn nán zǐ pì rú

学如来一切智道,先当安住菩提之心,然后修行一切佛法。善男子!譬如

huàn shī jiāng zu? huàn shì xiāndāng qǐ yì yì chí huàn fǎ rán h?u suǒ zu? xī d? ch?ng jiù pú sà m? hē sà yì fù

幻师将作幻事,先当起意忆持幻法,然后所作悉得成就;菩萨摩诃萨亦复

rú shì jiāng qǐ yí qia zhū f? pú sà sh?ntōnghuàn shì xiāndāng qǐ yì fā pú tí xīn rán h?u yí qia xī d? ch?ng

如是,将起一切诸佛菩萨神通幻事,先当起意发菩提心,然后一切悉得成

jiù shàn nán zǐ pì rú huàn shù wú sa xiàn sa pú sà m? hē sà pú tí xīn xiàng yì fù rú shì suī wú

就。善男子!譬如幻术,无色现色;菩萨摩诃萨菩提心相亦复如是,虽无

yǒu sa bù kě dǔ jiàn rán n?ng pǔ yú shí fāng fǎ jia shì xiànzhǒngzhǒnggōng d? zhuāng yán shàn nán zǐ pì rú

有色,不可睹见,然能普于十方法界示现种 种功德 庄 严。善男子!譬如

māo lí cái jiàn yú shǔ shǔ jí rù xu? bù gǎn fù chū pú sà m? hē sà fā pú tí xīn yì fù rú shì zàn

猫狸,才见于鼠,鼠即入穴不敢复出。菩萨摩诃萨发菩提心亦复如是,暂

yǐ huì yǎn guān zhū hu? ya jiē jí cuàn nì bù fù chū shēng shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n zhu? yán fú jīn zhuāng

以慧眼观诸惑业,皆即窜匿,不复出生。善男子!譬如有人,著阎浮金 庄

yán zhī jù yìng bì yí qia jiē rú jù m? pú sà m? hē sà yì fù rú shì zhu? pú tí xīn zhuāng yán zhī jù

严之具,映蔽一切皆如聚墨。菩萨摩诃萨亦复如是,著菩提心 庄 严之具,

yìng bì yí qia fán fū ar changgōng d? zhuāng yán xī wú guāng sa shàn nán zǐ rú hǎo cí shí shǎo fan zhī lì

映蔽一切凡夫二乘功德 庄 严,悉无光色。善男子!如好磁石,少分之力,

jí n?ng xī huài zhū tiě gōu suǒ pú sà m? hē sà fā pú tí xīn yì fù rú shì ru? qǐ yī niàn xī n?nghuài mia

即能吸坏诸铁钩锁;菩萨摩诃萨发菩提心亦复如是,若起一念,悉能坏灭

yí qia jiàn yù wú míng gōu suǒ shàn nán zǐ rú yǒu cí shí tiě ru? jiàn zhī jí jiē sàn qù wú liú

一切见欲、无明、钩锁。善男子!如有磁石,铁若见之,即皆散去,无留

zhù zhě pú sà m? hē sà fā pú tí xīn yì fù rú shì zhū ya fán nǎo ar chang xia tuō ru? zàn jiàn zhī

住者;菩萨摩诃萨发菩提心亦复如是,诸业烦恼、二乘解脱,若暂见之,

jí jiē sàn mia yì wú zhù zhě

即皆散灭,亦无住者。

shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n shàn rù dà hǎi yí qia shuǐ zú wú n?ng w?i hài jiǎ shǐ rù yú m? ji? yú kǒu

善男子!譬如有人善入大海,一切水族无能为害,假使入于摩竭鱼口,

yì bù w?i bǐ zhī suǒ tūn shì pú sà m? hē sà yì fù rú shì fā pú tí xīn rù shēng sǐ hǎi zhū ya fán

亦不为彼之所吞噬。菩萨摩诃萨亦复如是,发菩提心,入生死海,诸业烦

nǎo bù n?ng w?i hài jiǎ shǐ rù yú shēng w?n yuán ju? shí jì fǎ zhōng yì bù w?i qí zhī suǒ liú nàn shàn nán zǐ

恼不能为害,假使入于声闻缘觉实际法中,亦不为其之所留难。善男子!

pì rú yǒu r?n yǐn gān lù jiāng yí qia zhū wù bù n?ng w?i hài pú sà m? hē sà yì fù rú shì yǐn pú tí xīn

譬如有人饮甘露浆,一切诸物不能为害;菩萨摩诃萨亦复如是,饮菩提心

gān lù fǎ jiāng bù du? shēng w?n pì zhī f? dì yǐ jù guǎng dà bēi yuàn lì gù shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n

甘露法浆,不堕声闻辟支佛地,以具广大悲愿力故。善男子!譬如有人,

d? ān shàn nà yào yǐ tú qí mù suī xíng r?n jiān r?n suǒ bù jiàn pú sà m? hē sà yì fù rú shì d? pú

得安缮那药以涂其目,虽行人间,人所不见;菩萨摩诃萨亦复如是,得菩

tí xīn ān shàn nà yào n?ng yǐ fāngbiàn rù m? jìng jia yí qia zh?ng m? suǒ bù n?ngjiàn shàn nán zǐ pì rú yǒu

提心安缮那药,能以方便入魔境界,一切众魔所不能见。善男子!譬如有

r?n yī fù yú wáng bú wai yú r?n pú sà m? hē sà yì fù rú shì yī pú tí xīn dà shì lì wáng bú wai

人依附于王,不畏余人;菩萨摩诃萨亦复如是,依菩提心大势力王,不畏

zhàng gài a dào zhī nàn shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n zhù yú shuǐzhōng bú wai huǒ f?n pú sà m? hē sà yì fù

障盖恶道之难。善男子!譬如有人住于水中,不畏火焚;菩萨摩诃萨亦复

rú shì zhù pú tí xīn shàn gēn shuǐzhōng bú wai ar chang xia tuō zhì huǒ shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n yī yǐ měng

如是,住菩提心善根水中,不畏二乘解脱智火。善男子!譬如有人依倚猛

jiāng jí bù bù wai yí qia yuàn dí pú sà m? hē sà yì fù rú shì yī pú tí xīn yǒngměng dà jiàng bú wai

将,即不怖畏一切怨敌;菩萨摩诃萨亦复如是,依菩提心勇猛大将,不畏

yí qia a han yuān dí shàn nán zǐ rú shì tiānwáng zhí jīn gāng chǔ cuī fú yí qia ā xiū lu? zh?ng pú sà m?

一切恶行冤敌。善男子!如释天王执金刚杵,摧伏一切阿修罗众。菩萨摩

hē sà yì fù rú shì chí pú tí xīn jīn gāng zhī chǔ cuī fú yí qia zhū m? wài dào shàn nán zǐ pì rú yǒu

诃萨亦复如是,持菩提心金刚之杵,摧伏一切诸魔外道。善男子!譬如有

r?n fú yán líng yào zhǎng d? chōngjiàn bù lǎo bù sh?u pú sà m? hē sà yì fù rú shì fú pú tí xīn yán

人服延龄药,长得充健,不老、不瘦;菩萨摩诃萨亦复如是,服菩提心延

líng zhī yào yú wú shù ji? xiū pú sà han xīn wú pí yàn yì wú rǎn zhu? shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n

龄之药,于无数劫,修菩萨行,心无疲厌,亦无染著。善男子!譬如有人

tiáo hu? yào zhī bì dāngxiān qǔ hǎo qīngjìngshuǐ pú sà m? hē sà yì fù rú shì yù xiū pú sà yí qia han yuàn

调和药汁,必当先取好清净水;菩萨摩诃萨亦复如是,欲修菩萨一切行愿,

xiāndāng fā qǐ pú tí zhī xīn

先当发起菩提之心。

shàn nán zǐ rú r?n hù shēnxiān hù mìng gēn pú sà m? hē sà yì fù rú shì hù chí f? fǎ yì dāng

善男子!如人护身先护命根;菩萨摩诃萨亦复如是,护持佛法,亦当

xiān hù pú tí zhī xīn shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n mìng gēn ru? duàn bù n?ng lì yì fù mǔ zōng qīn pú sà

先护菩提之心。善男子!譬如有人命根若断,不能利益父母、宗亲;菩萨

m? hē sà yì fù rú shì shě pú tí xīn bù n?ng lì yì yí qia zh?ngshēng bù n?ngch?ng jiù zhū f? gōng d? shàn

摩诃萨亦复如是,舍菩提心,不能利益一切众 生,不能成就诸佛功德。善

nán zǐ pì rú dà hǎi wú n?nghuài zhě pú tí xīn hǎi yì fù rú shì zhū ya fán nǎo ar ch?ng zhī xīn

男子!譬如大海,无能坏者;菩提心海亦复如是,诸业烦恼、二乘之心,

suǒ bù n?nghuài shàn nán zǐ pì rú rì guāng xīng xiù guāngmíng bù n?ngyìng bì pú tí xīn rì yì fù rú shì

所不能坏。善男子!譬如日光,星宿光明不能映蔽。菩提心日亦复如是,

yí qia ar chang wú l?u zhì guāng suǒ bù n?ng bì shàn nán zǐ rú wáng zǐ chū shēng jí w?i dà ch?n zhī suǒ zūn zh?ng

一切二乘无漏智光,所不能蔽。善男子!如王子初生,即为大臣之所尊重,

yǐ zhǒngxìng zì zài gù pú sà m? hē sà yì fù rú shì yú f? fǎ zhōng fā pú tí xīn jí w?i qí sù jiǔ

以种性自在故;菩萨摩诃萨亦复如是,于佛法中,发菩提心,即为耆宿久

xiū fàn han shēng w?n yuán ju? suǒ g?ng zūn zh?ng yǐ dà bēi zì zài gù shàn nán zǐ pì rú wáng zǐ nián suī y?u

修梵行、声闻缘觉所共尊重,以大悲自在故。善男子!譬如王子,年虽幼

zhì yí qia dà ch?n jiē xī jìng lǐ pú sà m? hē sà yì fù rú shì suī chū fā xīn xiū pú sà han ar chang

稚,一切大臣皆悉敬礼;菩萨摩诃萨亦复如是,虽初发心修菩萨行,二乘

qí jiù jiē yìngjìng lǐ shàn nán zǐ pì rú wáng zǐ suī yú yí qia ch?n zuǒ zhī zhōng wai d? zì zài yǐ jù wáng

耆旧皆应敬礼。善男子!譬如王子,虽于一切臣佐之中未得自在,已具王

xiàng bù yǔ yí qia zhū ch?n zuǒ děng yǐ shēng chù zūn shang gù pú sà m? hē sà yì fù rú shì suī yú yí qia

相,不与一切诸臣佐等,以生处尊胜故;菩萨摩诃萨亦复如是,虽于一切

ya fán nǎo zhōng wai d? zì zài rán yǐ jù zú pú tí zhī xiàng bù yǔ yí qia ar chang qí děng yǐ zhǒngxìng dì

业烦恼中未得自在,然已具足菩提之相,不与一切二乘齐等,以种性第

yī gù shàn nán zǐ pì rú qīngjìng m? ní miào bǎo yǎn yǒu yì gù jiàn w?i bù jìng pú sà m? hē sà pú

一故。善男子!譬如清净摩尼妙宝,眼有翳故,见为不净;菩萨摩诃萨菩

tí xīn bǎo yì fù rú shì wú zhì bù xìn wai w?i bù jìng shàn nán zǐ pì rú yǒu yào w?i zh?u suǒ chí

提心宝亦复如是,无智、不信谓为不净。善男子!譬如有药,为咒所持,

ru? yǒu zh?ngshēngjiàn w?n t?ng zhù yí qia zhū bìng jiē d? xiao mia pú sà m? hē sà pú tí xīn yào yì fù rú shì

若有众 生见闻同住,一切诸病皆得消灭;菩萨摩诃萨菩提心药亦复如是,

yí qia shàn gēn zhì huì fāngbiàn pú sà yuàn zhì g?ng suǒ sha chí ru? yǒu zh?ngshēngjiàn w?n t?ng zhù yì niàn

一切善根、智慧、方便、菩萨愿智,共所摄持,若有众 生见闻同住、忆念

zhī zhě zhū fán nǎo bìng xī d? chú mia shàn nán zǐ pì rú yǒu r?n cháng chí gān lù qí shēn bì jìng bù biàn

之者,诸烦恼病悉得除灭。善男子!譬如有人常持甘露,其身毕竟不变、

bù huài pú sà m? hē sà yì fù rú shì ru? cháng yì chí pú tí xīn gān lù lìngyuàn zhì shēn bì jìng bù huài

不坏;菩萨摩诃萨亦复如是,若常忆持菩提心甘露,令愿智身毕竟不坏。

shàn nán zǐ rú jī guān mù r?n ru? wú yǒu xiē shēn jí lí sàn bù n?ng yùn d?ng pú sà m? hē sà

善男子!如机关木人,若无有楔,身即离散,不能运动;菩萨摩诃萨

yì fù rú shì wú pú tí xīn han jí fēn sàn

bù n?ngch?ng jiù yí qia f? fǎ shàn nán zǐ rú zhuǎn lún wáng

亦复如是,无菩提心,行即分散,不能成就一切佛法。善男子!如转轮王,

yǒu ch?nxiāng bǎo míng yuē xiàngzàng ru? shāo cǐ xiāng wáng sì zhǒngbīng xī t?ng xū kōng pú sà m? hē sà pú

有沉香宝,名曰:象藏;若烧此香,王四种兵悉腾虚空;菩萨摩诃萨菩

tí xīn xiāng yì fù rú shì ru? fā cǐ yì jí lìng pú sà yí qia shàn gēn yǒng chū sān jia xíng rú lái zhì wú

提心香亦复如是,若发此意;即令菩萨一切善根,永出三界,行如来智无

w?i kōngzhōng shàn nán zǐ pì rú jīn gāng w?i c?ng jīn gāng chù jí jīn chù shēng fēi yú bǎo chù shēng pú sà m?

为空中。善男子!譬如金刚,唯从金刚处及金处生,非余宝处生。菩萨摩

hē sà pú tí xīn jīn gāng yì fù rú shì w?i c?ng dà bēi jiù hù zh?ngshēng jīn gāng chù yí qia zhì zhì shū shangjìng jia

诃萨菩提心金刚亦复如是,唯从大悲救护众 生金刚处,一切智智殊胜境界

jīn chù ?r shēng fēi yú zh?ngshēngshàn gēn chù shēng shàn nán zǐ pì rú yǒu shù míng yuē wú gēn bù c?ng

金处而生,非余众 生善根处生。善男子!譬如有树,名曰:无根,不从

gēn shēng ?r zhī ya huā guǒ xī jiē fán mào pú sà m? hē sà pú tí xīn shù yì fù rú shì wú

根生,而枝、叶、华、果,悉皆繁茂;菩萨摩诃萨菩提心树亦复如是,无

gēn kě d? ?r n?ngzhǎngyǎng yí qia zhì zhì sh?ntōng dà yuàn zhī ya huā guǒ fú shū yìn yìng pǔ fù

根可得,而能长养一切智智神通大愿,枝、叶、华、果,扶疏荫映,普覆

shì jiān shàn nán zǐ pì rú jīn gāng fēi lia a qì jí yǐ p? qì suǒ n?ngr?ng chí w?i chú quán jù shàngmiào zhī

世间。善男子!譬如金刚,非劣恶器及以破器所能容持,唯除全具上妙之

qì pú tí xīn jīn gāng yì fù rú shì fēi xià lia zh?ngshēngqiān jí p? jia xia dài wàngniàn wú zhì

器;菩提心金刚亦复如是,非下劣众 生悭、嫉、破戒、懈怠、妄念、无智

qì zhōng suǒ n?ngr?ng chí yì fēi tuì shī shū shang zhì yuàn sàn luàn a ju? zh?ngshēng qì zhōng suǒ n?ngr?ng chí w?i chú

器中所能容持,亦非退失殊胜志愿、散乱恶觉众 生器中所能容持,唯除

pú sà shēn xīn bǎo qì

菩萨深心宝器。

shàn nán zǐ

jīn gāng n?ngchuānzh?ng bǎo

xīn jīn gāng yì

shì

xī n?ngchuān cha

qia

善男子!譬如金刚,能穿 众宝。菩提心金刚亦复如是,悉能穿彻一切

bǎo

shàn nán zǐ

jīn gāng n?nghuàizh?ngshān

xīn jīn gāng yì

shì

xī n?ng cuī huài zhū

法宝。善男子!譬如金刚,能坏众山;菩提心金刚亦复如是,悉能摧坏诸

xi? jiànshān shàn nán zǐ pì rú jīn gāng suī p? bù quán yí qia zh?ng bǎo y?u bù n?ng jí pú tí xīn jīn gāng

邪见山。善男子!譬如金刚,虽破不全,一切众宝犹不能及;菩提心金刚

yì fù rú shì suī fù zhì lia shǎo yǒu kuī sǔn y?u shang yí qia ar changgōng d? shàn nán zǐ pì rú jīn gāng

亦复如是,虽复志劣,少有亏损,犹胜一切二乘功德。善男子!譬如金刚,

suī yǒu sǔn quē y?u n?ng chú mia yí qia pín qi?ng pú tí xīn jīn gāng yì fù rú shì suī yǒu sǔn quē bù jìn zhū

虽有损缺,犹能除灭一切贫穷。菩提心金刚亦复如是,虽有损缺,不进诸

han y?u n?ng shě lí yí qia shēng sǐ shàn nán zǐ rú xiǎo jīn gāng xī n?ng p? huài yí qia zhū wù pú tí xīn

行,犹能舍离一切生死。善男子!如小金刚,悉能破坏一切诸物;菩提心

jīn gāng yì fù rú shì rù shǎojìng jia jí p? yí qia wú zhī zhū hu? shàn nán zǐ pì rú jīn gāng fēi fán

金刚亦复如是,入少境界,即破一切无知诸惑。善男子!譬如金刚,非凡

r?n suǒ d? pú tí xīn jīn gāng yì fù rú shì fēi lia yì zh?ngshēng zhī suǒ n?ng d? shàn nán zǐ pì rú jīn gāng

人所得;菩提心金刚亦复如是,非劣意众 生之所能得。善男子!譬如金刚,

bù shí bǎo r?n bù zhī qí n?ng bù d? qí y?ng pú tí xīn jīn gāng yì fù rú shì bù zhī fǎ r?n bù liǎo

不识宝人,不知其能、不得其用;菩提心金刚亦复如是,不知法人,不了

qí n?ng bù d? qí y?ng shàn nán zǐ pì rú jīn gāng wú n?ngxiāo mia pú tí xīn jīn gāng yì fù rú shì

其能,不得其用。善男子!譬如金刚,无能销灭;菩提心金刚亦复如是,

yí qia zhū fǎ wú n?ngxiāo mia shàn nán zǐ rú jīn gāng chǔ zhū dà lì r?n jiē bù n?ng chí w?i chú yǒu dà nà

一切诸法无能销灭。善男子!如金刚杵,诸大力人皆不能持,唯除有大那

lu? yán lì pú tí zhī xīn yì fù rú shì yí qia ar ch?ng jiē bù n?ng chí w?i chú pú sà guǎng dà yīn yuán jiān

罗延力;菩提之心亦复如是,一切二乘皆不能持,唯除菩萨广大因缘,坚

gù shàn lì shàn nán zǐ pì rú jīn gāng yí qia zhū wù wú n?nghuài zhě ?r n?ng pǔ huài yí qia zhū wù rán

固善力。善男子!譬如金刚,一切诸物无能坏者,而能普坏一切诸物,然

qí tǐ xìng wú suǒ sǔn jiǎn pú tí zhī xīn yì fù rú shì pǔ yú sān shì wú shù ji? zhōng jiào huà zh?ngshēng xiū

其体性无所损减;菩提之心亦复如是,普于三世无数劫中,教化众 生,修

xíng kǔ xíng shēng w?n yuánjiào suǒ bù n?ng zhě xiánn?ng zu? zhī rán qí bì jìng wú yǒu pí yàn yì wú sǔn huài

行苦行,声闻缘觉所不能者,咸能作之,然其毕竟无有疲厌,亦无损坏。

shàn nán zǐ pì rú jīn gāng yú bù n?ng chí w?i jīn gāng dì zhī suǒ n?ng chí pú tí zhī xīn yì fù rú shì

善男子!譬如金刚,余不能持,唯金刚地之所能持;菩提之心亦复如是,

shēng w?n yuánjiào jiē bù n?ng chí w?i chú qù xiàng sà p? rě zhě shàn nán zǐ rú jīn gāng qì wú yǒu xiá quē

声闻缘觉皆不能持,唯除趣向萨婆若者。善男子!如金刚器,无有瑕缺,

y?ngshang yú shuǐ yǒng bù shan l?u ?r rù yú dì pú tí xīn jīn gāng qì yì fù rú shì shangshàn gēn shuǐ yǒng bù

用盛于水,永不渗漏而入于地;菩提心金刚器亦复如是,盛善根水,永不

shan l?u lìng rù zhū qù shàn nán zǐ rú jīn gāng jì n?ng chí dà dì bù lìngzhuì m? pú tí zhī xīn yì

渗漏,令入诸趣。善男子!如金刚际,能持大地,不令坠没;菩提之心亦

fù rú shì n?ng chí pú sà yí qia han yuàn bù lìngzhuì m? rù yú sān jia

复如是,能持菩萨一切行愿,不令坠没入于三界。

shàn nán zǐ

jīn gāng

jiǔ chǔ shuǐzhōng

làn bù

shī

zhī xīn yì

shì

善男子!譬如金刚,久处水中,不烂不湿;菩提之心亦复如是,于一

qia ji? chù

zài shēng sǐ

ya

hu? shuǐzhōng

wú huài

wú biàn shàn nán zǐ

jīn gāng

qia zhū huǒ

切劫处,在生死业惑水中,无坏、无变。善男子!譬如金刚,一切诸火不

n?ngshāo rán bù n?nglìng ra pú tí zhī xīn yì fù rú shì yí qia shēng sǐ zhū fán nǎo huǒ bù n?ngshāo rán

能烧燃、不能令热。菩提之心亦复如是,一切生死诸烦恼火,不能烧燃、

bù n?nglìng ra shàn nán zǐ pì rú sān qiān shì jia zhī zhōng jīn gāng zu? shàngn?ng chí zhū f? zu? yú dào chǎng

不能令热。善男子!譬如三千世界之中,金刚座上能持诸佛,坐于道场,

xiáng fú zhū m? ch?ngděngzhang ju? fēi shì yú zu? zhī suǒ n?ng chí pú tí xīn zu? yì fù rú shì n?ng chí pú sà

降伏诸魔、成等正觉,非是余座之所能持;菩提心座亦复如是,能持菩萨

yí qia yuàn han zhū bō lu? mì zhū rěn zhū dì huí xiàngsh?u jì xiū jí pú tí zhù dào zhī fǎ g?ngyǎng zhū

一切愿行、诸波罗蜜、诸忍诸地,回向受记,修集菩提助道之法,供养诸

f? w?n fǎ sh?u han yī qiē yú xīn suǒ bù n?ng chí shàn nán zǐ pú tí xīn zhě ch?ng jiù rú shì wú liàng wú

佛,闻法受行,一切余心所不能持。善男子!菩提心者,成就如是无量无

biān nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shū shanggōng d? ru? yǒu zh?ngshēng fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn z? hu?

边乃至不可说不可说殊胜功德。若有众 生发阿耨多罗三藐三菩提心,则获

rú shì shanggōng d? fǎ shì gù shàn nán zǐ rǔ hu? shàn lì rǔ fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn

如是胜功德法。是故,善男子!汝获善利!汝发阿耨多罗三藐三菩提心,

qiú pú sà han yǐ d? rú shì dà gōng d? gù shàn nán zǐ rú rǔ suǒ wan pú sà yún h? xu? pú sà han

求菩萨行,已得如是大功德故。善男子!如汝所问,菩萨云何学菩萨行?

xiū pú sà dào shàn nán zǐ rǔ kě rù cǐ pí lú zhē nà zhuāng yán zàng dà l?u g? zhōng zhōubiànguān chá z? n?ng

修菩萨道?善男子!汝可入此毗卢遮那 庄 严藏大楼阁中,周遍观察,则能

liǎo zhī xu? pú sà han xu? yǐ ch?ng jiù wú liànggōng d?

了知学菩萨行,学已,成就无量功德。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

业障消除感应

中国历代感应故事

专修百佛名号的感应

业力感应

三时系念感应