华严经快念网

《大方广佛华严经注音》80

编辑:世阳 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》80

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī ar shí yī

入法界品第三十九之二十一

ěr shí shàn cái t?ng zǐ yī mí la pú sà m? hē sà jiào jiàn cì ?r xíng jīng y?u yī bǎi yī shí yú ch?ng

尔时,善财童子依弥勒菩萨摩诃萨教,渐次而行,经由一百一十余城

yǐ dào pǔ m?n gu? sū m? nà ch?ng zhù qí m?n suǒ sī w?i w?n shū shī lì suí shùnguān chá zhōuxuán qiú

已,到普门国苏摩那城,住其门所,思惟文殊师利,随顺观察,周旋求

mì xī yù fang jìn shì shí w?n shū shī lì yáo shēn y?u shǒu gu? yī bǎi yī shí y?u xún àn shàn cái dǐng

觅,希欲奉觐。是时,文殊师利遥伸右手,过一百一十由旬,按善财顶,

zu? rú shì yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ ru? lí xìn gēn xīn lia yōu huǐ gōng han bù jù tuì shī

作如是言:善哉!善哉!善男子!若离信根,心劣忧悔,功行不具,退失

jīng qín yú yī shàn gēn xīn shēng zhù zhu? yú shǎogōng d? biàn yǐ w?i zú bù n?ngshànqiǎo fā qǐ han yuàn

精勤,于一善根心生住著,于少功德。便以为足,不能善巧发起行愿,

bù w?i shàn zhī shí zhī suǒ sha hù bù w?i rú lái zhī suǒ yì niàn bù n?ngliǎo zhī rú shì fǎ xìng rú shì lǐ qù

不为善知识之所摄护,不为如来之所忆念,不能了知如是法性,如是理趣、

rú shì fǎ m?n rú shì suǒ xíng rú shì jìng jia ru? zhōubiàn zhī ru? zhǒngzhǒng zhī ru? jìn yuán dǐ ru?

如是法门、如是所行、如是境界;若周遍知、若种 种知、若尽源底,若

jiě liǎo ru? qù rù ru? jiě shuō ru? fēn bi? ru? zhang zhī ru? hu? d? jiē xī bù n?ng

解了、若趣入、若解说、若分别、若证知、若获得,皆悉不能。

shì shí w?n shū shī lì xuānshuō cǐ fǎ shì jiào lì xǐ lìngshàn cái t?ng zǐ ch?ng jiù ā sēng qí fǎ m?n

是时,文殊师利宣说此法,示教利喜,令善财童子成就阿僧祇法门,

jù zú wú liàng dà zhì guāngmíng lìng d? pú sà wú biān jì tu? lu? ní wú biān jì yuàn wú biān jì sān mai

具足无量大智光明,令得菩萨无边际陀罗尼、无边际愿、无边际三昧、

wú biān jì sh?ntōng wú biān jì zhì lìng rù pǔ xián han dào chǎng jí zhì shàn cái zì suǒ zhù chù w?n shū shī

无边际神通、无边际智,令入普贤行道场,及置善财自所住处;文殊师

lì hái sha bù xiàn yú shì shàn cái sī w?i guān chá yī xīn yuànjiàn w?n shū shī lì jí jiàn sān qiān dà qiān shì jia

利还摄不现。于是善财思惟观察,一心愿见文殊师利,及见三千大千世界

wēi ch?n shù zhū shàn zhī shí xī jiē qīn jìn gōngjìngch?ng shì sh?uxíng qí jiào wú yǒu w?i nì zēngzhǎng qù

微尘数诸善知识,悉皆亲近,恭敬承事,受行其教,无有违逆;增长趣

qiú yí qia zhì huì guǎng dà bēi hǎi yì dà cí yún pǔ guānzh?ngshēng shēng dà huān xǐ ān zhù pú sà jì

求一切智慧,广大悲海,益大慈云,普观众 生,生大欢喜,安住菩萨寂

jìng fǎ m?n pǔ yuán yí qia guǎng dà jìng jia xu? yí qia f? guǎng dà gōng d? rù yí qia f? ju? dìng zhī jiàn

静法门。普缘一切广大境界,学一切佛广大功德,入一切佛决定知见,

zēng yí qia zhì zhù dào zhī fǎ shàn xiū yí qia pú sà shēn xīn zhī sān shì f? chū xīng cì dì rù yí qia fǎ hǎi

增一切智助道之法,善修一切菩萨深心,知三世佛出兴次第;入一切法海,

zhuǎn yí qia fǎ lún shēng yí qia shì jiān rù yú yí qia pú sà yuàn hǎi zhù yí qia ji? xiū pú sà han zhào

转一切法轮,生一切世间,入于一切菩萨愿海,住一切劫修菩萨行,照

míng yí qia rú lái jìng jia chángzhǎng yí qia pú sà zhū gēn hu? yí qia zhì qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí fāng

明一切如来境界,长 养一切菩萨诸根;获一切智清净光明,普照十方,

chú zhū àn zhàng zhì zhōu fǎ jia yú yí qia f? chà yí qia zhū yǒu pǔ xiàn qí shēn mǐ bù zhōubiàn

除诸暗障,智周法界;于一切佛刹、一切诸有,普现其身,靡不周遍;

cuī yí qia zhàng rù wú ài fǎ zhù yú fǎ jia píngděng zhī dì guān chá pǔ xián yia tuō jìng jia jí w?n pǔ

摧一切障,入无碍法,住于法界平等之地;观察普贤解脱境界,即闻普

xián pú sà m? hē sà míng zì han yuàn zhù dào zhang dào zhū dì dì fāngbiàn dì rù dì shang jìn

贤菩萨摩诃萨名字、行愿、助道、正道、诸地,地方便、地入、地胜进、

dì zhù dì xiū xí dì jìng jia dì wēi lì dì t?ng zhù kě yǎng yù jiàn pǔ xián pú sà jí yú cǐ jīn

地住、地修习、地境界、地威力、地同住。渴仰欲见普贤菩萨,即于此金

gāngzàng pú tí chǎng pí lú zhē nà rú lái shī zǐ zu? qián yí qia bǎo lián huā zàng zu? shàng qǐ děng xū kōng jia

刚藏菩提场,毗卢遮那如来师子座前,一切宝莲华藏座上,起等虚空界

guǎng dà xīn shě yí qia chà lí yí qia zhu? wú ài xīn pǔ xíng yí qia wú ài fǎ wú ài xīn biàn rù yí qia

广大心,舍一切刹离一切著无碍心、普行一切无碍法无碍心、遍入一切

shí fāng hǎi wú ài xīn pǔ rù yí qia zhì jìng jia qīngjìng xīn guān dào chǎngzhuāng yán míngliǎo xīn rù yí qia f?

十方海无碍心、普入一切智境界清净心、观道场 庄 严明了心、入一切佛

fǎ hǎi guǎng dà xīn huà yí qia zh?ngshēng jia zhōubiàn xīn jìng yí qia gu? tǔ wú liàng xīn zhù yí qia ji? wú jìn

法海广大心、化一切众 生界周遍心、净一切国土无量心、住一切劫无尽

xīn qù rú lái shí lì jiū jìng xīn

心、趣如来十力究竟心。

shàn cái t?ng zǐ qǐ rú shì xīn shí y?u zì shàn gēn lì yí qia rú lái suǒ jiā bai lì pǔ xián pú sà t?ng

善财童子起如是心时,由自善根力、一切如来所加被力、普贤菩萨同

shàn gēn lì gù jiàn shí zhǒng ruì xiàng h? děng w?i shí suǒ wai jiàn yí qia f? chà qīngjìng yí qia rú lái

善根力故,见十种瑞相。何等为十?所谓:见一切佛刹清净,一切如来

ch?ngzhangděng ju? jiàn yí qia f? chà qīngjìng wú zhū a dào jiàn yí qia f? chà qīngjìng zh?ngmiàolián huā yǐ

成 正等觉;见一切佛刹清净,无诸恶道;见一切佛刹清净,众妙莲华以

w?i yán shì jiàn yí qia f? chà qīngjìng yí qia zh?ngshēngshēn xīn qīngjìng jiàn yí qia f? chà qīngjìng zhǒngzhǒng

为严饰;见一切佛刹清净,一切众 生身心清净;见一切佛刹清净,种 种

zh?ng bǎo zhī suǒ zhuāng yán jiàn yí qia f? chà qīngjìng yí qia zh?ngshēng zhū xiàng yán shēn jiàn yí qia f? chà qīng

众宝之所 庄 严;见一切佛刹清净,一切众 生诸相严身;见一切佛刹清

jìng zhū zhuāng yán yún yǐ fù qí shàng jiàn yí qia f? chà qīngjìng yí qia zh?ngshēng hù qǐ cí xīn dì xiāng

净,诸 庄 严云以覆其上;见一切佛刹清净,一切众 生互起慈心,递相

lì yì bù w?i nǎo hài jiàn yí qia f? chà qīngjìng dào chǎngzhuāng yán jiàn yí qia f? chà qīngjìng yí qia

利益,不为恼害;见一切佛刹清净,道场 庄 严;见一切佛刹清净,一切

zh?ngshēng xīn chángniàn f? shì w?i shí y?u jiàn shí zhǒngguāngmíngxiàng h? děng w?i shí suǒ wai jiàn yí qia

众 生心常念佛。是为十。又见十种 光明相。何等为十?所谓:见一切

shì jia suǒ yǒu wēi ch?n yī yī ch?nzhōng chū yí qia shì jia wēi ch?n shù f? guāngmíngwǎng yún zhōubiànzhào yào

世界所有微尘,一一尘中,出一切世界微尘数佛光明网云,周遍照耀;

yī yī ch?nzhōng chū yí qia shì jia wēi ch?n shù f? guāngmíng lún yún zhǒngzhǒng sa xiàng zhōubiàn fǎ jia yī

一一尘中,出一切世界微尘数佛光明轮云,种 种色相,周遍法界;一

yī ch?nzhōng chū yí qia shì jia wēi ch?n shù f? sa xiàng bǎo yún zhōubiàn fǎ jia yī yī ch?nzhōng chū yí qia

一尘中,出一切世界微尘数佛色像宝云,周遍法界;一一尘中,出一切

shì jia wēi ch?n shù f? guāng yàn lún yún zhōubiàn fǎ jia yī yī ch?nzhōng chū yí qia shì jia wēi ch?n shù zh?ngmiào

世界微尘数佛光焰轮云,周遍法界;一一尘中,出一切世界微尘数众妙

xiāng yún zhōubiàn shí fāng chēng zàn pǔ xián yí qia han yuàn dà gōng d? hǎi yī yī ch?nzhōng chū yí qia shì jia

香云,周遍十方,称赞普贤一切行愿大功德海;一一尘中,出一切世界

wēi ch?n shù rì yua xīng xiù yún jiē fàng pǔ xián pú sà guāngmíng biànzhào fǎ jia yī yī ch?nzhōng chū yí qia

微尘数日月星宿云,皆放普贤菩萨光明,遍照法界;一一尘中,出一切

shì jia wēi ch?n shù yí qia zh?ngshēngshēn sa xiàng yún fàng f? guāngmíng biànzhào fǎ jia yī yī ch?nzhōng chū

世界微尘数一切众 生身色像云,放佛光明,遍照法界;一一尘中,出

yí qia shì jia wēi ch?n shù yí qia f? sa xiàng m? ní yún zhōubiàn fǎ jia yī yī ch?nzhōng chū yí qia shì jia

一切世界微尘数一切佛色像摩尼云,周遍法界;一一尘中,出一切世界

wēi ch?n shùpú sà shēn sa xiàng yúnchōng mǎn fǎ jialìng yī qiē zh?ngshēng jiē d? chū lísuǒ yuàn mǎn zúyī

微尘数菩萨身色像云,充满法界,令一切众 生皆得出离、所愿满足;一

yī ch?nzhōngchū yí qia shì jia wēi ch?n shù rú lái shēn sa xiàng yúnshuō yí qia f? guǎng dà shì yuàn zhōubiàn fǎ

一尘中,出一切世界微尘数如来身色像云,说一切佛广大誓愿,周遍法

jia shì w?i shí

界。是为十。

shí shàn cái t?ng zǐ jiàn cǐ shí zhǒngguāngmíngxiàng yǐ jí zu? shì niàn wǒ jīn bì jiàn pǔ xián pú sà

时,善财童子见此十种 光明相已,即作是念:我今必见普贤菩萨,

zēng yì shàn gēn jiàn yí qia f? yú zhū pú sà guǎng dà jìng jia shēng ju? dìng xia d? yí qia zhì yú shí

增益善根,见一切佛;于诸菩萨广大境界,生决定解得一切智。于时,

shàn cái pǔ sha zhū gēn yì xīn qiú jiàn pǔ xián pú sà qǐ dà jīng jìn xīn wú tuì zhuǎn jí yǐ pǔ yǎn guān chá

善财普摄诸根,一心求见普贤菩萨,起大精进心无退转。即以普眼观察

shí fāng yí qia zhū f? zhū pú sà zh?ng suǒ jiànjìng jia jiē zu? d? jiàn pǔ xián zhī xiǎng yǐ zhì huì yǎn guān pǔ xián

十方一切诸佛诸菩萨众所见境界,皆作得见普贤之想;以智慧眼观普贤

dào qí xīn guǎng dà y?u rú xū kōng dà bēi jiān gù y?u rú jīn gāng yuàn jìn wai lái cháng d? suí zhú

道,其心广大,犹如虚空,大悲坚固,犹如金刚,愿尽未来,常得随逐

pǔ xián pú sà niànniàn suí shùn xiū pǔ xián han ch?ng jiù zhì huì rù rú lái jìng zhù pǔ xián dì

普贤菩萨,念念随顺,修普贤行,成就智慧,入如来境,住普贤地。

shí shàn cái t?ng zǐ jí jiàn pǔ xián pú sà zài rú lái qiánzh?ng huì zhī zhōng zu? bǎo lián huā shī zǐ zhī

时,善财童子,即见普贤菩萨在如来前众会之中,坐宝莲华师子之

zu? zhū pú sà zh?ng suǒ g?ng w?i rào zuì w?i shū ta shì wú yǔ děng zhì huì jìng jia wú liàng wú biān nán

座,诸菩萨众所共围绕,最为殊特,世无与等;智慧境界无量无边,难

ca nán sī děng sān shì f? yí qia pú sà wú n?ngguān chá jiàn pǔ xiánshēn yī yī máo kǒng chū yí qia shì jia

测难思,等三世佛,一切菩萨无能观察。见普贤身一一毛孔,出一切世界

wēi ch?n shù guāngmíng yún biàn fǎ jia xū kōng jia yí qia shì jia chú mia yí qia zh?ngshēng kǔ huàn lìng zhū

微尘数光明云,遍法界、虚空界、一切世界,除灭一切众 生苦患,令诸

pú sà shēng dà huān xǐ jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù zhǒngzhǒng sa xiāng yàn yún biàn fǎ jia

菩萨生大欢喜。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数种 种色香焰云,遍法界、

xū kōng jia yí qia zhū f? zh?ng huì dào chǎng ?r yǐ pǔ xūn jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia f? chà wēi ch?n

虚空界,一切诸佛众会道场,而以普熏;见一一毛孔,出一切佛刹微尘

shù zá huā yún biàn fǎ jia xū kōng jia yí qia zhū f? zh?ng huì dào chǎng yǔ zh?ngmiào huā jiàn yī yī máo

数杂华云,遍法界、虚空界,一切诸佛众会道场,雨众妙华。见一一毛

kǒng chū yī qiē f? chà wēi ch?n shù xiāng shù yún biàn fǎ jia xū kōng jia yí qia zhū f? zh?ng huì dào chǎng

孔,出一切佛刹微尘数香树云,遍法界、虚空界,一切诸佛众会道场,

yǔ zh?ngmiàoxiāng jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù miào yī yún biàn fǎ jia xū kōng jia

雨众妙香。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数妙衣云,遍法界、虚空界,

yí qia zhū f? zh?ng huì dào chǎng yǔ zh?ngmiào yī jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù bǎo shù yún

一切诸佛众会道场,雨众妙衣。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数宝树云,

biàn fǎ jia xū kōng jia yí qia zhū f? zh?ng huì dào chǎng yǔ m? ní bǎo jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia

遍法界、虚空界,一切诸佛众会道场,雨摩尼宝。见一一毛孔,出一切

f? chà wēi ch?n shù sa jia tiānshēn yún chōng mǎn fǎ jia tàn pú tí xīn jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia f?

佛刹微尘数色界天身云,充满法界,叹菩提心。见一一毛孔,出一切佛

chà wēi ch?n shù fàn tiānshēn yún quàn zhū rú lái zhuǎnmiào fǎ lún jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia f? chà wēi ch?n

刹微尘数梵天身云,劝诸如来转妙法轮。见一一毛孔,出一切佛刹微尘

shù yù jia tiān zhǔ shēn yún hù chí yí qia rú lái fǎ lún jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f? chà

数欲界天主身云,护持一切如来法轮。见一一毛孔,念念中出一切佛刹

wēi ch?n shù sān shì f? chà yún biàn fǎ jia xū kōng jia w?i zhū zh?ngshēng wú guī qù zhě wai zu? guī qù

微尘数三世佛刹云,遍法界、虚空界,为诸众 生无归趣者,为作归趣。

wú fù hù zhě w?i zu? fù hù wú yī zhǐ zhě w?i zu? yī zhǐ jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí

无覆护者,为作覆护。无依止者,为作依止。见一一毛孔,念念中出一

qia f? chà wēi ch?n shù qīngjìng f? chà yún biàn fǎ jia xū kōng jia yí qia zhū f? yú zhōng chū shì pú sà

切佛刹微尘数清净佛刹云,遍法界、虚空界,一切诸佛,于中出世菩萨

zh?ng huì xī jiē chōng mǎn jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù jìng bù jìng f? chà yún

众会,悉皆充满。见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数净不净佛刹云,

biàn fǎ jia xū kōng jia lìng zá rǎn zh?ngshēng jiē d? qīngjìng jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f?

遍法界、虚空界,令杂染众 生皆得清净。见一一毛孔,念念中出一切佛

chà wēi ch?n shù bù jìngjìng f? chà yún biàn fǎ jia xū kōng jia lìng zá rǎn zh?ngshēng jiē d? qīngjìng jiàn yī

刹微尘数不净净佛刹云,遍法界、虚空界,令杂染众 生皆得清净。见一

yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù bù jìng f? chà yún biàn fǎ jia xū kōng jia lìngchún

一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数不净佛刹云,遍法界、虚空界,令纯

rǎn zh?ngshēng jiē d? qīngjìng jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù zh?ngshēngshēn yún

染众 生皆得清净。见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数众 生身云,

biàn fǎ jia xū kōng jia suí qí suǒ yìng jiào huà zh?ngshēng jiē lìng fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí xīn

遍法界、虚空界,随其所应,教化众 生,皆令发阿耨多罗三藐三菩提心。

jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù pú sà shēn yún biàn fǎ jia xū kōng jia chēng

见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数菩萨身云,遍法界、虚空界,称

yángzhǒngzhǒng zhū f? míng hào lìng zhū zh?ngshēngzēngzhǎngshàn gēn jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f?

扬种 种诸佛名号,令诸众 生增长善根。见一一毛孔,念念中出一切佛

chà wēi ch?n shù pú sà shēn yún biàn fǎ jia xū kōng jia yí qia f? chà xuānyáng yí qia zhū f? pú sà c?ng chū

刹微尘数菩萨身云,遍法界、虚空界、一切佛刹,宣扬一切诸佛菩萨从初

fā yì suǒ shēngshàn gēn jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù pú sà shēn yún biàn fǎ

发意所生善根。见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数菩萨身云,遍法

jia xū kōng jia yú yí qia f? chà yī yī chà zhōng xuānyáng yí qia pú sà yuàn hǎi jí pǔ xián pú sà

界、虚空界,于一切佛刹,一一刹中,宣扬一切菩萨愿海,及普贤菩萨

qīngjìngmiàoxíng jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū pǔ xián pú sà han yún lìng yí qia zh?ngshēng xīn d? mǎn zú

清净妙行。见一一毛孔,念念中出普贤菩萨行云,令一切众 生心得满足,

jù zú xiū jí yí qia zhì dào jiàn yī yī máo kǒng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù zhang ju? shēn yún yú yí qia

具足修集一切智道。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数正觉身云,于一切

f? chà xiànch?ngzhang ju? lìng zhū pú sà zēngzhǎng dà fǎ ch?ng yí qia zhì

佛刹,现成 正觉,令诸菩萨增长大法,成一切智。

ěr shí shàn cái t?ng zǐ jiàn pǔ xián pú sà rú shì zì zài sh?ntōngjìng jia shēn xīn biàn xǐ yǒng yua wú

尔时,善财童子见普贤菩萨如是自在神通境界,身心遍喜,踊跃无

liàng ch?ngguān pǔ xián yī yì shēn fēn yī yī máo kǒng xī yǒu sān qiān dà qiān shì jia fēng lún shuǐ lún

量,重观普贤一一身分、一一毛孔,悉有三千大千世界。风轮、水轮、

dì lún huǒ lún dà hǎi jiāng h? jí zhū bǎo shān xū mí tiě w?i cūn yíng ch?ng yì gōngdiàn

地轮、火轮,大海、江河及诸宝山、须弥、铁围,村营、城邑、宫殿、

yuányuàn yí qia dì yù a guǐ chù shēng yán lu? wáng jia tiānl?ng bā bù r?n yǔ fēi r?n yù jia

园苑,一切地狱、饿鬼、畜生、阎罗王界,天龙八部、人与非人,欲界、

sa jia wú sa jia chù rì yua xīng xiù fēng yún l?i diàn zh?u ya yua shí jí yǐ nián ji? zhū f? chū shì

色界、无色界处,日月星宿、风云雷电、昼夜月时、及以年劫、诸佛出世、

pú sà zh?ng huì dào chǎngzhuāng yán rú shì děng shì xī jiē míngjiàn rú jiàn cǐ shì jia shí fāng suǒ yǒu yí

菩萨众会、道场 庄 严。如是等事,悉皆明见。如见此世界,十方所有一

qia shì jia xī rú shì jiàn rú jiànxiàn zài shí fāng shì jia qián jì h?u jì yí qia shì jia yì rú shì jiàn ga

切世界悉如是见;如见现在十方世界,前际、后际一切世界亦如是见;各

ga chā bi? bù xiāng zá luàn rú yú cǐ pí lú zhē nà rú lái suǒ shì xiàn rú shì sh?ntōng zhī lì yú dōng

各差别,不相杂乱。如于此毗卢遮那如来所,示现如是神通之力;于东

fānglián huā d? shì jia xiánshǒu f? suǒ xiànsh?ntōng lì yì fù rú shì rú xiánshǒu f? suǒ rú shì dōngfāng yí

方莲华德世界贤首佛所,现神通力,亦复如是。如贤首佛所,如是东方一

qia shì jia rú dōngfāng nán xī běi fāng sì w?i shàng xià yí qia shì jia zhū rú lái suǒ xiànsh?ntōng lì

切世界,如东方;南西北方,四维上下,一切世界诸如来所,现神通力,

dāng zhī xī ěr rú shí fāng yí qia shì jia rú shì shí fāng yí qia f? chà yī yī ch?nzhōng jiē yǒu fǎ jia

当知悉尔。如十方一切世界,如是十方一切佛刹,一一尘中,皆有法界

zhū f? zh?ng huì yī yī f? suǒ pǔ xián pú sà zu? bǎo lián huā shī zǐ zu? shàng xiànsh?ntōng lì xī yì rú

诸佛众会;一一佛所,普贤菩萨坐宝莲华师子座上,现神通力,悉亦如

shì bǐ yī yī pǔ xiánshēnzhōng jiē xiàn sān shì yí qia jìng jia yī qiē f? chà yí qia zh?ngshēng yí qia

是。彼一一普贤身中,皆现三世一切境界、一切佛刹、一切众 生、一切

f? chū xiàn yí qia pú sà zh?ng jí w?n yí qia zh?ngshēng yán yīn yí qia f? yán yīn yí qia rú lái suǒ zhuǎn

佛出现、一切菩萨众,及闻一切众 生言音、一切佛言音、一切如来所转

fǎ lún yí qia pú sà suǒ ch?ng zhū han yí qia rú lái y?u xì sh?ntōng shàn cái t?ng zǐ jiàn pǔ xián pú sà rú

法轮、一切菩萨所成诸行、一切如来游戏神通。善财童子见普贤菩萨如

shì wú liàng bù kě sī yì dà sh?ntōng lì jí d? shí zhǒng zhì bō lu? mì h? děng w?i shí suǒ wai yú niàn

是无量不可思议大神通力,即得十种智波罗蜜。何等为十?所谓:于念

niànzhōng xī n?ngzhōubiàn yí qia f? chà zhì bō lu? mì yú niànniànzhōng xī n?ngwǎng yì yí qia f? suǒ zhì bō

念中,悉能周遍一切佛刹智波罗蜜;于念念中,悉能往诣一切佛所智波

lu? mì yú niànniànzhōng xī n?ngg?ngyǎng yí qia rú lái zhì bō lu? mì yú niànniànzhōng pǔ yú yí qia zhū

罗蜜;于念念中,悉能供养一切如来智波罗蜜;于念念中,普于一切诸

rú lái suǒ w?n fǎ sh?u chí zhì bō lu? mì yú niànniànzhōng sī w?i yī qiē rú lái fǎ lún zhì bō lu? mì

如来所,闻法受持智波罗蜜;于念念中,思惟一切如来法轮智波罗蜜;

yú niànniànzhōng zhī yí qia f? bù kě sī yì dà sh?ntōng shì zhì bō lu? mì yú niànniànzhōng shuō yī jù fǎ

于念念中,知一切佛不可思议大神通事智波罗蜜;于念念中,说一句法

jìn wai lái jì biàn cái wú jìn zhì bō lu? mì yú niànniànzhōng yǐ shēn bō rě guān yí qia fǎ zhì bō lu? mì

尽未来际,辩才无尽智波罗蜜;于念念中,以深般若观一切法智波罗蜜;

yú niànniànzhōng rù yí qia fǎ jia shí xiàng hǎi zhì bō lu? mì yú niànniànzhōng zhī yí qia zh?ngshēng xīn zhì

于念念中,入一切法界实相海智波罗蜜;于念念中,知一切众 生心智

bō lu? mì yú niànniànzhōng pǔ xián huì han jiē xiàn zài qián zhì bō lu? mì shàn cái t?ng zǐ jì d? shì yǐ

波罗蜜;于念念中,普贤慧行皆现在前智波罗蜜。善财童子既得是已,

pǔ xián pú sà jí shēn y?u shǒu m? chù qí dǐng jì m? dǐng yǐ shàn cái jí d? yí qia f? chà wēi ch?n shù sān mai

普贤菩萨即伸右手,摩触其顶。既摩顶已,善财即得一切佛刹微尘数三昧

m?n ga yǐ yí qia f? chà wēi ch?n shù sān mai ?r w?i juàn shǔ yī yī sān mai xī jiàn xī suǒ wai jiàn yí qia f?

门,各以一切佛刹微尘数三昧而为眷属;一一三昧,悉见昔所未见一切佛

chà wēi ch?n shù f? dà hǎi jí yí qia f? chà wēi ch?n shù yí qia zhì zhù dào jù shēng yí qia f? chà wēi ch?n shù

刹微尘数佛大海,集一切佛刹微尘数一切智助道具,生一切佛刹微尘数

yí qia zhì shàngmiào fǎ fā yí qia f? chà wēi ch?n shù yí qia zhì dà shì yuàn rù yí qia f? chà wēi ch?n shù dà

一切智上妙法,发一切佛刹微尘数一切智大誓愿,入一切佛刹微尘数大

yuàn hǎi zhù yí qia f? chà wēi ch?n shù yí qia zhì chū yào dào xiū yí qia f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà suǒ xiū

愿海,住一切佛刹微尘数一切智出要道,修一切佛刹微尘数诸菩萨所修

xíng qǐ yí qia f? chà wēi ch?n shù yí qia zhì dà jīng jìn d? yí qia f? chà wēi ch?n shù yí qia zhì jìngguāngmíng

行,起一切佛刹微尘数一切智大精进,得一切佛刹微尘数一切智净光明。

rú cǐ suō p? shì jia pí lú zhē nà f? suǒ pǔ xián pú sà m? shàn cái dǐng rú shì shí fāng suǒ yǒu shì jia jí

如此娑婆世界毗卢遮那佛所,普贤菩萨摩善财顶;如是十方所有世界,及

bǐ shì jia yī yī ch?nzhōng yí qia shì jia yí qia f? suǒ pǔ xián pú sà xī yì rú shì m? shàn cái dǐng

彼世界一一尘中,一切世界、一切佛所,普贤菩萨悉亦如是摩善财顶,

suǒ d? fǎ m?n yì jiē t?ngděng

所得法门亦皆同等。

ěr shí pǔ xián pú sà m? hē sà gào shàn cái yán shàn nán zǐ rǔ jiàn wǒ cǐ sh?ntōng lì fǒi

尔时,普贤菩萨摩诃萨告善财言:善男子!汝见我此神通力不?

w?i rán yǐ jiàn dà shang cǐ bù sī yì dà sh?ntōng shì w?i shì rú lái zhī suǒ n?ng zhī

唯然。已见。大圣!此不思议大神通事,唯是如来之所能知。

pǔ xián gào yán shàn nán zǐ wǒ yú gu? qù bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù ji? xíng pú sà han

普贤告言:善男子!我于过去不可说不可说佛刹微尘数劫,行菩萨行,

qiú yí qia zhì yī yī ji? zhōng w?i yù qīngjìng pú tí xīn gù ch?ng shì bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n

求一切智;一一劫中,为欲清净菩提心故,承事不可说不可说佛刹微尘

shù f? yī yī ji? zhōng w?i jí yí qia zhì fú d? jù gù sha bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù guǎng

数佛;一一劫中,为集一切智福德具故,设不可说不可说佛刹微尘数广

dà shī huì yí qia shì jiān xián shǐ w?n zhī fán yǒu suǒ qiú xī lìng mǎn zú yī yī ji? zhōng w?i qiú

大施会,一切世间,咸使闻知,凡有所求,悉令满足;一一劫中,为求

yí qia zhì fǎ gù yǐ bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù cái wù bù shī yī yī ji? zhōng w?i qiú f?

一切智法故,以不可说不可说佛刹微尘数财物布施;一一劫中,为求佛

zhì gù yǐ bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù ch?ng yì jù lu? gu? tǔ wáng wai qī zi juàn

智故,以不可说不可说佛刹微尘数城邑、聚落、国土、王位、妻子、眷

shǔ yǎn ěr bí sh? shēn r?u shǒu zú nǎi zhì shēnmìng ?r w?i bù shī yī yī ji? zhōng

属、眼、耳、鼻、舌、身、肉、手、足乃至身命而为布施;一一劫中,

w?i qiú yí qia zhì shǒu gù yǐ bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù t?u ?r w?i bù shī yī yī ji? zhōng

为求一切智首故,以不可说不可说佛刹微尘数头而为布施;一一劫中,

w?i qiú yí qia zhì gù yú bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhū rú lái suǒ gōngjìng zūn zh?ng ch?ng shì

为求一切智故,于不可说不可说佛刹微尘数诸如来所,恭敬尊重,承事

g?ngyǎng yī fú w? jù yǐn shí tāng yào yí qia suǒ xū xī jiē fang shī yú qí fǎ zhōng chū jiā

供养,衣服、卧具、饮食、汤药,一切所须,悉皆奉施;于其法中出家

xu? dào xiū xíng f? fǎ hù chí zhangjiào shàn nán zǐ wǒ yú ěr suǒ ji? hǎi zhōng zì yì wai c?ng yú yī

学道,修行佛法,护持正教。善男子!我于尔所劫海中,自忆未曾于一

niànjiān bù shùn f? jiào yú yī niànjiānshēngchēn hài xīn wǒ wǒ suǒ xīn zì tā chà bi? xīn yuǎn lí pú tí

念间不顺佛教,于一念间生嗔害心、我我所心、自他差别心、远离菩提

xīn yú shēng sǐ zhōng qǐ pí yàn xīn lǎn du? xīn zhàng ài xīn mí hu? xīn w?i zhù wú shàng bù kě jǔ huài

心、于生死中起疲厌心、懒惰心、障碍心、迷惑心,唯住无上不可沮坏

jí yí qia zhì zhù dào zhī fǎ dà pú tí xīn shàn nán zǐ wǒ zhuāng yán f? tǔ yǐ dà bēi xīn jiù hù zh?ngshēng

集一切智助道之法大菩提心。善男子!我 庄 严佛土,以大悲心救护众 生,

jiào huà ch?ng jiù g?ngyǎng zhū f? shì shàn zhī shí w?i qiú zhang fǎ h?ngxuān hù chí yí qia nai wài xī jiē

教化成就,供养诸佛,事善知识;为求正法,弘宣护持,一切内外悉皆

n?ng shě nǎi zhì shēnmìng yì wú suǒ lìn yí qia ji? hǎi shuō qí yīn yuán ji? hǎi kě jìn cǐ wú yǒu jìn

能舍,乃至身命亦无所吝;一切劫海说其因缘,劫海可尽,此无有尽。

shàn nán zǐ wǒ fǎ hǎi zhōng wú yǒu yī w?n wú yǒu yī jù fēi shì shě shī zhuǎn lún wáng wai ?r qiú

善男子!我法海中,无有一文,无有一句,非是舍施转轮王位而求

d? zhě fēi shì shě shī yí qia suǒ yǒu ?r qiú d? zhě shàn nán zǐ wǒ suǒ qiú fǎ jiē w?i jiù hù yí qia zh?ng

得者,非是舍施一切所有而求得者。善男子!我所求法,皆为救护一切众

shēng yī xīn si w?i yuàn zhū zh?ngshēng d? w?n shì fǎ yuàn yǐ zhì guāng pǔ zhào shì jiān yuàn w?i kāi shì chū shì

生,一心思惟:愿诸众 生得闻是法,愿以智光普照世间,愿为开示出世

jiān zhì yuànlìngzh?ngshēng xī d? ān la yuàn pǔ chēng zàn yí qia zhū f? suǒ yǒu gōn d? wǒ rú shì děngwǎng xī

间智,愿令众 生悉得安乐,愿普称赞一切诸佛所有功德。我如是等往昔

yīn yuán yú bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù ji? hǎi shuō bù kě jìn shì gù shàn nán zǐ wǒ yǐ

因缘,于不可说不可说佛刹微尘数劫海,说不可尽。是故,善男子!我以

rú shì zhù dào fǎ lì zhū shàn gēn lì dà zhì la lì xiū gōng d? lì rú shí sī w?i yī qiē fǎ lì zhì

如是助道法力、诸善根力、大志乐力、修功德力、如实思惟一切法力、智

huì yǎn lì f? wēi sh?n lì dà cí bēi lì jìngsh?ntōng lì shàn zhī shí lì gù d? cǐ jiū jìng sān shì píng

慧眼力、佛威神力、大慈悲力、净神通力、善知识力故,得此究竟三世平

děngqīngjìng fǎ shēn fù d? qīngjìng wú shàng sa shēn chāo zhū shì jiān suí zhū zh?ngshēng xīn zhī suǒ la ?r w?i xiàn

等清净法身,复得清净无上色身,超诸世间,随诸众 生心之所乐而为现

xíng rù yí qia chà biàn yí qia chù yú zhū shì jia guǎngxiànsh?ntōng lìng qí jiàn zhě mǐ bù xīn la shàn

形,入一切刹,遍一切处,于诸世界广现神通,令其见者靡不欣乐。善

nán zǐ rǔ qiě guān wǒ rú shì sa shēn wǒ cǐ sa shēn wú biān ji? hǎi zhī suǒ ch?ng jiù wú liàngqiān yì nu?

男子!汝且观我如是色身;我此色身,无边劫海之所成就,无量千亿那

yú tuō ji? nán jiàn nán w?n shàn nán zǐ ru? yǒu zh?ngshēng wai zh?ngshàn gēn jí zh?ngshǎoshàn gēn shēng w?n pú

由他劫难见、难闻。善男子!若有众 生未种善根,及种少善根声闻菩

sà y?u shàng bù d? w?n wǒ míng zì kuàngjiàn wǒ shēn shàn nán zǐ ru? yǒu zh?ngshēng d? w?n wǒ míng yú ā

萨,犹尚不得闻我名字,况见我身?善男子!若有众 生得闻我名,于阿

n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí bù fù tuì zhuǎn ru? jiàn ru? chù ru? yíng ru? s?ng ru? zàn suí zhú nǎi

耨多罗三藐三菩提不复退转;若见、若触,若迎、若送,若暂随逐,乃

zhì mangzhōngjiàn w?n wǒ zhě jiē yì rú shì hu? yǒu zh?ngshēng yī rì yī ya yì niàn yú wǒ jí d? ch?ng shú

至梦中见闻我者,皆亦如是。或有众 生,一日一夜忆念于我,即得成熟;

hu? qī rì qī ya bàn yua yī yua bàn nián yī nián bǎi niánqiānnián yī ji? bǎi ji? nǎi zhì bù kě shuō bù

或七日七夜、半月一月、半年一年、百年千年、一劫百劫,乃至不可说不

kě shuō f? chà wēi ch?n shù ji? yì niàn yú wǒ ?r ch?ng shú zhě hu? yì shēng hu? bǎi shēng nǎi zhì bù kě shuō

可说佛刹微尘数劫,忆念于我而成熟者;或一生、或百生,乃至不可说

bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù shēng yì niàn yú wǒ ?r ch?ng shú zhě hu? jiàn wǒ fàng dà guāngmíng hu? jiàn wǒ zhan

不可说佛刹微尘数生,忆念于我而成熟者;或见我放大光明,或见我震

d?ng f? chà hu? shēng bù wai hu? shēnghuān xǐ jiē d? ch?ng shú shàn nán zǐ wǒ yǐ rú shì děng f? chà wēi

动佛刹,或生怖畏,或生欢喜,皆得成熟。善男子!我以如是等佛刹微

ch?n shù fāngbiàn m?n lìng zhū zh?ngshēng yú ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí d? bù tuì zhuǎn shàn nán zǐ ru? yǒu

尘数方便门,令诸众 生于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。善男子!若有

zh?ngshēngjiàn w?n yú wǒ qīngjìng chà zhě bì d? shēng cǐ qīngjìng chà zhōng ru? yǒu zh?ngshēng jiàn w?n yú wǒ qīng

众 生见闻于我清净刹者,必得生此清净刹中;若有众 生,见闻于我清

jìngshēn zhě bì d? shēng wǒ qīngjìngshēnzhōng shàn nán zǐ rǔ yìngguān wǒ cǐ qīngjìngshēn

净身者,必得生我清净身中。善男子!汝应观我此清净身。

ěr shí shàn cái t?ng zǐ guān pǔ xián pú sà shēn xiàng hǎo zhī ji? yī yī máo kǒngzhōng jiē yǒu bù kě

尔时,善财童子观普贤菩萨身,相好肢节,一一毛孔中,皆有不可

shuō bù kě shuō f? chà hǎi yī yī chà hǎi jiē yǒu zhū f? chū xīng yú shì dà pú sà zh?ng suǒ g?ng w?i rào

说不可说佛刹海;一一刹海,皆有诸佛出兴于世,大菩萨众所共围绕。

y?u fù jiàn bǐ yí qia chà hǎi zhǒngzhǒngjiàn lì zhǒngzhǒngxíngzhuàng zhǒngzhǒngzhuāng yán zhǒngzhǒng dà shān

又复见彼一切刹海,种 种建立、种 种形 状 、种 种 庄 严、种 种大山,

zhōu zā w?i rào zhǒngzhǒng sa yún mí fù xū kōng zhǒngzhǒng f? xīng yǎn zhǒngzhǒng fǎ rú shì děng shì ga

周匝围绕,种 种色云弥覆虚空,种 种佛兴、演种 种法,如是等事,各

ga bù t?ng y?u jiàn pǔ xián yú yī yī shì jia hǎi zhōng chū yí qia f? chà wēi ch?n shù f? huà shēn yún zhōubiàn

各不同。又见普贤于一一世界海中,出一切佛刹微尘数佛化身云,周遍

shí fāng yí qia shì jia jiào huà zh?ngshēng lìngxiàng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí shí shàn cái t?ng zǐ y?u

十方一切世界,教化众 生,令向阿耨多罗三藐三菩提。时,善财童子又

jiàn zì shēn zài pǔ xiánshēn nai shí fāng yí qia zhū shì jia zhōng jiào huà zh?ngshēng y?u shàn cái t?ng zǐ qīn

见自身在普贤身内,十方一切诸世界中,教化众 生。又,善财童子,亲

jìn f? chà wēi ch?n shù zhū shàn zhī shí suǒ d? shàn gēn zhì huì guāngmíng bǐ jiàn pǔ xián pú sà suǒ d? shàn gēn

近佛刹微尘数诸善知识所得善根、智慧光明,比见普贤菩萨所得善根,

bǎi fan bù jí yī qiān fan bù jí yī bǎi qiān fan bù jí yī bǎi qiān yì fan nǎi zhì suàn shù pì yù yì bù

百分不及一,千分不及一,百千分不及一,百千亿分,乃至算数譬谕亦不

n?ng jí shì shàn cái t?ng zǐ c?ng chū fā xīn nǎi zhì d? jiàn pǔ xián pú sà yú qí zhōngjiān suǒ rù yí qia zhū

能及,是善财童子从初发心,乃至得见普贤菩萨,于其中间所入一切诸

f? chà hǎi jīn yú pǔ xián yī máo kǒngzhōng yī niàn suǒ rù zhū f? chà hǎi gu? qián bù kě shuō bù kě shuō f?

佛刹海,今于普贤一毛孔中,一念所入诸佛刹海,过前不可说不可说佛

chà wēi ch?n shù bai rú yī máo kǒng yí qia máo kǒng xī yì rú shì

刹微尘数倍;如一毛孔,一切毛孔,悉亦如是。

shàn cái t?ng zǐ yú pǔ xián pú sà máo kǒng chà zhōng xíng yī bù gu? bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n

善财童子于普贤菩萨毛孔刹中,行一步,过不可说不可说佛刹微尘

shù shì jia rú shì ?r xíng jìn wai lái ji? y?u bù n?ng zhī yī máo kǒngzhōng chà hǎi cì dì chà hǎi zàng

数世界;如是而行,尽未来劫,犹不能知一毛孔中刹海次第、刹海藏、

chà hǎi chā bi? chà hǎi pǔ rù chà hǎi ch?ng chà hǎi huài chà hǎi zhuāng yán suǒ yǒu biān jì yì bù n?ng

刹海差别、刹海普入、刹海成、刹海坏、刹海 庄 严,所有边际;亦不能

zhī f? hǎi cì dì f? hǎi zàng f? hǎi chā bi? f? hǎi pǔ rù f? hǎi shēng f? hǎi mia suǒ yǒu biān

知佛海次第、佛海藏、佛海差别、佛海普入、佛海生、佛海灭,所有边

jì yì bù n?ng zhī pú sà zh?ng hǎi cì dì pú sà zh?ng hǎi zàng pú sà zh?ng hǎi chā bi? pú sà zh?ng hǎi pǔ

际;亦不能知菩萨众海次第、菩萨众海藏、菩萨众海差别、菩萨众海普

rù pú sà zh?ng hǎi jí pú sà zh?ng hǎi sàn suǒ yǒu biān jì yì bù n?ng zhī rù zh?ngshēng jia zhī zh?ng

入、菩萨众海集、菩萨众海散,所有边际;亦不能知入众 生界、知众

shēng gēn jiào huà tiáo fú zhū zh?ngshēng zhì pú sà suǒ zhù shanshēn zì zài pú sà suǒ rù zhū dì zhū dào rú

生根、教化调伏诸众 生智、菩萨所住甚深自在、菩萨所入诸地诸道,如

shì děng hǎi suǒ yǒu biān jì shàn cái t?ng zǐ yú pǔ xián pú sà máo kǒng chà zhōng hu? yú yī chà jīng yú yī ji?

是等海所有边际。善财童子于普贤菩萨毛孔刹中,或于一刹,经于一劫,

rú shì ?r xíng nǎi zhì hu? yǒu jīng bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù ji? rú shì ?r xíng yì bù yú cǐ

如是而行,乃至或有经不可说不可说佛刹微尘数劫,如是而行,亦不于此

chà m? yú bǐ chà xiàn niànniànzhōubiàn wú biān chà hǎi jiào huà zh?ngshēng lìngxiàng ā n?u duō lu? sān miǎo sān

刹没、于彼刹现,念念周遍无边刹海,教化众 生,令向阿耨多罗三藐三

pú tí

菩提。

dāng shì zhī shí shàn cái t?ng zǐ z? cì dì d? pǔ xián pú sà zhū han yuàn hǎi yǔ pǔ xiánděng yǔ zhū f?

当是之时,善财童子则次第得普贤菩萨诸行愿海,与普贤等,与诸佛

děng yì shēnchōng mǎn yí qia shì jia chà děng han děng zhang ju? děng sh?ntōngděng fǎ lún děng biàn cái

等,一身充满一切世界,刹等、行等、正觉等、神通等、法轮等、辩才

děng yán cí děng yīn shēngděng lì wú wai děng f? suǒ zhù děng dà cí bēi děng bù kě sī yì xia tuō

等、言辞等、音声等、力无畏等、佛所住等、大慈悲等、不可思议解脱

zì zài xī jiē t?ngděng

自在,悉皆同等。

ěr shí pǔ xián pú sà m? hē sà jí shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨即说颂言:

rǔ děng yìng chú zhū hu? g?u yì xīn bù luàn ?r dì tīng

汝等应除诸惑垢,一心不乱而谛听,

wǒ shuō rú lái jù zhū dù yí qia xia tuō zhēn shí dào

我说如来具诸度,一切解脱真实道。

chū shì tiáo r?u shangzhàng fu qí xīn qīngjìng rú xū kōng

出世调柔胜 丈夫,其心清净如虚空,

h?ngfàng zhì rì dà guāngmíng pǔ shǐ qún shēng mia chī àn

恒放智日大光明,普使群生灭痴暗。

rú lái nán kě d? jiàn w?n wú liàng yì ji? jīn nǎi zhí

如来难可得见闻,无量亿劫今乃值,

rú yōu tán huā shí yī xiàn shì gù yìng tīng f? gōng d?

如优昙华时一现,是故应听佛功德。

suí shùn shì jiān zhū suǒ zu? pì rú huàn shì xiànzh?ng ya

随顺世间诸所作,譬如幻士现众业,

dàn w?i yua kě zh?ngshēng xīn wai c?ng fēn bi? qǐ xiǎngniàn

但为悦可众 生心,未曾分别起想念。

ěr shí zhū pú sà w?n cǐ shuō yǐ yì xīn kě yǎng w?i yuàn d? w?n rú lái shì zūn zhēn shí gōng d? xián

尔时,诸菩萨闻此说已,一心渴仰,唯愿得闻如来世尊真实功德。咸

zu? shì niàn pǔ xián pú sà jù xiū zhū han tǐ xìngqīngjìng suǒ yǒu yán shuō jiē xī bù xū yí qia rú lái g?ng

作是念:普贤菩萨具修诸行,体性清净,所有言说皆悉不虚,一切如来共

suǒ chēng tàn zu? shì niàn yǐ shēnshēng kě yǎng

所称叹。作是念已,深生渴仰。

ěr shí pǔ xián pú sà gōng d? zhì huì jù zú zhuāng yán y?u rú lián huā bù zhu? sān jia yí qia ch?n g?u

尔时,普贤菩萨功德智慧,具足 庄 严,犹如莲华不著三界一切尘垢。

gào zhū pú sà yán rǔ děng dì tīng wǒ jīn yù shuō f? gōng d? hǎi yī dī zhī xiàng jí shuōs?ng yán

告诸菩萨言:汝等谛听,我今欲说佛功德海一滴之相。即说颂言:

f? zhì guǎng dà t?ng xū kōng pǔ biàn yí qia zh?ngshēng xīn

佛智广大同虚空,普遍一切众 生心,

xī liǎo shì jiān zhū wàngxiǎng bù qǐ zhǒngzhǒng yì fēn bi?

悉了世间诸妄想,不起种 种异分别。

yī niàn xī zhī sān shì fǎ yì liǎo yí qia zh?ngshēng gēn

一念悉知三世法,亦了一切众 生根,

pì rú shàn qiǎo dà huàn shī niàn niàn shì xiàn wú biān shì

譬如善巧大幻师,念念示现无边事。

suí zh?ngshēng xīn zhǒngzhǒng han wǎng xī zhū ya shì yuàn lì

随众 生心种 种行,往昔诸业誓愿力,

lìng qí suǒ jiàn ga bù t?ng ?r f? běn lái wú d?ng niàn

令其所见各不同,而佛本来无动念。

hu? yǒu chù chù jiàn f? zu? chōng mǎn shí fāng zhū shì jia

或有处处见佛坐,充满十方诸世界,

hu? yǒu qí xīn bù qīngjìng wú liàng ji? zhōng bù jiàn f?

或有其心不清净,无量劫中不见佛。

hu? yǒu xìn jiě lí jiāo màn fā yì jí d? jiàn rú lái

或有信解离憍慢,发意即得见如来,

hu? yǒu chǎnkuáng bù jìng xīn yì ji? xún qiú m? zhí yù

或有谄诳不净心,亿劫寻求莫值遇。

hu? yí qia chù w?n f? yīn qí yīn měi miào lìng xīn yua

或一切处闻佛音,其音美妙令心悦,

hu? yǒu bǎi qiān wàn yì ji? xīn bù jìng gù bù w?n zhě

或有百千万亿劫,心不净故不闻者。

hu? jiànqīngjìng dà pú sà chōng mǎn sān qiān dà qiān jia

或见清净大菩萨,充满三千大千界,

jiē yǐ jù zú pǔ xián han rú lái yú zhōng yǎn rán zu?

皆已具足普贤行,如来于中俨然坐。

hu? jiàn cǐ jia miào wú bǐ f? wú liàng ji? suǒ yán jìng

或见此界妙无比,佛无量劫所严净,

pí lú zhē nà zuì shang zūn yú zhōng ju? wù ch?ng pú tí

毗卢遮那最胜尊,于中觉悟成菩提。

hu? jiànlián huā shangmiào chà xiánshǒu rú lái zhù zài zhōng

或见莲华胜妙刹,贤首如来住在中,

wú liàng pú sà zh?ng w?i rào jiē xī qín xiū pǔ xián han

无量菩萨众围绕,皆悉勤修普贤行。

hu? yǒu jiàn f? wú liàngsh?u guān zì zài děng suǒ w?i rào

或有见佛无量寿,观自在等所围绕,

xī yǐ zhù yú guàndǐng dì chōng mǎn shí fāng zhū shì jia

悉已住于灌顶地,充满十方诸世界。

hu? yǒu jiàn cǐ sān qiān jia zhǒngzhǒngzhuāng yán rú miào xǐ

或有见此三千界,种 种 庄 严如妙喜,

ā chù rú lái zhù zài zhōng jí rú xiāngxiàng zhū pú sà

阿閦如来住在中,及如香 象诸菩萨。

hu? jiàn yua ju? dà míngchēng yǔ jīn gāngchuáng pú sà děng

或见月觉大名称,与金刚 幢 菩萨等,

zhù rú yuánjìngmiàozhuāng yán pǔ biàn shí fāngqīngjìng chà

住如圆镜妙 庄 严,普遍十方清净刹。

hu? jiàn rì zàng shì suǒ zūn zhù shànguāngmíngqīngjìng tǔ

或见日藏世所尊,住善光明清净土,

jí yǔ guàndǐng zhū pú sà chōngbiàn shí fāng ?r shuō fǎ

及与灌顶诸菩萨,充遍十方而说法。

hu? jiàn jīn gāng dà yàn f? ?r yǔ zhì chuáng pú sà jù

或见金刚大焰佛,而与智 幢 菩萨俱,

zhōuxíng yí qia guǎng dà chà shuō fǎ chú mia zh?ngshēng yì

周行一切广大刹,说法除灭众 生翳。

yī yī máo duān bù kě shuō zhū f? jù xiàng sān shí ar

一一毛端不可说,诸佛具相三十二,

pú sà juàn shǔ g?ng w?i rào zhǒngzhǒngshuō fǎ dù zh?ngshēng

菩萨眷属共围绕,种 种说法度众 生。

hu? yǒu guānjiàn yī máo kǒng jù zú zhuāng yán guǎng dà chà

或有观见一毛孔,具足 庄 严广大刹,

wú liàng rú lái xī zài zhōng qīngjìng f? zǐ jiē chōng mǎn

无量如来悉在中,清净佛子皆充满。

hu? yǒu jiàn yī wēi ch?n nai jù yǒu h?ng shā f? gu? tǔ

或有见一微尘内,具有恒沙佛国土,

wú liàng pú sà xī chōng mǎn bù kě shuō ji? xiū zhū han

无量菩萨悉充满,不可说劫修诸行。

hu? yǒu jiàn yī máo duān chù wú liàngch?n shā zhū shā hǎi

或有见一毛端处,无量尘沙诸刹海,

zhǒngzhǒng ya qǐ ga chà bi? pí lú zhē nà zhuǎn fǎ lún

种 种业起各差别,毗卢遮那转法轮。

hu? jiàn shì jia bù qīngjìng hu? jiànqīngjìng bǎo suǒ ch?ng

或见世界不清净,或见清净宝所成,

rú lái zhù sh?u wú liàng shí nǎi zhì nia pán zhū suǒ xiàn

如来住寿无量时,乃至涅槃诸所现。

pǔ biàn shí fāng zhū shì jia zhǒngzhǒng shì xiàn bù sī yì

普遍十方诸世界,种 种示现不思议,

suí zhū zh?ngshēng xīn zhì ya mǐ bù huà dù lìngqīngjìng

随诸众 生心智业,靡不化度令清净。

rú shì wú shàng dà dǎo shī chōng mǎn shí fāng zhū gu? tǔ

如是无上大导师,充满十方诸国土,

shì xiànzhǒngzhǒngsh?ntōng lì wǒ shuōshǎo fan rǔ dāngtīng

示现种 种神通力,我说少分汝当听。

hu? jiàn shì jiā ch?ng f? dào yǐ jīng bù kě sī yì ji?

或见释迦成佛道,已经不可思议劫,

hu? jiàn jīn shǐ w?i pú sà shí fāng lì yì zhū zh?ngshēng

或见今始为菩萨,十方利益诸众 生。

hu? yǒu jiàn cǐ shì shī zǐ g?ng yǎng zhū f? xiū xíng dào

或有见此释师子,供养诸佛修行道,

hu? jiàn r?n zhōng zuì shang zūn xiànzhǒngzhǒng lì sh?ntōng shì

或见人中最胜尊,现种 种力神通事。

hu? jiàn bù shī hu? chí jia hu? rěn hu? jìn hu? zhū chán

或见布施或持戒,或忍或进或诸禅,

bō rě fāngbiànyuàn lì zhì suí zh?ngshēng xīn jiē shì xiàn

般若方便愿力智,随众 生心皆示现。

hu? jiàn jiū jìng bō lu? mì hu? jiàn ān zhù yú zhū dì

或见究竟波罗蜜,或见安住于诸地,

zǒng chí sān mai sh?n tōng zhì rú shì xī xiàn wú bù jìn

总持三昧神通智,如是悉现无不尽。

hu? xiàn xiū xíng wú liàng ji? zhù yú pú sà kān rěn wai

或现修行无量劫,住于菩萨堪忍位,

hu? xiàn zhù yú bù tuì dì hu? xiàn fǎ shuǐ guàn qí dǐng

或现住于不退地,或现法水灌其顶。

hu? xiàn fàn shì hù shì shēn hu? xiàn chà lì p? lu? m?n

或现梵释护世身,或现刹利婆罗门,

zhǒngzhǒng sa xiàng suǒ zhuāng yán y?u rú huàn shī xiànzh?ngxiàng

种 种色相所 庄 严,犹如幻师现众 像。

hu? xiàn dōu shuài shǐ jiàngsh?n hu? jiàngōngzhōngsh?u pín yù

或现兜率始降神,或见宫中受嫔御,

hu? jiàn qì shě zhū r?ng la chū jiā lí sú xíng xu? dào

或见弃舍诸荣乐,出家离俗行学道。

hu? jiàn shǐ shēng hu? jiàn mia hu? jiàn chū jie xu? yì han

或见始生或见灭,或见出家学异行,

hu? jiàn zu? yú pú tí shù xiáng fú m? jūn ch?ngzhang ju?

或见坐于菩提树,降伏魔军成 正觉。

hu? yǒu jiàn f? shǐ nia pán hu? jiàn qǐ tǎ biàn shì jiān

或有见佛始涅槃,或见起塔遍世间,

hu? jiàn tǎ zhōng lì f? xiàng yǐ zhī shí gù rú shì xiàn

或见塔中立佛像,以知时故如是现。

hu? jiàn rú lái wú liàngsh?u yǔ zhū pú sà sh?u zūn jì

或见如来无量寿,与诸菩萨授尊记,

?r ch?ng wú shàng dà dǎo shī cì bǔ zhù yú ān la chà

而成无上大导师,次补住于安乐刹。

hu? jiàn wú liàng yì qiān ji? zu? f? shì yǐ rù nia pán

或见无量亿千劫,作佛事已入涅槃,

hu? jiàn jīn shǐ ch?ng pú tí hu? jiànzhang xiū zhū miàoxíng

或见今始成菩提,或见正修诸妙行。

hu? jiàn rú lái qīng jìng yua zài yú fàn shì jí m? gōng

或见如来清净月,在于梵世及魔宫,

zì zài tiāngōng huà la gōng shì xiànzhǒngzhǒng zhū sh?nbiàn

自在天宫化乐宫,示现种 种诸神变。

hu? jiàn zài yú dōu shuàigōng wú liàng zhū tiāng?ng w?i rào

或见在于兜率宫,无量诸天共围绕,

w?i bǐ shuō fǎ lìng huān xǐ xī g?ng fā xīn g?ng yǎng f?

为彼说法令欢喜,悉共发心供养佛。

hu? jiàn zhù zài ya m? tiān dāo lì hù shì l?ng sh?n chù

或见住在夜摩天,忉利护世龙神处,

rú shì yí qia zhū gōngdiàn m? bù yú zhōngxiàn qí xiàng

如是一切诸宫殿,莫不于中现其像。

yú bǐ rán dēng shì zūn suǒ sàn huā bù fā w?i g?ng yǎng

于彼燃灯世尊所,散华布发为供养,

c?ng shì liǎo zhī shēnmiào fǎ h?ng yǐ cǐ dào huà qún shēng

从是了知深妙法,恒以此道化群生。

hu? yǒu jiàn f? jiǔ nia pán hu? jiàn chū shǐ ch?ng pú tí

或有见佛久涅槃,或见初始成菩提,

hu? jiàn zhù yú wú liàng ji? hu? jiàn xū yú jí mia dù

或见住于无量劫,或见须臾即灭度。

shēnxiàngguāngmíng yǔ sh?umìng zhì huì pú tí jí nia pán

身相 光明与寿命,智慧菩提及涅槃,

zh?ng huì suǒ huà wēi yí shēng rú shì yī yī jiē wú shù

众会所化威仪声,如是一一皆无数。

hu? xiàn qí shēn jí guǎng dà pì rú xū mí dà bǎo shān

或现其身极广大,譬如须弥大宝山;

hu? jiàn jiā fū bù d?ng yáo chōng mǎn wú biān zhū shì jia

或见跏趺不动摇,充满无边诸世界。

hu? jiànyuánguāng yī xún liáng hu? jiànqiān wàn yì y?u xún

或见圆光一寻量,或见千万亿由旬,

hu? jiànzhào yú wú liàng tǔ hu? jiànchōng mǎn yí qia chà

或见照于无量土,或见充满一切刹。

hu? jiàn f? sh?u bā shí nián hu? sh?u bǎi qiān wàn yì suì

或见佛寿八十年,或寿百千万亿岁,

hu? zhù bù kě sī yì ji? rú shì zhǎnzhuǎn bai gu? cǐ

或住不可思议劫,如是展转倍过此。

f? zhì tōng dá jìng wú ài yī niàn pǔ zhī sān shì fǎ

佛智通达净无碍,一念普知三世法,

jiē c?ng xīn shí yīn yuán qǐ shēng mia wú cháng wú zì xìng

皆从心识因缘起,生灭无常无自性。

yú yī chà zhōngch?ngzhang ju? yí qia chà chù xī yì ch?ng

于一刹中 成 正觉,一切刹处悉亦成,

yí qia rù yī yī yì ěr suí zh?ngshēng xīn jiē shì xiàn

一切入一一亦尔,随众 生心皆示现。

rú lái zhù yú wú shàng dào ch?ng jiù shí lì sì wú wai

如来住于无上道,成就十力四无畏,

jù zú zhì huì wú suǒ ài zhuǎn yú shí ar han fǎ lún

具足智慧无所碍,转于十二行法轮。

liǎo zhī kǔ jí jí mia dào fēn bi? shí ar yīn yuán fǎ

了知苦集及灭道,分别十二因缘法,

fǎ yì yào shuō cí wú ài yǐ shì sì biànguǎng kāi yǎn

法义乐说辞无碍,以是四辩广开演。

zhū fǎ wú wǒ wú yǒu xiàng ya xìng bù qǐ yì wú shī

诸法无我无有相,业性不起亦无失,

yí qia yuǎn lí rú xū kōng f? yǐ fāng biàn ?r fēn bi?

一切远离如虚空,佛以方便而分别。

rú lái rú shì zhuàn fǎ lún pǔ zhan shí fāng zhū gu? tǔ

如来如是转法轮,普震十方诸国土,

gōngdiànshān h? xī yáo d?ng bù shǐ zh?ngshēng yǒu jīng bù

宫殿山河悉摇动,不使众 生有惊怖。

rú lái pǔ yǎn guǎng dà yīn suí qí gēn yù jiē lìng xia

如来普演广大音,随其根欲皆令解,

xī shǐ fā xīn chú hu? g?u ?r f? wai shǐ shēng xīn niàn

悉使发心除惑垢,而佛未始生心念。

hu? w?n shī jia rěn jīng jìn chán dìng bō rě fāng biàn zhì

或闻施戒忍精进,禅定般若方便智,

hu? w?n cí bēi jí xǐ shě zhǒngzhǒng yīn cí ga chā bi?

或闻慈悲及喜舍,种 种音辞各差别。

hu? w?n sì niàn sì zhang qín sh?n zú gēn lì jí ju? dào

或闻四念四正勤,神足根力及觉道,

zhū niànsh?ntōng zhǐ guānděng wú liàngfāngbiàn zhū fǎ m?n

诸念神通止观等,无量方便诸法门。

l?ngsh?n bā bù r?n fēi r?n fàn shì hù shì zhū tiānzh?ng

龙神八部人非人,梵释护世诸天众,

f? yǐ yī yīn w?i shuō fǎ suí qí pǐn lai jiē lìng xia

佛以一音为说法,随其品类皆令解。

ru? yǒu tān yù chēn huì chī fan fù qiān jí jí jiāo chǎn

若有贪欲嗔恚痴,忿覆悭嫉及憍谄,

bā wàn sì qiān fán nǎo yì jiē lìng w?n shuō bǐ zhì fǎ

八万四千烦恼异,皆令闻说彼治法。

ru? wai jù xiū bái jìng fǎ lìng qí w?n shuō shí jia han

若未具修白净法,令其闻说十戒行,

yǐ n?ng bù shī tiáo fú r?n lìng w?n jì mia nia pán yīn

已能布施调伏人,令闻寂灭涅槃音。

ru? r?n zhì lia wú cí mǐn yàn wù shēng sǐ zì qiú lí

若人志劣无慈愍,厌恶生死自求离,

lìng qí w?n shuō sān tuō m?n shǐ d? chū kǔ nia pán la

令其闻说三脱门,使得出苦涅槃乐。

ru? yǒu zì xìng shǎo zhū yù yàn bai sān yǒu qiú jì jìng

若有自性少诸欲,厌背三有求寂静,

lìng qí w?n shuō zhū yuán qǐ yī dú ju? chang ?r chū lí

令其闻说诸缘起,依独觉乘而出离。

ru? yǒu qīngjìngguǎng dà xīn jù zú shī jia zhū gōng d?

若有清净广大心,具足施戒诸功德,

qīn jìn rú lái jù cí mǐn lìng qí w?n shuō dà chang yīn

亲近如来具慈愍,令其闻说大乘音。

hu? yǒu gu? tǔ w?n yī chang hu? ar hu? sān hu? sì wǔ

或有国土闻一乘,或二或三或四五,

rú shì nǎi zhì wú yǒu liàng xī shì rú lái fāngbiàn lì

如是乃至无有量,悉是如来方便力。

nia pán jì jìng wai c?ng yì zhì han shang lia yǒu chā bi?

涅槃寂静未曾异,智行胜劣有差别,

pì rú xū kōng tǐ xìng yī niǎo fēi yuǎn jìn ga bù t?ng

譬如虚空体性一,鸟飞远近各不同。

f? tǐ yīn shēng yì rú shì pǔ biàn yí qia xū kōng jia

佛体音声亦如是,普遍一切虚空界,

suí zhū zh?ngshēng xīn zhì shū suǒ w?n suǒ jiàn ga chā bi?

随诸众 生心智殊,所闻所见各差别。

f? yǐ gu? qù xiū zhū han n?ng suí suǒ yua yǎn miào yīn

佛以过去修诸行,能随所乐演妙音,

wú xīn jì niàn cǐ yǔ bǐ wǒ wai shuí shuō shuí bù shuō

无心计念此与彼,我为谁说谁不说。

rú lái miàn m?n fàng dà guāng jù zú bā wàn sì qiān shù

如来面门放大光,具足八万四千数,

suǒ shuō fǎ m?n yì rú shì pǔ zhào shì jia chú fán nǎo

所说法门亦如是,普照世界除烦恼。

jù zú qīngjìnggōng d? zhì ?r cháng suí shùn sān shì jiān

具足清净功德智,而常随顺三世间,

pì rú xū kōng wú rǎn zhu? w?i zh?ngshēng gù ?r chū xiàn

譬如虚空无染著,为众 生故而出现。

shì yǒu shēng lǎo bìng sǐ kǔ yì shì zhù sh?u chǔ yú shì

示有生老病死苦,亦示住寿处于世,

suī shùn shì jiān rú shì xiàn tǐ xìng qīng jìng t?ng xū kōng

虽顺世间如是现,体性清净同虚空。

yí qia gu? tǔ wú yǒu biān zh?ngshēng gēn yù yì wú liàng

一切国土无有边,众 生根欲亦无量,

rú lái zhì yǎn jiē míng jiàn suí suǒ yìng huà shì f? dào

如来智眼皆明见,随所应化示佛道。

jiū jìng xū kōng shí fāng jia suǒ yǒu r?n tiān dà zh?ngzhōng

究竟虚空十方界,所有人天大众 中,

suí qí xíngxiàng ga bù t?ng f? xiàn qí shēn yì rú shì

随其形相各不同,佛现其身亦如是。

ru? zài shā m?n dà zh?ng huì tì chú xū fà fú jiā shā

若在沙门大众会,剃除须发服袈裟,

zhí chí yī bō hù zhū gēn lìng qí huān xǐ xī fán nǎo

执持衣钵护诸根,令其欢喜息烦恼。

ru? shí qīn jìn p? lu? m?n jí w?i shì xiàn l?i sh?u shēn

若时亲近婆罗门,即为示现羸瘦身,

zhí zhàng chí píngh?ng ji? jìng jù zú zhì huì qiǎo tán shuō

执杖持瓶恒洁净,具足智慧巧谈说。

tǔ gù nà xīn zì chōng bǎo xī fēng yǐn lù wú yì shí

吐故纳新自充饱,吸风饮露无异食,

ru? zu? ru? lì bù d?ng yáo xiàn sī kǔ han cuī yì dào

若坐若立不动摇,现斯苦行摧异道。

hu? chí bǐ jia w?i shì shī shàn dá yī fāng děng zhū lùn

或持彼戒为世师,善达医方等诸论,

shū shù tiān w?n dì zh?ngxiàng jí shēn xiū jiù wú bù liǎo

书数天文地众 相,及身休咎无不了。

shēn rù zhū chán jí xia tuō sān mai sh?n tōng zhì huì han

深入诸禅及解脱,三昧神通智慧行,

yán tán fěng yǒng g?ng xī xì fāng biàn jiē lìng zhù f? dào

言谈讽咏共嬉戏,方便皆令住佛道。

hu? xiànshàng fú yǐ yán shēn shǒu dài huā guàn yìn gāo gài

或现上服以严身,首戴华冠荫高盖,

sì bīngqián h?u g?ng w?i rào jǐngzh?ngxuān wēi fú xiǎowáng

四兵前后共围绕,警众宣威伏小王。

hu? w?i tīng s?ng duàn yù guān shàn jiě shì jiān zhū fǎ wù

或为听讼断狱官,善解世间诸法务,

suǒ yǒu yǔ du? jiē míng shěn lìng qí yí qia xī xīn fú

所有与夺皆明审,令其一切悉欣伏。

hu? zu? dà ch?nzhuān bì fǔ shàny?ng zhū wáng zhì zhang fǎ

或作大臣专弼辅,善用诸王治政法,

shí fāng lì yì jiē zhōubiàn yí qia zh?ngshēng m? liǎo zhī

十方利益皆周遍,一切众 生莫了知。

hu? w?i sù sàn zhū xiǎowáng hu? zu? fēi xíngzhuǎn lún dì

或为粟散诸小王,或作飞行转轮帝,

lìng zhū wáng zǐ cǎi nǚ zh?ng xī jiē sh?u huà wú n?ng ca

令诸王子采女众,悉皆受化无能测。

hu? zu? hù shì sì tiān wáng tǒng lǐng zhū l?ng ya chā děng

或作护世四天王,统领诸龙夜叉等,

w?i qí zh?ng huì ?r shuō fǎ yí qia jiē lìng dà xīn qìng

为其众会而说法,一切皆令大欣庆。

hu? w?i dāo lì dà tiān wáng zhù shàn fǎ táng huān xǐ yuán

或为忉利大天王,住善法堂欢喜园,

shǒu dài huā guàn shuō miào fǎ zhū tiān jìn yǎng m? n?ng ca

首戴华冠说妙法,诸天觐仰莫能测。

hu? zhù ya m? dōu shuàitiān huà la zì zài m? wáng suǒ

或住夜摩兜率天,化乐自在魔王所,

jū chǔ m? ní bǎo gōng diàn shuō zhēn shí han lìng tiáo fú

居处摩尼宝宫殿,说真实行令调伏。

hu? zhì fàn tiānzh?ng huì zhōng shuō sì wú liàng zhū chán dào

或至梵天众会中,说四无量诸禅道,

pǔ lìnghuān xǐ biàn shě qù ?r m? zhī qí wǎng lái xiàng

普令欢喜便舍去,而莫知其往来相。

hu? zhì ā jiā ní zhā tiān w?i shuō ju? fan zhū bǎo huā

或至阿迦尼吒天,为说觉分诸宝华,

jí yú wú liàngshanggōng d? rán h?u shě qù wú zhī zhě

及余无量 圣功德,然后舍去无知者。

rú lái wú ài zhì suǒ jiàn qí zhōng yí qia zhū zh?ngshēng

如来无碍智所见,其中一切诸众 生,

xī yǐ wú biānfāngbiàn m?n zhǒngzhǒngjiào huà lìngch?ng jiù

悉以无边方便门,种 种教化令成就。

pì rú huàn shī shànhuàn shù xiàn zu? zhǒngzhǒng zhū huàn shì

譬如幻师善幻术,现作种 种诸幻事,

f? huà zh?ngshēng yì rú shì w?i qí shì xiànzhǒngzhǒngshēn

佛化众 生亦如是,为其示现种 种身。

pì rú jìng yua zài xū kōng lìng shì zh?ngshēngjiànzēngjiǎn

譬如净月在虚空,令世众 生见增减,

yí qia h? chí xiànyǐngxiàng suǒ yǒu xīng xiù du? guāng sa

一切河池现影像,所有星宿夺光色。

rú lái zhì yua chū shì jiān yì yǐ fāng biàn shì zēng jiǎn

如来智月出世间,亦以方便示增减,

pú sà xīn shuǐxiàn qí yǐng shēng w?n xīng xiù wú guāng sa

菩萨心水现其影,声闻星宿无光色。

pì rú dà hǎi bǎo chōng mǎn qīngjìng wú zhu? wú yǒu liàng

譬如大海宝充满,清净无浊无有量,

sì zhōu suǒ yǒu zhū zh?ngshēng yí qia yú zhōngxiàn qí xiàng

四洲所有诸众 生,一切于中现其像。

f? shēn gōng d? hǎi yì ěr wú g?u wú zhu? wú biān jì

佛身功德海亦尔,无垢无浊无边际,

nǎi zhì fǎ jia zhū zh?ngshēng mǐ bù yú zhōngxiàn qí yǐng

乃至法界诸众 生,靡不于中现其影。

pì rú jìng rì fàngqiānguāng bù d?ng běn chù zhào shí fāng

譬如净日放千光,不动本处照十方,

f? rì guāngmíng yì rú shì wú qù wú lái chú shì àn

佛日光明亦如是,无去无来除世暗。

pì rú l?ngwángjiàng dà yǔ bù c?ngshēn chū jí xīn chū

譬如龙王降大雨,不从身出及心出,

?r n?ngzhān qià xī zhōubiàn dí chú yán ra shǐ qīngliáng

而能沾洽悉周遍,涤除炎热使清凉。

rú lái fǎ yǔ yì fù rán bù c?ng yú f? shēn xīn chū

如来法雨亦复然,不从于佛身心出,

?r n?ng kāi wù yí qia zh?ng pǔ shǐ mia chú sān dú huǒ

而能开悟一切众,普使灭除三毒火。

rú lái qīng jìng miào fǎ shēn yí qia sān jia wú lún pǐ

如来清净妙法身,一切三界无伦匹,

yǐ chū shì jiān yán yǔ dào qí xìng fēi yǒu fēi wú gù

以出世间言语道,其性非有非无故。

suī wú suǒ yī wú bù zhù suī wú bù zhì ?r bù qù

虽无所依无不住,虽无不至而不去,

rú kōngzhōng huà mang suǒ jiàn dāng yú f? tǐ rú shì guān

如空中画梦所见,当于佛体如是观。

sān jia yǒu wú yí qia fǎ bù n?ng yǔ f? w?i pì yù

三界有无一切法,不能与佛为譬谕,

pì rú shān lín niǎo sh?u děng wú yǒu yī kōng ?r zhù zhě

譬如山林鸟兽等,无有依空而住者。

dà hǎi m? ní wú liàng sa f? shēn chā bi? yì fù rán

大海摩尼无量色,佛身差别亦复然,

rú lái fēi sa fēi fēi sa suí yìng ?r xiàn wú suǒ zhù

如来非色非非色,随应而现无所住。

xū kōng zhēn rú jí shí jì nia pán fǎ xìng jì mia děng

虚空真如及实际,涅槃法性寂灭等,

w?i yǒu rú shì zhēn shí fǎ kě yǐ xiǎn shì yú rú lái

唯有如是真实法,可以显示于如来。

chà ch?n xīn niàn kě shǔ zhī dà hǎi zhōngshuǐ kě yǐn jìn

刹尘心念可数知,大海中水可饮尽,

xū kōng kě liángfēng kě xì wú n?ng jìn shuō f? gōng d?

虚空可量风可系,无能尽说佛功德。

ru? yǒu w?n sī gōng d? hǎi ?r shēnghuān xǐ xìn jiě xīn

若有闻斯功德海,而生欢喜信解心,

rú suǒ chēngyáng xī dāng h u ? shan w ù y ú c ǐ huái y í niàn

如所称扬悉当获,慎勿于此怀疑念。


华严经快念网:http://www.schuayanjing.com

文章推荐:

业障消除感应

中国历代感应故事

专修百佛名号的感应

业力感应

三时系念感应